2
Marnnga Jina-burrbeya Wenga Aburr-bona Gurda
Jesus a-bambungguna gatiya gu-delipa gu-rrawa Betliyam (Bethlehem), gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa gun-nelangga Judíya (Judea), rrapa gun-gatiya waypa nipa a-bambungguna, an-gata Ayrat (Herod) bunggawa gu-gata a-yika gu-rrawa. Rrapa gun-baykarda ngika, lika aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata gun-jaranga marn․gi aburr-ni, birripa aburr-bona gurda marnnga jina-burrbeya wenga, lika aburr-bena Jirúchalam (Jerusalem). Lika burrbu-wengganana aburr-bona, aburr-yinanga, “Yina an-gaya nipa a-bambungguna bunggawa Ju yerrcha an-burriya? Ngardawa ngayburrpa nyibi-nana jin-gata jin-nigipa gata jiny-jayanayana, jina-warrchinga jina-bamuna yi-gata marnnga jina-burrbeya, lika ngayburrpa nyiburr-garlmuna gurda, barra nyiburr-marrngoypiya nula Bunggawa a-bambungguna.”
Aburr-yinagata aburr-wena, rrapa gun-gata janguny nuwurra waypa an-gata Bunggawa Ayrat a-galiyana, lika nipa a-gurkuja, rrapa aburr-jaranga aburr-gata Jirúchalam aburr-nirra birripa burr-guta aburr-gurkuja. Lika nipa Ayrat burr-bamagutuwurra wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega Ju yerrcha aburr-burriya. Lika nipa burr-wengganana Christ nula minyja janguny gu-yu gun-an․gaya rrawa nipa barra a-bambungga. Lika birripa gubu-ngurrjinga nula, “Gun-gata gu-rrawa Betliyam a-bambungga barra, wana gu-bapala gu-rrawa Judíya. Minypa Wangarr an-nika an-mujaruk ngunyuna an-guyinda wola a-wukurrjinga gun-gata nula rrawa nipa janguny gu-yurra, gu-yinaga:
‘Rrapa nginyipa ny-jurda rrawa Betliyam wana gu-bapala gu-rrawa Judíya,
nginyipa gala n-delipa, jimarn jarra Judíya rrawa gu-jirra gu-boya gun-nerranga wana.
Ngika.
Wurra nginyipa ny-jurdiya rrawa Betliyam,
an-gugaliya nginyipiya wenga nipa mu-ngoyurra a-ji barra
rrapa jaga a-gana barra burrwa aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha Yichrayal (Israel) aburr-guyinda.’ ” Micah 5:2
Aburr-yinagata aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega gubu-ngurrjinga nula Ayrat.
Lika aburr-gata minypa marnnga jina-burrbeya wenga aburr-bona gurda Jirúchalam, nipa Ayrat yongun a-gonyjinga burrwa, birripa aburr-bona gurda nula. Lika nipa burr-wengganana yongun, gu-yinpa birripa jibi-nana jin-gata gata jiny-jayanayana. Rrapa gun-narda waypa nipa marn․gi a-ni, lika burr-jerrmarra rrawa Betliyam. Minypa nipa gu-jarlapuna a-wena, a-yinagata burrwa, “Buburr-boy, delipa buburr-wecha nula, nuwurra nyibu-barripa. Lika nyiburr-jeka barra gurda ngunyuna, rrapa marn․gi ngunabi-nega barra ngaypa burr-guta ngu-boy, ngu-marrngoypiya nula.”
Ganapiya, lika aburr-bona. Lika mola jibi-nana jin-gata gata mu-ngoyurra jibi-nana, mu-ngoyurra jiny-jayanayana jiny-ji gata marnnga jina-burrbeya jina-workiya; wurra nipa gugu jiny-juguyana burrwa jiny-bamuna, nuwurra jinyu-derichinga waykin delipa a-yurrapa. 10 Gun-gatiya birripa jibi-nana jin-gata gata, lika burr-guya aburr-worlworlcharra. 11 Lika aburr-barrngumurra wupa gu-bala, rrapa gun-gata waypa burrbi-nana delipa rrapa jin-nigipa mampa niya Meri, lika aburr-menama gubi-rrana nula rrapa aburr-marrngoypiyana nula. Lika gun-molamola gun-guyinda minypa gubu-ganyja gurda nula gun-nigipa, birripa gubu-menga, abu-wuna: minypa goldan (gold) rrapa mun-molamola mun-gungolkuja mun-gata mun-nelangga buréngkinyjen (frankincense), rrapa barrwa mun-gata mur (myrrh) mun-nelangga.
12 Ganapiya, lika gu-gata wenga birripa aburr-jekarra gun-birripa rrawa; wurpa lika gun-nerranga jarlakarr gubu-menga, ngardawa Wangarr burr-wuna borrich gubi-nana minypa gala aburr-yinmiya aburr-jeka nula Ayrat.
Jochap Bijirriny-janyja — Aburr-lijiwarriyana Nula Ayrat (Herod)
13 Gun-gata waypa minypa birripa aburr-bona, lika nipa Jochap borrich gu-nana minypa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena nula, a-wena nula, “Garlma! Bijirriny-ma an-guna delipa rrapa jin-nigipa mampa niya. Lika bubu-bawa gun-guna rrawa, buburr-boy yi-gata Yijipt (Egypt), gatiya barra nyiburr-ni nuwurra ngaypa ngu-wengga barra nggula. Ngardawa an-gata Ayrat, nipa ana-nyala ana-garlmurda, a-wechawechin nuluwa an-guna delipa barra a-bu.”
14 Lika Jochap a-garlmuna, bijirriny-menga delipa rrapa mampa niya. Lika gun-gatiya ana-munya gu-ni, nipa bijirriny-janyja a-bamuna gata Yijipt. 15 Lika nipa gatiya a-ni nuwurra Ayrat gun-nyagara gu-ni. Gu-gurdiya ngacha, nuwurra barra gu-yinda gu-ni minypa Wangarr mu-ngoyurra a-wena, an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ngurrjinga, a-yinanga,
“Ngaypa ng-gonyjinga nula an-ngaypa Walkur,
nipa Yijipt wenga ana-bona.” Hosea 11:1
Ayrat (Herod) Burr-buna Gu-ngarda Yerrcha Wurra An-guyinda
16 Wurra an-gata Ayrat, nuwurra waypa nipa gu-borrwurra minypa aburr-gata marnnga jina-burrbeya wenga aburr-boya gurda birripa abu-yolkaja, lika nipa burr-guya a-bachirramiyana. Lika a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama birripa barra aburr-boy, rrapa Betliyam rrawa gu-jirra gu-boya burrbu-bu barra aburr-boy, burrbu-wuleba barra gu-ngarda yerrcha wurra an-guyinda aburr-gata minypa gala abirri-jirrapa gun-ngardapa jemberr gu-nirrarna burrwa. Gun-gata nipa a-wena, minypa “gu-ngarda yerrcha wurra an-guyinda gala abirri-jirrapa gun-ngardapa jemberr gu-nirrarna burrwa,” ngardawa nipa gu-borrwurra gu-yinpa jin-gata gata birripa gu-gegapa jibi-nana jiny-jayanayana. Ngardawa aburr-gata marnnga jina-burrbeya wenga, birripa gipa mu-ngoyurra aburr-wena nula.
17 Ganapiya, lika Ayrat burr-yika aburr-mujama burrbu-buna aburr-bona gu-ngarda yerrcha wurra an-guyinda. Gu-gurdiya ngacha, ngardawa Wangarr mu-ngoyurra a-wena, an-nigipa an-mujaruk an-gata Jeramáya (Jeremiah) gu-ngurrjinga, a-yinanga,
18 “Gun-gata rrawa Rama (Ramah)
birripa aburr-galiyarra burrwa burr-guya aburr-rruwuja.
Minypa gun-maywapa jin-gata Reychel (Rachel) jin-duwujana burrwa aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha
rrapa gala jiny-jaliyarna burrwa aburr-werranga aburr-gata jimarna gubu-borrwurra gun-borrmunga aburr-weyarna achila,
wurra jarra burr-borrwurra aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha gun-nyagara gu-ni.” Jeremiah 31:15
Yijipt (Egypt) Wenga Aburr-jekarra Gurda
19 Nuwurra waypa an-gata Ayrat a-juwuna, lika Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena nula Jochap gatiya gu-rrawa Yijipt (Egypt) nipa a-ninya. Minypa Jochap borrich gu-nana, an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula, 20 “Garlma! Bijirriny-ma! Delipa rrapa jin-nigipa mampa niya bijirriny-ja barra ny-boy rrawa Yichrayal yerrcha gun-burriya. Ngardawa aburr-gata mu-ngoyurra jal aburr-ni an-guna delipa barra abu-bu, birripa gipa gun-nyagara gu-ni.”
21 Ganapiya, lika Jochap a-garlmuna, bijirriny-menga delipa rrapa mampa niya. Lika bijirriny-janyja a-bona, aburr-jekarra rrawa Yichrayal yerrcha gun-burriya. 22 Wurra nuwurra waypa Jochap a-galiyana janguny, minypa Ayrat murna a-wuna an-nigipa walkur Akilich (Archelaus) rrapa nipa gugu bunggawa a-ni gun-gata wana gun-bapala rrawa Judíya, lika nipa Jochap a-gurkuja, jimarn jarra nipa a-boy barra yi-gata. Wurra Wangarr barrwa a-wuna Jochap, nipa borrich gu-nana, lika a-bona wana gun-bapala rrawa Galali (Galilee), 23 lika gatiya a-ni gu-delipa gu-rrawa Nejarach (Nazareth). Gu-gurdiya ngacha, nuwurra barra gu-yinda gu-ni minypa Wangarr an-nika an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gipa mu-ngoyurra a-wena, a-yinanga,
“Nipa birripa abu-ngurrja barra
minypa nipa Nejarach an-guyinda.” Mark 1:24; Luk 2:39; Jon 1:45

2:6 Micah 5:2

2:15 Hosea 11:1

2:18 Jeremiah 31:15

2:23 Mark 1:24; Luk 2:39; Jon 1:45