3
Jon (John) An-gata Bama Burr-gurragaja A-workiya
(Mark 1:1-8; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
Gun-gatiya lika Jon (John) an-gata bama burr-gurragaja a-workiya, nipa a-garlmuna, wana gu-bapala gu-rrawa Judíya (Judea) yi-gata gu-werrapa nipa a-wena burrwa a-workiyana, a-yinagata, “Bubu-bawa gun-nerra. Buburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr. Ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya rum gun-gata waykin wenga.” Metiyu 4:17; Mark 1:15
Jon a-yinagata a-wena burrwa. Ngardawa Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Aycháya (Isaiah) nipa ana-nyala gipa mu-ngoyurra a-ngurrjinga an-guniya Jon, nipa Aycháya a-yinanga,
“An-nerranga an-gata a-jabarrchinga a-jirra yi-gata gu-werrapa,
nipa a-yinaga a-weya,
‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!
Jarlakarr nawanawa buburr-ni nula!
Gun-jechinuwa bubi-nega nula!’ ” Isaiah 40:3
Nipa Jon mirikal a-barrngumurra a-workiyana jin-murga gemul (camel) jibi-jarlapuna, wurpa lika burr-guya mun-derta; rrapa jin-maliyarra a-barrbichiyana a-workiyana. Rrapa nipa jiny-barra a-workiyana jin-gubatpatcha, rrapa woma gu-barra a-workiyana. 2 Kings 1:8 Rrapa gu-galiya yerrcha aburr-bona gurda nula aburr-workiyana Jirúchalam (Jerusalem) wenga, rrapa barrwa gu-gata wenga rrawa gu-jirra gu-boya gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Judíya (Judea), rrapa gun-gata rrawa Jordan man․garba gu-werrwerrjinga gu-yurra gu-gatiya wenga burr-guta. Minypa birripa gubu-bawuna mu-ngoyurra gun-nerra jama aburr-ji, lika Jon bama burr-gurragaja gatiya man․garba gu-guyinda gun-nelangga Jordan.
Gun-gata waypa Jon burr-nana Berachi (Pharisee) yerrcha rrapa Jejuchi (Sadducee) yerrcha aburr-bona gurda nula barra nipa bama burr-gurraga, wurra nipa a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurda minypa an-gata jarn․gich an-guyinda. Wurra ana-nga a-wena ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-yurtchingapa, jimarna ana-goyburrpa wupa ngardapa wanngu nyiburr-negiya barra gun-gata mari guna-bamburda? Wurra gala nyiburr-yinmiya. Metiyu 12:34; 23:33 Wurra ana-goyburrpa minypa gun-maywapa gun-jong gala mun-molamola balaja mu-rrima. Minypa gun-burral ana-goyburrpa yama nyiburr-yinda jama nyiburr-ji minypa gun-nerra nyibu-bawa? Wurra gala barra ana-goyburrpa ngardapa ana-gorrburra nyiburr-wengga, nyiburr-yinda, ‘Ngika. Wurra ngayburrpa jarra Aybriyam (Abraham) an-ngayburrpa nyanyapa arrburra.’ Wurra ngaypa jarra ngu-weya ana-gorrburrwa: Wangarr minyja nipa jal a-ni, nipa ganyjarr gu-rrimanga, gun-guna jandarra gun-jaranga gu-yurra nipa gu-jarlapa minypa Aybriyam burr-yika gu-ngarda yerrcha aburr-ni. Jon 8:33 10 Wurra gun-gata gun-maywapa ngaypa ngu-wena ana-goyburrpa gun-jong, wurra an-gata minypa an-maywapa galamang an-gurrimapa, nipa gugu gu-jaywuja a-jirra gun-gata gun-jong burr-bama burr-rrepara barra gu-yartkujama. Minyjiya. Gun-jong gun-guyinda gun-gata gala mun-molamola balaja mu-rrima, nipa an-gata gu-yartkujama barra, rrapa gu-yerrnyja barra yi-gata gu-bol. Metiyu 7:19
11 “Ngaypa bama arr-gurragaja ngu-workiya ana-goyburrpa gu-bugula gu-guyinda, minypa gun-nerra nyibu-bawuna, wurra an-nerranga barrwa ana-boya, nipa wana, ngaypa ngu-delipa. Minypa ngaypa gala wana rraka ngu-yigipa ngu-mujama ngu-ni nula rrapa minypa jaga ng-gana nula ngu-workiya gun-nigipa nipa a-barrngumiya a-workiya rrepara a-jirra. Wurra ngaypa gala ngu-yinmiya; jarra ngaypa ngu-delipa. Wurra nipa jarra bama nyirr-gurraga barra ana-goyburrpa Mern An-mawunga, rrapa minypa gun-nerra gu-yalpa barra ana-gorrburrwa gu-bol gu-guyinda, gu-gurda ngacha. 12 Nipa ana-boya gipa nawanawa a-ni nipa barra arr-ngorrkornda a-boy, minypa gun-maywapa an-gugaliya mu-ngorrkorndanga a-workiya balaja, minypa mun-mola mun-guyinda ngardapa rrapa mun-nerra mun-guyinda ngardapa. Minypa ngayburrpa nguburr-yigipa nguburr-mola nguburr-guyinda, nipa arr-ga barra a-boy gu-yigipa gu-rrawa; wurra ngayburrpa nguburr-werranga nguburr-werra nguburr-guyinda, nipa arr-yerrnyja barra yi-gata gu-bol, gatiya barra nguburr-mungbiyapa barra nguburr-rro, rrapa gun-gata bol gala ana-nga gu-jupa.”
Jon Ana-nyala Bama A-gurragaja Jesus
(Mark 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Gun-gatiya lika Galali (Galilee) wenga Jesus ana-bona, a-bena nula Jon gata man․garba gu-werrwerrjinga gun-nelangga Jordan, barra nipa Jon ana-nyala bama a-gurraga Jesus. 14 Wurra Jon jimarna a-jobujobungarna, nipa a-yinagata nula Jesus, “Ngaypa nginyipa barra bama nguna-gurraga, wurra an-nga nula ngaypa barra bama ngiy-gurraga?”
15 Wurra Jesus a-yinanga, “Wuriya. Wurra ngarripa arr-yirda barra, ngardawa gipa Ngun-anya gu-borrwurra apula minypa gun-narda gun-molamola.” Nipa a-yinagata a-wena, lika Jon gu-yagurrmurra nula Jesus.
16 Lika gun-gatiya Jon ana-nyala bama a-gurragaja Jesus, warrika Jesus ana-warrchinga gu-bugula wenga, lika waykin gu-lapkujamiyana, nipa lika Jon jinyu-nana minypa mukumul jina-bupiyana, jinyu-rakaja nula Jesus, wurra gun-burral Wangarr An-mawunga ana-jerrmiyana nula. 17 Lika ana-manyjirda a-galiyana nula waykin wenga ana-wena, a-yinanga, “An-guna an-ngaypa Walkur ngaypa burr-guya jal ngu-nirra nula; ngaypa ngu-marrkapchinga nula.” Genesis 2:22; Psalms 2:7; Isaiah 42:1; Metiyu 12:18; 17:5; Mark 1:11; Luk 9:35

3:2 Metiyu 4:17; Mark 1:15

3:3 Isaiah 40:3

3:4 2 Kings 1:8

3:7 Metiyu 12:34; 23:33

3:9 Jon 8:33

3:10 Metiyu 7:19

3:17 Genesis 2:22; Psalms 2:7; Isaiah 42:1; Metiyu 12:18; 17:5; Mark 1:11; Luk 9:35