13
Jesus A-wepana A-bona An-nigipa Jawina Rrepara A-jirra
Gun-gatiya gugu janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona gun-gata minypa Ju yerrcha gubu-borrwuja aburr-workiya wola an-mujaruk waykin an-guyinda burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana. Rrapa nipa Jesus gu-borrwurra gun-balma gu-ji nula gu-bona gun-gunaga rrawa gu-bawa barra, a-boy barra nula Nyanyapa arrku. Rrapa minypa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha gun-guna rrawa aburr-ni nipa jal a-ni burrwa, nipa burr-gurdagurdarrana ngardawa jal a-ni burrwa gun-delipa ngika.
Gun-gatiya balngga gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina balaja mbi-barra aburr-ni, wurra an-gatiya an-ngardapa Jurrach (Judas) nipa Jayman Yichkériyat (Simon Iscariot) an-nika an-walkurpa gipa walkwalk ana-nyala ana-bama gu-barnjinga, minypa nipa Jurrach gu-borrwurra aburr-gata aburr-bachirra murna burr-wu barra nipa an-gata Jesus. Rrapa Jesus minypa nipa gu-borrwurra Nyanyapa arrku a-wuna burr-gurla ganyjarr, rrapa minypa Wangarr ana-jerrmarra rrapa nuwurra ay-jeka barra nula Wangarr, lika a-garlmuna, mun-nigipa molma mun-gunegiya mirikal mu-yerrkujamarra rrapa mun-nerranga mu-menga minypa mun-ganday mun-gata dawul (towel), lika a-barrbichiyana. Lika bugula gu-wembarra japalana ana-guyinda, lika a-garlmuna, a-wepana a-bona an-nigipa jawina an-guyinda rrepara a-jirra, rrapa japarna a-negarra dawul mu-guyinda mun-gata a-barrbichiyana a-ji. Rrapa gun-gatiya waypa ana-bona nula Jayman Birta (Simon Peter), nipa Birta a-wena nula, “Bunggawa, a-lay, nginyipa nguna-wepa barra rrepara ngu-jirra, ya?”
Jesus a-yinanga, “Nginyipa gala marn․gi ngaypa ngu-yinmiya ngu-boya, wurra nuwurra waypa barra jurdach marn․gi nyi-ni.”
Birta a-yinagata nula, “Ngika, a-la! Nginyipa gala barra nguna-wepa ny-yorkiya rrepara ngu-jirra.”
Jesus a-yinagata, “Minyja gala ngiy-wepa, ny-jurda minypa gala ny-nyaypa.”
Nipa Jayman Birta a-yinagata, “Bunggawa, ganapa nguna-wepa rrepara ngu-jirra wupa. Wurra nguna-wepa bama ngu-jirra, murna ngu-jirra burr-guta.”
10 Jesus a-yinagata nula, “Minyja an-gata ana-nga gipa mu-ngoyurra a-gornakuniyana, gala mola a-yinmiya a-gornagiya, wurra rrepara a-jirra wupa a-wepiya, lika an-molamola warrpam. Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-yinagatiya gipa gugu nyiburr-molamola, wurpa lika an-ngardapa gun-nyagara.” 11 Gun-narda Jesus a-wena “wurpa lika an-ngardapa gun-nyagara,” ngardawa nipa gipa gu-nana nula an-gata a-malcha barra burrwa aburr-bachirra.
12 Gun-gata nipa Jesus gu-mungbuna minypa rrepara aburr-jirra burr-wepana a-bona, lika mun-nigipa molma mun-gunegiya mirikal mola a-barrngumurra, lika a-rakaja. Lika a-wena burrwa, a-yinanga, “A-lay, ana-goyburrpa nyibu-borrwuja gun-narda ngaypa ngu-yinmiyana ngu-bona, ya? 13 Ana-goyburrpa ngunabu-burrmaymburda nyiburr-workiya, marn․gi ng-gunega ngunabi-nenga rrapa bunggawa, rrapa gun-narda jechinuwa ngunabu-ngurrjinga ngardawa ngaypa ng-gurdiya. 14 Rrapa ngardawa ngaypa ng-guna bunggawa rrapa marn․gi ng-gunega geka arr-wepana rrepara nyiburr-jirra, ana-goyburrpa nyiburr-yirdapa barra nyiburr-workiya nyiburr-wepachichiya rrepara nyiburr-jirra, minypa nyiburr-gunggachichiya barra nyiburr-workiya. 15 Minypa gun-narda ngaypa arr-guybukaja, nyiburr-yirda barra nyiburr-workiya ana-goyburrpa minypa ngaypa. Luk 22:27 16 Minyja bubu-borrwa: Gala ana-nga an-mujama wana a-ni, minypa an-nigipa bunggawa marr a-yinaga; rrapa gala ana-nga an-mujaruk wana a-ni, minypa an-gata a-jerrmarrapa marr a-yinaga. Gu-gurda ngacha gala gu-yinda gu-workiya. Metiyu 10:24; Luk 6:40; Jon 15:20 17 Rrapa gun-gata geka ngu-wena, gun-nardiya gugu ana-goyburrpa marn․gi. Rrapa minyja nyiburr-yirda jama nyiburr-ji, nyiburr-nyilja barra nyiburr-ni.
18 “Wurra gun-narda ngika minypa warrpam nyiburr-gurda; jarra ngaypa marn․gi ana-gorrburrwa nyiburr-guyinmiya ngacha arr-menga. Wurra gu-yinagatiya gu-nirra ngardawa mu-jurra gu-yurra janguny gun-burral. Minypa gu-yinaga gu-yurra, ‘An-ngardapa nyirri-banga nyirri-nirra nipa jarra gipa mu-ngoyurra nguna-bawuna rrapa minypa a-malchinga burrwa aburr-bachirra.’ Psalms 41:9 19 Gun-narda ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa gun-guniya mu-ngoyurra nguburr-nirra, barra gun-gata waypa gu-bengga gun-burral ana-goyburrpa nyibu-borrwa barra apula minypa ngaypa ng-guna nipa an-gatiya Ay-nirrapa Ay-workiya. 20 Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-nga ana-gonyja nula an-gugaliya ngaypa ngu-jerrmarra, an-narda ngardawa ana-gonyjinga apula ngaypa. Rrapa minyja ana-gonyjinga apula ngaypa, ana-gonyjinga nula nipa nguna-jerrmarrapa an-gata burr-guta.” Metiyu 10:40; Mark 9:37; Luk 9:48; 10:16
Jesus A-ngurrjinga An-ngardapa An-gata A-malcha Barra Burrwa Aburr-bachirra
(Metiyu 26:20-25; Mark 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 Jesus a-yinagata a-wena, lika wargugu a-ni, lika mola a-garlmuna, a-wena yarlanga, a-yinagata, “Gun-narda gun-burral ngu-wena: Nyiburr-gurda ny-jata ny-nyardapa murna burr-wu barra ngaypa aburr-gata aburr-bachirra.”
22 A-yinagata a-wena, lika aburr-yigipa jawina mun-barra mbi-nana aburr-bona ngardawa gala marn․gi ana-nga a-ngurrjinga a-ni. 23 An-ngardapa an-gata yi-gurrepa ana-gera a-ni nula Jesus an-nigipa gu-day butula, 24 an-narda nipa Jayman Birta ana-nyala a-wena nula, “Marrka wenggana, a-lay. Ana-nga a-ngurrjinga?”
25 Lika nipa an-gata ana-wagarba ay-warrchinga, a-wengganana, “Ana-nga, a-lay, Bunggawa?”
26 Jesus a-yinagata, “Minyja mun-guna damba ng-gurraga barra an-gata ngu-wu barra.” A-yinagata a-wena, lika mu-gurragaja, lika an-gata a-wuna Jurrach (Judas) an-gata Jayman Yichkériyat (Simon Iscariot) an-nika an-walkurpa. 27 Nipa Jurrach mu-menga mun-gata damba, lika warrika an-gata walkwalk Jeytan an-nelangga a-barrngumurra nula Jurrach. Lika nipa Jesus ana-nyala a-wena nula Jurrach, “Garlma, a-lay. Gun-narda nginyipa ny-borrwurrapa gala jipa ni yirda.” 28 A-yinagata a-wena nula, wurra birripa aburr-ninya gala marn․gi gun-narda an-nga nula a-wena. 29 Ngardawa nipa Jurrach rrupiya jaga a-ganana a-workiyana, rrapa aburr-werranga bama aburr-yinanga jimarna Jesus a-wena nula balaja mu-ma barra janara nula, rrapa aburr-werranga bama aburr-yinanga jimarna rrupiya a-boy, burr-wu aburr-gata aburr-nyagara. 30 Mun-gata damba nipa Jurrach m-barra, lika a-bena a-yurtchinga. Rrapa gun-gatiya ana-munya gu-ni.
Gun-geka Joborr
31 Gun-gatiya waypa Jurrach a-bona, lika Jesus a-garlmuna, a-yinanga a-wena, “Gun-guniya gugu abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya warrpam an-molamola, rrapa Wangarr abu-borrwa barra an-molamola warrpam ngardawa an-guna An-walkurpa nipiya nyanma an-nelangga an-molamola a-nega barra. 32 Rrapa minypa Wangarr an-nelangga an-molamola nipa nyanma an-guna An-walkurpa, nipa rrapa gun-guniya gugu Wangarr ana-nyala an-nelangga an-molamola a-nega barra an-guna An-walkurpa.
33 “Japurra ngapa nyiburr-jirra, nyiburr-gurda gu-ngarda yerrcha apula gala gun-baykarda arr-ga. Wurra nyiburr-wechawecha barra apula, gala nyiburr-yinmiya ngunabi-na. Minypa gun-gata ngu-wena burrwa Ju yerrcha, ngu-yinagata ana-gorrburrwa ngu-weya: Ngaypa ngu-boy barra rrapa ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-boy. Jon 7:34; 8:22-23 34 Rrapa gun-guna gun-geka arr-wu barra joborr: Jal buburr-ni ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta. Minypa ngaypa jal ngu-ni ana-gorrburrwa, ana-goyburrpa jal nyiburr-ni barra ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta. Jon 15:12,17; 1 Jon 3:23; 2 Jon 1:5 35 Minyja ana-goyburrpa nyiburr-yirda jal nyiburr-ni ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta, aburr-werranga marn․gi aburr-ni barra ana-gorrburrwa minypa nyiburr-ngaypa jawina.”
Jesus Mu-ngoyurra Gu-ngurrjinga Minypa Nipa Birta A-jordajiya Barra
(Metiyu 26:31-35; Mark 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Jayman Birta a-wena, “Bunggawa, a-lay, ay-yinda barra ny-boy?”
Jesus a-yinagata, “Ngaypa ngu-boya wurra gala ny-yinmiya nguna-jurrjurrma gun-guniya, nuwurra jarra burraya nguna-jurrjurrma barra.”
37 Nipa Birta a-wena, “Yama gun-guniya ngiy-jurrjurrma, a-lay? Wurra ngaypa nawanawa ngu-ni wugupa arr-juwa.”
38 Jesus a-yinagata, “Birta, a-lay, ngaypa apula gun-burral ny-boy barra ny-juwa, ya? Wurra jarra gun-guna ngaypa marn․gi ngardawa gun-burral: Jin-gata bawul (fowl) gala barra ni-gugu jiny-yengga, wurra jarra nginyi-gugu ny-jirrapa ny-nyardapa ny-joma ny-jordajiya burrwa, jimarna gala marn․gi apula, rrapa nipa nuwurra jurdach bawul jiny-yengga barra.”

13:15 Luk 22:27

13:16 Metiyu 10:24; Luk 6:40; Jon 15:20

13:18 Psalms 41:9

13:20 Metiyu 10:40; Mark 9:37; Luk 9:48; 10:16

13:33 Jon 7:34; 8:22-23

13:34 Jon 15:12,17; 1 Jon 3:23; 2 Jon 1:5