FILIMƆ
1
Pↄlu Filimↄ sáabukpana
Mamↄma Pↄlu kɛ̀ wà ma da kpɛ́siaan Kirisi Yesu yãnzi kↄ̃n wa Yesude daa Timↄtio, wámbe wa takada kɛ̀kii kɛ̃̀nnɛ, wa zĩkɛri daa yenzide Filimↄ kↄ̃n sↄsi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è kↄ̃ kakↄ̃a n bɛɛnↄ kↄ̃n wa nↄgbɛ̃ yenzide Afiao kↄ̃n wa zĩ̀kari daa Akipuo. Luda wa De kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛnnɛ, à n gba aafia.
N yã ègↄ̃ dↄmagu gurↄ píngi ma aduakɛna guu, mɛɛ̀gↄ̃ ma Luda sáabu kpaa, zaakɛ ma Dii Yesu náanɛ kɛ̀ nɛ́ɛ kɛɛ baaru mà kↄ̃n yenzi kɛ̀ ń vĩ kↄ̃n Luda gbɛ̃nↄo ń píngi. Mɛɛ̀gↄ̃ wɛ́ɛ kɛɛ, lɛ wa kuuna kↄ̃o Yesu zɛ́n tó n wɛ́ɛ kɛ̃ à maaa kɛ̀ wá vĩ kuuna Kirisi guu píngi musu. Ma gbɛ̃, n yena Luda gbɛ̃nↄzi ma pↄↄ kɛ̀ nna maamaa, à ma làakari kpàɛmɛ, zaakɛ n ń làakari kpàɛńnɛ.
Pↄlu agbaakpana Filimↄnɛ Ɔnɛsimu yã musu
Beee yãnzi, baa kɛ̀ ma zɛ́ kà Kirisi guu mà yã kɛ̀ maa ǹ kɛɛ diɛnnɛ, baa kↄ̃n beeeo ma agbaa kpànnɛ kↄ̃n yenzio. Mamↄma Pↄlu, mare ìsi ina kↄ̃n ma kuuna kpɛ́siaan tia Kirisi Yesu yãnzio, 10 ma agbaa kpànnɛ Ɔnɛsimu yã musu kɛ̀ à gↄ̃̀ ma nɛ́ ũ Yesu zɛ́ guu kpɛ́siaan kɛ̀ yãnzi. 11 À aufãni vĩnnɛ yãro, mↄde tia à aufãni vĩ mapi kↄ̃n mpionɛ. 12 Ma à gbàrɛmma, àmbe ma swɛ̃̀ ũ. 13 Ma kuuna kpɛ́siaan baaru nna kpana yãnzi, má yezi àgↄ̃ kú ma saɛ, lɛ àgↄ̃ dↄↄmalɛ n gɛ̃ɛ ũ, 14 mↄde má yezi mà yãke kɛ n lɛ́ saɛro, lɛ ǹton yã maaa kɛmɛ tiasioro, séde kↄ̃n pↄyezinao. 15 Eégↄ̃ Ɔnɛsimu kɛ̃mma yã gurↄ plaa lɛ à ɛara à summa àgↄ̃ kúnyo gurↄ píngi yãnzimɛ. 16 À kuu lán zↄ̀ bà dↄro, zaakɛ à dɛ zↄ̀la, à dɛ n gbɛ̃ yenzidee ũ kuuna Kirisi guu. Ma gbɛ̃ yenzideemɛ. Weé mmↄn kɛ̀ à dɛ n zↄ̀ ũ, bensↄ̃ à gↄ̃̀ n gbɛ̃ ũ Dii guu pↄ́ o dↄↄ́?
17 Beee yãnzi tó n ma diɛ n gbɛ̃ndoo ũ, ǹ gbãakɛ kpázi lán nɛ́ kpámazi nà. 18 Tó à zã̀nnɛ yãkea ke tó à n fĩa kũna, beee gↄ̃̀ ma yã ũ. 19 Ma Pↄlu mámbe ma yã kɛ̀kii kɛ̃̀ kↄ̃n ma zĩnda ↄↄo, mɛ́ n fĩa bonnɛ. Kɛ̀ ń ma fĩa kũna n zĩnda wɛ̃̀ndi ũ, mɛ́ lɛ́ páaro. 20 Tↄ̀, ma gbɛ̃, kuuna Dii guu ǹ à maaa kɛmɛ, ǹ ma làakari kpáɛmɛ wa kuuna Kirisi guu yãnzi.
21 Ma takada kɛ̀ kɛ̃̀nnɛ, kɛ̀ má dↄ̃ kɛ̀ nɛ́ ma yã ma, bensↄ̃ nɛ́ kɛ dɛ yã kɛ̀ má ònnɛɛla. 22 Beee gbɛra ǹ pitakii kɛkɛmɛ dↄ, zaakɛ má wɛ́ɛ dↄzi Luda é ma bↄare wɛ́ɛkɛɛ kɛ̀ ée kɛɛa yãnzi.
Lɛ́zammana
23 Ɛpafara kɛ̀ wá kú lɛdo kpɛ́siaan Kirisi Yesu yãnzi ì kpàmma 24 kↄ̃n ma zĩkɛri daanↄ Maaku kↄ̃n Arisitakuo kↄ̃n Demasio kↄ̃n Lukuo. 25 Dii Yesu Kirisi gbɛ̃kɛɛ kɛare.