1 Jon
Mu-ngoyurra Gu-jerrmarra Janguny
(1 John)
1
An-gata Minypa Wengga Rrapa Wanngu An-gunega
An-gata minypa mu-ngoyurra ay-ninyarrapa ay-workiya, an-gatiya minypa ngayburrpa nyiburr-gunaga nyiburr-galiyana nula rrapa nyiburr-mipila nyibu-buna minypa nyibi-nana rrapa wugupa nyiburr-rrigirrgarra nyiburr-workiyana, nipiya ngayburrpa nyibu-ngurrjinga nyiburr-workiya minypa nipa an-nardiya Wengga wanngu gun-gunega an-gurrimapa. Jon 1:1 Nipiya wanngu an-gurrimapa a-bena arrburrwa, ngayburrpa nyibi-nana rrapa marn․gi nyiburr-ni nula minypa nipiya an-burral. Lika nipa ngayburrpa nyibu-ngurrjinga ana-gorrburrwa nyiburr-workiya, ngardawa nipiya wanngu an-gurrimapa Nyanyapa arrku wugupa abirri-ni abirri-workiyana rrapa barrwa a-bena arrburrwa ngayburrpa. Jon 1:14 Lika nyibu-ngurrjinga ana-gorrburrwa nyiburr-workiya an-gatiya ngayburrpa nyibi-nana rrapa nyiburr-galiyana nula, gu-gurda ngacha. Barra minypa gu-ngardapiya arrburrwa ana-goyburrpa rrapa ngayburrpa, minypa Nyanyapa arrku wugupa arrburrwa rrapa an-nigipa An-walkurpa Jesus Christ nipiya burr-guta. Rrapa gun-guna janguny ngayburrpa nyiburr-wukurrjinga ana-gorrburrwa barra minypa ana-goyburrpa nyibu-borrwa nyiburr-bamba rrapa ngayburrpa nyiburr-guna minypa nyiburr-marrkapcha barra nyiburr-ni burr-guya.
Ngarripa Arr-yinmiya Barra Minypa Gu-gujayanaya Arr-ninya
Janguny gun-gata ngayburrpa nyiburr-galiyana nula An-walkurpa a-wena arrburrwa rrapa minypa gun-guniya gugu nyibu-ngurrja barra ana-gorrburrwa, nipa janguny gun-guna: Wangarr nipa an-gujayanaya, rrapa gala gun-nga ana-munya gu-ji nula; wurra jarra nipa an-gujayanaya wupa. Rrapa ngarripa minyja arr-ngurrjiya jimarna Wangarr wugupa arrkula, wurra minypa burdak an-munya wupa arr-nirra, gun-narda minypa arr-yolkiya arr-weya rrapa gun-burral janguny gala ay-borrwa arr-bamba, wurra gun-nyagara. Wurra minyja gu-gujayanaya arr-nirra minypa nipa Wangarr a-jayanayarra a-nirra, lika ngarripa jal arr-nirra arrkula gu-gapa gu-guta, rrapa Jesus an-gata an-nigipa An-walkurpa mun-nigipa maningan arr-weparda mu-nirra gun-nga gun-nerra ay-rrimarra.
Wurra ngarripa minyja arr-ngurrjiya jimarna ngarripa wupa arr-molamola gala gun-nga gun-nerra ay-rrima rraka nipa arr-wepa, gun-narda minypa ngarripa arr-yolkiya arr-nirra; gala gun-nga gun-burral ay-rrimangarna. Wurra jarra gun-gata minypa ngarripa werra arr-negiyana, minyja gun-narda nula arr-ngurrjiya nula Wangarr minypa ngarripa arr-werra, nipa gala a-yinmiya a-bamapa nipa gochila an-dana; wurra jarra minypa nipa jawurrga a-jirra an-molamola nipa baywarra gu-nega barra arrkula ngarripa arr-yinmiyana werra arr-negiyana arr-workiyana, rrapa minypa arr-wepa barra gun-nga gun-nerra ay-rrimarra. 10 Wurra ngarripa minyja arr-ngurrjiya jimarna gala gun-nga werra arr-negiyarna arr-workiyarna, gun-narda minypa Wangarr ay-ngurrjinga an-guyolkiya rrapa minypa gun-nigipa janguny ngarripa gala ay-rrima nula, wurra gun-nyagara. Ngardawa Wangarr jarra a-ngurrjinga an-gugaliya an-nerra.

1:1 Jon 1:1

1:2 Jon 1:14