9
Jesus Wanngu A-negarra An-nyarlkuch
(Mark 2:1-12; Luk 5:17-26)
Gun-gatiya lika Jesus a-gortkurrchinga mu-michiyang, lika a-jekarra gu-gapa gu-rrarnba gu-yigipa gu-rrawa. Lika warrika abu-ganyja gurda nula an-nyarlkuch an-gata mu-yigipa mu-garrung a-yu. Rrapa gun-gatiya waypa Jesus gu-nana burrwa minypa birripa burr-guya marr aburr-balcha nula aburr-ni, lika nipa a-wena nula an-nyarlkuch, “A-lay, walkur, ganapa gurkuja! Nginyipa werra nyi-negiyana ny-yorkiyana gipa gugu baywarra gu-ni nggula,” a-yinagata nula.
Wurra aburr-werranga aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega, birripa bama aburr-jirra wupa gubu-borrwurra aburr-ni, “An-guna an-gugaliya a-weya a-nirra, wana a-negiya a-nirra nula Wangarr, ngarla!”
Wurra Jesus gu-nana burrwa gun-gata birripa gubu-borrwurra nula, lika nipa a-wena burrwa, “An-nga nula gun-nerra gun-guyinda ana-goyburrpa nyibu-borrwuja nyiburr-nirra wuparnana nyiburr-ngurrnga? Wurra gun-nga gun-guna jimarna ana-goyburrpa bama nyiburr-yinaga gun-derta apula rraka ngaypa ngu-yirda nula an-guna? Minyja ngu-yinda nula, ‘Nginyipa werra nyi-negiyana ny-yorkiyana gipa gugu baywarra gu-ni nggula,’ gu-gurda ngacha, ya, wurra minyja ngu-yinda nula, ‘Garlma, jarlabiya’? Wurra ngaypa arr-gurdagurdarra barra minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ganyjarr gu-rrimanga gun-guniya rrawa nipa barra baywarra gu-nega ana-gorrburrwa gun-nerra nyibi-rrimarra.” Lika a-wena nula an-nyarlkuch, “Garlma, jinyja! Mun-nginyipa garrung ma, lika bamiya boy rrawa!” Lika nipa an-gata an-gugaliya a-garlmuna, lika garrung mu-menga, a-bamiyana a-bona rrawa. Rrapa gun-gatiya waypa aburr-jaranga aburr-gata abi-nana, lika gochila aburr-barrjinga, rrapa Wangarr abu-burrmaymbuna ngardawa minypa nipa burr-wuna gu-galiya yerrcha gu-gata ngacha ganyjarr.
Jesus A-gonyjinga Nula Metiyu (Matthew)
(Mark 2:13-17; Luk 5:27-32)
Jesus gu-bawuna gun-gata rrawa, lika a-bamuna, a-nana an-gugaliya an-nelangga Metiyu (Matthew) gatiya gu-birlapirla nipa a-ni a-workiyana rrapa jama a-ji. Nipa an-mujama nula gapman (government) rrupiya mu-menga nula a-workiyana, gu-galiya yerrcha burr-gaypuna. Wurra Jesus a-wena nula, “Guwa! Nguna-jurrjurrma.” Lika nipa Metiyu a-garlmuna, lika a-jurrjurrmurra Jesus.
10 Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina balaja mbi-barra aburr-ni gun-gata Metiyu gun-nika rrawa, rrapa aburr-werranga aburr-bona gurda, aburr-mulpiyana burrwa, wugupa mbi-barra aburr-ni. Minypa aburr-jaranga aburr-gata aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-menga nula aburr-workiyana, gu-galiya yerrcha burrbu-gaypuna, rrapa mola aburr-werranga aburr-gata aburr-werra burr-guta, birripa wugupa nula Jesus mbi-barra aburr-ni. 11 Rrapa gun-narda waypa Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-gata gubi-nana, lika burrbu-wengganana aburr-ni Jesus burr-yika jawina, aburr-yinanga burrwa, “An-nga nula an-goyburrpa bunggawa wugupa burrwa aburr-guna mbi-banga aburr-nirra? Wurra aburr-guna birripa aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya minypa wurra gama gorlk burrbu-gaypurda, ngarla! Rrapa aburr-werranga aburr-guna birripa burr-guta aburr-werra!” Luk 15:1-2
12 Wurra gun-narda Jesus a-galiyana burrwa aburr-wena, lika nipa gu-ngurrjinga burrwa, “Gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-mola, birripa gala jal aburr-ni an-buburda barra bin-dima; wurra aburr-gata aburr-yorrpurda birripa wupa jarra. 13 Buburr-boy, marn․gi buburr-ni gun-nga meyali gun-gata janguny mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga, ‘Ngaypa jal ngu-nirra jimarna ana-goyburrpa burr-guya nyiburr-mola nyiburr-nirrarna burrwa gu-galiya yerrcha; wurra ngaypa gala jal ngu-ni gun-gata minypa minyjak jin-guyinda nyibu-burnda nyiburr-workiya rrapa nyibi-yalpurda apula.’ Minyja bubu-borrwa: ngaypa gala nguna-boyarna burrwa aburr-gata minypa jechinuwa aburr-nirra; wurra jarra ngaypa nguna-bona burrwa aburr-gata aburr-werra birripa barra gun-nerra gubu-bawa.” Metiyu 12:7; Hosea 6:6
Minypa Balaja Mbi-bawuja Aburr-workiya Rrapa Wangarr Abu-wengganacha
(Mark 2:18-22; Luk 5:33-39)
14 Lika Jon an-gata bama burr-gurragaja a-workiyana, nipa aburr-yigipa jawina aburr-bona gurda nula Jesus rrapa abu-wengganana, “A-lay, an-nga nula ngayburrpa nyiburr-guna rrapa Berachi yerrcha burr-guta wolawola balaja nyibu-bawuja nyiburr-workiya minypa gun-ngayburrpa gun-guwarr, wurra aburr-nginyipa jawina gala balaja mbi-bawa aburr-workiya?” Aburr-yinagata aburr-wena nula.
15 Lika Jesus gu-ngurrjinga burrwa, a-yinanga, “Gun-narda ana-goyburrpa ngunabu-wengganana, wurra marrka bubu-borrwa gun-guna gun-maywapa ranginy barra marn․gi nyiburr-ni: Minypa an-ngardapa gochila a-rranapa nipa jiny-ma barra jin-nigipa gama, rrapa gatiya waypa aburr-yigipa jawina aburr-mulpiya nula balaja barra mbi-bay rrapa aburr-worlworlcha burrinyjula, birripa gala aburr-yinmiya wargugu aburr-ni; jarra nipa an-gata burdak wugupa burrwa. Wurra barrwa guna-bamburda aburr-werranga burrbu-gaypa barra, lika abu-ga barra aburr-boy. Gun-gatiya jarra minypa aburr-yigipa jawina balaja mbi-bawa barra.
16 “Rrapa minypa ana-goyburrpa nyibu-ngurrjinga apula gun-goyburrpa gun-guwarr, jarra ngaypa minypa nguna-ganyja ana-gorrburrwa gun-geka janguny. Rrapa gun-narda nula marrka bubu-borrwa gun-maywapa ranginy minypa gun-guna: Minyja mun-delipa mun-gata mirikal mun-maywa m-barrja rrapa ay-birlpa, wurra gala arr-yinmiya mu-geka mu-guyinda ay-birlpa mun-gata mun-maywa. Gala yapa jurdach ay-wepa rrapa mun-gata mun-geka mu-ngoyurra ay-barnjinga galapa mun-delipa mu-ningin m-bamun, rrapa mun-gata ay-birlpana mu-garlmapa wana mun-babalapa m-barrjin.
17 “Rrapa barrwa gun-maywapa minypa an-gugaliya an-gata wayin (wine) mu-jarlapurda a-workiya: Nipa mun-girra mu-mangga, lika ji-maliyarra ji-guyinda mu-jerrjerrjinga a-workiya yi-gata wupa, wurra nipa gala a-yinmiya jin-gata jin-maywa ji-guyinda mu-jerrjerrja, mu-ngoyurra jinyu-derichinga. Wurra mun-girra m-bongbongja rrapa wana mu-ni, galapa jin-gata jin-maliyarra jiny-birljin minypa mun-gata mun-girra m-boga mu-jingin rrapa jin-gata jin-maliyarra gun-nyagara gu-ningin. Wurra jarra mun-geka wayin mbi-jerrjerrjinga aburr-workiya ji-maliyarra ji-guyinda ji-geka, lika wayin mun-gata mun-molamola mu-ni barra rrapa jin-maliyarra jin-molamola jinyu-ni barra burr-guta.”
Jesus Wanngu Bijirrinyu-negarra Jayrach (Jairus) Jin-nika Jin-walkurpa Rrapa Jin-nerranga Jin-gata Gipa Jemberr Gun-jaranga Jiny-yorrpuna Jiny-yu
(Mark 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Gun-gatiya Jesus a-wena a-ni, an-ngardapa an-gugaliya an-gata jaga a-ganaja a-workiya gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa ana-bona, ana-menama gu-rrana nula Jesus, a-yinanga nula, “Jin-ngaypa walkur jin-guna waya gun-nyagara gu-ni, wurra guwa, arr-boy barra n-dima, barra nipa wanngu jinyu-ni.”
19 Lika Jesus a-garlmuna, nipa rrapa aburr-yigipa jawina wugupa abu-jurrjurrmurra aburr-bamuna an-gata gun-nigipa rrawa.
20 Wurra jin-ngardapa gama jin-gata jiny-jortchinga jiny-yorkiyana gun-gatiya nipa jiny-yorrpuna jiny-yu gun-bulawa jemberr minypa 12, nipa ana-jonama jina-bamuna nula Jesus, lika mirikal murna mu-jirra mu-rrimarra nula. 21 Ngardawa nipa bama jiny-yinanga, “Minyja ngaypa ngu-rrima nula mirikal barra ngaypa ng-gaypa barlmarrk, lika ngu-molamiya.”
22 Gun-gatiya gugu Jesus a-ngukurdanyjiyana, jinyu-nana, lika a-wena achila, “Nginyipa ny-jurdiya, walkur, ganapa gurkuja. Wurra nginyipa ngardawa marr ny-balcha apula, lika nginyipa ny-molamiyana.” A-yinagata a-wena achila, ganapiya, lika jinyu-derichinga mu-ngoyurra jiny-jortchinga jiny-ji.
23 Ganapiya, lika nuwurra waypa Jesus a-bena an-gata jaga an-gugana gun-nika rrawa, nipa burr-nana wupa gu-bala aburr-japarndiyana aburr-ni, rrapa minypa wurra gama gorlk gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-bamuna aburr-rruwujana. 24 Lika nipa a-wena burrwa, “Buburr-bengga buburr-yurtcha! Jin-guna delipa gala jiny-juwiyarna, wurra nipa jarra jiny-yurra.” Lika birripa aburr-gurdachinga nula. 25 Wurra gun-gata waypa nipa burr-yerrnyjinga, lika gu-gatiya wenga a-barrngumurra wupa gu-ngarnama nipa delipa jiny-juwuna jiny-yunya gatiya. Lika murna jiny-jirra jin-dimarra, lika nipa jiny-jarlmuna. 26 Rrapa janguny gun-gata gu-barrjekarra gu-gata gu-rrawa gu-jirra gu-boya aburr-galiyana.
Jesus Bijirri-dimarra Abirri-jirrapa Gu-galiya Yerrcha Abirri-gapula Mipila Abirri-jirra
27 Lika Jesus gu-bawuna a-bona gun-gata rrawa, lika a-bamuna, rrapa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha abirri-gapula mipila abirri-jirra bitipa abirri-garlmuna, abirri-jurrjurrmurra abirri-bamuna. Abirri-gonyjinga abirri-ni, “A-lay, gunggaja atila, a-lay, ny-junarda nipa Daybit (David) murna biy-wuna arrburrwa.”
28 Rrapa nuwurra waypa Jesus a-bena rrawa rrapa a-barrngumurra wupa gu-bala, lika bitipa abirri-gata abirri-gapula abirri-barrngumurra rrapa abirri-bona gurda nula. Lika Jesus bijirri-wengganana, “Ana-gotipa marr nyirri-balcharra apula, ya, ngaypa barra ajirri-dima?”
“Ngaw, Bunggawa!” bitipa abirri-yinagata.
29 Lika Jesus bijirri-dimarra mipila abirri-jirra, lika a-wena, “Ganapiya. Gu-yirda barra gu-ni minypa ana-gotipa marr nyirri-balcharra apula.” 30 Lika abirri-molamiyana, mun-barra gugu abirri-ganana. Lika Jesus burr-guya a-wena butula, a-yinagata, “Gun-narda gala barra nyirri-wengga burrwa wurra gama gorlk minypa geka ajirri-jarlapuna.”
31 Wurra bitipa abirri-bona, gubirri-ngurrjinga abirri-bona, lika janguny gu-barrjekarra nula Jesus, lika aburr-galiyana gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya.
32 Wurra gun-gatiya waypa bitipa abirri-bona, aburr-werranga gugu abu-ganyja gurda nula Jesus an-ngardapa an-nganamukmuk gala a-yinmiya a-wengga, ngardawa walkwalk a-rrimanga. 33 Lika gatiya waypa walkwalk a-yerrnyjinga nula, nipa gugu an-gugaliya a-wena. Rrapa wurra gama gorlk aburr-gata gochila aburr-barrjinga, aburr-yinanga, “Gu-gurda ngacha ngayburrpa gala ngubi-nacharna nguburr-workiyarna nguburr-gunaga Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr!”
34 Wurra Berachi yerrcha aburr-gata aburr-bachirra nula Jesus, birripa aburr-wena, “Ngika, wurra an-gata minypa walkwalk yerrcha burr-ganyja a-workiya, nipa jarra a-wuna ganyjarr, an-guna burr-yerrnyjinga a-workiya walkwalk an-guyinda.” Metiyu 10:25; 12:24; Mark 3:22; Luk 11:15
Aburr-yinmiyapa Gala Aburr-jaranga Aburr-mujama
35 Jesus mu-nguy a-bamuna gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gu-delipa rrapa wana. Minypa bala gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa gu-gata gu-bala a-barrngumurra, a-bena burrwa a-workiyana, rrapa janguny marn․gi burr-negarra a-ni. Nipa gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana gun-molamola janguny, minypa gun-nardiya gugu rum gun-gata waykin wenga. Rrapa nipa bin-dimarra, aburr-molamiyana gu-galiya yerrcha gu-gata gu-derda birripa gubi-rrimarra, minypa ngoyurra gun-derta burr-guta. Metiyu 4:23; Mark 1:39; Luk 4:44 36 Rrapa gatiya waypa burr-nana aburr-murra wurra gama gorlk, nipa a-worijinga burrwa, ngardawa birripa aburr-werra aburr-ni minypa jin-maywapa jip jin-guyinda jin-gata gala ana-nga jaga a-gana achila a-workiya. Numbers 27:17; 1 Kings 22:17; 2 Chronicles 18:16; Ezekiel 34:5; Zechariah 10:2; Mark 6:34 37 Minypa nipa a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, a-yinanga burrwa, “Aburr-gata wurra gama gorlk, birripa minypa mun-maywapa balaja mun-murra mu-jinyjarra mun-mola, wurra aburr-yinpa gala aburr-jaranga aburr-mujama rraka mbi-ma. 38 Wurra bubu-wenggana Bunggawa mu-gata nula balaja, barra nipa burr-jerrma aburr-mujama, birripa barra aburr-boy, mbi-ma nula mun-nigipa mun-gata gipa mu-molamiyana.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, [minypa gun-narda ngika balaja mu-ngurrjinga, wurra jarra gu-galiya yerrcha nuluwa Wangarr.] Luk 10:2

9:11 Luk 15:1-2

9:13 Metiyu 12:7; Hosea 6:6

9:34 Metiyu 10:25; 12:24; Mark 3:22; Luk 11:15

9:35 Metiyu 4:23; Mark 1:39; Luk 4:44

9:36 Numbers 27:17; 1 Kings 22:17; 2 Chronicles 18:16; Ezekiel 34:5; Zechariah 10:2; Mark 6:34

9:38 Luk 10:2