4
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
(Metiyu 13:1-9; Luk 8:4-8)
Gun-nerranga gu-ni, lika Jesus a-wena burrwa a-ni gata gu-rrarnba, rrapa wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula aburr-ni gala aburr-ngardapa. Lika Jesus a-gortkurrchinga mu-michiyang, lika a-rakaja mu-gochila, rrapa aburr-gata wurra gama gorlk aburr-ji aburr-ni gu-rrarnba. Luk 5:1-3 Lika nipa meyali gu-murna a-wena burrwa a-ni, janguny gun-jaranga marn․gi burr-negarra a-ni.
Minypa gun-ngardapa gun-gata a-yinanga burrwa, “Buburr-galiya apula. An-ngardapa an-gugaliya a-lamajinga a-bona balaja nula burraya mbi-ma. Minypa nipa mu-mulpuna, lika mipila mu-jirra mu-yerrnyjinga a-bona. Wurra mun-nerranga mun-gata m-bungguna gu-jarlakarr, lika burdacha jin-guyinda jina-bona, m-barra jinyu-ni, mu-wulebana. Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna gu-mernarra gu-guyinda gatiya gun-delipa jel gu-yurra, lika gu-gata wenga gugu mun-jarlala m-bena, ngardawa gala jel wana gu-jirrarna. Wurra nuwurra waypa marnnga jina-bena, lika gugu mu-gorlapuna mun-gata mun-jarlala, ngardawa rrepara mu-jirra gala burr-guya wuparnana mu-ninya. Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna ji-bornangguna ji-guyinda. Lika mun-jarlala m-bena, wurra jin-gata bornangguna wana jinyu-ni jiny-bamuna, jiny-jorlkakaja nula, rraka mun-gata nipa an-gugaliya a-lamajinga gala mu-yinmiyarna balaja mu-rrimangarna. Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna mu-ji gu-molamola jel gu-guyinda. Lika gu-gata wenga mun-jarlala m-bena, lika wana mu-ni m-bamuna, balaja mu-rrimarra. Minypa mun-nerranga marr mun-delipa mu-rrimarra, mun-nerranga marr mun-jaranga, mun-nerranga mun-bulapalawa.
“Gun-narda janguny, wurra ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena.”
Jesus Gu-ngurrjinga Gun-gata An-nga Nula Nipa Minypa Meyali Gu-murna A-wena Burrwa A-workiyana
(Metiyu 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Lika nuwurra waypa nipa Jesus ngardapa a-ni, rrapa aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-yigipa jawina aburr-bona gurda nula, lika birripa abu-wengganana gun-gata meyali gun-guyinda an-nga nula. 11 Lika nipa a-yinagata burrwa, “Ana-goyburrpa, nipa Wangarr nyirr-menga barra meyali nyibi-na gun-japurra gun-gata gun-nigipa rum; wurra aburr-gata aburr-werranga, birripa aburr-galiyarra aburr-workiya gun-maywapa ranginy wupa.
12 ‘Wurra gubi-nacha aburr-workiya,
wurra gala aburr-yinmiya gubu-malawa,
rrapa aburr-galiyarra aburr-workiya,
wurra gala aburr-yinmiya marn․gi aburr-ni
rraka aburr-garlma, aburr-ngukurdanyjiya,
rrapa minypa ngaypa baywarra ngu-nega burrwa gun-nerra gubi-rrimarra.’ ” Isaiah 6:9-10
Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
(Metiyu 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Wurra gun-gata gun-maywapa ranginy geka ngu-wena ana-gorrburrwa, gala nyibu-borrwa meyali, ya? Wurra lika meyali gun-nerranga ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra marn․gi nyiburr-ni? 14 Gun-gata ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, gun-narda ngika mipila mu-jirra rrapa gatni (garden). Wurra aburr-gata ngaypa nguburr-ngurrjinga gu-galiya yerrcha minypa aburr-yinmiya aburr-workiya aburr-galiyarra Wangarr gun-nika janguny. 15 Minypa aburr-gata aburr-werranga gu-galiya yerrcha, birripa minypa gun-gata ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna gu-jarlakarr, jel gun-gata gun-derta gun-gorla. Minypa gun-nga aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, warrika walkwalk an-gata Jeytan (Satan) an-nelangga ana-yurtchingapa burr-gaypurda janguny gun-gata Wangarr burr-wuna. 16 Rrapa aburr-werranga gu-galiya yerrcha birripa minypa gun-gata ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna gu-mernarra gu-guyinda. Minypa gun-nga aburr-galiyarra Wangarr gun-nika janguny, birripa marr aburr-balcharra rrapa aburr-worlworlcharra, 17 wurra gala burr-guya gubu-borrwa rraka aburr-jinyja. Wurra aburr-bamburda gun-baykarda ngika, lika gun-derta gubu-barripurda, minypa aburr-werranga aburr-nyala mari gubu-garraja burrwa ngardawa gun-gata janguny aburr-guna marr aburr-balcharra. Lika gu-gata wenga birripa aburr-guna aburr-jeknga aburr-bamburda, ngardawa gala burr-guya gubu-borrwa Wangarr gun-nika janguny. 18 Rrapa aburr-werranga gu-galiya yerrcha birripa minypa gun-gata ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna ji-bornangguna ji-guyinda. Minypa aburr-galiyarra Wangarr gun-nika janguny, 19 wurra aburr-bamburda, gun-jaranga gubu-borrwuja aburr-workiya gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa. Jal aburr-nirra rrupiya rrapa gerra rrapa gun-nerranga gun-nga burr-guya jal aburr-nirra, lika gu-gata wenga janguny gun-nyagara gugu gu-nirra burrwa aburr-gata gu-galiya yerrcha; jimarn jarra birripa jama aburr-jirrarna nula Wangarr, wurra gun-nyagara. 20 Wurra aburr-werranga gu-galiya yerrcha birripa minypa gun-gata ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna gu-molamola gu-jel. Minypa aburr-galiyarra Wangarr gun-nika janguny, lika burr-guya gubu-borrwuja nula, lika jama aburr-jirra nipa nyanma — an-nerranga minypa gun-delipa, rrapa an-nerranga minypa marr wana, rrapa an-nerranga minypa wana gun-bapala.”
Minypa Gun-maywapa Ranginy Lam (Lamp)
(Luk 8:16-18)
21 Jesus a-yinagata burrwa, “Minypa ngarripa arr-birtarrmiya arr-workiya minypa lam (lamp), wurra gala arr-yinmiya ay-yilkaka wupa ana-duram ana-guyinda o wupa mu-garrung. Ngika. Wurra ay-wenyanga arr-workiya barra arr-naya arr-ni. Metiyu 5:15; Luk 11:33 22 Minyja gun-nga gun-gata gu-yilkakiya gu-yurra, nipa barra nuwurra yarlanga gu-yu. Rrapa gun-nga gun-jaranga yongun gu-yurra, birripa aburr-jaranga barra marn․gi aburr-ni gun-gata. Metiyu 10:26; Luk 12:2 23 Ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena.”
24 Lika a-yinagata burrwa, “Minyja gun-gata nyiburr-galiyana apula barra burr-guya nyibu-borrwa. Minypa nginyipa ny-yinmiya ny-borrwa ny-yorkiya, gu-gata ngacha minypa guna-jeka barra nggula, wurpa lika wana gun-bapala. Metiyu 7:2; Luk 6:38 25 Minyja ana-nga an-gata gu-rrimanga nula janguny, burraya Wangarr wana gun-bapala a-wu barra. Wurra an-gata gala janguny gu-rrima nula, burraya Wangarr ana-garlmapa barra a-gaypa barra an-gata an-gugaliya gun-delipa gun-gata jimarn jarra nipa gu-rrimangarna a-nirrarna.” Metiyu 13:12; 25:29; Luk 19:26
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mun-jarlala M-beya Lika Wana Mu-nirra
26 Jesus a-yinagata, “Wangarr gun-nika rum, gun-narda minypa gun-maywapa mipila mu-jirra an-gugaliya mu-mulpurda, a-lamajinga a-workiya balaja nula. Minypa mu-yerrnyjinga a-boya, 27 rrapa nuwurra waypa gu-yinmiyapa ngorrngurra, lika mun-jarlala m-beya mu-workiya, lika wana mu-nirra rrapa nipa an-gata an-gugaliya gala marn․gi mu-yinmiya m-bamburda. 28 Wurra minypa nipa wupa m-beya mu-workiya gu-jel wenga, mu-ngoyurra mun-jarlala rrapa jurdach lika mun-burrolga mu-rrimanga. 29 Lika mun-burral wana mu-nirra, lika mu-molamiya, warrika gugu an-gugaliya mu-mangga a-workiya ngardawa gipa mu-molamiyana.” Joel 3:13
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mipila Mu-jirra Gun-jong Machart (Mustard)
(Metiyu 13:31-32,34; Luk 13:18-19)
30 Jesus a-yinagata, “Gun-gata Wangarr gun-nika rum, gun-narda minypa nguburr-yinmiya barra ngubu-ngurrja gun-maywapa ranginy? Wurra minypa gun-guna: 31 Minypa mun-gata mipila mu-jirra gun-jong machart (mustard) mun-delipa gurdiya rrawa; mun-nerranga marr mu-yinaga mun-delipa. 32 Wurra minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya rrapa a-lamajinga mun-gata mipila mu-jirra machart, nuwurra mun-jarlala m-beya m-bamburda, lika wana mu-nirra, lika nipa wana mun-babalapa; mun-nerranga marr mu-yinaga. Wurra minypa nipa gun-jong machart mernda mu-jirra wana mun-bapala, aburr-jaranga burdacha aburr-guyinda aburr-boya gurda aburr-workiya, lika gubu-gapulawuja aburr-workiya ay-gatiya gu-birlapirla gu-guyinda.”
33 Rrapa barrwa gun-jaranga gun-maywapa ranginy Jesus a-wena burrwa a-ni gu-yinmiyapa barra aburr-galiya aburr-ni. 34 Wurra gala a-yinmiyarna yarlanga gu-nengarna burrwa a-workiyarna. Ngika. Wurra gun-maywapa ranginy a-wena burrwa a-workiyana. Wurra minypa jurdach nipa rrapa aburr-yigipa jawina ngardapa aburr-ni, lika nipa yarlanga gu-negarra burrwa.
Jesus Gu-jobujobuna Barlmarrk Rrapa Bartpa
(Metiyu 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Gun-gata gun-maywapa ngorrngurra balngga gu-ni, Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “A-lay, nguburr-boy, nguburr-jurrwa gu-gapa gu-rrarnba.” 36 Lika aburr-yigipa jawina burrbu-bawuna wurra gama gorlk gata, lika aburr-warrchinga mu-michiyang wupa mu-ngoyurra Jesus a-warrchinga. Lika abu-ganyja aburr-bona wugupa, rrapa mun-nerranga michiyang gatiya wugupa.
37 Gu-gata wenga barlmarrk gu-bena wana, rrapa bartpa gu-garlmunapa gu-barrngumurra wupa mu-michiyang, lika gu-ngana gu-mayana gu-bamuna. 38 Wurra nipa Jesus gapa jurdach ana-yu ana-bona mu-michiyang m-barra, bila (pillow) gu-rrenyjinga a-yu ana-bama. Lika aburr-yigipa jawina abu-jortkarra aburr-ni, aburr-wena nula, “Bunggawa, a-lay, gala ny-jurkuja ngayburrpa nguburr-guyba barra, ya?”
39 Lika Jesus a-garlmuna, gu-jobujobuna barlmarrk, rrapa bartpa a-wena nula, “Gurrmiya!” Lika gun-gata gu-ngochingapa warrpam. 40 Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “An-nga nula nyiburr-gurkujarra? Wurra gala burdak marr nyiburr-balcharrarna, ya?”
41 Wurra birripa burr-guya gochila aburr-barrjinga. Lika aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, an-guna an-guyinmiya ngacha? Minyja barlmarrk rrapa bartpa gu-jobujoburda a-boya, gu-galiyarra nula, ngarla!”

4:1 Luk 5:1-3

4:12 Isaiah 6:9-10

4:21 Metiyu 5:15; Luk 11:33

4:22 Metiyu 10:26; Luk 12:2

4:24 Metiyu 7:2; Luk 6:38

4:25 Metiyu 13:12; 25:29; Luk 19:26

4:29 Joel 3:13