23
Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate)
(Metiyu 27:1-2,11-14; Mark 15:1-5; Jon 18:28-38)
Lika gu-gata wenga aburr-gata warrpam aburr-garlmuna, Jesus abu-ganyja, abu-wuna Baylat (Pilate) an-gata Rowm (Rome) wenga gapman an-guyinda bunggawa. Lika bima abu-ngurrjinga nula aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna ngayburrpa nyibi-nacha nipa gun-bachirra ngana burr-wucha aburr-ngayburrpa gu-galiya yerrcha. Minypa nipa a-weya burrwa a-workiya jimarna gala barra abu-wu Bunggawa Rowm a-nirra rrupiya dek (tax). Rrapa minypa a-ngurrjiya a-workiya jimarna nipiya Christ nipa Wangarr ana-jerrmarra arrburrwa bunggawa.”
Lika Baylat a-garlmuna, a-wengganana, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”
Nipa Jesus a-yinanga, “Nginyipa ny-yena, gun-nardiya.”
Lika Baylat a-wena burrwa wana junggay yerrcha rrapa gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-galiyana aburr-jinyja, a-yinagata burrwa, “An-guna ngaypa ngu-nana nipa gala gun-nerra gu-rrima rraka mari ng-garra nula.”
Wurra birripa mu-nguy burr-guya aburr-wena, “Ngika. Wurra an-nardiya nipa minypa gu-yigipa gu-janguny gu-mari ngana burr-wucha a-boya gurdiya rrawa gu-jirra gu-boya Judíya (Judea). Minypa Galali wenga, lika an-guna gugu.”
Baylat A-jerrmarra Jesus Nula Ayrat (Herod)
Gun-gata waypa Baylat a-galiyana aburr-wena, lika burr-wengganana minyja Jesus nipa Galali (Galilee) an-guyinda. Lika gun-narda waypa nipa gu-borrwurra minypa an-guna Jesus nipa Galali an-guyinda, lika nipa Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal, lika birripa abu-ganyja nula Ayrat (Herod), bunggawa an-gata gu-gata a-yika gu-rrawa Galali, ngardawa nipa Ayrat yarta ana-bona Jirúchalam (Jerusalem).
Rrapa gun-gatiya waypa Ayrat a-nana Jesus, nipa burr-guya marrnguwa a-ni ngardawa marr gu-ganyja gun-baykarda. Minypa janguny gu-barrjekarra nula a-galiyana a-workiyana, rrapa jal a-ni a-nacharna burr-barlmarrk jama a-jirrarna. Lika a-wengganana Jesus gun-jaranga wengga, wurra Jesus gala nipa a-weyarna nula. 10 Rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa aburr-jinyja gatiya rrapa burr-guya aburr-wena, bima abu-ngurrjinga aburr-ni Jesus. 11 Ganapiya, lika Ayrat rrapa aburr-yigipa an-dakal, birripa an-nerra abi-negarra abu-borrkpuna. Rrapa minypa abu-jolartchinga mirikal mun-gata wolawola bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya, lika Ayrat a-wena burrwa, lika abu-ganyja aburr-jekarra nula Baylat. 12 Bitipa Baylat rrapa Ayrat mu-ngoyurra abirri-bachirramiyana butula abirri-workiyana gu-gapa gu-guta, wurra gun-gatiya gugu abirri-ngukurdanyjiyana, lika abirri-borrmunga abirri-negiyana.
Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra
(Metiyu 27:15-26; Mark 15:6-15; Jon 18:39—19:16)
13 Gu-gata wenga Baylat a-gonyjinga burrwa aburr-gata wana yerrcha junggay rrapa Ju yerrcha bunggawa rrapa gu-galiya yerrcha. 14 Lika a-wena burrwa, “Ana-goyburrpa nyibu-ganyja gurda an-guna rrapa nyibu-ngurrjinga jimarna gun-nerra ngana burr-wucha a-workiya wurra gama gorlk, wurra jarra ngaypa ng-galiyana nula, ana-goyburrpa nyiburr-jinyja, wurra ngu-nana gala gun-nerra gu-rrima wuriya gun-gata ana-goyburrpa bima nyibu-ngurrjinga. 15 Rrapa Ayrat, nipa burr-guta a-nana an-guna an-mola, ngardawa ana-gurdanyjinga, gala burr-mari a-weyarna nula. Minyja bubi-na, an-guna gala gun-nga gun-nerra jama a-jirrarna a-workiyarna rraka nipa a-juwa; wurra gun-nyagara. 16-17 Wurra ngaypa jarra ngu-wengga barra burrwa aburr-ngaypa an-dakal, birripa abu-jurrburaykujama barra, lika ngu-jerrma barra.”
18 Wurra warrpam aburr-gonyjinga, “Bupa an-narda! Wurra nyirr-wu an-gata Barébach (Barabbas)!” 19 (Nipa an-gata Barébach wugupa burrwa aburr-gata aburr-werranga gipa mu-ngoyurra aburr-garlmunapa burrbu-buna gapman yerrcha, jimarna barra gubu-ngukurdanyja, wurra nipa gugu gatiya brichina a-ni.)
20 Baylat barrwa a-wena burrwa, ngardawa nipa jal a-ni Jesus a-jerrma barra. 21 Wurra birripa mu-nguy aburr-gonyjinga, “An-narda bupa! Burr-jong negapa rra!”
22 Lika Baylat ana-jirrapa ana-ngardapa ana-goma gu-negarra a-wena burrwa. Minypa a-yinagata, “Wurra an-nga nula? An-guna a-yinmiyana jama a-ji gun-nerra? Wurra ngaypa ngu-nana gala gun-nga gun-nerra gu-rrima rraka a-juwa. Jarra ngu-wengga barra burrwa aburr-ngaypa an-dakal birripa barra abu-jurrburaykujama barra, lika ngaypa ngu-jerrma barra.”
23 Wurra birripa burr-guya aburr-jabarrchinga barra minypa burr-jong a-negapa a-rra. Minypa mu-nguy aburr-yinagata aburr-jabarrchinga nuwurra Baylat gu-yagurrmurra burrwa. 24 A-yinagata, “Ganapiya, ngardawa gun-goyburrpa jal rrapa wengga.” 25 Lika nipa ana-jerrmarra burrwa an-gata Barébach birripa jal aburr-ni nula, an-gatiya an-gubu an-bachirra nula gapman. Wurra Jesus nula Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal birripa barra abu-ga, burr-jong abi-negapa abi-rra, ngardawa birripa gu-galiya yerrcha gun-birripa jal.
Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana
(Metiyu 27:32-44; Mark 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 Ganapiya, lika Jesus abu-menga, lika aburr-bona. Aburr-bamuna, lika galamurrpa gubu-garrana an-ngardapa an-gata an-gugaliya an-nelangga Jayman (Simon), nipa Jayríny (Cyrene) an-guyinda. Nipa ana-bamuna gu-murnangana rrawa minypa gu-werranga rrawa wenga, wurra birripa abi-rrimarrapa gun-jong Jesus gun-nika murna abu-wuna, lika a-bamiyana a-bamuna jurdach.
27 Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, birripa abu-jurrjurrmurra Jesus, rrapa aburr-werranga mu-gama yerrcha aburr-rruwujana nula aburr-bamuna. Wurra nipa a-ngukurdanyjiyana, lika a-wena burrwa, 28 “Nyiburr-gurda mu-gama yerrcha Jirúchalam nyiburr-guyinda, ganapa buburr-rruwuja apula. Wurra jarra buburr-rruwuja ana-gorrburrwa ana-goyburrpa rrapa aburr-goyburrpa gu-ngarda yerrcha. 29 Ngardawa minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya ana-goyburrpa Yichrayal nyiburr-bapurr burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa rrapa minypa ana-goyburrpa nyiburr-wengga barra, nyiburr-yinda, ‘Ya? Mu-gama yerrcha aburr-gata gala delipa abi-rrima, gu-gurda nula birripa jarra aburr-worlworlchinga, aburr-gatiya minypa gala delipa ngamangama abu-wucharna aburr-workiyarna, ngaja, ngarla!’ Nyiburr-yirda barra nyiburr-wengga. 30 Minypa gun-gatiya gugu ngardawa gun-gata mari wana,
‘gu-galiya yerrcha aburr-wengga barra nula mun-mirk mun-guyinda,
minypa aburr-yinda barra nula, “Nyin-denyja!”,
rrapa aburr-yinda barra nula bulgapulga gun-guyinda,
“Nyirr-gonyinyja!” ’ Hosea 10:8; Borrich 6:16
31 Ngardawa minypa gu-galiya yerrcha aburr-yinagatiya apula burr-jong ngunabi-nega barra ngunabi-rra gun-guna gun-jong gun-jurrkurda burdak, wurra nuwurra waypa barra gu-gorlapa birripa burr-guya barra aburr-bachirramiya.”
32 Rrapa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha abirri-gata mu-ngoyurra gun-nerra jama abirri-ji, bitipa burr-guta burrbu-ganyja gu-ngardapa barra burrbu-bu wugupa nula Jesus. 33 Lika gatiya waypa aburr-bena rrawa gun-gata gun-nelangga An-mama Bama A-jirra A-yurrapa, gatiya burr-jong abi-negarra abi-rrana Jesus, lika abu-jarrkarrana, a-balcha a-yu. Rrapa abirri-gata abirri-werra bitipa burr-guta burr-jong burrbu-negarra burrbi-rrana, lika burrbu-jarrkarrana ana-gera Jesus, an-ngardapa ana-munganaguwa rrapa an-nerranga ana-weyka. 34 Lika Jesus a-wena, “Anya, baywarra nega burrwa aburr-guna. Ngardawa birripa gala marn․gi aburr-yinmiya aburr-nirra.”
Rrapa aburr-gata an-dakal, birripa mirikal mbi-menga Jesus mun-nika, lika aburr-dawurrjinga aburr-ni mun-nga mun-gata ana-nga mu-ma barra. Psalms 22:18 35 Rrapa gu-galiya yerrcha gata aburr-wordajarra aburr-jirra, rrapa minypa aburr-birripa mu-ngoyurra aburr-jirra ngoyurra aburr-yerryerrmiyana aburr-ni nula Jesus, minypa waykin aburr-wena, aburr-wengganachichiyana aburr-ni, nipa a-galiyana. Minypa aburr-yinagata, “An-guna wanngu burr-negarra aburr-werranga, ya? Wurra yama wanngu a-negiya an-narda? Minypa nipa a-ngurrjiyana Christ, ngaja, ngarla, an-gatiya Wangarr nyanma An-gujerrjerrjiya.” Psalms 22:7-8
36 Rrapa aburr-gata an-dakal, birripa aburr-yinagatiya abu-borrkpuna aburr-ni Jesus. Minypa yi-gurrepa aburr-negiyana nula, aburr-wena nula nipa yama ana-bupiyarna, m-bangarna wayin (wine) mun-guralba mun-gata birripa mbi-rrimarra minypa biniga (vinegar). Psalms 69:21 37 Aburr-yinagata, “Wanngu negiya nggula minyja nginyipa bunggawa Ju ny-burriya!”
38 Rrapa gatiya m-balcha mu-yu jurra, minypa mu-yinanga, “AN-GUNA BUNGGAWA JU AN-BURRIYA.”
39 Rrapa abirri-gata abirri-werra abirri-balcha abirri-yu, an-ngardapa gun-bachirra a-wena nula Jesus. Minypa a-yinanga nula, “Ny-jurda nginyipa Christ, ya? Wurra yama wanngu nyi-negiya rrapa ngatipa wanngu nyjirri-nega?”
40 Wurra an-gata ana-werranga a-jobujobuna, a-yinanga nula, “A-lay, yama ny-jurkuja nula Wangarr? Ngardawa nginyipa burr-guta mari ny-menga gun-ganawa, 41 wurpa lika nginyipa ngaypa arr-werra minypa gun-nerra jama arr-ji. Wurra jarra an-guna nipa gala gun-nerra jama a-jirrarna.” 42 Lika a-wena nula Jesus, “A-lay, Jesus, nuwurra waypa barra bunggawa nyina-jeka, nguna-borrwa.”
43 Lika Jesus a-wena nula, “Gun-guna ngaypa ngu-weya nggula gun-burral: Gun-guniya gugu nginyipa barra wugupa apula waykin arr-ninya barra.”
Jesus A-juwuna
(Metiyu 27:45-56; Mark 15:33-41; Jon 19:28-30)
44 Gun-gatiya gugu marnnga waykin jiny-ji minypa gojilapa nguburr-bama jiny-jirra jiny-yorkiya, wurra gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gu-garlmunapa an-munya gu-mayana nuwurra waypa marnnga jiny-jakiyana minypa jarlawurr mula gu-jirra jiny-jinyja, 3 o'clock balngga. 45 Ngardawa marnnga an-munya jiny-mayana. Rrapa gata wupa gu-bala Wangarr gun-nika gun-japurra, mun-gata mirikal m-balcha mu-yu mu-yerayeragujamiyanapa abirri-jirrapa gugu. Exodus 26:31-33 46 Lika Jesus burr-guya a-gonyjinga, “Anya, ngaypa ngu-mawunga ngiy-wucha ngu-nirra nginyipa ny-murna!” Ganapiya. Gun-narda nipa a-wena, lika a-juwuna. Psalms 31:5
47 Rrapa an-gata an-dakal a-ganyja a-workiya, gatiya waypa nipa gu-nana gu-yinmiyana, lika nipa a-wena rrapa minypa Wangarr an-nelangga an-molamola a-negarra, a-yinagata, “An-gunaga an-gugaliya gun-burral an-jechinuwa!”
48 Rrapa aburr-gata gu-galiya yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-wordaja aburr-ji, birripa gubi-nana gu-yinmiyana, lika aburr-buyana aburr-ni mirrka aburr-jirra minypa wargugu aburr-ni aburr-bamuna, rrawa aburr-jekarra. 49 Rrapa Jesus burr-yika aburr-borrmunga aburr-gata minypa marn․gi aburr-ni nula, mu-gama yerrcha burr-guta aburr-gata mu-ngoyurra abu-jurrjurrmurra gurda minypa Galali wenga, birripa balay aburr-ji gurda, gubi-nana aburr-ji gu-yinmiyana. Luk 8:2-3
Jesus An-burral Abu-gurrmurra Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda
(Metiyu 27:57-61; Mark 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51 Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata an-nelangga Jochap (Joseph), nipa Aramatíya (Arimathea) an-guyinda gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Judíya. Nipa an-molamola an-gugaliya. Minypa jechinuwa a-ni a-workiyana rrapa a-ganana a-ni Wangarr ana-jerrmarrapa gu-yinpa barra bunggawa a-ni. Aburr-gata Ju yerrcha ganychila (councillor) nipa rrapa an-nardiya an-ngardapa, wurra nipa gala gu-yagurrmungarna burrwa gun-gata minypa birripa aburr-yinmiyana nula Jesus. 52 Ganapiya, lika nipa a-garlmuna, a-jarl a-bamuna, a-wengganana Baylat an-gata nula Jesus an-burral mu-ngoyurra a-juwuna. 53 Lika gu-gata wenga ana-bona, a-menga, ana-ganyja ana-bupiyana, a-bichinga mirikal mu-guyinda linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha; lika a-ganyja, a-gurrmurra wupa gu-ngarnama gu-gurrema gu-guyinda gipa mu-ngoyurra aburr-gapajinga wurra gala ana-nga abu-barnjingarna aburr-workiyarna. 54 Gun-gata minypa balngga gu-ni Braydi (Friday) a-jolartchinga, rrapa marnnga jiy-bungguna jiy-bamuna, gun-gatiya gugu minypa barra Jarradi (Saturday) gu-ni barra.
55 Rrapa aburr-gata mu-gama yerrcha mu-ngoyurra abu-jurrjurrmurra gurda Jesus minypa Galali wenga ay-ngunyuna Jirúchalam, birripa aburr-bona wugupa nula Jochap rrapa gubi-nana gun-gata gun-gurrema minypa aburr-yinmiyana Jesus an-burral abu-gurrmurra wupa gu-ngarnama. 56 Lika aburr-jekarra rrawa. Lika nawanawa aburr-ni mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja barra mbi-barnja nula ana-burral. Wurra burdak Jarradi gu-ni, aburr-ngekarra, minypa gun-birripa joborr gu-yinagatiya. Exodus 20:10; Deuteronomy 5:14

23:30 Hosea 10:8; Borrich 6:16

23:34 Psalms 22:18

23:35 Psalms 22:7-8

23:36 Psalms 69:21

23:45 Exodus 26:31-33

23:46 Psalms 31:5

23:49 Luk 8:2-3

23:56 Exodus 20:10; Deuteronomy 5:14