8
Mu-gama Yerrcha Aburr-gata Minypa Aburr-gunggajinga Nula Jesus
Ganapiya, lika gun-baykarda ngika, lika Jesus a-garlmuna, mu-nguy a-bamuna gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya, gun-molamola janguny minypa gu-ngurrjinga burrwa a-bona — gun-molamola janguny minypa gun-nardiya gugu Wangarr gun-nika rum, gu-gurda ngacha. Minypa Jesus rrapa aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha wugupa aburr-bamuna. Rrapa minypa mu-gama yerrcha mu-ngoyurra Jesus bin-dimarra, aburr-molamiyana, rrapa minypa walkwalk a-yerrnyjinga burrwa, birripa burr-guta Jesus wugupa aburr-bamuna: Minypa Meri jin-gata jibu-ngurrjinga aburr-workiya Mektaliny (Magdalene), jin-gata nipa a-rrimarra walkwalk arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7, gugu jiny-bawuna, lika a-bona; rrapa Jowána (Joanna) jin-gata an-gumarrbipa ngacha Jucha (Chuza), nipa an-mujama nula bunggawa an-gata Ayrat (Herod); rrapa jin-gata jin-nelangga Juchéna (Susanna), rrapa aburr-werranga burr-guta mu-gama yerrcha minypa Jesus wugupa aburr-bamuna aburr-workiyana rrapa balaja aburr-gunggajinga burrwa. Metiyu 27:55-56; Mark 15:40-41; Luk 23:49
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
(Metiyu 13:1-9; Mark 4:1-9)
Rrapa gun-gatiya waypa mu-nguy aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bena nula Jesus minypa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-bona gurda aburr-ji, lika nipa Jesus gatiya a-wena burrwa a-ni meyali gu-murna minypa janguny gun-guna:
“An-ngardapa an-gugaliya a-lamajinga a-bona balaja nula, burraya mbi-ma. Minypa nipa mu-mulpuna, lika mipila mu-jirra mu-yerrnyjinga a-bona. Wurra mun-nerranga mun-gata m-bungguna gu-jarlakarr, lika gu-galiya yerrcha aburr-bamuna, mbi-rrenyjinga aburr-ji, rrapa burdacha jin-guyinda jina-bona, m-barra jinyu-ni, mu-wulebana. Rrapa mun-nerranga mipila mu-jirra mun-guyinda m-bungguna gu-mernarra gu-guyinda, lika mun-jarlala m-bena, wurra nipa muna-benapa muna-bamuna rrapa gu-gata wenga mu-gorlapunapa, ngardawa bugula gun-nyagara gu-gularrlarrja m-bungguna mun-gata mipila mu-jirra. Rrapa mun-nerranga mipila mu-jirra m-bungguna gata ji-bornangguna ji-guyinda, lika mun-jarlala m-bena, lika wana abirri-ni abirri-bamuna wugupa, wurpa lika nipa jin-gata bornangguna jiny-jorlkakaja nula rraka mun-gata nipa an-gugaliya a-lamajinga gala mu-yinmiyarna balaja mu-rrimangarna. Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna mu-ji gu-molamola gu-jel gu-guyinda, lika gu-gata wenga mun-jarlala m-bena, lika wana mu-ni m-bamuna, lika balaja mun-bulapalawa mu-rrimarra.”
Jesus a-yinagata a-wena burrwa, lika barrwa a-gonyjinga, a-yinagata, “Ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena!”
Jesus Gu-ngurrjinga Gun-gata An-nga Nula Nipa Minypa Meyali Gu-murna A-wena Burrwa A-workiyana
(Metiyu 13:10-17; Mark 4:10-12)
Rrapa nuwurra waypa Jesus burr-yika jawina abu-wengganana aburr-ni gun-gata nula janguny, minypa gun-nga meyali, 10 lika nipa a-wena burrwa a-ni, a-yinanga, “Ana-goyburrpa, ngarla, Wangarr nyirr-menga barra marn․gi nyiburr-ni rrapa meyali nyibi-na gun-japurra gun-gata gun-nigipa rum, wurra aburr-gata aburr-werranga birripa jarra burr-meyali wupa ngaypa ngu-weya burrwa ngu-workiya.
‘Birripa minypa gubi-nacha aburr-workiya,
wurpa lika gala aburr-yinmiya gubu-malawa;
rrapa aburr-galiyarra aburr-workiya,
wurpa lika gala aburr-yinmiya marn․gi aburr-ni.’ Isaiah 6:9-10
Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
(Metiyu 13:18-23; Mark 4:13-20)
11 “Gun-gata ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa gun-maywapa ranginy, gun-narda ngika minypa mipila mu-jirra gatni (garden), wurra aburr-gata ngaypa nguburr-ngurrjinga wurra gama gorlk minypa aburr-yinmiya aburr-workiya aburr-galiyarra Wangarr gun-nika janguny. Minypa ngaypa ngu-wena mipila mu-jirra, wurra gun-burral Wangarr gun-nika janguny. 12 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna gu-jarlakarr, wurra gun-burral minypa gu-galiya yerrcha aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, wurpa lika gala gubu-borrwa aburr-ni rraka wanngu aburr-ni, wurra minypa an-gata walkwalk ana-yurtchingapa ana-workiya, burr-gaypurda janguny gun-gata Wangarr burr-wuna. 13 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna gu-mernarra gu-guyinda, wurra gun-burral minypa gu-galiya yerrcha aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, lika warrika marr aburr-balcharra aburr-workiya rrapa aburr-worlworlcharra. Wurra minypa mun-gata mun-jarlala rrepara mu-jirra gala mu-yinmiya m-barrnguma wupa gu-jel, ngardawa mernarra wupa, aburr-gata gu-galiya yerrcha aburr-yinagatiya. Minypa marr aburr-balcharra gun-baykarda ngika; wurra aburr-bamburda, gun-derta gubu-barripurda aburr-workiya, lika gu-gata wenga gubu-bawuja aburr-boya Wangarr gun-nika janguny. 14 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna ji-bornangguna ji-guyinda, wurra gun-burral minypa gu-galiya yerrcha aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, wurra aburr-bamburdapa gun-jaranga gubu-borrwuja aburr-workiya gu-guna gu-yika gu-rrawa — minypa mari, rrapa minypa gerra, rrapa minypa gun-nga birripa burr-guya jal aburr-nirra aburr-workiya. Lika gu-gata wenga janguny gun-nyagara gugu gu-nirra burrwa, jimarn jarra birripa jama aburr-jirrarna nula Wangarr; wurra gun-nyagara. 15 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mun-nerranga mipila mu-jirra m-bungguna mu-ji gu-molamola gu-jel, wurra gun-burral minypa gu-galiya yerrcha aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, rrapa gubu-borrwuja aburr-bamburda rrapa jechinuwa aburr-nirra aburr-workiya aburr-molamola. Minypa gala aburr-bamapa, wurra mu-nguy aburr-bamburdapa jama aburr-jirra aburr-workiya Wangarr nipa nyanma.
Minypa Gun-maywapa Ranginy Lam (Lamp)
(Mark 4:21-25)
16 “An-gugaliya ngana gu-wucha a-workiya lam, gala a-yinmiya gu-yilkaka wupa ana-duram ana-guyinda waygaji wupa mu-garrung. Ngika. Wurra jarra lam ngana gu-wucha, lika waykin gu-wenyagnga barra minypa aburr-nga aburr-boy gurda aburr-ji aburr-naya aburr-ni. Metiyu 5:15; Luk 11:33
17 “Ngardawa gun-nga gun-gata gu-yilkakiya gu-yurra, burraya yarlanga gu-yu barra; rrapa gun-nga gun-jaranga yongun gu-yurra, burraya aburr-jaranga gubi-na barra rrapa marn․gi aburr-ni barra gun-gata. Metiyu 10:26; Luk 12:2
18 “Gun-narda nula bubu-borrwa buburr-ni minypa ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-galiya janguny. Ngardawa ana-nga minyja nipa gu-rrima a-ni, burraya nipa gu-ma barra wana. Wurra minyja an-gata ana-nga gala gu-rrima a-ni, burraya Wangarr a-garlmapa barra a-gaypa barra an-gata an-gugaliya gun-gata gun-delipa jimarn jarra nipa gu-rrimangarna a-nirrarna.” Metiyu 25:29; Mark 4:25; Luk 19:26
Jesus Mampa Niya Rrapa Worlapa Niya Yerrcha
(Metiyu 12:46-50; Mark 3:31-35)
19 Lika Jesus jin-nika mampa niya rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha aburr-bona gurda nula, wurra birripa gala aburr-yinmiyarna rraka aburr-beyarna nula, ngardawa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gorlkakaja burrwa aburr-ni. 20 Lika birripa aburr-wena nula Jesus, “A-lay, jin-nginyipa mampa nggu rrapa aburr-nginyipa worlapa nggu yerrcha aburr-gaba yarlanga aburr-jinyjarra. Birripa jal aburr-nirra aburr-wengga barra nggula.”
21 Wurra nipa a-wena burrwa, “Aburr-gata aburr-nga minypa janguny aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika rrapa aburr-yinagata aburr-workiya jama aburr-jirra, birripa aburr-gatiya wupa minypa jin-ngaypa mampa apa rrapa aburr-ngaypa worlapa apa yerrcha.”
Jesus Gu-jobujobuna Barlmarrk Rrapa Bartpa
(Metiyu 8:23-27; Mark 4:35-41)
22 Gun-gata gun-nerranga gu-ni ngorrngurra, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina mu-michiyang aburr-gortkurrchinga. Nipa a-wena burrwa, “Marrka nguburr-jurrwa nguburr-bamba gu-gapa gu-rrarnba.” Lika aburr-garlmuna, 23 aburr-jurrwurra aburr-bamuna, lika Jesus nipa ngorrngurra gu-bena nula, lika a-yunya.
Aburr-bamuna, lika barlmarrk wana gu-bena burrwa, minypa mun-gata michiyang gu-bartpa m-buna m-bona, rrapa birripa bama aburr-yinanga aburr-guybuna aburr-bona. 24 Lika Jesus burr-yika jawina aburr-garlmuna, abu-jortkarra, “Bunggawa, a-lay, ngayburrpa nguburr-guna nguburr-guyba barra!”
Lika Jesus a-garlmuna, gu-jobujobuna, lika gatiya gugu warrpam gu-ngochinga gun-gata barlmarrk rrapa bartpa wana. 25 Lika nipa a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “An-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-gurkuja? Wurra jimarn jarra marr nyiburr-balchingarna?”
Wurra birripa gochila aburr-barrjinga, aburr-gurkuja aburr-ni, rrapa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, an-guna an-guyinmiya ngacha? Minyja barlmarrk rrapa bartpa nipa gu-jobujoburda a-boya, gu-galiyarra nula, ngarla!”
Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Walkwalk An-jaranga A-rrimarra
(Metiyu 8:28-34; Mark 5:1-20)
26 Ganapiya, lika gu-gata wenga aburr-bena rrawa gun-nelangga Geracha (Gerasa), gun-gata Galali (Galilee) bitipa abirri-jirra, wurra gu-gapa gu-rrarnba. 27 Lika gun-gatiya waypa Jesus a-gortkurrchinga, an-ngardapa an-gugaliya gu-gatiya a-yika gu-rrawa a-bena nula, nipa walkwalk an-jaranga a-rrimarra. Minypa gipa gun-guwarr nipa gala mirikal a-barrngumiyarna a-workiyarna, rrapa gala rrawa a-yunyarrarna a-workiyarna, wurra a-yu a-workiyana gu-gurrema gu-ngarnama. 28 Nipa gatiya waypa a-nana Jesus, lika a-gonyjinga burr-guya rrapa a-bungguna nipa ana-rrepara. Lika ngana waykin a-wena nula, a-yinanga, “Jesus, ny-jurda nginyipa Ny-yalkurpa nula Wangarr biy-yika an-gata wana an-babalapa, nginyipa an-nga nula nyina-bona apula, ya? Wurra ngaypa ngu-ngiwijarra nggula ngu-nirra gala barra nguna-bu, a-la!” 29 Nipa an-bachirra an-guyinda walkwalk a-yinagata a-wena nula Jesus, ngardawa nipa Jesus a-wena nula barra nipa an-gata a-bawa a-yurtcha, minypa gipa gun-guwarr ngurrpiny a-ganyja a-workiyana rrapa a-buna. Minypa aburr-gata abu-bamanana aburr-ni aburr-workiyana, birripa minypa murna a-jirra rrepara a-jirra abu-bichinga aburr-workiyana an-gubandawiya jirn (chain), wurra nipa a-rrumurra a-workiyana, lika gu-werrapa a-ganyja nipa walkwalk ana-nyala.
30 Lika Jesus a-wena nula, “Ny-yinga ny-yelangga?”
Nipa a-yinagata, “Ngaypa ngu-welangga ngunabu-ngurrjinga aburr-workiya ‘An-murra.’ ” A-yinagata a-wena ngardawa nipa an-gugaliya walkwalk an-jaranga a-barrngumurra nula. 31 Lika aburr-gatiya walkwalk yerrcha aburr-ngiwija nula Jesus minypa gala barra nipa burr-jerrma gu-birripa gu-rrawa yi-gata wupa wana gu-babalapa gu-rralala.
32 Wurra gun-gata minypa jin-murra bigibigi gu-bulgapulga m-banga jiny-boya, aburr-gata walkwalk yerrcha aburr-ngiwija nula Jesus barra nipa burr-jerrma, yi-gata aburr-boy achila. Lika nipa gu-yagurrmurra burrwa. 33 Lika walkwalk yerrcha aburr-bena gurda aburr-yu, abu-bawuna an-gata an-gugaliya, lika aburr-bona yi-gata bigibigi jiny-jirra. Lika jin-gata bigibigi jin-bulapalawa gu-bulgapulga gu-bukula jiny-bupiyana jiny-yurtchinga; jiny-yurtchingapa gu-bugula jiny-juybuna gu-bulgapulga gu-gera.
34 Aburr-gata gu-galiya yerrcha jaga aburr-ganana achila aburr-workiyana jin-gata bigibigi, birripa waypa gubi-nana gu-yinmiyana, lika aburr-yurtchinga, gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona gu-murna rrawa gun-gata rrapa minypa gu-werrapa gu-werrapa gu-jirra gu-boya burr-guta. 35 Lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna gurda barra gubi-na an-nga nula. Lika aburr-bena nula Jesus, gugu abi-nana an-gata an-gugaliya walkwalk an-jaranga a-rrimarra nipa mirikal a-barrngumurra rrapa gatiya an-mola a-ni Jesus ana-rrepara. Lika birripa aburr-gurkuja aburr-ni. 36 Rrapa aburr-werranga gipa mu-ngoyurra gubi-nana, birripa lika gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona an-gata an-gugaliya a-yinmiyana a-molamiyana. 37 Lika gu-galiya yerrcha gata aburr-guyinda abu-wengganana Jesus barra nipa burr-bawa rrapa minypa a-boy gu-werranga gu-rrawa. Ngardawa birripa burr-guya aburr-gurkuja. Lika gu-gata wenga Jesus a-garlmuna, mu-michiyang a-gortkurrchinga, burr-bawuna a-bona.
38 Rrapa an-gata an-gugaliya walkwalk a-rrimarra, nipa a-ngiwija nula Jesus minyja wugupa abirri-boy. Wurra Jesus a-jerrmarra minypa a-yinanga nula, 39 “Rrawa boy, wengga burrwa nipa Wangarr a-yinmiyana jama a-ji nggula.” Lika nipa an-gugaliya a-bona, ay-gata rrawa gu-jirra gu-boya a-wena burrwa a-bona minypa nipa Jesus a-yinmiyana jama a-ji nula.
Jesus Wanngu Bijirrinyu-negarra Jayrach (Jairus) Jin-nika Jin-walkurpa Rrapa Jin-nerranga Jin-gata Gipa Jemberr Gun-jaranga Jiny-yorrpuna Jiny-yu
(Metiyu 9:18-26; Mark 5:21-43)
40 Nuwurra waypa Jesus a-jekarra gu-gapa gu-rrarnba, lika wurra gama gorlk aburr-bena nula ngardawa gipa mu-ngoyurra birripa aburr-ganana nula aburr-ni. 41 Lika an-ngardapa an-gugaliya ana-bona, a-bena nula, nipa an-nelangga Jayrach (Jairus). Nipa an-gatiya jaga a-ganana a-workiyana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Minypa nipa ana-bonapa a-bungguna Jesus ana-rrepara, bukula a-jirra gu-jel a-yunya, lika a-ngiwija nula barra abirri-boy gun-nigipa rrawa Jayrach gun-nika. 42 Ngardawa nipa jin-ngardapiya nula jin-walkurpa minypa gu-derda wana jiny-yorrpuna, jimarna gun-nyagara gu-ni. Nipa jin-gata jin-ngamangama gipa minypa jemberr gu-ni achila arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12.
Ganapiya, lika nipa Jesus a-garlmuna nula, rrapa minypa aburr-jaranga wurra gama gorlk gatiya wugupa aburr-bamuna abu-marnjinga. 43 Rrapa jin-ngardapa gama jin-gata jiny-jortchinga jiny-yorkiyana gun-gatiya nipa jiny-yorrpuna jiny-yu gun-bulawa jemberr minypa 12, rrapa gala ana-nga a-yinmiyarna wanngu jinyu-nengarna. 44 Nipa jin-gata Jesus ana-jonama jina-bamuna, jiny-bena, lika mirikal murna mu-jirra mu-rrimarra nula, gugu jinyu-derichingapa mu-ngoyurra jiny-jortchinga jiny-ji jiny-yorkiyana. 45 Lika Jesus a-garlmuna, a-wena burrwa, “Ana-nga nguna-rrimarra?”
Wurra birripa aburr-jaranga aburr-wena, “Ngayburrpa ngika.”
Rrapa minypa Birta a-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, gala burr-na aburr-guna aburr-jaranga wurra gama gorlk bubu-marnjinga, ya?”
46 Nipa Jesus a-yinagata, “Ngika, wurra an-nerranga nguna-rrimarra, ngardawa ngaypa marn․gi barlmarrk gu-bona apula.”
47 Lika jin-gata gama nipa waypa gu-borrwurra minypa Jesus marn․gi achila, lika nipa jiny-yurrwurrjinga jinyu-ni, jina-bonapa jiny-bungguna Jesus ana-gochila, bukula jiny-jirra gu-jel jiny-yunya. Lika jiny-nyurrjiyana nula minypa nipa a-rrimarra gun-gata an-nga nula rrapa jiny-yinmiyana jiny-molamiyana gugu. 48 Lika Jesus a-wena achila, “A-jay, walkur, ngardawa nginyipa marr ny-balcha, lika nginyipa ny-molamiyana. Ganapiya. Ny-molamola gugu boy.”
49 Gun-gatiya waypa Jesus a-wena achila a-ni, an-mujaruk ana-bona gu-gata wenga Jayrach gun-nika rrawa, lika a-wena nula, “A-lay, Jayrach, jin-nginyipa delipa gipa gugu gun-nyagara gu-ni. Ganapa wenggana an-guna bunggawa.”
50 Wurra Jesus a-galiyana gun-gata nipa a-wena, lika a-garlmuna, a-wena nula Jayrach, “Gala barra ny-jurkuja. Wurra marr balcha apula barra nipa jiny-molamiya barra.”
51 Lika gu-gata wenga aburr-bena rrawa. Lika Jesus a-wena burrwa aburr-werranga gala barra wupa aburr-barrnguma gun-gata gu-bala, wurra aburr-guna wupa barra aburr-boy gurda: Birta (Peter) rrapa Jon rrapa Jeymch (James), rrapa minypa mampa acha rrapa nyanyapa acha, ganapiya, aburr-gurdiya wupa. 52 Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk aburr-rruwujana rrapa aburr-buyana achila aburr-ji, birripa Jesus a-wena burrwa, “Ganapa buburr-rruwuja. Jin-guna gala jiny-juwiyarna, wurra nipa jarra jiny-yurra.”
53 Wurra birripa aburr-gurdachinga nula, ngardawa birripa gipa marn․gi nipa jin-gata gun-nyagara gu-ni. 54 Wurra Jesus a-barrngumurra wupa gu-ngarnama, lika jin-dimarra murna jiny-jirra, lika waykin a-wena achila, a-yinanga, “Delipa, a-jay, garlma!” 55 Lika nipa jin-gata gugu jin-mawunga jina-jekarrapa warrika jiny-jarlmuna. Lika nipa Jesus a-wena burrwa barra balaja jibu-wu. 56 Rrapa mampa acha nyanyapa acha gochila abirriny-barrjinga abirrinyu-ni achila jin-gata, wurra nipa Jesus burr-guya a-wena burrinyjula gala barra gubirriny-nyurrja gun-gata minypa gu-yinmiyana gu-bamuna.

8:3 Metiyu 27:55-56; Mark 15:40-41; Luk 23:49

8:10 Isaiah 6:9-10

8:16 Metiyu 5:15; Luk 11:33

8:17 Metiyu 10:26; Luk 12:2

8:18 Metiyu 25:29; Mark 4:25; Luk 19:26