ZAKARI
8
Dii lɛ́gbɛ̃na Isarailinↄ yã musu
Dii Zĩ̀kpɛde yã sùma à bè:
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè,
mɛ́ɛ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpaa Zayↄn yã musu maamaa,
èe ma nↄ̀sɛ kpataa pãsĩpãsĩ.
Mamↄma Dii ma bè,
mɛ́ ɛara mà su Zayↄn,
mɛ́ vɛ̃ɛ Yerusalɛmu.
Weé be Yerusalɛmunɛ Wɛ́tɛ Yãpurade,
weé be mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde kpiiinɛ Luda Kpiii.
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè,
gↄ̃ gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n nↄ gbɛ̃nsinↄ
é ɛara wà káɛ Yerusalɛmu gãalɛnↄa,
baade kↄ̃n a gòo kũna
kɛ̀ aↄ̃ zi kũ̀ yãnzi.
Gↄ̃kparɛnↄ kↄ̃n nↄkparɛnↄ
é wɛ́tɛ pì gãalɛnↄ pa dↄ,
aↄ̃égↄ̃ kↄ̃kↄ̃ oo à zɛ́daanↄ guu.
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè,
Yã pì é bↄ borii kɛ̀ gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ saɛ gurↄ beeea,
mↄde eé bↄ ma saɛro.
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò.
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè,
mɛ́ ma gbɛ̃nↄ bↄɛ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa bùsunↄn
kↄ̃n ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa bùsunↄo,
mɛ́ suńyo aↄ̃gↄ̃ kú Yerusalɛmu,
aↄ̃é gↄ̃ ma gbɛ̃nↄ ũ,
mɛ́gↄ̃ dɛńnɛ Luda náanɛdee ũ a zɛ́a.
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè, amↄanↄ kɛ̀ ée yã kɛ̀kii maanↄ annabinↄ lɛ́zĩ zaa gurↄↄ kɛ̀ wà ma kpɛ́ ɛ̃ɛ dàɛ ai gbã̀a, à aĩa kɛ kpɛ́ pì bonazi. 10 Ai gurↄↄ pì gàa à kào gbɛ̃nteenↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ è asaiapↄ e zĩ guuro. Gbɛ̃ kɛ̀ èe gaa kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ èe suuo aafia vĩro ń ibɛɛnↄ yãnzi, zaakɛ má tò wà íbɛtɛ kpà kↄ̃o kↄ̃ tɛ̃ɛ. 11 Mↄde mɛ́ yã kɛ borii kɛ̀ gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄnɛ tia lán yãa bàro. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. 12 Ludambɛɛ é mↄdↄ kpá, blɛwɛɛ égↄ̃ aafia, geepi línↄ é nɛ́ i, tↄↄtɛ é pↄ́blee kɛ. Mɛ́ pↄ́ pìnↄ kpá borii kɛ̀ gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄa gbaa ũ. 13 A Yudanↄ kↄ̃n Isarailinↄ, lán a gↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ boriinↄ è ń ká kↄ̃n a tↄ́onↄ ũ nà, lɛn mɛ́ a mì sí mà tó wà aubarika dańgu kↄ̃n a tↄ́o lɛ dↄ. Àton tó vĩa a kũro. À aĩa kɛ.
14 Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè, lán ma zɛo ma mↄ́nzi kpàazi gurↄↄ kɛ̀ a dezinↄ ma pↄↄ fɛ̃̀mɛ nà, ben mɛ́ɛ a wɛ̃nda gwaro, 15 lɛn ma zɛo lɛ dↄ mà à maaa kɛ Yerusalɛmudeenↄnɛ kↄ̃n Yudanↄ ń píngi gurↄ kɛ̀nↄa. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. Àton tó vĩa a kũro. 16 Yã kɛ̀ égae kɛɛn yɛ̀. A baade gae yãpuraa o a gbɛ̃daaanɛ. Àgae yã gↄ̃gↄ̃ a zɛ́a nnanna a yãkpaɛkɛkiinↄn. 17 A gbɛ̃ke tón a gbɛ̃daaa kpákpa a zaaaoro. Ɛgɛtona kↄ̃n ma tↄ́o tón kɛarero, zaakɛ ma za yã pìnↄn píngi. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò.
18 Dii Zĩ̀kpɛde yã ɛ̀ara sùma à bè: 19 Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè, lɛ́ kɛ̀ eègↄ̃ yii mↄ siigↄ̃dee guu kↄ̃n mↄ sↄↄrodeeo kↄ̃n mↄ swɛɛplaadeeo kↄ̃n mↄ kurideeo é gↄ̃ a Yudanↄnɛ zĩbaa maaa kɛ̀ é pↄnnaa kɛn kↄ̃n yáadↄnao ũ. Beee yãnzi à wɛtɛ àgↄ̃ kuu kↄ̃n yãpuraao kↄ̃n aafiao. 20 Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè, boriinↄ kↄ̃n wɛ́tɛdeenↄ é mↄ́ pari ai tia. 21 Weé gá okↄ̃nɛ wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo wà be: Wà gá Dii kii wɛtɛ wà Dii Zĩ̀kpɛde pì wɛ́ɛ wɛtɛ. Mapi mɛ́ gá se. 22 Boriinↄ kↄ̃n bùsu gbãade gbɛ̃nↄ é mↄ́ ma kii wɛtɛ pari Yerusalɛmu lɛ wà ma wɛ́ɛ kɛ. 23 Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè, zĩ pìn gↄ̃ↄn kuri kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ bori kↄ̃n boriio guunↄ e Yuda mɛ̀n do kũ a uta lɛ́a wà benɛ, wé gányomɛ, zaakɛ wá mà kɛ̀ Ludaa kúao.