27
Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate)
(Mark 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)
Ana-munyagaba, aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha, birripa wengga gubu-buna aburr-ni aburr-yinmiya barra Jesus abu-bu. Lika abu-bichinga an-gubandawiya jirn (chain), lika abu-ganyja, abu-wuna Baylat (Pilate) an-gata Rowm wenga gapman an-guyinda bunggawa.
Jurrach (Judas) A-juwuna
(Jama Aburr-ji 1:18-19)
Rrapa Jurrach an-gata mu-ngoyurra jawina a-ni nula Jesus wurra barrwa a-bawuna, a-mulpiyana burrwa aburr-gata aburr-bachirra, nipa gu-borrwurrapa gun-gata minypa birripa mari wana gubu-garrana nula Jesus barra minypa a-juwa, lika nipa Jurrach wargugu gu-ni nula minypa nipiya an-mornanga. Lika mun-gata rrupiya mun-mama jilpa (silver) mu-maya, minypa burr-murna burr-rrepara rrapa barrwa arr-jirrapa arr-murna, minypa 30 murna mun-gujuwa mun-gata abu-wuna, nipa mu-ganyja a-jekarra, mu-gurdanyjinga burrwa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha. Minypa nipa Jurrach a-yinanga burrwa, “Ngaypa werra ngu-negiyana, a-lay, gun-gata minypa ngaypa ngu-malchinga ana-gorrburrwa an-gata minypa a-juwa barra, gala werra a-negiyarna a-workiyarna.”
Wurra birripa aburr-wena nula, “Marrban gun-gata. Gun-narda gun-nginyipa.” Lika Jurrach mu-yerrnyjinga mun-gata rrupiya mun-mama gatiya m-bungguna gu-japurra gu-bala. Lika a-garlmuna, a-bona, jawa a-jirra a-bichiyana nipa ana-murna, lika a-wolawoliyana a-yu, a-juwuna.
Lika aburr-gata wana junggay yerrcha mbi-menga mun-gata rrupiya, wurra aburr-yinanga aburr-wena, “Mun-guna rrupiya murna mun-gujuwa minypa an-gugaliya a-juwa barra. Mu-gurda ngacha ngayburrpa gala nguburr-yinmiya ngubu-mulpa mun-gata rrupiya gu-galiya yerrcha mbi-barnjinga aburr-workiya nuluwa Wangarr.” Lika gubu-borrwurra aburr-yinmiya barra nula mun-gata rrupiya, lika aburr-bona, mbi-barnjinga barra gubu-ma rrawa gun-gata gu-werrapa gu-jirra gu-workiya, gun-gatiya minypa manyjaparna jibu-mangga aburr-workiya, japalana abi-jarlapurda aburr-workiya ji-gata ji-manyjaparna ji-guyinda. Gun-nardiya minypa mu-gatiya rrupiya birripa gubu-menga, gun-gata barra minypa jemitri (cemetery) gu-ji burrwa gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-juwa, jarra minypa Ju yerrcha ngardapa. Rrapa gu-gurda nula, ngardawa mu-gata ngacha rrupiya birripa gubu-menga gun-gata rrawa, lika ngayburrpa ngubu-ngurrjinga nguburr-workiya gun-gata “Maningan Mu-yurra”, minypa gu-gata wenga rrapa gun-guniya gugu gu-ni burr-guta nguburr-yinagata ngubu-ngurrjinga nguburr-workiya. Jama Aburr-ji 1:18-19 Gu-gurda ngacha minypa Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Jeramáya (Jeremiah) mu-ngoyurra gu-ngurrjinga minypa Wangarr a-gurdagurdarrana. Minypa nipa Jeramáya a-wena,
“Birripa mbi-menga mun-gata rrupiya mun-mama jilpa mu-maya
minypa burr-murna burr-rrepara rrapa barrwa arr-jirrapa arr-murna, minypa 30,
mu-gurda ngacha minypa aburr-gatiya Yichrayal (Israel) aburr-bapurr mbi-ngurrjinga murna mun-gujuwa nula an-gata.
10 Lika aburr-bona,
mbi-barnjinga,
gubu-menga gun-gata rrawa,
gun-gatiya minypa manyjaparna jibu-mangga aburr-workiya,
japalana abi-jarlapurda aburr-workiya ji-gata ji-manyjaparna ji-guyinda.
Gu-gurda ngacha minypa gun-gata gubu-ma barra
minypa jemitri gu-ji barra,
minypa Wangarr a-wena apula barra aburr-yirda.” Zechariah 11:12-13
An-gata Baylat (Pilate) A-wengganana A-ni Jesus
(Mark 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38)
11 Gun-gatiya lika Jesus a-jinyja nipa ana-gochila an-gata bunggawa gapman an-guyinda. Lika nipa bunggawa a-garlmuna, a-wengganana Jesus minypa a-yinanga nula, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”
Jesus a-yinanga nula, “Ngaw, minypa gun-narda nginyipa nyina-wena ngaypa ng-guna,” a-yinagata a-wena. 12 Wurra gun-gatiya waypa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha jarrma gubu-menga nula aburr-ni, nipa gala gun-nga a-weyarna.
13 Lika Baylat (Pilate) an-gatiya gapman bunggawa, nipa a-yinagata nula Jesus, “A-lay, nginyipa gala ny-jaliya, ya, minypa bubu-yopurda aburr-nirra? Wurra yama ny-yengga?”
14 Wurra Jesus gala barrwa a-weyarna burrwa. Rrapa gun-narda nula nipa Baylat gochila a-barrjinga nula.
Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra
(Mark 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
15 Wolawola gun-gata janara gu-ji gu-workiyana minypa Yichrayal yerrcha gubu-borrwuja aburr-workiya gun-gata minypa an-mujaruk waykin wenga burr-burndarna, wurra burr-beybana, gun-nardiya gu-ji gu-workiyana janara, gun-gatiya gugu an-gata gapman bunggawa gun-molamola gu-negarra nula a-workiyana an-ngardapa an-gugaliya mu-ngoyurra brichina (prisoner) a-ni, ana-nga minypa birripa wurra gama gorlk jal aburr-ni gu-wulebiya nula. 16 Rrapa gun-gatiya gu-ni, an-ngardapa an-gugaliya brichina a-ni an-nelangga Barébach (Barabbas). Nipa wurra gama gorlk marn․gi nula an-gata minypa nipa an-bachirra. 17 Lika nuwurra waypa wurra gama gorlk gu-ngardapa aburr-negiyana nula Baylat, nipa a-garlmuna, burr-wengganana, “Ana-nga ngaypa barra ngu-jerrma ana-gorrburrwa? Waygaji an-gata Barébach, ya? Wurra waygaji an-guna Jesus ana-goyburrpa nyibu-ngurrjinga nyiburr-workiya Christ, ya?” 18 A-yinagata a-wena burrwa wurra gama gorlk, ngardawa nipa marn․gi minypa aburr-gata Ju yerrcha bunggawa mu-werrmbarra abi-nana Jesus, rrapa minypa gu-gurda nula birripa abu-ganyja gurda lika abu-wuna.
19 Gun-gatiya waypa Baylat gu-rrenyjinga a-ni gun-gata minypa bunggawa an-guyinda gu-rrenyjinga a-nirra a-workiya wolawola minypa burr-mari a-weya, wurra jin-gata Baylat jin-nika jin-gumarrbipa niya janguny guna-jerrmarra nula. Jiny-yinanga jiny-yena, “Bawa an-gata. Nipa gala gun-nerra jama a-jirrarna a-workiyarna. Wurra ngaypa wargugu ngu-ni nula minypa geka borrich ngu-nana nula.” Gu-gurda ngacha janguny nipa Baylat jin-nika guna-jerrmarra nula.
20 Wurra wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha burrbu-jurnajuchuwuna wurra gama gorlk, barra minypa abu-wenggana Baylat barra Barébach gu-wulebiya nula mari rrapa Jesus a-juwa barra. 21 Minypa Baylat a-yinagata burrwa, “Ngaypa ana-nga barra ngu-jerrma ana-gorrburrwa?”
Wurra birripa aburr-yinagata, “An-gata Barébach!”
22 Lika Baylat barrwa a-wena burrwa, “Wurra ngu-yinmiya barra nula Jesus an-guna ana-goyburrpa nyibu-ngurrjinga nyiburr-workiya Christ?”
Wurra aburr-gata warrpam aburr-wena, “An-nardiya bupa! Burr-jong negapa rra!”
23 Wurra nipa a-yinagata, “An-nga nula? Nipa a-yinmiyana jama a-ji gun-nerra, ya?”
Wurra birripa burr-guya aburr-gonyjinga, “Burr-jong negapa rra!”
24 Lika gun-gatiya waypa nipa gu-borrwurra minypa nipa gala a-yinmiyarna gu-ngukurdanyjingarna gun-gata mari, wurra jarra wurra gama gorlk aburr-yurtchinga gurda aburr-yurtchinga, lika nipa Baylat bugula gu-menga ana-japalana ana-guyinda, lika murna a-jirra a-wepiyana minypa birripa abi-nana aburr-ji. Minypa a-yinagata burrwa, “An-guna an-gugaliya mun-nigipa maningan gala barra nguna-balka ngu-murna, wurra mun-gata nula ana-goyburrpa barra mornanga nyiburr-ni.” Deuteronomy 21:6-9
25 Lika warrpam aburr-gata wurra gama gorlk aburr-wena, “Ngaw, ngayburrpa nyiburr-guna barra mari nyibu-ma mun-nigipa maningan — minyja ngayburrpa rrapa aburr-ngayburrpa gu-ngarda yerrcha burr-guta!”
26 Aburr-yinagata aburr-wena, lika Baylat gu-lapkujamurra burrwa, lika ana-jerrmarra burrwa an-gata Barébach. Wurra Jesus nipa Baylat a-wena, aburr-yigipa an-dakal Baylat burr-yika abu-jurrburaykujamurra, lika abu-ganyja burr-jong barra abi-negapa abi-rra, abu-wenyaga.
An-dakal Abu-borrkpuna Aburr-ni Jesus
(Mark 15:16-20; Jon 19:2-3)
27 Lika Baylat burr-yika an-dakal abu-menga Jesus, abu-ganyja wupa gun-gata gu-bala gapman gun-nika, lika burrbu-bamagutuwurra, warrpam aburr-gata an-dakal aburr-mulpiyana rrapa Jesus gojilapa abi-negarra. 28 Lika aburr-garlmunapa abu-borrkpuna aburr-ni. Minypa mun-nigipa mirikal mbi-yerrkujamurra nula, lika abu-jolartchinga mirikal maningan mu-maya mun-gata minypa bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya. 29 Rrapa barrwa bornangguna jibi-jarlapuna nula bama a-jirra minypa gun-maywapa an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya, wurpa jin-darrartka; lika Jesus ana-bama jibu-barnjinga nula. Rrapa barrwa jurdach gun-jong gubu-menga, abu-wuna ana-munganaguwa murna a-jirra, minypa birripa aburr-ngunyangunyjiyana gun-gata bunggawa gun-nika gun-jong. Lika aburr-menama gubi-rrana nula, abu-borrkpuna aburr-ni, minypa aburr-yinagata aburr-wena, “Awa! Ny-junarda ny-molamola, ya, ny-junardiya bunggawa Ju yerrcha ny-burriya?” 30 Lika birripa m-bordich abu-balkaja rrapa abu-gaypuna gun-gata gun-jong, lika bama a-jirra abu-buna aburr-ni gu-gata. 31 Ganapiya gun-gata minypa abu-borrkpuna aburr-ni, lika mbi-yerrkujamurra nula mun-gata bunggawa an-guyinda mun-nika mirikal, lika barrwa mun-nigipa wupa Jesus mun-nika abu-jolartchinga. Lika abu-ganyja aburr-bena, gugu barra burr-jong abi-negapa abi-rra.
Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana
(Mark 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32 Gun-gatiya waypa gu-murnangana rrawa gubu-bawuna aburr-bamuna, galamurrpa gubu-garrana an-gugaliya an-gata Jayríny (Cyrene) wenga, nipa an-nelangga Jayman (Simon). Wurra aburr-gata an-dakal abi-rrimarra Jayman barra nipa gun-gata a-bamiya gun-jong Jesus gun-nika birripa abu-wenyaga barra. 33 Ganapiya, lika aburr-bena rrawa gun-gata gun-nelangga Golgócha (Golgotha), gun-gata minypa ngayburrpa ngubu-ngurrjinga nguburr-workiya, nguburr-yinaga, “An-mama Bama A-jirra A-yurrapa.” 34 Gatiya lika birripa jimarn jarra abu-wucharna Jesus wayin (wine) mu-ngoyurra mbi-barnjinga mun-gata mun-guralba mun-guyinda jirrkilja mun-gurrimiya, wurra minypa nipa a-ngamngamjinga, m-bawuna; gala m-bangarna. Psalms 69:22
35 Gatiya waypa burr-jong abi-negarra abi-rrana, abu-wenyagarra, lika mbi-menga mun-nigipa mirikal, lika aburr-dawurrjinga aburr-ni mun-nga mun-gata ana-nga mu-ma barra. Psalms 22:18 36 Lika aburr-ganana aburr-ni, jaga aburr-ganana nula; gala yapa ana-werranga ana-boga, a-man. 37 Rrapa waykin gu-gata gu-jong m-balcha mu-yu jurra mun-gata gu-ngurrjinga mu-yu gun-nga mari. Minypa mu-yinanga, “AN-GUNA JESUS NIPA BUNGGAWA JU YERRCHA AN-BURRIYA.”
38 Rrapa gatiya burr-jong burrbi-negarrapa burrbi-rrana abirri-jirrapa abirri-ngumurda wugupa nula Jesus gata aburr-balcha aburr-yu ngardapa ngardapa, an-ngardapa ana-munganaguwa rrapa an-nerranga ana-weyka.
39 Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha abu-beybeybana aburr-ji Jesus, minypa rreymarreyma aburr-ngorrkiyana rrapa gun-bachirra aburr-wena nula, Psalms 22:7; 109:25 40 “Awa! Ny-jurdiya nginyipa jimarna barra n-duma gun-gata bala Wangarr gun-nika gun-japurra, rrapa minypa nuwurra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa barrwa ny-jarlapa! Wurra yama ny-jarlapiya, jimarna Wangarr biy-yika Ny-yalkurpa? Marrka nyina-bupiyapa!” Metiyu 26:61; Jon 2:19
41 Rrapa wana junggay yerrcha, rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, rrapa barrwa aburr-werranga mu-murna yerrcha, birripa aburr-yinagatiya rrapa abu-borrkpuna Jesus. 42 Minypa aburr-yinanga, “An-guna wanngu burr-negarra aburr-werranga, wurra nipa gala a-yinmiya wanngu a-negiya an-nardiya, ya? Nipa Bunggawa arrburrwa ngayburrpa Yichrayal nguburr-bapurr, ya? Wurra yama gun-nardiya ana-bupiya gu-gata wenga gu-jong gu-guyinda barra ngayburrpa marr nguburr-balcha nula? 43 Nipa a-ngurrjiya marr a-balcharra nula Wangarr, wurra minyja nipa Wangarr jal a-ni nula, wanngu a-nega barra; ngardawa an-guna a-wena, ‘Ngaypa Ngu-walkurpa nula Wangarr.’ ” Psalms 22:8
44 Rrapa abirri-gata abirri-jirrapa abirri-ngumurda abirri-guyinda abirri-balcha abirri-yu wugupa nula Jesus, bitipa abirri-yinagatiya rrapa abirri-borrkpuna.
Jesus A-juwuna
(Mark 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
45 Gun-gatiya lika marnnga waykin jiny-ji minypa gojilapa nguburr-bama jiny-jirra jiny-yorkiya, wurra gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gu-garlmunapa an-munya gu-mayana nuwurra marnnga jiny-jakiyana minypa jarlawurr mula gu-jirra gu-jinyjarra jiny-jinyja. 46 Gun-gatiya 3 o'clock gu-ni, lika Jesus waykin a-gonyjinga, minypa gun-birripa wengga a-yinanga, “Yilay, Yilay, lama jabaktáni?” minypa ngayburrpa nguburr-weya nguburr-workiya, “Ny-jurda ny-nyaypa Wangarr, ngaypa an-nga nula nguna-bawuna?” Psalms 22:1
47 Gatiya gu-galiya yerrcha aburr-jinyja, aburr-galiyana nula a-gonyjinga, lika aburr-yinanga, “An-guna a-gonyjinga nula Yiláyja (Elijah), a-lay.” 48 Lika an-ngardapa ana-yurtchinga, an-nyarlkuch an-guyinda a-menga ana-wargara, minypa gu-balanda sponge, lika a-gurragaja wayin (wine) mun-guralba mun-gata minypa biniga (vinegar), lika gu-jong gu-guyinda a-jarrkarrana, lika ngana a-wuna Jesus. Psalms 69:21
49 Wurra aburr-werranga aburr-yinanga aburr-wena, “Burdak bawa! Marrka ngubi-na barra jimarn jarraka Yiláyja ana-boga, wanngu a-negan.”
50 Barrwa Jesus waykin a-gonyjinga, lika nipa an-mawunga a-jerrmiyana nula Wangarr, ganapiya, a-juwuna. 51 Rrapa wupa gu-bala Wangarr gun-nika gun-japurra mun-gata mirikal m-balcha mu-yu mu-garlmunapa mu-yerayeragujamiyana mu-yurtchingapa waykin wenga gu-jel. Rrapa jel gu-ngorrkiyana, rrapa gun-gurrema gun-guyinda gu-barrjinga. Exodus 26:31-33 52 Rrapa gata minypa an-gugaliya abu-jurnumburda aburr-workiya gu-lapkujamiyana, rrapa aburr-jaranga Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha mu-ngoyurra aburr-juwuna nipa gu-yigipa gu-ganyjarr burr-jarrkarrana, 53 aburr-bena gurda. Lika nuwurra waypa Jesus wanngu a-ni, birripa aburr-barrngumurra gu-murnangana rrawa Jirúchalam (Jerusalem) gun-gata Wangarr gu-menga. Lika yarlanga aburr-negiyana burrwa aburr-bona.
54 Rrapa bunggawa an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiya, nipa rrapa aburr-gata wugupa nula jaga aburr-ganana nula Jesus, birripa waypa gubi-nana minypa rrawa gu-ngorrkiyana rrapa gun-nga burr-guta, lika aburr-gurkuja. Minypa gubu-borrwurra, aburr-wena aburr-ni, “Wurriya ngubu-buna? Jarra gun-burral an-guna Wangarr an-nika An-walkurpa!”
55 Rrapa jin-jaranga gama jin-guyinda gata aburr-ji, gu-balay wenga wupa gubi-nana gurda aburr-ji, aburr-gatiya minypa mu-ngoyurra abu-jurrjurrmurra Jesus Galali wenga rrapa aburr-gunggajinga nula aburr-workiyana. 56 Minypa jin-gata Meri Mektaliny (Mary Magdalene), rrapa barrwa jin-nerranga Meri jin-gata mampa buta Jeymch rrapa Jochap, rrapa barrwa jin-gata mampa buta Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa yerrcha, aburr-gurdiya burr-guta jin-gata gama jin-guyinda gu-balay wenga wupa gubi-nana gurda aburr-ji Jesus a-juwuna. Luk 8:2-3
Jesus An-burral Abu-barnjinga Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda
(Mark 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
57 An-ngardapa an-gugaliya gorlk gun-jaranga nula, Aramatíya (Arimathea) an-guyinda an-gata an-nelangga Jochap, nipa burr-guta Jesus an-nika jawina. Rrapa nuwurra waypa balngga gu-ni, 58 nipa ana-bona, a-bena nula Baylat, lika a-wengganana an-gata nula Jesus an-burral mu-ngoyurra a-juwuna. Lika nipa Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal barra birripa abu-wu. 59 Ganapiya, lika Jochap a-garlmuna, a-menga, a-ganyja, a-bichinga a-ni Jesus an-burral mu-geka mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha. 60 Lika a-barnjinga gata wupa gu-gurrema gu-ngarnama mu-ngoyurra a-gapajinga a-ni nula gun-nigipiya Jochap gun-nika, gun-gata minypa gun-geka gala mu-ngoyurra an-gugaliya abu-barnjingarna. Lika jandarra wana gun-bapala guna-gakaja, ngana gu-jirra gu-jakabuna, lika a-bona. 61 Rrapa abirriny-jata Meri Mektaliny rrapa jin-gata jin-nerranga Meri, birrinyjipa gubirrinyu-nana gurda abirrinyu-ni.
Derta Gubi-negarra Gun-gata Ngana Gu-jirra Jesus Abu-barnjingapa
62 Lika guna-gepana Jarradi gu-ni, aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa Berachi yerrcha, birripa aburr-bona gurda nula Baylat. 63 Aburr-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, ngayburrpa nyibu-borrwuja an-gata an-guyolkiya, minypa nipa burdak a-ninya, a-ngurrjiyana, a-yinanga a-wena, ‘Ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni barra, ngaypa wanngu ngu-ni barra.’ Metiyu 16:21; 17:23; 20:19; Mark 8:31; 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33 64 Wurra ngaw minyja nginyipa ny-yengga barra aburr-nginyipa an-dakal derta gubi-nega gun-gata ngana gu-jirra nuwurra abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra gu-ni, minypa nipa gala a-yinmiya a-garlma, wurra jarra gun-burral a-mungbiyanapa. Minypa gala yapa aburr-yigipa jawina abu-man, abu-ngurrjin burrwa wurra gama gorlk nipa mu-ngoyurra a-juwuna jimarna wanngu a-negiyana. Ngardawa gu-gurda ngacha jarrma gubu-man, gun-narda gun-nerra gun-gumungba; gun-gata jarra minypa mu-ngoyurra a-ngurrjiyana gochila gochila an-gurra nipiya, gun-narda marr gu-yinanga.”
65 Lika Baylat a-wena burrwa, “Burrbu-ma mun-ngardapa mu-murndurn aburr-ngaypa an-dakal, buburr-boy, derta bubi-nega burr-guya gun-gata ngana gu-jirra gubi-jakabunapa.”
66 Ganapiya, lika aburr-bona, lika jandarra ngana gu-jirra gubi-jakabunapa derta gubi-negarra aburr-ni gu-gata galanyan gu-guyinda, minypa barra ana-nga gu-gakajin gun-gata jandarra, birripa barra marn․gi aburr-ni. Ganapiya, lika aburr-gata wana junggay yerrcha gubu-bawuna, wurra aburr-gata Baylat burr-yika an-dakal jaga aburr-ganana nula aburr-ni gun-gata jandarra.

27:8 Jama Aburr-ji 1:18-19

27:10 Zechariah 11:12-13

27:24 Deuteronomy 21:6-9

27:34 Psalms 69:22

27:35 Psalms 22:18

27:39 Psalms 22:7; 109:25

27:40 Metiyu 26:61; Jon 2:19

27:43 Psalms 22:8

27:46 Psalms 22:1

27:48 Psalms 69:21

27:51 Exodus 26:31-33

27:56 Luk 8:2-3

27:63 Metiyu 16:21; 17:23; 20:19; Mark 8:31; 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33