Mark A-wukurrjinga
A-ngurrjinga Jesus Christ
(Mark)
1
Jon (John) Bama Burr-gurragaja
(Metiyu 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
Gun-gunaga gun-molamola janguny Jesus Christ gun-nika, nipa Wangarr an-nika An-walkurpa.
Wola Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Aycháya (Isaiah) gun-guna a-wukurrjinga minypa Wangarr a-wena nula an-nigipa An-walkurpa, a-yinanga nula,
“Minyja na, an-ngaypa an-mujaruk mu-ngoyurra ngu-jerrma barra nggula,
nipa barra nawanawa a-ni nggula jarlakarr.” Malachi 3:1
A-yinagata,
“Nipa a-jabarrchinga a-jirra yi-gata gu-werrapa,
nipa a-yinaga a-weya,
‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!
Jarlakarr nawanawa buburr-ni nula!
Gun-jechinuwa bubi-nega nula!’ ” Isaiah 40:3
A-yinagata Aycháya a-wukurrjinga, rrapa gu-gurda ngacha minypa nuwurra Jon (John) a-bena, nipa Wangarr nyanma ana-jerrmarra an-mujaruk. Minypa gata gu-werrapa wurra gama gorlk aburr-bona nula nipa Jon a-wena burrwa a-ni rrapa bama burr-gurragaja. Minypa a-yinanga burrwa, “Gun-nerra bubu-bawa rrapa buburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr, rrapa ngaypa bama arr-gurraga barra minypa nipa Wangarr rrapa baywarra gu-nega barra ana-gorrburrwa gun-nerra nyibi-rrimarra.”
Aburr-jaranga aburr-bona gurda nula Jon, aburr-galiyana nula a-wena. Judíya (Judea) wenga aburr-bona gurda minypa rrawa wana gu-bapala gun-gata, rrapa rrawa gu-jirra gu-boya Jirúchalam (Jerusalem) gu-gata wenga aburr-bona gurda. Minypa birripa gubu-bawuna mu-ngoyurra gun-nerra jama aburr-ji, lika Jon bama burr-gurragaja gatiya man․garba gu-guyinda gun-nelangga Jordan.
Nipa Jon mirikal a-barrngumurra a-workiyana jin-murga gemul (camel) jibi-jarlapuna wurpa lika burr-guya mun-derta, rrapa jin-maliyarra a-barrbichiyana a-workiyana. Rrapa nipa jiny-barra a-workiyana jin-gubatpatcha, rrapa woma gu-barra a-workiyana. 2 Kings 1:8 Rrapa wurra gama gorlk nipa gu-ngurrjinga burrwa, a-yinanga a-wena, “A-lay, an-nerranga barrwa ana-boya nipa wana, wurra ngaypa ng-gunaga ngu-delipa. Minypa ngaypa gala wana rraka ngu-yigipa ngu-mujama ngu-ni nula rrapa ng-gurduwuja rrapa minypa ngu-yerrkujama nula ngu-workiya gun-nigipa nipa a-barrngumiya a-workiya rrepara a-jirra. Wurra ngaypa gala ngu-yinmiya; jarra ngaypa ngu-delipa. Minyjiya. Ngaypa bama arr-gurragaja ngu-workiya gu-bugula gu-guyinda, wurra nipa bama nyirr-gurraga barra Mern An-mawunga.”
Jon Bama A-gurragaja Jesus
(Metiyu 3:13-17; Luk 3:21-22)
Gun-gatiya gugu nipa Jesus ana-bona Nejarach (Nazareth) wenga wurra gun-nelangga wana gu-bapala Galali (Galilee). Lika nipa Jesus a-bena, lika Jon ana-nyala bama a-gurragaja man․garba gu-guyinda gun-gata Jordan. 10 Lika gu-gata wenga Jesus ana-warrchinga rrapa minypa gu-nana waykin gu-lapkujamiyana rrapa Mern An-mawunga nipa minypa mukumul a-maya ana-bupiyana, a-bena nula. 11 Lika ana-manyjirda a-galiyana, waykin wenga ana-wena nula, “Nginyipa ny-jurda ny-nyaypa Walkur ngaypa burr-guya jal ngu-nirra nggula; ngaypa ngu-marrkapchinga nggula.” Genesis 22:2; Psalms 2:7; Isaiah 42:1; Metiyu 3:17; 12:18; Mark 9:7; Luk 3:22
Jesus Ana-walkwalk Gelama Werra A-negarra
(Metiyu 4:1-11; 4:1-13)
12 Warrika Mern An-mawunga ana-nyala gu-werrapa a-ganyja Jesus, 13 gata a-ni ngorrngurra gun-jaranga minypa 40. Rrapa walkwalk an-bachirra an-gata Jeytan (Satan), nipa a-bena nula Jesus rrapa a-jurnajuchuwurra a-ni jimarna nipa barra werra a-negiya. Rrapa aburr-mugat burr-guta gata aburr-ni aburr-workiyana, wurra Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-bona gurda, aburr-bena nula, Jesus aburr-gunggajinga nula.
Jesus Burr-menga Gu-galiya Yerrcha Mu-ngoyurra Jichicha Jama Aburr-ji
(Metiyu 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)
14 Nuwurra waypa Jon abi-rrimarra rrapa wupa abu-barrbuna brichina (prisoner), lika Jesus a-jekarra Galali, gatiya minypa Wangarr gun-nika gun-molamola janguny gu-ngurrjinga a-bona, 15 a-yinanga a-wena, “Gun-balmapa gu-jirra gu-boya Wangarr gun-nika rum gu-bengga barra. Wurra gun-nerra nyibi-rrimanga bubu-bawa, buburr-ngukurdanyjiya rrapa marr buburr-balcha nula gun-nigipa gun-molamola janguny.” Metiyu 3:2
16 Gata Galali Jesus gu-rrarnba a-bamuna, lika bijirri-nana jichicha jama abirri-ji abirri-workiyana Jayman (Simon) rrapa an-nigipa worlapa niya Andru (Andrew), bitipa mulucha mu-guyinda abirri-menga abirri-ni. 17 Lika Jesus a-gonyjinga butula, “Guwa! Ngunabirri-jurrjurrma ngaypa barra ajirri-gurdagurdarra ana-gotipa nyirri-yinmiya barra gu-galiya yerrcha nyirrbu-ma.” 18 Warrika bitipa mbirri-bawuna mulucha, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.
19 Lika Jesus a-garlmuna gun-baykarda ngika, lika bijirri-nana Jeymch (James) rrapa an-nigipa worlapa niya Jon abirri-gata nipa Jebadi (Zebedee) bijirri-bokamurra, birripa mu-michiyang aburr-ni, nawanawa aburr-ni mun-gata mulucha. 20 Gata bijirri-nana Jeymch rrapa Jon a-gonyjingapa butula, lika bitipa an-bitipa nyanyapa buta rrapa aburr-yigipa aburr-mujama burr-guta burrbu-bawuna gata mu-michiyang aburr-ni, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.
Jesus A-yerrnyjinga Walkwalk
(Luk 4:31-37)
21 Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna, aburr-bena rrawa Gapárniyam (Capernaum). Lika Jarradi (Saturday) gu-ni, lika Jesus a-garlmuna, a-bona, gun-gata bala a-barrngumurra Ju (Jew) yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika wurra gama gorlk marn․gi burr-negarra a-ni janguny. 22 Lika birripa gochila aburr-barrjinga nula, ngardawa nipa wana an-babalapa a-wena burrwa a-ni rrapa ngika minypa aburr-birripa joborr marn․gi burrbi-negarra aburr-workiyana. Metiyu 7:28-29 23 Rrapa an-ngardapa an-gugaliya gatiya gu-bala, nipa walkwalk a-rrimarra. 24 Lika gatiya gugu a-gonyjinga burr-guya, “Awa! Ny-junarda nginyipa Jesus Nejarach nyi-guyinda! Wurra an-nga nula nyina-bona arrburrwa ngayburrpa? Wurra nyirr-bu barra, ya? Ngaypa marn․gi nggula nginyipa. Nginyipa Wangarr biy-yika, ngarla! Janguny nginyipa n-dimanga gun-nigipiya Wangarr gun-nika!”
25 Lika Jesus ana-nyala a-jobujobuna an-gata walkwalk, “Ngarmbuwa! Nyina-bengga! Bawa an-garda!” 26 Lika an-gata an-gugaliya walkwalk ana-nyala a-ngorrkuja a-ni, burr-guya a-gonyjinga, a-bawuna ana-bena.
27 Lika wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga, rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, gun-guna gun-nga? Wurra gun-geka janguny, minypa burr-ganyjarr, ngarla! Minyja an-guna a-weya a-boya, walkwalk an-guyinda gu-yagurrmunga nula, ngarla!”
28 Ganapiya, lika Jesus gun-nika janguny gu-barrjekarra gu-jarl, Galali aburr-guyinda aburr-galiyana nula rrawa gu-jirra gu-boya.
Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Gun-gata waypa gubu-bawuna aburr-bona gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, lika Jesus a-bona wugupa butula Jeymch rrapa Jon, jechinuwa aburr-bona Jayman rrapa Andru gun-bitipa rrawa. 30 Rrapa Jayman jin-nika jaburpa niya jin-gata jiny-yorrpuna jiny-yu minypa jin-donga jiny-ji, lika gatiya Jesus a-bena, warrika jibu-ngurrjinga nula. 31 Lika a-bona, a-bena achila, mernda jiny-jirra jin-dimarra, jiny-jarrkarrana, gugu gu-bona achila gu-derda. Lika jiny-jarlmuna, balaja burr-wuna jiny-bona.
32 Lika yi-rrana gu-ni, lika wurra gama gorlk burrbu-ganyja gurda nula Jesus aburr-gurderdakurderda rrapa walkwalk abi-rrimarra. 33 Wurra gama gorlk aburr-jaranga aburr-gata gu-ngardapa aburr-negiyana, gun-gata bala ngana gu-jirra yarlanga aburr-ji. 34 Lika Jesus bin-dimarra gu-derda gubi-rrimarra, rrapa walkwalk abi-rrimarra a-yerrnyjinga burrwa a-ni. Wurra minypa walkwalk yerrcha burr-nganagobagubuna, ngardawa birripa marn․gi nula nipa Wangarr an-nika An-walkurpa, wurra nipa gala jal a-nirrarna walkwalk ana-nyala a-ngurrja.
Galali Aburr-gomarriyana Aburr-yu
(Luk 4:42-44)
35 Ganapiya, lika aburr-yu. Wurra Jesus ana-munya a-garlmuna, rrawa gu-bawuna, ngardapa a-bona gu-werrapa, gata minypa a-wengganana a-ni. 36 Wurra Jayman birripa aburr-garlmuna, aburr-wecha nula aburr-bona. 37 Lika gu-gata wenga aburr-bena nula, lika aburr-wena nula, “A-lay, aburr-gaba aburr-jaranga aburr-wecharra nggula.”
38 Wurra Jesus a-yinanga a-wena burrwa, “A-lay, yi-gaba nguburr-boy rrawa gu-jirra gu-boya aburr-gata burr-guta barra ngu-wengga burrwa. Gu-gurda nula nguna-bona, ngarla.” 39 Lika gu-gata wenga aburr-gomarriyana aburr-yu gun-gatiya Galali rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa Jesus gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana janguny gata wupa gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa mola walkwalk a-yerrnyjinga burrwa a-bona. Metiyu 4:23; 9:35
Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Gun-guburlububurluja Gu-rrimarra
(Metiyu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 An-ngardapa an-gugaliya an-gata an-jeja a-ngolkujarra minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra, nipa ana-bona nula Jesus, lika ana-menama gu-rrana nula, lika a-wengganana, “A-lay, nginyipa ganyjarr n-dimanga barra minyja nginyipa jal nyi-ni gun-nerra ny-yerrnyja apula.”
41 Lika Jesus a-worijinga nula, lika mernda a-jirra a-garlmuna, a-rrimarra. A-yinanga, “Jal ngu-nirra. Ganapiya. Ny-molamola.” 42 Lika an-gata an-gugaliya gun-nerra gu-bona nula, an-molamola gugu warrpam.
43 Lika warrika Jesus burr-guya a-wena nula, lika a-jerrmarra. 44 Minypa a-yinagata nula, “A-lay, galiya apula. Gala barra nguna-ngurrja ngaypa ngiy-jarlapuna. Wurra gun-narda gun-nginyipa wupa janguny yongun nyi-nega barra. Wurra boy, gurdagurdarriya nula junggay an-guyinda, rrapa wu minyjak barra nipa a-yalpa nula Wangarr an-nigipa. Ngardawa gu-gurda ngacha joborr Mojich (Moses) gu-gurrmurra gun-guwarr minypa barra wurra gama gorlk marn․gi aburr-ni nggula minypa gun-nerra gu-bona nggula.” Leviticus 14:1-32
45 Wurra an-gata an-gugaliya a-bona, gu-ngurrjinga burrwa a-rrigirrgarra. Lika gu-gata wenga Jesus gala a-yinmiyarna a-beyarna rrawa, gala yapa burr-guya abu-marnja wurra gama gorlk; wurra jarra gu-werrapa a-ni. Wurra wuriya. Wurra gu-jaranga gu-rrawa wenga aburr-bona gurda nula aburr-ni.

1:2 Malachi 3:1

1:3 Isaiah 40:3

1:6 2 Kings 1:8

1:11 Genesis 22:2; Psalms 2:7; Isaiah 42:1; Metiyu 3:17; 12:18; Mark 9:7; Luk 3:22

1:15 Metiyu 3:2

1:22 Metiyu 7:28-29

1:39 Metiyu 4:23; 9:35

1:44 Leviticus 14:1-32