14
Jesus Gochila An-dana Rrawa
“Gala barra wargugu nyiburr-ni. Wurra marr buburr-balcha nula Wangarr, rrapa marr buburr-balcha apula ngaypa. Ngun-anya gun-nika rrawa gun-ngarnama gun-jaranga, rrapa gun-narda ngaypa ngu-boy barra nawanawa ngu-ni ana-gorrburrwa rrawa. Minyja gun-narda gala gun-burral, gala ngu-yinagatarna ngu-weyarna ana-gorrburrwa. Wurra ngu-boy barra nawanawa ngu-ni barra ana-gorrburrwa rrawa. Rrapa ngardawa ngaypa ngu-boy rrapa nawanawa ngu-ni barra ana-gorrburrwa rrawa, burraya nguna-jeka barra arr-ma, barra ana-goyburrpa gatiya wugupa apula. Rrapa gun-gata rrawa ngaypa ngu-boya ana-goyburrpa marn․gi jarlakarr.”
Jesus a-yinagata a-wena, lika Domach (Thomas) a-garlmuna, a-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, gun-gata rrawa ngayburrpa gala marn․gi; wurra gun-an․gaya jarlakarr nyibu-ma barra?”
Jesus a-yinanga nula, “Ngaypa ana-gorrburrwa jarlakarr, rrapa ngaypa minypa gun-burral janguny, rrapa minypa wanngu gun-guni. Gala ana-nga a-yinmiya a-boy nula Nyanyapa arrku, wurra minyja ngaypa wupa ng-ga. Minyja ana-goyburrpa gun-burral marn․gi nyiburr-nirrarna apula, Ngun-anya burr-guta marn․gi nyiburr-nirrarna atila. Wurra gun-guniya gugu marn․gi nyiburr-ni nula; gipa nyibi-nana.”
A-yinagata a-wena Jesus, lika nipa Bilip (Philip) ana-nyala a-yinanga, “Bunggawa, an-narda nyirr-guybuka Nyanyapa arrku; gun-narda wupa jal nyiburr-nirra.”
Jesus a-wena, “Bilip, a-lay, gipa gun-baykarda arr-rrigirrgarra arr-ni, wurra gala marn․gi apula, ya? Wurra jarra minypa nginyipa nguna-nana, Ngun-anya burr-guta nyjirri-nana gu-ngardapa, rraka gala ny-yinmiya ny-yinda, ‘Nyirr-guybuka Nyanyapa arrku.’ 10 Wurra gala marr ny-balcha gun-gata minypa ngaypa nipa Ngun-anya rrapa nipa Ngun-anya ngaypa, ya? Wurra janguny ngu-weya ngu-workiya gun-ngaypa wupa ngika; jarra Ngun-anya nipa a-ninyarra apula rrapa jama a-jirra a-workiya gun-nigipa. 11 Marr balcha apula gun-gata ngu-wena ngaypa nipa Ngun-anya rrapa nipa Ngun-anya ngaypa. Wurra minyja gun-derta gun-gorla nggula, wurra borrwa gun-gata minypa ngaypa burr-barlmarrk jama ngu-ji ngu-workiyana rrapa marr ny-balcha barra apula minypa gun-burral ngaypa nipa Ngun-anya rrapa nipiya Ngun-anya ngaypa.
Gochila An-dana Burr-barlmarrk Jama Nguburr-ji
12 “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-gata minypa ngaypa burr-barlmarrk jama ngu-ji ngu-workiyana, wurra ana-nga marr a-balcharra apula, nipa an-gata an-gugaliya a-yirda barra burr-barlmarrk jama a-ji, wurpa lika wana jarra, ngardawa Nyanyapa arrku ngu-boy barra nula. 13 Rrapa minypa ny-yinga ny-jata gun-nga barra ny-nyiwija apula minypa ngaypa ngu-welangga marr ny-balcharra apula, lika ngaypa jama ngu-ji barra nggula, yanma Nyanyapa arrku an-nelangga warrpam an-molamola a-ni barra nipa nyanma an-guna An-walkurpa. 14 Gun-mola nggula ny-nyiwija barra apula gun-nga minypa ngaypa ngu-welangga marr ny-balcharra apula, lika ngaypa jama ngu-ji barra nggula.
Gochila An-dana Mern An-mawunga
15 “Rrapa minyja nginyipa jal nyi-ni apula, gun-ngaypa wengga ny-borrwa barra ny-boy. 16 Rrapa ngaypa ngu-ngiwija barra nula Nyanyapa arrku, lika nipa biy-wu barra an-nerranga An-gugunggaja nyirri-digirrgapa barra nyirri-workiya — 17 An-mawunga an-gatiya gun-burral gu-rrimanga a-nirra. An-narda gu-guna gu-rrawa burr-yika gala aburr-yinmiya abu-ma; gala abi-na rrapa gala marn․gi nula. Wurra ana-goyburrpa jarra marn․gi nula, ngardawa nipa wugupa ana-gorrburrwa rrapa burraya a-barrnguma ana-gorrburrwa An-mawunga.
18 “Ngaypa rrapa gala ngu-yinmiya arr-bawa minypa nyiburr-ngorrma nyiburr-rrigirrga nyiburr-workiya. Wurra burraya nguna-jeka barra ana-gorrburrwa. 19 Aburr-werranga gun-baykarda ngika ngunabi-na barra, wurra ana-goyburrpa manymak, ngunabi-na barra nyiburr-ni. Rrapa ngardawa ngaypa wanngu ngu-ni, ana-goyburrpa nyiburr-yirda barra wanngu nyiburr-ni. 20 Rrapa waypa barra gun-gatiya, nyibu-borrwa barra minypa ngaypa ng-guna nipa an-gata Ngun-anya, rrapa ana-goyburrpa nyiburr-gurda ngaypa, rrapa ngaypa ng-gunaga ana-goyburrpa.
21 “An-gata ana-nga gun-ngaypa janguny gu-rrimanga rrapa guy-borrwujapa ay-bamburda, ana-gata ngacha an-gugaliya jal a-nirra apula. Rrapa nipiya an-gatiya jal a-nirra apula ngaypa, nipa Ngun-anya ana-nyala jal a-ni barra nula nipa. Rrapa ngaypa niya jal ngu-ni barra nula an-gata an-gugaliya rrapa ng-gurdagurdarriya barra nula.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa.
22 Lika Jurrach an-gata an-nerranga, wurra ngika an-gata Jurrach Yichkériyat, nipa a-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, an-nga nula ny-bengga barra arrburrwa ngayburrpa, wurra ngika birripa gu-gurda burr-yika gu-rrawa?”
23 Nipa Jesus a-yinanga nula, “Minyja ana-nga jal a-ni apula gun-ngaypa wengga gu-borrwa barra, rrapa nipa Ngun-anya ana-nyala jal a-ni barra nula an-gata rrapa nyirri-bengga barra nula, nyiburr-ni barra wugupa. 24 Wurra an-nerranga gala janguny gu-borrwa apula nipa ngardawa gala jal a-ni apula. Wurra janguny nginyipa ny-jaliyana ny-yorkiyana ngaypa ngu-wena, gun-narda gun-ngaypa ngika; jarra Ngun-anya gun-nika nipa nguna-jerrmarrapa.
25 “Gun-narda gun-jaranga ngu-wena ana-gorrburrwa ngayburrpa burdak nguburr-nirra. 26 Rrapa ngardawa ngaypa ngu-welangga ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra apula, nipa Ngun-anya ana-jerrma barra ana-gorrburrwa an-gata An-gugunggaja, nipiya Mern An-mawunga marn․gi nyirr-nega barra gun-nga burr-guta, rrapa nyirr-gelamajortka barra gun-jaranga janguny ngaypa ngu-wena. 27 Ngaypa arr-wucha ngu-nirra magaya gun-guni, lika ngu-boy barra; wurra ngaypa nyanma nyiburr-molamola nyiburr-ni barra rrapa gala barra gun-nga nyibu-borrwa. Ngaypa arr-wucha gun-narda ngika minypa gu-guna gu-yika gu-rrawa; gala barra wargugu nyiburr-ni rrapa gala barra nyiburr-gurkuja.
28 “Geka ngu-wena ana-goyburrpa nyiburr-galiyana, ‘Ngaypa ngu-boy barra nuwurra nguna-jeka ana-gorrburrwa.’ Minyja ana-goyburrpa jal nyiburr-nirrarna apula, nyiburr-worlworlchingarna gun-gata nula minypa ngaypa ngu-boy barra nula Nyanyapa arrku. Ngardawa nipa Nyanyapa arrku wana; ngaypa jarra marr ngu-yinaga. 29 Wurra gun-guniya mu-ngoyurra ngu-wena ana-gorrburrwa minypa gun-gatiya ngu-boy barra, lika ana-goyburrpa marn․gi nyiburr-ni barra apula minypa Nyanyapa arrku ngu-bona nula rrapa nuwurra nguna-jeka barra.
30 “Gun-baykarda ngika nguburr-wengga barra nguburr-ni, wurra walkwalk ana-boya gu-gurdiya a-yika gu-rrawa bunggawa. Nipa rrapa ngaypa gala gu-ngardapa atila rraka nguna-rrima, 31 wurra jarra nipa Ngun-anya a-wena apula ngu-boy barra jama ngu-ji, barra gun-guniya rrawa marn․gi aburr-ni barra apula minypa ngaypa jal ngu-nirra nula Nyanyapa arrku rrapa jama ngu-jirra ngu-workiya minypa nipa a-wena.
“Ganapiya, lika buburr-garlma, nguburr-boy.”