3
An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra
(Metiyu 12:9-14; Luk 6:6-11)
Gun-nerranga gun-ni, Jesus a-bona, a-barrngumurra gun-gata gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Rrapa an-ngardapa an-gugaliya gata wupa a-ni, nipa murna a-jirra an-nerra. Wurra aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata jal aburr-ni mari gubu-garra barra nula Jesus. Lika birripa abi-nana aburr-ni minypa gun-gata Jarradi (Saturday) gu-ni nipa minyja a-jarlapa an-gata murna an-nerra. Ngardawa gun-birripa joborr: Jarradi gu-ni gu-workiyana, gala jama aburr-jirrarna aburr-workiyarna.
Wurra Jesus a-wena nula an-gata murna an-nerra, “A-lay, nyina-garlma.” Lika a-wena burrwa aburr-gata, “Ya? Jarradi nula gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Gun-molamola jama nguburr-ji barra, waygaji gun-nerra barra jama nguburr-ji; wanngu ngubi-nega barra, wurra waygaji ngubu-bu barra, ya?” Gurda a-wena burrwa, wurra birripa gala aburr-weyarna.
Lika Jesus burr-nana a-gomarriyana a-yu, lika a-bachirramiyana burrwa, rrapa lika wargugu a-ni burrwa ngardawa mun-molma mun-derta burrwa. Lika a-wena nula an-gata an-gugaliya, “Jerrjangardawiya murna ny-jirra.” Lika nipa a-jerrjangardawiyana, lika a-molamiyana gugu murna a-jirra.
Lika gu-gata wenga Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-garlmuna, rrawa gubu-bawuna, aburr-garlmunapa jechinuwa aburr-bona, aburr-malchinga burrwa Ayrat (Herod) burr-yika jawina. Lika gu-ngardapa aburr-negiyana, wengga gubu-buna aburr-ni minypa birripa abu-bu barra Jesus.
Aburr-jaranga Abu-jurrjurrmurra Jesus
7-8 Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina rrawa gubu-bawuna aburr-bona, lika yi-gata aburr-bona gu-rrarnba gun-gata Galali (Galilee), rrapa wurra gama gorlk aburr-jaranga aburr-gata Galali aburr-guyinda Jesus abu-jurrjurrmurra aburr-bamuna. Lika gu-gata wenga janguny gu-barrjekarra nula, aburr-bulapalawa aburr-galiyana nipa a-yinmiyana jama a-ji, lika gu-gata gu-rrawa wenga aburr-bona gurda: Judíya (Judea) wenga, Jirúchalam (Jerusalem) wenga, Yidumíya (Idumea) wenga, Jordan wenga rrawa gu-jirra gu-boya gu-gapa gu-rrarnba, rrapa gun-guna Daya (Tyre) rrapa Jaydan (Sidon) wenga aburr-bona gurda aburr-ni. Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina michiyang barra nawanawa mbi-nega nula, ngardawa aburr-bulapalawa wurra gama gorlk aburr-gatiya gala yapa burr-guya abu-marnja. 10 Ngardawa gipa mu-ngoyurra aburr-gurderda burr-jarlapuna aburr-jaranga, wurra mola gu-derdakurderda yerrcha burrbu-ngorrkorndanga, burrbu-borlayerrnyjinga minypa barra aburr-bamba, aburr-bengga nula barra birripa abi-rrima lika gu-derda gu-boy burrwa. Mark 4:1; Luk 5:1-3 11 Wurra aburr-werranga walkwalk abi-rrimarra rrapa abi-nana Jesus, lika aburr-menama gubi-rrana nula, lika aburr-gonyjinga, “Ny-jurda nginyipa Wangarr biy-yika Walkur.” 12 Wurra Jesus burr-guya a-wena burrwa walkwalk yerrcha gala barra abu-ngurrja aburr-boy nipa ana-nga.
Jesus Burr-menga 12 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Gu-gata wenga Jesus a-garlmuna, a-warrchinga a-jarl mu-mirk, rrapa aburr-gata jal a-ni burrwa a-gonyjinga burrwa, lika aburr-bona gurda nula. 14 Lika Jesus a-jerrjerrjiyana burrwa 12 gu-galiya yerrcha barra burr-gurrma aburr-yigipa aburr-mujama, barra nipa wugupa aburr-rrigirrga aburr-workiya rrapa minypa burr-jerrma barra janguny gubu-ngurrja, 15 rrapa minypa ganyjarr burr-wu, walkwalk abi-yerrnyja barra.
16 Lika aburr-gata 12 gu-galiya yerrcha burr-menga aburr-guna aburr-welangga: An-gata Jayman (Simon) wurra nipa Jesus an-geka an-nelangga a-garrana Birta (Peter); 17 rrapa abirri-gata Jeymch (James) rrapa an-nigipa worlapa niya Jon (John) nipa an-gata Jebadi (Zebedee) bijirri-bokamurra, bitipa Jesus abirri-geka abirri-welangga bijirri-garrana Buwénajich (Boanerges), minypa ngayburrpa ngubu-ngurrjinga gu-jingarliya An-darrbaykarda; 18 rrapa mola aburr-gata Andru (Andrew), Bilip (Philip), Bartólamiyu (Bartholomew), Metiyu (Matthew), Domach (Thomas), rrapa Jeymch an-gata Alpiyach (Alphaeus) an-nika an-walkurpa, rrapa Jerriyich (Thaddaeus), rrapa Jayman an-gata Geynan (Canaan) an-guyinda, 19 rrapa Jurrach Yichkériyat (Judas Iscariot) an-gata jurdach aburr-bachirra murna burr-wuna Jesus.
Walkwalk Gun-nika Ganyjarr Ngardapa — Jesus Gun-nika Ngardapa
(Metiyu 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Lika Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-jekarra rrawa. Barrwa rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula rraka nipa rrapa aburr-yigipa jawina gala aburr-yinmiyarna aburr-ngekngarna rrapa balaja mbi-bangarna, wurra gun-nyagara. 21 Wurra Jesus mampa niya rrapa worlapa niya yerrcha gun-narda aburr-galiyana nula, lika aburr-bona gurda barra abu-ma. Aburr-yinanga, “Bamapama a-nirra.”
22 Rrapa aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega Jirúchalam wenga aburr-bona gurda, birripa aburr-yinanga, “An-guna nipa walkwalk a-rrimanga wana an-babalapa an-gata an-nelangga Biyíljabap (Beelzebub). Minyjiya. Nipiya an-gatiya a-wuna ganyjarr, an-guna a-yerrnyjinga a-workiya walkwalk an-guyinda,” aburr-yinagata aburr-wena. Metiyu 9:34; 10:25
23 Lika Jesus a-gonyjinga burrwa, aburr-bona gurda nula, lika meyali gu-murna a-wena burrwa a-ni. A-yinanga burrwa, “A-lay, walkwalk an-gata Jeytan (Satan) an-nelangga gala a-yinmiya nipa wupa ngardapa a-yerrnyjiya. Ngika. 24 Minypa gun-gata gun-nga rrawa minyja aburr-ngorrkorndiya rrapa aburr-bacha gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa gun-gata rrawa gu-rrumiya barra gugu, gu-werrapa gu-ji barra. 25 Rrapa aburr-nga aburr-gata aburr-yawyawga aburr-marmanyja aburr-barra, minyja birripa aburr-ngorrkorndiya, gun-narda minypa aburr-gata aburr-bapurr aburr-wulebiya barra. 26 Rrapa an-gata walkwalk Jeytan nipa a-yinagatiya. Minypa aburr-yigipa nipa burr-ganyja a-workiya, minyja birripa aburr-ngorrkorndiyana rrapa aburr-bacha gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa nipa gala a-yinmiya mu-nguy a-ji; wurra gun-nyagara gu-ni barra. 27 Wurra jarra minypa gun-maywapa ranginy wana an-babalapa an-guyinda an-gugaliya gala ana-nga a-yinmiya gu-rruma gun-nigipa rrawa rrapa mun-ngumurda mu-ma nula, wurra minyja mu-ngoyurra a-bicha an-gata wana an-babalapa, gu-gatiya wenga lika mun-ngumurda mu-ma nula.
28 “Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral. Minyja an-gugaliya gun-nga gun-nerra gu-rrimanga rrapa gun-nga gun-jaranga gun-nerra a-weya rrapa an-nerra a-nenga Wangarr, gun-narda nipa Wangarr baywarra gu-nega barra nula. 29 Wurra an-gata ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega Mern An-mawunga, an-gata an-gugaliya werra a-negiyanapa, ganapiya; Wangarr gala a-yinmiya a-gunggaja nula. Ngika. Wurra gu-jipa barra gu-workiya.” Luk 12:10
30 Jesus a-yinagata a-wena, ngardawa aburr-gata abu-yopuna aburr-ni, aburr-yinagata, “An-guna walkwalk a-rrimanga.”
Jesus Mampa Niya Rrapa Worlapa Niya Yerrcha
(Metiyu 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Lika Jesus mampa niya rrapa worlapa niya yerrcha aburr-bona gurda, gata aburr-jinyja yarlanga gu-bala. Lika wengga gubi-jerrmarra nula barra ana-bengga burrwa yarlanga. 32 Lika wurra gama gorlk gatiya aburr-ni aburr-gomarriyana nula Jesus, birripa aburr-yinanga nula, “A-lay, jin-nginyipa mampa nggu rrapa aburr-nginyipa worlapa nggu yerrcha, birripa aburr-gata yarlanga aburr-jirra; jal aburr-nirra aburr-wengga barra nggula.”
33 Wurra Jesus a-wena burrwa, “Jin-ngay, aburr-ngay aburr-ngaypa worlapa apa yerrcha rrapa jin-ngaypa mampa apa?” 34 Lika burr-nana wurra gama gorlk aburr-ni aburr-gomarriyana nula, lika a-wena, “Jarra aburr-gunaga aburr-ngaypa mampa apa yerrcha rrapa aburr-ngaypa worlapa apa yerrcha! 35 Minyja bubu-borrwa: Aburr-nga aburr-gata jama aburr-jirra minypa Wangarr jal a-nirra, aburr-gurda wupa minypa aburr-ngaypa worlapa apa yerrcha rrapa lamurrpa apa yerrcha rrapa jin-ngaypa mampa apa.”

3:10 Mark 4:1; Luk 5:1-3

3:22 Metiyu 9:34; 10:25

3:29 Luk 12:10