24
Jesus A-molamiyana
(Metiyu 28:1-10; Mark 16:1-8; Jon 20:1-10)
Jandi (Sunday) gu-ni ana-munyagaba, aburr-gata mu-gama yerrcha aburr-jekarra gurda gu-gurrema Jesus an-burral abu-jolartchingapa. Birripa mbi-ganyja gurda mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja minypa mu-ngoyurra nawanawa aburr-ni. Lika gubi-nana gun-gata gun-gurrema ngana gu-jirra gu-lapkujamiyana gu-ji; mu-ngoyurra gubu-jakabuna jandarra wana gu-bapala gu-guyinda, wurra gu-gakiyana. Lika aburr-barrngumurra, wurra gala abi-nacharna an-burral; wurra gun-nyagara. Rrapa gun-gatiya waypa aburr-jawurrga aburr-wechawecha gu-yinmiyana, warrika abirri-jirrapa gatiya wugupa burrwa abirri-jinyja, mun-gujayanaya abirri-barrngumurra abirri-ji. Lika birripa aburr-gurkuja, aburr-menama gubi-rrana, aburr-mobalurrmiyana bukula aburr-jirra gu-jel. Wurra abirri-gata gu-galiya yerrcha abirri-wena burrwa, “Ngunyuna an-gugaliya nyibu-jurnumburda nyiburr-workiya an-nga nula nyiburr-wechawecharra? Wurra an-guna wanngu a-ni. Nipa gala a-ni an-guna, wurra a-molamiyana. Bubu-borrwa gun-gata nipa mu-ngoyurra a-wena, nipa gatiya wugupa ana-gorrburrwa Galali (Galilee) nyiburr-ni. Minypa a-yinagata, ‘An-walkurpa An-gugaliya birripa burrbu-wu barra aburr-gata aburr-werra birripa barra burr-jong abi-nega abi-rra. Rrapa nuwurra waypa barra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni, nipa a-molamiya barra.’ ” Metiyu 16:21; 17:22-23; 20:18-19; Mark 8:31; 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33 Abirri-yinagata abirri-wena burrwa abirri-gata minypa mun-gujayanaya abirri-barrngumurra abirri-ji, lika birripa mu-gama yerrcha gubu-borrwurra gun-gata Jesus a-yinmiyana a-wena burrwa mu-ngoyurra.
Lika gun-gurrema gubu-bawuna, aburr-jekarra aburr-jarl rrawa. Lika gun-gata gu-yinmiyana gu-ni birripa gubu-ngurrjinga burrwa Jesus burr-yika jawina aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa an-ngardapa, minypa 11, rrapa aburr-werranga Jesus burr-yika jawina yerrcha burr-guta birripa gubu-ngurrjinga burrwa. 10 Aburr-gata mu-gama yerrcha, minypa Meri Mektaliny rrapa Jowéna, rrapa Meri jin-gata Jeymch (James) mampa niya, rrapa aburr-werranga aburr-gata wugupa burrwa, aburr-gurdiya wupa gubu-ngurrjinga burrwa Jesus burr-yika aburr-mujama. 11 Wurra birripa gala marr aburr-balcharrarna burrwa, jimarn jarra bama aburr-yinanga aburr-guna mu-gama yerrcha burrbu-yolkaja aburr-ni. 12 Wurpa lika Birta a-garlmuna, a-yurtchinga a-ni gu-gurrema gatiya an-burral Jesus abu-gurrmurra. Lika a-gurduwuja, a-jawawiyana a-bona wupa, lika mu-nana mun-gata mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha mun-narda wupa mu-yunya. Lika nipa ana-jawurrga a-wechawecha a-jekarra a-bamuna rrawa minypa gu-yinmiyana gu-ni.
Jesus A-bena Butula Abirri-jirrapa
(Mark 16:12-13)
13 Gun-gata gun-maywapa ngorrngurra gu-ni, abirri-jirrapa abirri-gata abirri-werranga Jesus bijirri-yika bitipa abirri-bamuna gu-jarlakarr Améyach (Emmaus) abirri-ngoyurra, gun-gata rrawa marr yi-gurrepa nula Jirúchalam (Jerusalem), minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa gun-ngardapa ay-bitima gilámita (kilometre). 14 Rrapa abirri-wengganachichiyana abirri-bamuna minypa gu-yinmiyana gu-ni gun-gata. 15 Abirri-yinagata abirri-bamuna, lika warrika Jesus ana-bamuna, a-malchinga butula, lika wugupa aburr-bamuna. 16 Wurpa Wangarr bijirri-balagonyinyjinga rraka bitipa gala abirri-malawujarna nipiya.
17 Lika nipa bijirri-wengganana, “An-nga nyirri-yopurda nyirri-boya, nyirri-gurda nyirri-bamburda, a-lay?”
Wurra abirri-derichinga, abirri-jinyja wargugu. 18 Lika abirri-gata an-ngardapa an-nelangga Gulíyapach (Cleopas) nipa a-yinagata, “A-lay, nginyipa ny-jurda ngardapa Jirúchalam nyi-nirra ny-bomang gala marn․gi gun-guna gu-yinmiyana gu-ni, ya?”
19 Lika nipa a-yinagata butula, “Gun-nga?”
Bitipa abirri-yinagata, “Jesus nula, ngarla, an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda! Nipa Wangarr an-nika an-mujaruk. Minypa Wangarr wugupa nula nipa burr-barlmarrk a-wena a-workiyana rrapa jama a-ji, rrapa wurra gama gorlk abi-nana nipa an-molamola. 20 Wurra wana junggay yerrcha rrapa aburr-ngayburrpa ngoyurra aburr-jirra arrburrwa, birripa burrbu-wucha gapman yerrcha barra nipa a-juwa. Lika birripa burr-jong abi-nenga abi-rracha. 21 Wurra ngayburrpa nyiburr-yigipa jawina nyibu-borrwurra, jimarna nipa barra wanngu arr-nega ngayburrpa Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr minypa rrawa burr-guta. Wurra gun-guniya gugu abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra gu-ni nipa an-gata a-juwiya. 22 Rrapa gun-narda wupa ngika. Wurra ngayburrpa gochila nyiburr-barrjinga ngardawa ana-munyagaba aburr-werranga aburr-ngayburrpa mu-gama yerrcha aburr-bona gun-gata gu-gurrema mu-ngoyurra abu-gurrmunga, 23 wurra gala abu-barripungarna an-burral. Lika aburr-jekarra gurda arrburrwa, lika gubu-ngurrjinga arrburrwa gun-gata gubi-nana minypa abirri-jirrapa waykin abirri-guyinda abirri-mujaruk abirri-wena burrwa nipa an-gaba wanngu a-ni. 24 Rrapa aburr-gata aburr-werranga ngayburrpa nyanma, birripa aburr-bona gun-gata gu-gurrema minypa mu-ngoyurra abu-gurrmurra, rrapa gubi-nana gun-gata minypa gun-maywapa mu-gama yerrcha aburr-wena, wurra gala abi-nacharna nipa.” Abirri-yinagata abirri-gata gubirri-ngurrjinga.
25 Wurra nipa Jesus a-yinagata butula, “Nyirri-gurda nyirri-gerna, ya? Wurra yama marr nyirri-balcha gun-gata warrpam Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena aburr-workiyana? 26 Yama nyirri-borrwa gun-gata gu-yinmiyana gu-ni nula an-gata minypa nipiya Christ rrapa gun-narda gun-nigipa jarlakarr, minypa nipa gu-mungbuna rrapa burr-bardayala a-nipa barra a-workiya?” 27 Lika Jesus yarlanga gu-negarra butula minypa mu-jurra gu-yurra janguny warrpam gun-gata a-ngurrjinga nipa, minypa Mojich (Moses) wenga rrapa aburr-jaranga Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda.
28 Lika gun-gata yi-gurrepa aburr-bena gurda aburr-bamuna rrawa, lika Jesus a-ngunyangunyjiyana minypa mu-nguy ay-bamungarna. 29 Wurra bitipa burr-guya abirri-wena nula, “A-lay, jeka atila. Ngardawa gun-guna balngga gu-ni rrapa ana-munya gugu gu-ni barra.” Ganapiya, lika a-malchinga butula balapala barra bijirri-denyja.
30 Rrapa gun-gatiya waypa aburr-rakaja barra mbi-bay, nipa mu-menga damba, a-japurramayana nula Wangarr, lika mu-rrumurra, lika bijirri-wuna. 31 Lika bitipa abirri-ganana, lika abirri-malawurra, wurra warrika nipa a-werrpiyanapa gala mola abirri-nacharna. 32 Lika abirri-wengganachichiyana abirri-ni, “Gun-gata geka nipa a-wena arrkula gu-jarlakarr arri-bamuna gurda rrapa yarlanga gu-negarra arrkula gun-gata janguny mu-jurra gu-yurra, ngarripa arr-nyiljinga, ngarla!”
33 Lika warrika abirri-garlmunapa abirri-jekarra abirri-jarl Jirúchalam. Lika gatiya burrbu-barripuna Jesus burr-yika jawina gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa an-ngardapa rrapa aburr-werranga burr-guta wugupa burrwa. 34 Minypa birripa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinagata, “Bunggawa wanngu a-negiyana, ngarla! A-bena nula Jayman (Simon)!”
35 Lika bitipa abirri-guna gubirri-ngurrjinga burrwa gun-gata gu-yinmiyana gu-ni butula gata gu-jarlakarr abirri-bamuna rrapa minypa abirri-yinmiyana abirri-malawurra, nipa damba mu-rrumurra butula.
Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa Jawina
(Metiyu 28:16-20; Mark 16:14-18; Jon 20:19-23; Jama Aburr-ji 1:6-8)
36 Gun-gata waypa bitipa abirri-wena burrwa abirri-ji, gatiya gugu Jesus a-jinyja wugupa burrwa. A-yinanga burrwa, “Nyiburr-molamola nyiburr-ni barra; gala barra gun-nga nyibu-borrwa.”
37 Wurra birripa aburr-wuyana, aburr-gurkuja, jimarna walkwalk abi-nana. 38 Wurra nipa a-wena burrwa, “An-nga nula nyiburr-gurkujarra rrapa jawurrga nyiburr-wechawecharra, ya? 39 Wurra ngunabi-na murna ngu-jirra rrapa rrepara ngu-jirra rrapa marn․gi buburr-ni apula ng-guna ngaypa. Ngunabi-rrima rrapa bubu-borrwa minypa walkwalk gala an-garla an-mama a-rrima minypa ana-goyburrpa ngunabi-nacha ngaypa ngu-rrimanga.” 40 A-yinagata a-wena, lika a-gurdagurdarriyana burrwa murna a-jirra rrapa rrepara a-jirra.
41 Gun-gatiya minypa birripa marr aburr-balchinga minypa gochila aburr-barrjinga, wurra minypa aburr-marrkapchinga nula, lika nipa burr-wengganana, “Balaja nyibi-rrimanga, ya, barra ngu-bay?” 42 Lika birripa abu-wuna jichicha mu-ngoyurra abi-yalpuna. 43 Lika a-menga, a-barra, birripa abi-nana aburr-ni.
44 Lika a-yinanga a-wena burrwa, “Gun-gata ngaypa burdak wugupa ana-gorrburrwa nguburr-rrigirrgarra nguburr-workiyana, ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa minypa ngu-yinagata, ‘Gun-gata gun-nga burr-guta mu-jurra aburr-wukurrjinga aburr-workiyana rrapa minypa ngaypa ngunabu-ngurrjinga — minypa gu-gata gu-joborr Mojich gu-barnjinga, rrapa barrwa gu-gata gu-janguny Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena, rrapa barrwa mu-gata manakay mu-guyinda burr-guta — warrpam gu-gurdiya ngacha gun-burral gu-ni barra.’ ”
45 A-yinagata nipa Jesus a-wena, lika a-garlmuna, yarlanga gu-negarra burrwa gun-gata janguny mu-jurra gu-yurra, lika meyali gubi-nana. 46 Minypa a-yinagata burrwa, “Janguny mu-jurra gu-yurra minypa gun-guna: Christ a-jortcha barra rrapa a-juwa barra, rrapa nuwurra waypa ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni barra nipa barra a-molamiya. 47 Rrapa janguny gu-barrjeka barra Jirúchalam mu-ngoyurra, rrapa nuwurra gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-galiya barra minypa birripa barra gun-nerra gubu-bawa rrapa Wangarr baywarra gu-nega barra burrwa ngardawa gun-narda nipa nyanma Christ. Gu-gurda ngacha janguny, 48 rrapa gu-gatiya ngacha ana-goyburrpa nyibi-nana barra minypa nyibu-ngurrja nyiburr-boy. 49 Rrapa ngaypa ngu-jerrma barra ana-gorrburrwa an-gata Wangarr gochila nyin-dana. Wurra burdak ngunyuna buburr-ni gu-murnangana rrawa nuwurra barlmarrk guna-bupiya barra ana-gorrburrwa waykin wenga.” Joel 2:28-29; Jon 14:16-17; Jama Aburr-ji 1:4-5
Jesus A-warrchinga Waykin
(Mark 16:19-20; Jama Aburr-ji 1:9-11)
50 Lika gu-gatiya wenga burr-ganyja a-bamuna, gubu-bawuna gu-murnangana rrawa, aburr-bamuna, aburr-bena Bechini (Bethany), lika murna a-jarrkarriyana, burr-jalkakaja. 51 Lika gatiya waypa burr-jalkakaja a-ji, nipa burr-bawuna a-warrchinga waykin. Jama Aburr-ji 1:9-11 52 Lika birripa aburr-marrngoypiyana nula, lika burr-guya aburr-marrkapchinga aburr-jekarra aburr-bamuna Jirúchalam. 53 Lika gatiya aburr-ni aburr-workiyana gun-japurra rrawa, minypa an-nelangga an-molamola abu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr.

24:7 Metiyu 16:21; 17:22-23; 20:18-19; Mark 8:31; 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33

24:49 Joel 2:28-29; Jon 14:16-17; Jama Aburr-ji 1:4-5

24:51 Jama Aburr-ji 1:9-11