10
Jesus Burr-yika 12 Gu-galiya Yerrcha
(Mark 3:13-19; Luk 6:12-16)
Jesus a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12, lika nipa burr-wuna ganyjarr birripa barra abi-yerrnyja burrwa wurra gama gorlk walkwalk an-guyinda, rrapa mola burrbi-rrima, aburr-molamiya gu-gata gu-derda birripa gubi-rrimarra minypa ngoyurra gun-derta burr-guta. Minypa Jesus burr-yika aburr-mujama arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa aburr-gunaga aburr-welangga: Minypa mu-ngoyurra a-jirra Jayman (Simon) an-gata an-nelangga abu-ngurrjinga aburr-workiya Birta (Peter), barrwa an-nigipa worlapa niya Andru (Andrew); rrapa mola Jeymch (James) rrapa an-nigipa worlapa niya Jon (John) abirri-gata Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa yerrcha; rrapa mola Bilip (Philip), Bartólamiyu (Bartholomew), Domach (Thomas), rrapa Metiyu (Matthew) an-gata an-mujama nula gapman rrupiya mu-mangga nula a-workiya, gu-galiya yerrcha burr-gaypurda; rrapa Jeymch an-gata Alpiyach (Alphaeus) an-nika walkur; rrapa mola Jerriyich (Thaddaeus), rrapa Jayman an-gata burr-guya gu-borrwurra rrawa; rrapa Jurrach Yichkériyat (Judas Iscariot) an-gata jurdach aburr-bachirra murna burr-wuna Jesus.
Jesus Gu-jarlapuna A-wena — Burr-jerrma Barra
(Mark 6:7-13; Luk 9:1-6)
Aburr-gurdiya wupa Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha nipa burr-jerrmarra. Minypa nipa gu-jarlapuna a-wena burrwa, “Gala barra nyiburr-boy gun-gata rrawa Jentayl (Gentile) aburr-bapurr aburr-nirra o Jimériya (Samaria) rrawa gu-jirra gu-boya. Wurra Yichrayal (Israel) aburr-bapurr buburr-boy burrwa, aburr-gatiya minypa jin-maywapa jin-gumurna jip jinyu-lijiwarriyana. Buburr-boy, buburr-wengga burrwa gun-birripa rrawa gu-jirra gu-boya, buburr-yinda burrwa, ‘Gun-guniya gugu yi-gurrepa gu-jirra gu-boya rum gun-gata waykin wenga.’ Burrbi-rrima aburr-gurderdakurderda, rrapa burrbu-jarrkarra mu-ngoyurra aburr-juwuna. Burrbi-rrima aburr-gata aburr-jeja aburr-ngolkuja, minypa gun-guburlububurluja gubi-rrimanga, rrapa walkwalk an-guyinda bubi-yerrnyja burrwa wurra gama gorlk. Minypa ana-goyburrpa ganyjarr nyibu-menga burr-rrupiya ngika, buburr-yirda buburr-gunggaja burrwa wurra gama gorlk; gala barra rrupiya nyiburr-ngiwija burrwa. Rrapa mola gala barra rrupiya nyibu-barrba, nyibu-ga, minypa goldan rrapa jilpa (silver) rrapa mun-delipa mun-guyinda; wurra bubu-bawa. 10 Gala barra nyibu-borrwa gun-gata minypa gu-baykarda nyiburr-boy barra. Gala barra burlupurr nyiburr-birringgiya rrapa nyibu-barrba gun-nga. Gala barra nyibu-ga mola mun-nerranga mun-gumirrka rrapa mola gun-nerranga nyiburr-barrngumiya nyiburr-workiya rrepara nyiburr-jirra, rrapa minypa gun-gugarlakarlaja gun-jong. Ngardawa an-mujama an-guyinda wurra gama gorlk barra abu-wu aburr-workiya mun-nga mun-gata nipa jal a-nirra. 1 Gorint 9:14; 1 Dimati 5:18
11 “Minypa ana-goyburrpa nyiburr-bengga gun-gata gu-murna rrawa, gatiya nyiburr-wechawecha barra ana-nga an-mola gu-yigipa gu-rrawa barra nyiburr-ni, lika gatiya barra nyiburr-ni, nuwurra gun-gata gu-murna rrawa nyibu-bawa. 12 Rrapa gun-gatiya waypa ana-goyburrpa nyiburr-bengga burrwa nyiburr-workiya gu-birripa gu-rrawa, gun-molamola buburr-wengga burrwa buburr-workiya minypa Wangarr barra wugupa burrwa. 13 Barra minyja gu-galiya yerrcha gun-gata rrawa aburr-gonyja gurda ana-gorrburrwa, birripa aburr-yirdapa barra minypa ana-goyburrpa nyiburr-wena; aburr-molamola aburr-nipa barra aburr-workiya, gala barra minypa gun-nga gubu-borrwa aburr-ni. Wurra minyja gala aburr-gonyja gurda ana-gorrburrwa, ganapiya, gun-gata nyiburr-wena burrwa gun-molamola, gun-narda gu-ngukiya barra rrapa minypa guna-jeka barra ana-gorrburrwa. 14 Rrapa minyja aburr-nga aburr-gata gala aburr-gonyja gurda ana-gorrburrwa rrapa gala aburr-galiya ana-gorrburrwa janguny, lika bubu-bawa gun-gata rrawa, rrapa rrawa gu-gera lika gatiya buburr-wepiya rrepara nyiburr-jirra baluk gu-gata gu-yika gu-rrawa. Jama Aburr-ji 13:51 15 Ngardawa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Jurdach guna-bamburda Wangarr barra burr-mari a-wengga, birripa gu-gata burr-yika gu-rrawa burr-guya gun-nerra gu-ni barra burrwa; aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa Jorram (Sodom) rrapa Gumóra (Gomorrah), birripa marr gu-yinda barra gun-nerra gu-ni burrwa! Luk 10:4-12 Metiyu 11:24; Genesis 19:24-28
Werra Gun-gunega Gun-gubu
(Mark 13:9-13; Luk 21:12-17)
16 “Buburr-galiya apula! Ngaypa arr-jerrma barra ana-goyburrpa minypa jin-maywapa jin-gumurna jip, wurpa lika ngaypa arr-jerrma barra minypa gun-maywapa ranginy rrawa an-muworduk a-rrigirrgnga a-workiya. Buburr-jarlapiya minypa gun-maywapa nguymbula a-jarlapiya a-boya a-workiya; wurra nyiburr-dor buburr-ni buburr-workiya minypa jin-maywapa mukumul jin-guyinda gala gun-nga gun-nerra gu-rrima jiny-yorkiya. Luk 10:3 17 Gu-galiya yerrcha buburr-jarlapiya burrwa. Ngardawa aburr-werranga aburr-gata aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa, nyirrbi-rrima barra, nyirrbu-ga barra, nyirrbu-barnja barra Ju yerrcha ganychila (councillor) birripa aburr-yinmiya barra aburr-wengga. Rrapa gata gu-bala gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, birripa nyirrbu-jurrburaykujama barra ana-goyburrpa. 18 Ngardawa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa jawina, birripa barrwa nyirrbi-rrima barra, nyirrbu-ga barra, nyirrbu-barnja gapman an-guyinda a-yinmiya barra a-wengga an-mumurna an-guyinda burr-guta. Wurra jarra ana-goyburrpa barra ngaypa ngunabu-ngurrja barra burrwa aburr-gata bunggawa yerrcha. Gu-gurda ngacha minypa bunggawa an-guyinda rrapa mola Jentayl yerrcha aburr-galiya barra gun-guna gun-molamola janguny. 19 Gatiya waypa birripa nyirrbu-ga aburr-bamba aburr-gata aburr-yinmiya barra aburr-wengga, gala barra nyibu-borrwa nyiburr-ni ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-wengga. Wurra gatiya gugu Wangarr nyirr-wu barra gun-gata gun-nga ana-goyburrpa barra nyiburr-wengga. 20 Minypa gun-gata ana-goyburrpa nyiburr-wengga barra ngardawa ana-goyburrpa wupa nyanma ngika, wurra Nyanyapa Arrku An-mawunga nipa wupa nyanma jarra. Mark 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15
21 “Rrapa gu-galiya yerrcha burrbi-rrima barra aburr-workiya aburr-birripa worlapa burra yerrcha, ngarla, rrapa burrbu-barnja barra aburr-workiya barra aburr-juwa. Rrapa nyanyapa burra yerrcha aburr-yirda barra burrwa aburr-birripa gu-ngarda yerrcha. Rrapa delipa yerrcha aburr-garlma barra, aburr-bachirramiya barra burrwa aburr-birripa nyanyapa burra yerrcha rrapa mampa burra yerrcha, lika burrbu-barnja barra aburr-workiya barra aburr-juwa. Mark 13:12; Luk 21:16 22 Rrapa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa aburr-workiya ngardawa minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa. Wurra ny-yinga ny-jata minyja gala ny-jeka, wurra minypa ny-jinyjapa barra ny-yorkiya, nuwurra nginyipa jurdach wanngu nyi-ni barra. Metiyu 24:9,13; Mark 13:13; Luk 21:17 23 Minyja birripa werra nyirrbu-bu gu-ngardapa gu-rrawa, wurra buburr-lijiwarriya burrwa, buburr-boy gu-werranga gu-rrawa. Ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-gata ana-goyurra gugu gala barra nyibu-wuleba gun-goyburrpa jama gun-guna rrawa gu-jirra gu-boya Yichrayal, wurra ni-gugu an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra.
24 “An-gugaliya ana-nga an-gata marn․gi a-nirra a-bamburda, nipa gala a-yinmiya a-beyba an-nigipa marn․gi a-nenga a-workiya. Rrapa an-mujama an-guyinda nipa gala a-yinmiya a-beyba an-nigipa bunggawa. Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20 25 Wurra an-gugaliya minyja nipa a-ni minypa an-nigipa marn․gi a-nenga a-workiya rrapa minypa an-nigipa bunggawa a-nirra, an-gata an-gugaliya gala barra barrwa gun-nga nipa jal a-ni. Gu-gurda ngacha minypa ngaypa ng-gunaga mu-ngoyurra ngu-jirra ana-gorrburrwa birripa ngunabu-yopuna, jimarna bama aburr-yinanga ngaypa Biyíljabap (Beelzebub) an-gata gun-nerra an-gurrimapa; rrapa ana-goyburrpa nyiburr-gurda nyiburr-ngaypa gu-galiya yerrcha, birripa mu-nguy burr-guya gun-nerra aburr-wengga barra ana-gorrburrwa. Metiyu 9:34; 12:24; Mark 3:22; Luk 11:15
Ana-nga Barra Arr-gurkuja Nula
(Luk 12:2-7)
26 “Wurra ana-goyburrpa gala barra nyiburr-gurkuja burrwa gu-galiya yerrcha. Wurra gun-nga gun-gata gu-yilkakiya gu-yurra, burraya gu-garlma barra yarlanga gu-yu. Rrapa gun-nga gun-jaranga yongun gu-yurra, burraya aburr-jaranga marn․gi aburr-ni barra gun-gata. Mark 4:22; Luk 8:17 27 Gun-guniya ana-munya gu-nirra gun-nga gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra, nuwurra waypa rrengarrenga gu-ni, ana-goyburrpa barra nyibu-ngurrja burrwa wurra gama gorlk. Minypa gun-nga ana-goyburrpa nyiburr-galiyarra ngaypa yongun ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra, nuwurra jurdach ana-goyburrpa barra nyiburr-jabarrcha nyiburr-ji rrawa. 28 Gala barra nyiburr-gurkuja burrwa aburr-gata minypa nyiburr-burral wupa nyirrbu-bun rrapa gala aburr-yinmiya nyiburr-ngurrnga nyirrbu-bu. Wurra jarra buburr-gurkuja nula nipa wupa an-ngardapa Wangarr an-gata ganyjarr gu-rrimanga an-gugaliya a-bu yi-gata gu-bol, minypa an-burral an-ngurrnga burr-guta. 29 Minyja bubu-borrwa jin-delipa burdacha jin-guyinda ana-goyburrpa wolawola bayim nyiburr-nirra nyiburr-workiya. Minypa nyibu-barnjinga nyiburr-workiya mun-ngardapa wupa mun-delipa rrupiya rrapa nyibu-mangga nyiburr-workiya abirriny-jirrapa jin-gata burdacha. Wurra wuriya gala rrupiya wana achila jin-gata, wurra gala jin-ngardapa jiny-bungga jiny-yorkiya gu-jel, wurra minyja gun-narda Nyanyapa arrku gu-borrwurra achila. 30 Rrapa ana-goyburrpa nipa Nyanyapa arrku marn․gi ana-gorrburrwa gun-bulapalawa, gun-gata burr-guta minypa mun-gata mejimija nyiburr-bama mu-yinmiyapa nyibi-rrimanga. Gu-gurda ngacha minypa nipa burr-guya nyirr-borrwuja a-workiya rrapa gurrurta gu-rrimanga ana-gorrburrwa. 31 Ganapiya, lika gala barra nyiburr-gurkuja. Wurra minypa jin-gata jin-delipa burdacha nipa Nyanyapa arrku jal a-nirra achila, ana-goyburrpa jarra nipa burr-guya jal a-nirra ana-gorrburrwa.
Arr-malcha Nula Christ Rrapa Ngika Ay-romyerrnyja
(Luk 12:8-9)
32 “Minyja ana-nga gala a-jordajiya, wurra minypa a-wengga gatiya gu-galiya yerrcha aburr-galiyarra nula aburr-nirra minypa nipa an-gata an-ngaypa jawina, an-narda an-gugaliya ngaypa ngu-yirda barra ngu-ngurrja yi-gata waykin an-ngaypa Nyanyapa apa a-nirrapa. Minypa ngu-yinda barra, ‘An-guna an-ngaypa jawina.’ 33 Wurra minyja ana-nga an-gata ngoyurra a-yerryerrmiya apula gatiya minypa gu-galiya yerrcha aburr-nirra, ngaypa barra ngoyurra ngu-yerryerrmiya nula an-gata an-gugaliya yi-gata waykin an-ngaypa Nyanyapa apa a-nirrapa. 2 Dimati 2:12
Magaya Gun-guni Ngika — Wurra Jarra Minypa An-gata Barrang Mari Nula
(Luk 12:51-53; 14:26-27; Mark 9:41)
34 “Gala barra nyibu-borrwa gun-gata ngaypa nguna-bona, jimarna magaya gun-guni nguna-ganyja gun-guna rrawa. Wurra gurda nula ngaypa gala nguna-boyarna. Jarra ngaypa nguna-bona, barrang minypa nguna-ganyja mari nula. 35 Ngaypa nguna-bona barra arr-ngorrkornda. Minypa walkurpa yerrcha aburr-bachirramiya barra burrwa nyanyapa burra yerrcha, rrapa aburr-jawapa burra yerrcha aburr-bachirramiya barra burrwa mampa burra yerrcha, rrapa jaburpa burra yerrcha aburr-bachirramiya barra burrwa jongok burrbi-nenga. 36 Minypa an-gugaliya aburr-yigipa aburr-bachirra nula aburr-gatiya, ngarla, gu-yigipa gu-rrawa. Micah 7:6
37 “Ana-nga an-gata burr-guya jal a-nirra nula an-nigipa nyanyapa niya rrapa mampa niya, wurra jarra marr a-yinaga jal a-nirra apula ngaypa, an-gata an-gugaliya gala an-molamola rraka an-ngaypa jawina a-ni. Ana-nga an-gata burr-guya jal a-nirra nula an-nigipa an-walkurpa rrapa jin-nigipa jin-walkurpa, wurra jarra marr a-yinaga jal a-nirra apula ngaypa, an-gata an-gugaliya gala an-molamola rraka an-ngaypa jawina a-ni. 38 Ana-nga an-gata nguna-gengamanga a-nirra rrapa gala nguna-jurrjurrma, wurra minypa gu-borrwuja a-workiya gun-derta nipa gu-barripuna, an-gata an-gugaliya gala an-molamola rraka an-ngaypa jawina a-ni. Metiyu 16:24; Mark 8:34; Luk 9:23 39 Ana-nga an-gata gala nguna-burdima, jimarna barra wanngu a-negiya, an-gata an-gugaliya jarra gun-nyagara gu-ni barra. Wurra ana-nga minyja aburr-werranga abu-bu, a-juwa minypa nipa an-ngaypa, an-gata an-gugaliya nipa jarra wanngu a-nipa barra a-workiya. Metiyu 16:25; Mark 8:35; Luk 9:24; 17:33; Jon 12:25
40 “Ana-nga an-gata ana-gonyja ana-gorrburrwa nyiburr-gurda nyiburr-ngaypa jawina, gun-narda minypa an-gata an-gugaliya ana-gonyjinga apula ngaypa; rrapa ana-nga ana-gonyjinga apula ngaypa, gun-narda minypa nipa ana-gonyjinga nula nipa nguna-jerrmarrapa. Mark 9:37; Luk 9:48; 10:16; Jon 13:20 41 Ana-nga an-gata ana-gonyja nula Wangarr an-nika an-mujaruk ngunyuna an-guyinda ngardawa gun-narda gu-borrwurra nula, an-gata an-gugaliya burraya Wangarr a-wu barra gun-molamola gun-nigipa gun-maywapa minypa an-gata an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ma barra. Rrapa ana-nga an-gata ana-gonyja nula an-gugaliya jechinuwa a-nirra a-workiya ngardawa gun-narda gu-borrwurra nula, an-gata an-gugaliya burraya Wangarr a-wu barra gun-molamola gun-nigipa gun-maywapa minypa an-gata an-jechinuwa gu-ma barra. 42 Minyjiya. Nyiburr-guna nyiburr-ngaypa jawina ny-yinga ny-jata ny-yelangga n-delipa nyi-nirra, wurra minyja ana-werranga biy-wu bugula mern, waygaji gun-nga, ngardawa nipa gu-borrwurra nggula minypa nginyipa ny-nyaypa, an-gata an-gugaliya nipa Wangarr ana-nyala a-wu barra gun-molamola gun-nigipa minypa gun-gata nipa an-mola a-ni nggula.”

10:10 1 Gorint 9:14; 1 Dimati 5:18

10:14 Jama Aburr-ji 13:51

10:15 Luk 10:4-12

10:15 Metiyu 11:24; Genesis 19:24-28

10:16 Luk 10:3

10:20 Mark 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15

10:21 Mark 13:12; Luk 21:16

10:22 Metiyu 24:9,13; Mark 13:13; Luk 21:17

10:24 Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20

10:25 Metiyu 9:34; 12:24; Mark 3:22; Luk 11:15

10:26 Mark 4:22; Luk 8:17

10:33 2 Dimati 2:12

10:36 Micah 7:6

10:38 Metiyu 16:24; Mark 8:34; Luk 9:23

10:39 Metiyu 16:25; Mark 8:35; Luk 9:24; 17:33; Jon 12:25

10:40 Mark 9:37; Luk 9:48; 10:16; Jon 13:20