Jon A-wukurrjinga
A-ngurrjinga Jesus Christ
(John)
1
Jesus Nipa Minypa Wengga Rrapa An-gujayanaya
Mu-ngoyurra baman gu-ni Wengga nipa an-gatiya. Minypa Wengga nipa wugupa nula Wangarr, rrapa nipiya Wangarr. Mu-ngoyurra baman gu-ni nipa Wengga an-gatiya wugupa nula Wangarr, rrapa nipiya Wengga ana-nyala gu-jarlapuna gun-bulapalawa; gala ana-nga ana-werranga ana-nyala gu-jarlapungarna gun-nga. Nipiya an-gatiya wanngu gun-guni gu-rrimarra a-ni, rrapa gun-gata wanngu gun-guni gun-narda minypa gun-gujayanaya nula an-gugaliya. An-munya gu-mayana nipiya an-gata arrburrwa minypa gun-gujayanaya, rrapa an-munya gala a-yinmiyarna guya gu-rrenyjingarna gun-gata gun-gujayanaya, wurra jarra gu-jayanayarrapa gu-jinyjarra.
Rrapa Wangarr ana-jerrmarra an-ngardapa an-gugaliya an-nelangga Jon (John). Metiyu 3:1; Mark 1:4; Luk 3:1-2 Nipa ana-bona barra a-ngurrja an-gata an-gujayanaya, minypa barra nipa nyanma Jon aburr-jaranga gu-galiya yerrcha marr aburr-balcha nula an-gata an-gujayanaya. Nipa Jon an-gata an-gujayanaya ngika, wurra jarra ana-bona barra a-ngurrja an-burral an-gujayanaya ana-boya gun-guna rrawa, an-gujayanaya an-gata minypa arr-gugaliya nipa a-jayanayarra arrkula arr-gurdiya gorlk.
10 Nipa an-gujayanaya a-ninya gu-guna gu-rrawa nipiya ana-nyala gu-jarlapuna, wurra gala an-gugaliya an-guyinda abirriny-malawujarna. 11 Ana-bona gu-yigipa gu-rrawa, wurra an-nigipa an-borrmunga an-guyinda gala jal abirrinyu-nirrarna nula. 12 Wurra an-gata an-jaranga jal abirrinyu-ni nula rrapa minypa nipa an-nelangga marr abirriny-balcha nula, nipa minypa gun-mola gu-negarra burrwa aburr-walkurpa gugu aburr-ni nula Wangarr. 13 Aburr-walkurpa aburr-ni nula, wurra gun-gata ngika minypa yokuyoka a-bambunggiya a-workiya, rrapa ngika minypa wurra jal a-nirra achila a-workiya jin-nigipa gama, rrapa ngika minypa wurra jal a-nirra an-walkurpa a-ma barra; gun-narda ngika. Wurra jarra aburr-walkurpa aburr-ni nula Wangarr ngardawa nipiya nyanma Wangarr.
14 Nipa an-gata Wengga ana-garlmuna, minypa an-gugaliya a-ni, minypa wugupa arrkula arr-gurdiya gorlk. Minypa ngayburrpa nyiburr-guna nyibi-nana nipa warrpam an-molamola ngardawa Nyanyapa arrku an-nika An-walkurpa an-ngardapiya, rrapa minypa nipiya gun-gugunggaja gu-rrimarra rrapa gun-burral gu-rrimarra.
15 Rrapa nipa Jon ana-nyala a-ngurrjinga an-gata An-walkurpa. Minypa a-jabarrchinga, a-yinanga a-wena, “An-gata ngaypa mu-ngoyurra ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa an-gunaga. Minypa ngaypa ngu-wena, ‘An-gata barrwa ana-boya, nipa mu-ngoyurra a-jirra apula ngardawa gipa mu-ngoyurra a-ni.’ ”
16 Ganapiya, a-yinagata Jon a-ngurrjinga Jesus. Rrapa Jesus ngardawa nipiya an-gata warrpam an-gugunggaja, nipa a-gunggajinga arrburrwa a-workiya mola rrapa mola. 17 Minypa joborr wupa nipa Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich (Moses), wurra gun-gugunggaja rrapa gun-burral nipa Jesus Christ guna-ganyja arrburrwa. 18 Wangarr an-gata nipa gala ana-nga a-nacharna a-workiyarna; wurra jarra an-gata an-nigipa An-walkurpa an-ngardapiya an-gata Nyanyapa arrku abirri-nirra abirri-workiya, nipa arr-gurdagurdarrana Wangarr.
Minypa Jon An-gata Bama An-gugurraga Gu-ngurrjinga
(Metiyu 3:1-12; Mark 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Ju (Jew) yerrcha bunggawa Jirúchalam (Jerusalem) aburr-ni burrbi-jerrmarra gurda nula Jon junggay yerrcha rrapa aburr-werranga Libay (Levi) aburr-bapurr aburr-gata minypa jaga aburr-ganana aburr-workiyana gun-japurra. Lika birripa aburr-bena nula, lika aburr-yinanga nula, “A-lay, nginyipa ny-yinga?”
20 Jon lika yarlanga a-wena burrwa; gala a-jordajiyarna, wurra yarlanga gu-negarra a-wena, a-yinanga, “Ngaypa ngika Christ.* 1:20 An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya Macháya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.” Wurra jarra an-gata an-nerranga Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega,” a-yinagata burrwa.
21 Lika abu-wengganana, “Wurra nginyipa nyi-guyinmiya? Wurra nginyipa Yiláyja (Elijah), ya?”
A-yinagata, “Ngaypa ngika.”
Aburr-yinagata, “Wurra an-gata wola Mojich (Moses) a-ngurrjinga arrburrwa An-mujaruk, ny-jurda nginyipa, ya?” Deuteronomy 18:15,18; Malachi 4:5
A-yinagata burrwa, “Ngika.”
22 Lika barrwa aburr-yinagata nula, “Nginyipa ny-yinga? Wengga arrburrwa nyi-guyinmiya, ngayburrpa barra nyiburr-jeka rrapa nyiburr-wengga burrwa aburr-gata birripa nyirrbi-jerrmarra gurda. Nginyipa ny-yinmiya ny-nyurrjiya ny-yorkiya?”
23 Lika Jon a-ngurrjiyana burrwa minypa janguny gun-gata wola gun-guwarr Aycháya (Isaiah) a-wena, an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk. Minypa nipa Jon a-yinagata,
“Ngaypa gu-werrapa ngu-jabarrchinga minypa gun-guna:
‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!
Jarlakarr jechinuwa bubi-nega nula.’ ” Isaiah 40:3
24 Ganapiya, lika Berachi (Pharisee) yerrcha burrbi-jerrmarra gurda birripa abu-wengganana Jon, 25 “Minyja nginyipa Christ ngika, rrapa nginyipa Yiláyja ngika, rrapa an-gata rrapa Mojich a-ngurrjinga An-mujaruk ny-jurda nginyipa ngika, lika ana-nga a-wena nggula nginyipa bama burr-gurragaja ny-boya?”
26 Nipa Jon a-yinanga burrwa, “Ngaypa bama nguburr-gurragaja ngu-workiya wurra gama gorlk minypa gu-bugula gu-guyinda, wurra an-nerranga an-nardiya wugupa ana-gorrburrwa nyiburr-jinyjarra, ana-goyburrpa gala marn․gi nula. 27 Nipa minypa barrwa ana-boya apula, wurpa lika ngaypa gala wana rraka ngu-mujama ngu-ni nula rrapa minypa ngu-yerrkujama nula ngu-workiya gun-nigipa nipa a-barrngumiya a-workiya rrepara a-jirra. Wurra ngaypa gala ngu-yinmiya; jarra ngaypa ngu-delipa.” 28 Jon a-yinagata a-wena burrwa Jordan gu-gapa gu-rrarnba, bama burr-gurragaja a-ni gu-rrawa Bechini (Bethany).
Wangarr An-nika Minypa Jip (Sheep) An-delipa
29 Gun-narda waypa guna-gepana, Jon a-nana Jesus ana-bamuna, rrapa minypa Jon a-wena burrwa, “A-lay, bubi-na, an-gata ana-bamburda Wangarr ana-jerrmarra an-nigipa minypa an-maywapa an-delipa jip (sheep), minypa mari a-rorrcha barra arrburrwa wurra gama gorlk. 30 An-nardiya ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa yi-rrawa minypa ngu-yinaga ngu-weya, ‘An-nerranga barrwa ana-boya, nipa mu-ngoyurra a-jirra apula ngardawa gipa mu-ngoyurra a-ni.’ 31 Wurpa lika gun-gata mu-ngoyurra ngaypa gala marn․gi nula, jarra gun-gata nula nguna-bona rrapa bama arr-gurragaja gu-bugula gu-guyinda, barra minypa ngayburrpa Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr ngubu-malawa minypa nipa a-beya arrburrwa.”
32 Rrapa Jon an-gata mola gu-ngurrjinga, a-yinagata, “Ngaypa ngu-nana Mern An-mawunga minypa mukumul a-maya nipa minypa waykin wenga ana-bupiyana, a-ninya nula an-gata. 33 Ngaypa mu-ngoyurra gala marn․gi nula, wurra an-gata nguna-jerrmarra minypa ngaypa bama arr-gurragaja gu-bugula gu-guyinda nipa a-yinanga a-wena apula, ‘A-lay, an-gugaliya nyi-na barra Mern An-mawunga a-bupiya barra nula, a-ninya nula, nipa an-gatiya bama burr-gurraga barra a-boy Mern An-mawunga.’ A-yinagata a-wena apula nipa nguna-jerrmarra, 34 rrapa an-gata ngaypa ngu-yinagata ngu-nana, rrapa gun-guniya gugu ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa ngu-nirra nipa an-gata Wangarr an-nika Walkur.”
Aburr-gata Minypa Birri-gugu Jawina Aburr-ni Nula Jesus
35 Gun-narda waypa guna-gepana, Jon wugupa aburr-jinyja abirri-yigipa jawina abirri-jirrapa. 36 Rrapa Jon a-nana Jesus a-bamburda, lika a-yinanga butula, “A-lay, birri-na, an-gata ay-bamburda Wangarr ana-jerrmarra an-nigipa minypa an-maywapa an-delipa jip, minypa mari a-rorrcha barra arrburrwa wurra gama gorlk.”
37 Gun-narda waypa abirri-yigipa jawina Jon bijirri-yika abirri-galiyana nula nipa a-wena, lika abirri-garlmuna, Jesus abirri-jurrjurrmurra. 38 Rrapa nipa Jesus a-jaywarriyana, bijirri-nana, lika a-wena butula, “A-lay, an-nga nyirri-wechawecharra?”
Bitipa abirri-yinanga nula, “A-lay, Rebay (Rabbi),” (Minyja gun-gata abirri-yinanga, “Rebay,” gun-narda minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya, “Marn․gi An-gunega.”) Abirri-yinagata, “A-lay, Rebay, yina gaya ny-yurra ny-yorkiya?”
39 Lika nipa a-yinagata butula, “Guwa, nyirri-na barra.” Lika aburr-bona, balngga rrawa gubirri-nana nula, lika gatiya aburr-ni nipa a-yu a-ji.
40 Bitipa abirri-gata minypa abirri-galiyana nula Jon lika abirri-garlmuna, Jesus abirri-jurrjurrmurra, an-ngardapa an-gata an-nelangga Andru (Andrew), nipa Jayman Birta (Simon Peter) an-nika worlapa niya. 41 Ganapiya, lika nipa Andru a-jarl, Jayman a-barripuna ngardawa worlapa niya. A-yinanga nula, “A-lay, ngatipa nyirri-barripuna an-gata Macháya (Messiah).” (Minyja gun-gata a-yinagata, “Macháya,” gun-narda minypa an-nelangga Christ, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya, “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”)
42 Andru a-yinagata a-wena nula Jayman, lika a-garlmuna, Jayman a-menga, ana-ganyja nula Jesus. Abirri-bena nula, Jesus a-nana Jayman, lika a-yinanga nula, “Aya, nginyipa Jayman, ny-jurdiya Jon biy-yika walkur. Burraya nginyipa ny-yelangga bubu-ngurrja barra Jipach (Cephas).” A-yinagata a-wena nula, ngardawa an-nelangga minypa jandarra gun-gata meyali, minypa aburr-werranga aburr-yinaga aburr-workiya Birta (Peter), aburr-werranga rrapa aburr-yinaga aburr-workiya Jipach.
Jesus A-gonyjinga Butula Bilip (Philip) Rrapa Naténiyal (Nathanael)
43 Gun-narda waypa guna-gepana, Jesus gu-borrwurra, lika a-garlmuna, a-bona Galali (Galilee). Lika gatiya nipa a-barripuna Bilip (Philip), lika a-yinanga nula, “A-lay, arr-boy wugupa.” 44 Bilip nipa Bachéyda (Bethsaida) an-guyinda minypa bitipa abirri-gata Andru rrapa Birta.
45 Rrapa nipa Bilip a-bona, a-barripuna Naténiyal (Nathanael). Lika a-wena nula, “A-lay, ngayburrpa nyibu-barripuna an-gata wola Mojich mu-jurra a-ngurrjinga rrapa aburr-werranga aburr-jaranga mu-jurra abu-ngurrjinga aburr-workiyana aburr-mujaruk. Nipa an-guniya Nejarach (Nazareth) an-guyinda an-nelangga Jesus, an-gata Jochap (Joseph) an-nika walkur.”
46 Wurra Naténiyal a-yinanga nula, “A-lay, gala ana-nga an-molamola Nejarach wenga.”
Wurra nipa Bilip a-yinagata nula, “Arr-boy barra nyi-na.”
47 Lika gu-gata wenga Jesus a-nana Naténiyal yi-gurrepa ana-bena ana-bona, lika nipa Jesus ana-nyala a-ngurrjinga, a-yinanga, “An-guna nipa an-burral Yichrayal an-bapurr gala gun-guyolkiya gu-rrima rrapa an-gugaliya a-yolka a-workiya, wurra gun-nyagara.”
48 Lika nipa Naténiyal ana-nyala a-yinanga nula, “A-lay, nginyipa ny-yinmiyana marn․gi nyi-ni apula ngaypa?”
Jesus a-yinanga nula, “An-guna Bilip nguna-ngurrjinga nggula, gipa mu-ngoyurra ngiy-nana gu-birlapirla nyi-ni, birlapirla balaja mu-rrimanga mun-gata wagarrich mun-nelangga.”
49 Nipa Naténiyal a-yinagata nula, “A-lay, marn․gi an-gunega, nginyipa Wangarr biy-yika Ny-yalkurpa, Bunggawa arrburrwa ngayburrpa Yichrayal nguburr-bapurr.”
50 Jesus a-yinagata nula, “Aya. Ngardawa ngu-wena nggula ngiy-nana gata gu-birlapirla nyi-ni, gurdiya nula minypa marr ny-balcharra apula, ya? Jarra burraya wana nyi-na barra ganyjarr.” 51 Rrapa barrwa a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Burraya ana-goyburrpa nyibi-na barra waykin gu-lapkujamiya barra, rrapa minypa Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-warrchinga aburr-yurra rrapa minypa aburr-bupiya gurda aburr-yurra nuluwa an-guna An-walkurpa An-gugaliya.” Genesis 28:12

1:6 Metiyu 3:1; Mark 1:4; Luk 3:1-2

*1:20 1:20 An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya Macháya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”

1:21 Deuteronomy 18:15,18; Malachi 4:5

1:23 Isaiah 40:3

1:51 Genesis 28:12