EBERUNƆ
Kirisi dɛ malaikanↄla 1:1-2:18
Kirisi dɛ Musala 3:1-4:13
Kirisi dɛ Aruna bori sa'orinↄla 4:14-7:28
Kirisi sa'orikɛɛ dɛńla 8:1-10:39
Wà Luda náanɛ kɛ 11:1-12:25
Lɛ́dammana 13:1-13:25
1
Luda Nɛ́ dɛ malaikanↄla
Luda yã ò wa dezinↄnɛ yã káaku annabinↄ gãzĩ gɛ̃̀n baaagↄ̃ zɛ́nↄn pari, mↄde à yã òwe a Nɛ́ gãzĩ gurↄ zãa kɛ̀nↄn sa. Nɛ́ pì gãzĩn Luda anduna kɛ̀, à dìɛ kɛ̀ àmbe eégↄ̃ pↄ́ sãnda píngi vĩ. Àmbe Luda gakui tɛ́kɛna ũ, à dɛ à kuuna sãnsãn ũ. Àmbe à pↄ́ sãnda píngi kũna kↄ̃n a yã'ona gbãaao. Gbɛ̃nↄ durunkɛ̃nnɛna gbɛra à vɛ̃̀ɛ musu Luda bíta ↄplaazi. Lán tↄ́ kɛ̀ à blè pì dɛ malaikanↄ pↄ́la nà, lɛn à bíta dɛńla lɛ. Luda yã kɛ̀kii ò malaika kenɛ yãↄ́?
Ma Nɛ́n n ũ, gbã̀an ma n i,
Kesↄ̃:
Mɛ́gↄ̃ dɛnɛ De ũ,
eégↄ̃ dɛ ma Nɛ́ ũ.
Kɛ̀ Ludaa tò a daudu mↄ̀ anduna guu à bè:
A malaikanↄ dↄnzi kɛnɛ ń píngi.
Malaikanↄ yã musu à bè:
Eè a zĩ̀rinↄ li ĩa ũ,
a zĩkɛrinↄ sↄ̃ↄ tɛ́vura ũ.
À Nɛ́ yã musu sↄ̃ à bè:
Luda, nɛ́gↄ̃ vɛ̃ɛna kíblekitaa ai gurↄ píngimɛ,
nɛɛ̀gↄ̃ n kíkɛgo kũna yãzɛdee ũ.
Ń ye maakɛnazi, n za zaakɛnan.
Beee yãnzi Luda, n Luda, n ka kpatan,
à pↄnnaa pìsimma dɛ n gbɛ̃nↄla.
10 Wà bè dↄ:
Dii, n anduna kãsãa pɛ̀ɛ zaa káaku,
musu nɛ́ n ↄzĩimɛ.
11 Aↄ̃ píngi é gɛ̃tɛ, mↄde nɛ́gↄ̃ kuu.
Aↄ̃é zi kũ lán pↄ́kãsãa bà,
12 nɛ́ ń koko lán uta bà,
nɛ́ ń liɛ lán pↄ́kãsãa bà.
Mpi sↄ̃, n kuuna ègↄ̃ dↄ̃nkↄ̃,
n gurↄↄ yãana vĩro.
13 À yã kɛ̀kii ò malaika kenɛ yãↄ́?
Ǹ vɛ̃ɛ ma ↄplaazi
ai màgↄ̃ n ibɛɛnↄ kɛnnɛ n tinti ũ.
14 Malaikanↄ nɛ́ nini zĩkɛrinↄmɛ ń píngi. Luda è ń zĩ lɛ aↄ̃ dↄ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é mìsina enↄlɛmɛ.