28
Jesus A-molamiyana
(Mark 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Gun-gata Jarradi (Saturday) gu-wulebiyana, lika nuwurra waypa Jandi (Sunday) ngana guna-ngarlcha, jin-gata Meri Mektaliny (Mary Magdalene) rrapa jin-gata jin-nerranga Meri, birrinyjipa abirriny-jarlmuna, abirriny-bona, gubirrinyu-nana gun-gata gun-gurrema mu-ngoyurra Jesus abu-jolartchingapa. Rrapa gun-gatiya gugu jel burr-guya gu-ngorrkiyana minypa Wangarr an-nika an-mujaruk waykin wenga ana-bupiyana, gu-gakaja gun-gata jandarra gubu-jakabunapa, lika a-rakaja, gu-rrenyjinga a-ni gun-gata. Minypa nipa a-jayanayana gun-maywapa minypa a-mirlchinga a-workiya, rrapa mun-nigipa mun-gubarrbiya burr-guya mu-ngarlcha mu-ji. Lika aburr-gata jaga aburr-ganana aburr-ni gun-gata jandarra, birripa burr-guya aburr-gurkuja nula an-gata, minypa aburr-wurrwurrjinga, aburr-bungguna gu-jel gun-maywapa minypa aburr-juwuna.
Wurra abirriny-jata mu-gama yerrcha, nipa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena burrinyjula, “Gala barra nyirriny-jurkuja. Wurra ngaypa marn․gi ana-gorrinyjula nyirriny-yecharra nula Jesus burr-jong abi-nenga abi-rracha. Wurra nipa gala a-ni an-guna. Wurra gipa a-molamiyana minypa nipa mu-ngoyurra a-ngurrjiyana ana-gorrburrwa. Minyja birriny-boy gurda, birrinyu-na yinda abu-barnjinga, wurra gun-nyagara; an-gapulga. Wurra yibirrich birriny-boy, birriny-yengga burrwa aburr-yigipa jawina. Birriny-yinda burrwa, ‘Nipa a-juwuna, gu-gata wenga wanngu a-ni, wurra gun-nardiya gugu nipa mu-ngoyurra a-bona ana-gorrburrwa gun-gata Galali (Galilee) gatiya barra nyibi-na.’ Ganapiya, gun-nardiya ngaypa ngu-wena ana-gorrinyjula.”
Lika abirriny-jata abirriny-jurkuja, wurpa lika abirriny-marrkapchinga. Lika gun-gurrema gun-gata gubirriny-bawuna abirriny-yurtchinga barra abirriny-yengga burrwa Jesus burr-yika jawina. Abirriny-yurtchinga abirrinyu-ni, gugu Jesus a-bena burrinyjula, a-yinanga burrinyjula, “Nyirriny-molamola nyirrinyu-ni barra; gala barra gun-nga nyirriny-borrwa.” Lika abirriny-jakiyana gurda nula, rrepara a-jirra abirrin-dimarra rrapa abirriny-marrngoypiyana nula. 10 Lika a-yinagata burrinyjula, “Gala barra nyirriny-jurkuja. Wurra birriny-boy, birriny-yengga burrwa aburr-ngaypa worlapa apa yerrcha barra aburr-boy Galali; gatiya barra ngunabi-na.”
Janguny Minypa Gu-barrjekarra
11 Gun-gatiya minypa birrinyjipa abirriny-bona, wurra aburr-werranga aburr-gata an-dakal, birripa aburr-jekarra gu-murnangana rrawa rrapa gubu-ngurrjinga burrwa aburr-gata wana junggay yerrcha gun-gata gu-yinmiyana gu-ni. 12 Lika aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha burr-guta, birripa gu-ngardapa aburr-negiyana, wengga gubu-buna aburr-ni, ganapiya. Lika rrupiya wana burrbu-wuna aburr-gata an-dakal, rrapa minypa burr-nganagobagubuna barra gubu-jordaja janguny. 13 Minypa aburr-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa barra nyiburr-yinda nyiburr-wengga burrwa nyiburr-boy, ‘Minypa ana-munya gu-ni, aburr-yigipa jawina Jesus burr-yika aburr-jorlchinga, abu-menga, abu-ganyja aburr-bona minypa ngayburrpa nyiburr-yu.’ Nyiburr-yirda barra nyiburr-wengga, 14 rrapa minyja gun-narda janguny gu-jeka nula Baylat (Pilate), wurra gala gun-nga rraka ana-goyburrpa nyibu-borrwa, jarra ngayburrpa gun-molamola nyibi-nega barra ana-gorrburrwa; gala barra mari nyibu-ma.” 15 Ganapiya, lika aburr-gata an-dakal mun-gata rrupiya mbi-menga, lika aburr-yinagata aburr-wena minypa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa mu-murna yerrcha gu-weng ngana burrbu-wuna. Minypa gu-gurda ngacha janguny Ju yerrcha aburr-galiyarra aburr-workiya, gu-barrjeknga gu-nirra gu-workiya.
Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa Jawina
(Mark 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Jama Aburr-ji 1:6-8)
16 Gu-gata wenga Jesus burr-yika jawina aburr-gata minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa an-ngardapa, minypa 11, birripa aburr-bona Galali gata gu-bulgapulga Jesus mu-ngoyurra gu-ngurrjinga burrwa.Metiyu 26:32; Mark 14:28 17 Lika gatiya nuwurra waypa abi-nana, birripa aburr-marrngoypiyana nula aburr-ni, wurra wuriya aburr-werranga gun-jaranga gubu-borrwurra. 18 Lika Jesus yi-gurrepa a-negiyana burrwa, lika a-wena burrwa, “Ngun-anya nguna-wuna warrpam ganyjarr ngu-rrimanga, minypa yi-gaba waykin rrapa ay-ngunyuna gu-jel. 19 Ganapiya, lika buburr-boy, gu-werranga gu-werranga gu-rrawa burrbu-ma gu-galiya yerrcha barra jawina aburr-ni apula. Bama burrbu-gurraga nipa an-nelangga Nyanyapa arrku rrapa an-guna An-walkurpa rrapa Mern An-mawunga.Jama Aburr-ji 1:8 20 Rrapa barrwa marn․gi burrbi-nega barra minypa gubu-borrwa gun-gabagata joborr gun-guyinda ngaypa ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa. Rrapa ngaypa barra wugupa ana-gorrburrwa nuwurra gu-gubalmapa.”

28:16 Metiyu 26:32; Mark 14:28

28:19 Jama Aburr-ji 1:8