13
Gurrurta Gun-gurrima
Minyja ngaypa jimarna ngu-weya ngu-workiya wengga aburr-werranga gun-burriya, gu-galiya yerrcha gun-burriya rrapa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk gun-burriya burr-guta, wurra minypa gala gurrurta ngu-rrima, ngaypa minypa an-maywapa duram (drum) abu-burnda aburr-workiya rrapa gelama arr-jirra arr-bachirramiya. Rrapa minyja ngaypa jimarna Wangarr gun-nika ngu-ngurrjinga ngu-workiya, nipa nguna-wucha a-workiya; o jimarna ngaypa meyali ngu-nacha ngu-workiya rrapa marn․gi ngu-nirra gun-jaranga; o jimarna ngaypa burr-guya marr ngu-balcharra nula Wangarr rraka gala gun-nga gun-derta gun-gorla apula marrban mun-gata mun-mirk, wurra ng-gaka barra; gu-gata ngacha minyja ngaypa ngu-rrima ganyjarr, wurra minypa gala gurrurta ngu-rrima burrwa gu-galiya yerrcha, gun-narda minypa ngaypa ngika Wangarr ngu-yika. Metiyu 17:20; 21:21; Mark 11:23 Rrapa minyja nguburr-wu rrapa gala gun-nga gu-ngukiya apula gun-ngaypa, o minyja ngu-wuya burrwa ngu-burral barra minypa ngunabu-wurrgaka, ngu-juwa; wurra minyja gala gurrurta ngu-rrima, gala barra gun-nga gun-molamola guna-jeka apula.
Gurrurta gun-burral jal gun-guni gun-narda minypa an-nerranga marr ay-ganyja nula arr-workiya rrapa arr-mola arr-nirra nula. Minyja gurrurta ay-rrima, gala arr-yinmiya mu-werrmbarra ay-na, rrapa gala arr-yinmiya arr-borrwiya jimarna ngarripa arr-molamola, aburr-werranga ngika. Minyja gurrurta ay-rrima, arr-gata minypa arr-dor, ngika arr-jurrkchurrk, rrapa gala arr-yinmiya ay-borrwa gun-gata wupa ngardapa minypa gun-molamola arrkula ngarripa. Wurra burdak arrbu-borrwa barra aburr-werranga gun-nga gun-molamola burrwa birripa burr-guta. Rrapa mola minyja gurrurta ay-rrima, gala arr-yinmiya gochila arr-rro arr-ji burrwa, o ay-borrwa burrwa gun-gata minypa birripa werra arrbi-negarra. Rrapa mola gala arr-yinmiya arr-worlworlcha gun-gata nula minypa ana-werranga ana-gugaliya a-lijiwarriyana rrapa werra a-negiyana. Wurra jarra arr-worlworlchinga arr-workiya gun-gata nula minypa an-gugaliya gu-molamola a-nirra a-workiya rrapa jechinuwa ay-bamburda. Minyja gurrurta ay-rrima, gun-narda minypa an-gugaliya gala arr-yinmiya ay-yopa, wurra marr arr-balcharra nula jarra, rrapa an-gugaliya ay-borrwuja arr-workiya minypa Wangarr nipa a-gunggajinga nula an-gata. Rrapa gu-gata wenga nipa nula an-gata an-gugaliya ngarripa arr-nyiljinga, rrapa gala arr-yinmiya gojarra arr-ni nula.
Gun-gata minypa gurrurta ay-rrimanga arrkula gu-gapa gu-guta, gun-narda gala gu-yinmiya gu-boy. Wurra jarra gun-gata minypa ganyjarr ay-rrimanga minypa Wangarr gun-nika ay-ngurrjinga arr-workiya, nipa arr-wucha a-workiya, rrapa minypa wengga gun-nerranga arr-weya, rrapa minypa Wangarr arr-gurdagurdarraja a-workiya rrapa marn․gi arr-nirra, gu-gata ngacha ganyjarr gu-boy barra. Ngardawa gun-gata minypa ngarripa marn․gi arr-nirra janguny, gun-narda burr-gurla ngika; wurra gun-delipa. Rrapa gun-gata minypa Wangarr gun-nika ay-ngurrjinga arr-workiya, nipa arr-wucha a-workiya, gun-narda burr-guta rrapa gun-delipa. 10 Wurra nuwurra waypa barra gun-gata warrpam gun-molamola gu-bengga, gun-guna gun-delipa gun-guyinda gu-boy barra. 11 Minypa gun-maywapa wola ngaypa ngu-delipa ngu-ji, ngaypa ngu-wena ngu-workiyana minypa ngu-delipa, rrapa marn․gi ngu-ni minypa ngu-delipa marn․gi ngu-ni, rrapa ngu-borrwurra ngu-workiyana minypa ngu-delipa ngu-borrwurra. Wurra nuwurra waypa wana ngu-ni, ngaypa ngu-bawuna gun-gata gu-ngarda yerrcha gun-burriya. 12 Gu-gurda ngacha minypa ngayburrpa gu-galiya yerrcha ngubi-nacha nguburr-workiya minypa jolnga gu-maya, wurra jurdach guna-bamburda warrpam ngubi-na barra minypa Christ ana-gochila. Gun-guniya ngaypa minypa gun-delipa marn․gi ngu-nirra, wurra jurdach guna-bamburda warrpam barra ngaypa marn․gi ngu-ni, gun-maywapa minypa Wangarr gipa marn․gi a-ni apula ngaypa.
13 Ganapiya, wurra gun-guna abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-jipa barra gu-workiya: Minyja gun-gata minypa marr nguburr-balcharra nula Wangarr; rrapa mola gun-gata minypa ngubu-borrwuja nguburr-bamburda rrapa nguburr-nyiljinga nula gun-gata minypa nipa gochila an-dana rrapa arr-wucha a-workiya; rrapa mola gun-gata minypa gurrurta ngubi-rrimanga arrburrwa gu-gapa gu-guta. Gu-gurda ngacha gu-jipa barra gu-workiya, wurpa lika gun-gata minypa gurrurta ngubi-rrimanga gun-narda jarra wana gun-babalapa.

13:2 Metiyu 17:20; 21:21; Mark 11:23