9
Jesus Burr-jerrmarra Aburr-yigipa 12 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 10:5-15; Mark 6:7-13)
Jesus a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha, lika birripa yi-gurrepa aburr-negiyana nula. Lika nipa ganyjarr burr-wuna rrapa burr-gurrmurra birripa barra walkwalk an-guyinda abi-yerrnyja rrapa wanngu burrbi-nega aburr-boy wurra gama gorlk. Minypa nipa a-wena burrwa barra aburr-boy, gubu-ngurrja burrwa aburr-boy Wangarr gun-nika rum, rrapa minypa burrbi-rrima barra aburr-boy. Minypa Jesus a-yinagata burrwa, “Gala barra gun-nga nyibu-ga, minypa gun-gugarlakarlaja gun-jong rrapa burlupurr mun-gubirrnggiya rrapa balaja, rrupiya. Wurra ngika wupa. Wurra jarra mun-ngardapiya wupa mun-gubarrbiya nyiburr-barrnguma barra nyiburr-boy. Rrapa gun-gata gu-murna rrawa nyiburr-bengga, minyja ana-nga an-gata a-gonyja ana-gorrburrwa gu-yigipa gu-rrawa, gatiya barra nyiburr-ni gu-maywapa nuwurra waypa nyibu-bawa gun-gata gu-murna rrawa. Wurra minyja gala ana-nga a-gonyja ana-gorrburrwa gu-yigipa gu-rrawa, bubu-bawa gun-gata gu-murna rrawa rrapa gatiya rrawa gu-gera buburr-wepiya buburr-boy rrepara nyiburr-jirra baluk gu-gata gu-yika gu-rrawa. Barra birripa nyirrbi-na rrapa aburr-borrwiya minypa birripa aburr-yinmiyana werra aburr-negiyana gun-gata birripa gala aburr-gonyjingarna ana-gorrburrwa.” Luk 10:4-11; Jama Aburr-ji 13:51
Jesus a-yinagata gu-jarlapuna a-wena burrwa, lika aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha aburr-bona, rrawa gu-jirra gu-boya gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona gun-molamola janguny, rrapa wurra gama gorlk burrbi-rrimarra, aburr-molamiyana.
Ayrat (Herod) Bambulabulawa A-ni
(Metiyu 14:1-12; Mark 6:14-29)
Rrapa nipa Ayrat (Herod) an-gata bunggawa a-ni gun-gata rrawa Galali (Galilee), nipa waypa a-galiyana aburr-gata Jesus burr-yika jawina aburr-yinmiyana jama aburr-ji, lika nipa an-gata bambulabulawa a-ni. Ngardawa aburr-werranga aburr-wena aburr-workiyana, abu-ngurrjinga Jesus jimarna nipa an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana, wurra minypa gun-gujuwa gu-beybana, ana-jekarra gugu; rrapa aburr-werranga aburr-wena aburr-workiyana, nipa abu-ngurrjinga Jesus jimarna Yiláyja (Elijah) a-bena; rrapa aburr-werranga abu-ngurrjinga jimarna aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda mu-ngoyurra gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika nipa an-ngardapa wanngu gugu a-ni, ana-jekarra. Metiyu 16:14; Mark 8:28; Luk 9:19 Minypa Ayrat a-yinanga burrwa, “Ngaypa gipa Jon ngu-jaygorndanga bama a-jirra, wurra an-guna ana-nga an-gugaliya, ya? Minypa janguny guna-jeknga nula guna-workiya, ngaypa ng-galiyarra ngu-workiya minypa nipa burr-barlmarrk jama a-jirra.” A-yinagata Ayrat a-wena, rrapa nipa lika gu-borrwurra a-ni minypa a-yinmiya barra a-na Jesus.
Jesus Balaja Burr-wuna 5,000 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 14:13-21; Mark 6:30-44; Jon 6:1-14)
10 Lika Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-jekarra gurda, lika aburr-darrngurrjiyana nula janguny birripa aburr-yinmiyana jama aburr-ji. Lika nipa burr-ganyja a-bona ngardapa rrawa gun-gata gun-nelangga Bachéyda (Bethsaida). 11 Wurra aburr-werranga aburr-gata wurra gama gorlk aburr-galiyana Jesus ay-yinda a-bona, lika abu-jurrjurrmurra. Rrapa nipa gugu a-gonyjinga burrwa, lika gu-ngurrjinga burrwa a-bona janguny Wangarr gun-nika rum rrapa bin-dimarra aburr-gata gu-derda gubi-rrimarra.
12 Lika nipa yi-rrana gu-ni, Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha aburr-garlmuna, aburr-wena nula, “A-lay, aburr-guna wurra gama gorlk, ngaw minyja barra nginyipa burr-jerrma minypa birripa aburr-boy, rrawa gu-jirra gu-boya mbi-ma balaja mbi-bay rrapa gun-ngarnama gubu-barripa barra aburr-yu. Ngardawa gun-guna rrawa gu-werrapa gu-jirra gu-workiya.”
13 Wurra lika Jesus a-wena burrwa, “Ngika. Wurra jarra ana-goyburrpa nyirrbu-wu barra mbi-bay.”
Birripa aburr-wena, “A-lay, ngayburrpa gala nyibi-rrima mun-jaranga balaja. Wurra rakaraka mun-delipa mun-guyinda nyibi-rrimanga arr-ngardapa arr-murna, minypa 5, mun-narda wupa, rrapa an-delipa jichicha abirri-jirrapa wupa nyibi-rrimanga. Wurra nginyipa bama ny-yinanga jimarna ngayburrpa barra rrupiya nyibu-ga, balaja nyibu-ma burrwa aburr-guna aburr-jaranga, ya?” 14 Aburr-yinagata aburr-wena, ngardawa mu-wurra yerrcha aburr-gata burr-guya aburr-jaranga minypa 5,000.
Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “Buburr-wengga burrwa aburr-guna gu-galiya yerrcha barra 50 aburr-negiya aburr-jiwa rrapa aburr-raka aburr-boy.” 15 Lika Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-yinagata aburr-wena burrwa aburr-bona.
16 Lika Jesus mu-menga mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa an-gata abirri-jirrapa jichicha, lika waykin a-ganana, a-japurramayana nula Wangarr. Lika rakaraka mu-rrumurra rrapa jichicha, lika burr-wuna aburr-yigipa aburr-mujama, birripa burrbu-wuna aburr-bona wurra gama gorlk. 17 Birripa aburr-bulapalawa mbi-barra aburr-ni, lika aburr-durtchinga. Rrapa mun-nerranga mbi-bawuna balaja rrapa jichicha Jesus burr-yika jawina mbi-menga, wana burlupurr gu-guyinda mbi-jolartchinga, gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12.
Birta (Peter) A-ngurrjinga Jesus Nipa Christ
(Metiyu 16:13-19; Mark 8:27-29)
18 Nuwurra gun-nerranga gu-ni, nipa Jesus ngardapa a-ni, a-wengganana a-ni Nyanyapa arrku waykin a-nirra, rrapa aburr-yigipa jawina gatiya yi-gurrepa aburr-ni nula. Lika Jesus burr-wengganana, “A-lay, wurra gama gorlk birripa ngunabu-ngurrjinga aburr-workiya minypa ngaypa ngu-ngiya?”
19 Birripa Jesus burr-yika jawina gubu-ngurrjinga nula, “A-lay, aburr-werranga aburr-weya, jimarna bama aburr-yinaga nginyipa Jon bama burr-gurragaja a-workiyana; rrapa aburr-werranga aburr-weya jimarna nginyipa Yiláyja; rrapa aburr-werranga aburr-weya jimarna aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda mu-ngoyurra gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika nginyipa ny-jatiya wanngu gugu nyi-ni, nyina-jekarra.” Metiyu 14:1-2; Mark 6:14-15; Luk 9:7-8
20 Rrapa nipa a-yinagata, “Aya. Wurra ana-goyburrpa ngu-ngiya ngunabu-ngurrjinga?”
Lika Birta (Peter) a-wena, “Ny-jurdiya nginyipa Christ nipa Wangarr gochila nyin-dana.” Jon 6:68-69
21 Wurra nipa Jesus a-wena burrwa burr-guya, “Gun-narda gala barra ngunabu-ngurrja burrwa wurra gama gorlk.”
Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
(Metiyu 16:21-28; Mark 8:31—9:1)
22 Rrapa barrwa aburr-yigipa jawina Jesus a-yinagata burrwa, “An-guna An-walkurpa An-gugaliya burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gata mu-murna yerrcha rrapa mola wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula rrapa abu-bu barra a-juwa, rrapa minypa gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika nipa Ngun-anya ana-nyala a-jarrkarra barra rrapa wanngu a-nega.”
23 Rrapa Jesus a-wena burrwa aburr-jaranga, “Ana-nga minyja nipa jal a-ni barra nguna-jurrjurrma, nipa an-gata gala barra nipa wupa a-borrwiya a-workiya, wurra jarra jama a-ji barra a-workiya gun-gata minypa ngaypa ngu-wu barra, rrapa mu-nguy nguna-jurrjurrmapa barra a-workiya marrban gun-derta gu-barripa. Metiyu 10:38; Luk 14:27 24 Ngardawa ana-nga an-gata gala nguna-burdima, wurra minypa nipa jal a-nirra jimarna barra wanngu a-negiya, an-gata an-gugaliya jarra gun-nyagara gu-ni barra. Wurra ana-nga minyja aburr-werranga abu-bu, a-juwa minypa nipa an-ngaypa, an-gata an-gugaliya nipa jarra wanngu a-nipa barra a-workiya. Metiyu 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25 25 Minyja ana-nga an-gata an-gugaliya wana an-babalapa a-negiya gun-nardiya rrawa wurra minypa gala wanngu gun-gunega nipa gu-borrwa a-ni, nipa an-gata gala gun-nga gun-molamola guna-jeka barra nula minypa nipa jama a-ji a-workiyana; wurra gun-nyagara. 26 Ngardawa ana-nga an-gata minyja a-gurkuja burrwa wurra gama gorlk rrapa gona minypa barra a-ni apula ngaypa rrapa gun-ngaypa janguny, an-gata an-gugaliya nuwurra waypa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka an-molamola warrpam minypa burr-gujayanaya Nyanyapa arrku gun-nika, rrapa minypa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula aburr-bupiya barra gurda, nipa An-walkurpa gun-gatiya barra gala barra jal a-ni nula an-gata an-gugaliya. 27 Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Nyiburr-werranga nyiburr-gurda gala barra mu-ngoyurra nyiburr-juwa, wurra burdak nyibi-na barra Wangarr a-gurrmurrapa bunggawa a-ni barra.”
Jesus A-ngukurdanyjiyana Rrapa A-jayanayana A-ji
(Metiyu 17:1-8; Mark 9:2-8)
28 Nuwurra waypa ngorrngurra gu-yinmiyapa gu-ni, waygaji arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika Jesus burr-ganyja a-bona Birta rrapa Jon rrapa Jeymch (James); aburr-bona waykin mu-mirk, lika nipa Jesus gatiya a-wengganana a-ni Nyanyapa Arrku waykin a-nirra. 29 Lika gun-gatiya waypa nipa a-wengganana a-ni, nipa bukula a-jirra a-ngukurdanyjiyana, rrapa mun-gata mirikal nipa a-barrngumurra a-ji mu-garlmunapa mu-ngarlcha rrapa mu-jayanayana mu-ji. 30 Rrapa gatiya gugu abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha gipa mu-ngoyurra abirri-guyinda Mojich (Moses) rrapa Yiláyja, bitipa abirri-bena nula Jesus, lika aburr-wena aburr-ji. 31 Minypa bitipa abirri-jayanayana abirri-bena, abirri-wena nula Jesus gun-gata nula minypa Wangarr gu-borrwurra rrapa a-wuna jama, nipa a-juwa barra gun-gata rrawa Jirúchalam (Jerusalem).
32 Wurra Birta birripa ngorrngurra bun-dumurra gu-ni, lika gu-gatiya wenga gugu aburr-ganana, abi-nana Jesus a-jayanayana a-ji rrapa abirri-gata abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha wugupa nula aburr-jinyja. 33 Lika gun-gatiya waypa bitipa abirri-bawuna abirri-bona, lika nipa Birta a-wena nula Jesus. “A-lay, Bunggawa, gun-narda gun-molamola minypa ngayburrpa nyiburr-guna wugupa ana-gorrburrwa. Ngaw minyja ngayburrpa barra ngunyuna nyibi-jarlapa ana-gorrburrwa birlapirla abirri-jirrapa gun-ngardapa, minypa gun-ngardapa gun-nginyipa rrapa gun-ngardapa Mojich gun-nika rrapa gun-ngardapa Yiláyja gun-nika?” Birta a-yinagata a-wena, minypa nipa gala gu-borrwungarna nipa a-yinmiyana a-wena.
34 Rrapa nipa burdak a-wena a-ni, nipa nguparr gu-bena gugu, bin-denyjinga. Rrapa Jesus burr-yika jawina aburr-gata aburr-gurkuja aburr-ni gun-gata nguparr bin-denyjinga. 35 Gu-gata wenga lika birripa ana-manyjirda aburr-galiyana gu-gata gu-nguparr wenga Wangarr ana-wena, a-yinanga, “An-guna an-ngaypa Walkur ngaypa ngu-jerrjerrjiyana nula an-mujama; nipa wupa ngardapa buburr-galiya nula!” 2 Birta 1:17-18 Isaiah 42:1; Metiyu 3:17; 12:18; Mark
36 Lika ganapiya. Lika abi-nana nipa gugu Jesus ngardapa a-jinyja. Lika aburr-gata Jesus burr-yika jawina yongun gubi-negarra gun-gata birripa gubi-nana; gala ana-nga gubu-ngurrjingarna nula nuwurra waypa Jesus a-juwuna rrapa a-molamiyana.
Jesus Wanngu A-negarra An-delipa An-gata Minypa Walkwalk A-rrimarra
(Metiyu 17:14-18; Mark 9:14-27)
37 Gun-gata Jesus rrapa aburr-yigipa abirri-jirrapa an-ngardapa jawina mu-mirk waykin aburr-ni, lika nuwurra gun-nerranga gu-ni, birripa aburr-bupiyana gurda aburr-bamuna, lika aburr-murra wurra gama gorlk galamurrpa gubu-garrana. 38 Lika an-ngardapa an-gugaliya an-gata a-gonyjinga nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, an-guna na an-ngaypa walkur an-ngardapiya wupa ngu-rrimanga. 39 Nipa walkwalk a-burnda a-workiya, borijipa a-nirra, lika nipa a-gonyjinga a-workiya; rrapa nipa a-yerrnyjinga a-workiya gu-jel, lika mun-bordich ana-ngana m-beya. Ngurrpiny burr-guya a-burnda a-workiya minypa gala a-yinmiya a-bawa. 40 Rrapa ngaypa ngu-ngiwija burrwa aburr-nginyipa jawina aburr-guna, jimarna barra birripa walkwalk abi-yerrnyjingarna nula, wurra gala aburr-yinmiyarna.”
41 Lika Jesus a-wena burrwa aburr-gata, “Ya? Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk nyiburr-werra! Wurra yama marr nyiburr-balcha nula Wangarr? Ngaypa gu-yinmiyapa ngaypa arr-ga barra rrapa marr ng-ga barra ana-gorrburrwa?” Lika a-wena nula an-gata an-gugaliya, “Nyina-ga an-narda an-nginyipa walkur.”
42 Wurra nipa waypa ana-bona nula Jesus, nipa walkwalk a-buna, a-yerrnyjinga, nipa a-bungguna, a-jorrpiyana a-yu gu-jel. Wurra Jesus a-jobujobuna walkwalk an-gata rrapa wanngu a-negarra an-delipa, lika a-wuna an-nigipa nyanyapa niya. 43 Lika birripa aburr-gata aburr-bulapalawa gochila aburr-barrjinga nula Wangarr minypa nipa wana an-babalapa.
Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
(Metiyu 17:22-23; Mark 9:30-32)
Gata waypa birripa burdak gubu-borrwurra aburr-ni nipa a-yinmiyana Jesus burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana, nipa Jesus a-garlmuna, a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, 44 a-yinanga burrwa, “Buburr-galiya apula rrapa bubu-borrwa buburr-ni: An-guna An-walkurpa An-gugaliya abi-rrima barra rrapa burrbu-wu barra gu-galiya yerrcha abu-bu barra.” 45 Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, wurra gun-narda janguny birripa gubu-morrarna; gala yarlanga gu-yurrarna burrwa rraka gubu-malawujarna. Rrapa minypa aburr-gurkuja gala aburr-yinmiyarna abu-wengganacharna gun-gata an-nga nula.
Ana-nga Barra Wana A-ni
(Metiyu 18:1-5; Mark 9:33-37)
46 Lika gu-gata wenga Jesus burr-yika aburr-mujama ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiyana minypa birripa ana-nga barra wana a-ni. Luk 22:24 47 Wurra nipa Jesus gu-nana burrwa gun-gata birripa gubu-borrwurra aburr-ni, lika nipa gugu delipa a-menga, a-garrana, ana-gera a-jinyja. 48 Lika a-yinanga a-wena burrwa, “Minyja ana-nga an-mola nula an-guna delipa ngardawa ngaypa ngu-welangga, minypa ngaypa jal ngu-nirra nula delipa, an-gata an-gugaliya nipa ngardawa an-mola apula ngaypa. Rrapa minyja ana-nga an-gata an-mola apula ngaypa, gun-narda minypa nipa an-mola nula nipa an-gata nguna-jerrmarrapa. Minyjiya. Rrapa ny-yinga ny-jata minyja nginyipa ny-yelangga n-delipa nyi-nirra, aburr-werranga aburr-welangga marr aburr-yinaga aburr-delipa, ny-jurda nginyipa ny-yelangga jarra wana ny-bapala.” Metiyu 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20
Ana-nga Gala An-bachirra Ana-gorrburrwa Nipa Jarra A-gunggajinga Ana-gorrburrwa
(Mark 9:38-40)
49 Lika Jon a-wena nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, ngayburrpa nyibi-nana an-ngardapa an-gugaliya walkwalk a-yerrnyjinga burrwa minypa nipa biy-menga nginyipa ny-yelangga. Wurra ngayburrpa nyibu-jobujobuna an-gata an-gugaliya, ngardawa nipa gala wugupa arrburrwa ngayburrpa nguburr-guna.”
50 Wurra Jesus a-yinagata, “Ganapa bubu-jobujoba an-gata. Wurra minyja ana-nga gala an-bachirra ana-gorrburrwa, nipa jarra an-gata a-gunggajinga ana-gorrburrwa.”
Jimériya (Samaria) Aburr-guyinda Abu-dalajinga Jesus
51 Gun-gata yi-gurrepa gu-ji gu-bona Wangarr nipa barra a-ga Jesus waykin, nipa Jesus gu-borrwurra a-ni, lika a-garlmuna Jirúchalam. 52 Rrapa abirri-yigipa abirri-mujaruk nipa bijirri-jerrmarra, mu-ngoyurra abirri-bona nula gun-ngardapa rrawa gu-ji gu-gata wana gu-bapala gu-rrawa Jimériya (Samaria), gatiya nawanawa abirri-nirrarna nuluwa Jesus. 53 Wurra birripa gu-galiya yerrcha aburr-gata gala jal aburr-nirrarna aburr-gonyjingarna nula Jesus, ngardawa birripa gubu-borrwurra nula nipa yi-gata barra a-bamba Jirúchalam. [Minyja ana-goyburrpa marn․gi mun-bachirra burrwa Jimériya aburr-guyinda rrapa aburr-gata Jirúchalam aburr-nirra.] 54 Lika Jesus bijirri-yika abirri-mujama abirri-gatiya Jeymch rrapa Jon, bitipa waypa gun-narda gubirri-nana burrwa aburr-gata Jimériya aburr-guyinda, lika abirri-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, jal nyi-nirra ngatipa barra nyirri-wengga bol barra waykin wenga gu-bungga, burr-yalpa, laka burr-ga aburr-gata gu-galiya yerrcha, ya?” 2 Kings 1:9-16
55 Wurra Jesus a-murrparriyana butula, bijirri-jonga. 56 Lika nipa rrapa aburr-yigipa jawina mu-nguy aburr-bamuna gun-nerranga rrawa.
Jimarna Abu-jurrjurrmurna Jesus
(Metiyu 8:19-22)
57 Gatiya waypa birripa gu-jarlakarr aburr-bamuna, an-ngardapa an-gugaliya a-wena nula Jesus, “A-lay, ngaypa barra ngiy-jurrjurrmapa barra ngu-workiya ay-yinda yina gaya n-digirrga.”
58 Wurra Jesus a-yinagata nula, “A-lay, nginyipa marn․gi an-gata gulukula an-mugat nipa gu-rrimanga rrawa gu-rralala a-yurra a-workiya, rrapa nginyipa marn․gi burdacha jin-guyinda gu-rrimanga nipa gu-gapulawuja jiny-yorkiya, wurra an-guna An-walkurpa An-gugaliya gala gu-rrima rrawa nipa a-yurra a-workiya.”
59 Rrapa an-nerranga an-gugaliya nipa Jesus a-wena nula, “A-lay, guwa. Nguna-jurrjurrma.”
Wurra nipa an-gugaliya a-yinanga, “A-lay, Bunggawa, ngaw minyja burdak nguna-jerrma, ngu-jeka, an-ngaypa nyanyapa apa nyirri-ni nuwurra waypa nguna-bawa, ngu-jurnumba?”
60 Wurra Jesus a-yinagata, “An-gugaliya a-juwiya a-workiya bawa burrwa aburr-werranga gala wanngu aburr-ni birripa barra abu-jurnumba. Wurra nginyipa boy, wurra gama gorlk wengga burrwa boy minypa Wangarr a-gonyjinga burrwa gun-nigipa rum.”
61 Rrapa an-nerranga a-wena nula Jesus, “Ngaypa ngiy-jurrjurrma barra, a-lay, Bunggawa. Wurra ngaw minyja burdak mu-ngoyurra ngaypa barra ngu-jeka gu-ngaypa gu-rrawa barra ‘Bobo’ ngu-nega burrwa?” 1 Kings 19:20
62 Wurra Jesus a-wena nula gun-maywapa ranginy minypa gun-guna: “Minyja ana-nga a-garlmapa jel gu-bu a-bamba, jimarna barra gun-jechinuwa gu-jarlapa, wurra minyja a-jaywarriya rrapa mu-nguy gu-na a-bamba nipa minypa gu-gaya wenga ana-garlmuna, an-gata an-gugaliya gala an-molamola rraka Wangarr ana-murna a-ni.”

9:5 Luk 10:4-11; Jama Aburr-ji 13:51

9:8 Metiyu 16:14; Mark 8:28; Luk 9:19

9:19 Metiyu 14:1-2; Mark 6:14-15; Luk 9:7-8

9:20 Jon 6:68-69

9:23 Metiyu 10:38; Luk 14:27

9:24 Metiyu 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25

9:35 2 Birta 1:17-18

9:35 Isaiah 42:1; Metiyu 3:17; 12:18; Mark

9:46 Luk 22:24

9:48 Metiyu 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20

9:54 2 Kings 1:9-16

9:61 1 Kings 19:20