13
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
(Mark 4:1-9; Luk 8:4-8)
Gun-gata gun-maywapa ngorrngurra Jesus gu-bawuna a-bona rrawa, lika a-bona, bugula gu-rrarnba gatiya nipa a-rakaja. Rrapa wurra gama gorlk aburr-bamagutuwiyana nula gala aburr-ngardapa. Lika nipa a-gortkurrchinga mu-michiyang, lika a-rakaja mu-gochila, minypa aburr-gata wurra gama gorlk jiny-ji abirriny-ji, a-ji abirri-ji gu-rrarnba. Luk 5:1-3 Lika nipa meyali gu-murna a-wena burrwa a-ni, janguny gun-jaranga marn․gi burr-negarra a-ni. Minypa mu-ngoyurra gu-ngurrjinga burrwa minypa gun-guna:
“An-ngardapa an-gugaliya a-lamajinga a-bona balaja nula, burraya mbi-ma. Minypa nipa mu-mulpuna, lika mipila mu-jirra mu-yerrnyjinga a-bona. Wurra mun-nerranga mun-gata m-bungguna gu-jarlakarr, lika burdacha jin-guyinda jina-bona, m-barra jinyu-ni, mu-wulebana. Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna gu-mernarra gu-guyinda gatiya gun-delipa jel gu-yu. Lika gu-gata wenga gugu mun-jarlala m-bena, ngardawa gala jel wana gu-jirrarna. Wurra nuwurra waypa marnnga jina-bena, lika gugu mu-gorlapuna mun-gata mun-jarlala, ngardawa rrepara mu-jirra gala burr-guya wuparnana mu-ninya. Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna ji-bornangguna ji-guyinda. Lika mun-jarlala m-bena, wurra jin-gata bornangguna wana jinyu-ni jiny-bamuna, jiny-jorlkakaja nula, rraka mun-gata nipa an-gugaliya a-lamajinga gala mu-yinmiyarna balaja mu-rrimangarna. Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna mu-ji gu-molamola gu-jel. Lika gu-gata wenga mun-jarlala m-bena, lika wana mu-ni m-bamuna, balaja mu-rrimarra. Minypa mun-nerranga mun-bulapalawa mu-rrimarra, mun-nerranga marr mu-yinanga mun-jaranga, mun-nerranga marr mun-delipa.
“Gun-narda janguny, wurra ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena,” Jesus a-yinagata a-wena.
Jesus Gu-ngurrjinga Gun-gata An-nga Nula Nipa Minypa Meyali Gu-murna A-wena Burrwa A-workiyana
(Mark 4:10-12; Luk 8:9-10)
10 Gu-gata wenga aburr-gata Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-bona gurda nula, lika abu-wengganana, “A-lay, an-nga nula wurra gama gorlk nginyipa ny-yeya burrwa ny-yorkiya meyali gu-murna?”
11 Lika Jesus a-wena burrwa, “Ana-goyburrpa nipa Wangarr nyirr-menga barra marn․gi nyiburr-ni rrapa meyali nyibi-na gun-japurra gun-gata gun-nigipa rum waykin wenga. Wurra aburr-gata aburr-werranga birripa jarra nipa gala burr-gurdagurdarrajarna gu-gata ngacha. 12 Ngardawa ana-nga an-gata nipa minypa janguny gu-rrimanga Wangarr gun-nika, burraya Wangarr barrwa a-wu barra an-gata, lika nipa wana gu-rrima barra janguny. Wurra an-nerranga ana-nga nipa minypa gala Wangarr gun-nika janguny gu-rrima, burraya Wangarr a-garlmapa barra a-gaypa barra an-gata an-gugaliya gun-gata gun-delipa jimarn jarra nipa gu-rrimangarna a-nirrarna. Metiyu 25:29; Mark 4:25; Luk 8:18; 19:26 13 Gu-gata ngacha minypa burr-meyali wupa ngaypa ngu-weya burrwa ngu-workiya aburr-gata wurra gama gorlk.
Ngardawa birripa waykin gubi-nacha aburr-workiya,
wurra gala wupa gubi-na.
Minypa aburr-galiyarra aburr-workiya,
wurpa lika gala burr-guya aburr-galiya;
jarra gubu-morraja.
14 Minypa Aycháya (Isaiah) mu-ngoyurra a-wena, aburr-gurdiya nipa burr-ngurrjinga, ngarla! Minypa nipa a-yinagata:
‘Ana-goyburrpa nyiburr-galiya barra nyiburr-workiya,
wurra gala nyiburr-yinmiya marn․gi nyiburr-ni;
nyibi-na barra nyiburr-workiya,
wurra gala nyiburr-yinmiya nyibu-malawa.’
15 Minypa nipa Wangarr a-yinagata a-wena:
‘Ngardawa aburr-gurdiya gorlk birripa bama aburr-jirra aburr-werra.
Minypa aburr-bongarramukchinga rrapa aburr-balamukchinga,
gala yapa mun-barra aburr-gana rrapa gelama aburr-jirra aburr-galiya,
gala yapa marn․gi aburr-ni rrapa aburr-ngukurdanyjiya apula
rrapa ngaypa nguburr-jarlapa.’ Isaiah 6:9-10
16 “Wurra ana-goyburrpa nyiburr-guna jarra mipila nyiburr-jirra Wangarr nyiburr-molamola nyirr-negarra, minypa ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra; rrapa gelama nyiburr-jirra nyiburr-molamola nyirr-negarra, minypa nyiburr-galiyarra nyiburr-nirra. 17 Minyjiya, ngarla! Aburr-jaranga aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni, minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda rrapa aburr-werranga burr-guta Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, birripa burr-guya jal aburr-ni, jimarn jarra gubi-nacharna gun-burral gu-beyarna burrwa gun-gata minypa ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra rrapa nyiburr-galiyarra nyiburr-nirra, wurra gun-nyagara. Luk 10:23-24
Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
(Mark 4:13-20; Luk 8:11-15)
18 “Wurra buburr-galiya apula, rrapa marn․gi buburr-ni meyali gun-gata ngaypa ngu-wena an-gugaliya a-lamajinga a-bona balaja nula. 19 Wolawola an-gugaliya a-galiyarra a-workiya Wangarr gun-nika janguny, wurra gun-gata janguny nipa an-gugaliya gu-morraja, rrapa gu-gata wenga walkwalk an-gata Gun-nerra An-gurrimapa ana-yurtchingapa a-gaypurda an-gata an-gugaliya janguny gun-gata Wangarr a-wuna. Gu-gurda nula gun-burral minypa ngaypa ngu-wena mipila mu-jirra gu-jarlakarr m-bungguna, rrapa burdacha jin-guyinda m-barra jinyu-ni, mu-wulebana. 20 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna gu-mernarra gu-guyinda gatiya gun-delipa jel gu-yu, wurra gun-burral minypa an-gugaliya a-galiyarra a-workiya Wangarr gun-nika janguny, lika warrika a-worlworlcharra rrapa marr a-balcharra. 21 Wurra jarra minypa mun-gata mun-jarlala rrepara mu-jirra gala mu-yinmiyarna m-barrngumiyarna wuparnana, nipa an-gata an-gugaliya a-yinagatiya. Minypa marr a-balcharra a-boya gun-baykarda ngika, wurra a-bamburda, gun-derta gu-barripurda minypa mari gubu-garraja nula ngardawa gun-gata janguny nipa marr a-balcharra, lika gu-gata wenga gugu nipa gu-bawuja a-boya. 22 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna ji-bornangguna ji-guyinda, wurra gun-burral minypa an-gugaliya a-galiyarra a-workiya Wangarr gun-nika janguny, wurra a-bamburda, gun-jaranga gu-borrwuja a-workiya gu-guna gu-yika gu-rrawa, rrapa minypa rrupiya rrapa gerra m-borrwuja, lika gu-gata wenga janguny gun-nyagara gugu gu-nirra nula an-gata an-gugaliya; jimarn jarra nipa jama a-jirrarna nula Wangarr, wurra gun-nyagara. 23 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna gu-molamola gu-jel, wurra gun-burral minypa an-gugaliya a-galiyarra a-workiya Wangarr gun-nika janguny, lika gu-borrwuja a-bamburda rrapa jama a-jirra a-workiya Wangarr nipa nyanma. Minypa an-nerranga jama a-jirra wana gun-bapala, an-nerranga marr wana, an-nerranga marr gun-delipa.”
Meyali Gun-gata Minypa Mun-nerra M-balagarrgurrjiyana Gatni (Garden)
24 Rrapa barrwa gun-nerranga meyali nipa Jesus a-wena burrwa, a-yinagata, “Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa an-nerranga an-gugaliya a-lamajinga gun-nigipa rrawa. Minypa mu-yerrnyjinga a-bona mun-molamola mipila mu-jirra borichel. 25 Wurra ana-munya gu-ni rrapa gu-yigipa gu-rrawa aburr-yu, lika an-gata an-gugaliya an-nigipa an-bachirra nula ana-bona, mipila mu-jirra mun-nerra a-lamajinga nula gu-maywapa; lika a-bona. 26 Minypa mun-gata borichel m-bena m-bamuna rrapa balaja mu-rrimarra m-bamuna, wurra mun-nerra m-balagarrgurrjiyana.
27 “Lika an-gata rrawa an-gurrimapa, aburr-yigipa aburr-mujama aburr-bona gurda nula, aburr-yinanga nula, ‘A-lay, minyja nginyipa ny-yerrnyjinga ny-bona mun-molamola mipila mu-jirra, wurra gu-gaya wenga mun-gata mun-nerra m-balagarrgurrjiyana?’
28 “Nipa a-yinanga burrwa, ‘Mun-narda an-bachirra jama a-ji, ngarla!’
“Lika aburr-yigipa aburr-mujama aburr-yinagata nula, ‘A-lay, jal nyi-nirra mun-gata mun-nerra ngayburrpa nyibu-wurrkaka barra rrapa nyibi-yerrnyja, ya?’
29 “Wurra nipa a-yinagata burrwa, ‘Ngika. Gala yapa nyibu-wurrkakajin mun-gata burr-guta borichel. 30 Wurra bubu-bawa. Mun-gata mun-nerra rrapa borichel wugupa barra wana mu-ni m-bamba, nuwurra borichel mu-molamiya. Lika ngaypa minypa ngu-wengga barra burrwa aburr-gata minypa borichel mbi-ma barra apula, ngu-yinda barra burrwa, “Mun-gata mun-nerra m-balagarrgurrjiyana ana-goyburrpa mu-ngoyurra bubu-wurrkaka, bubu-mulpa, bubu-bicha, burraya mu-rro barra. Rrapa mun-gata borichel mu-rrimanga bubu-gornda, lika bubu-ga, bubu-jolartcha apula gun-ngaypa rrawa.” ’ ”
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mipila Mu-jirra Gun-jong Machart (Mustard)
(Mark 4:30-32; Luk 13:18-19)
31 Rrapa barrwa gun-nerranga meyali Jesus a-wena burrwa gun-maywapa ranginy. A-yinagata, “Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa an-gugaliya mu-menga minypa mipila mu-jirra mun-delipa mun-gata machart (mustard), lika a-lamajinga gun-nigipa rrawa. 32 Minyja bubu-borrwa: Mun-gata mipila mu-jirra machart mun-delipa gun-nardiya rrawa; mun-nerranga marr mu-yinaga mun-delipa. Wurpa lika mun-jarlala m-beya m-bamburda, lika wana minypa gun-jong gu-beya gu-bamburda, lika aburr-jaranga burdacha aburr-guyinda aburr-boya gurda aburr-workiya, lika gubu-gapulawuja aburr-workiya ay-gatiya gu-birlapirla gu-guyinda. [Gun-narda gun-maywapa, minypa gun-burral Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirra burrwa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, rrapa minypa gu-yigipa gu-rrawa wana gugu gu-nirra gu-bamburda.]”
Minypa Gun-maywapa Ranginy Rakaraka Mu-durtchinga Mu-workiya
(Luk 13:20-21)
33 Rrapa barrwa gun-maywapa ranginy Jesus a-wena burrwa, a-yinagata, “Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa gama jin-guyinda mu-mangga jiny-yorkiya mun-delipa mun-gurdurtcha barra gandichawa mu-rrima. Rrapa gu-gata wenga lika mun-jaranga mun-gata gandichawa minypa ana-ngardapa ana-duram mu-garlmiyapa mu-durtchinga m-bamburda mu-workiya.”
Jesus Burr-meyali A-wena Burrwa A-workiyana
(Mark 4:33-34)
34 Jesus a-yinagata gun-jaranga a-wena burrwa a-workiyana meyali gu-murna. Minypa wurra gama gorlk nipa gala gun-nga gu-ngurrjingarna burrwa a-workiyarna, wurpa lika minypa burr-meyali a-wena burrwa. 35 A-yinagata a-workiyana minypa Wangarr mu-ngoyurra a-wena, an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ngurrjinga, a-yinanga,
“Ngaypa burr-meyali ngu-wengga barra burrwa,
ngu-ngurrja barra burrwa janguny gu-yilkakiyana gu-yu gu-workiyana.
Minypa mu-ngoyurra Wangarr gu-jarlapuna gun-nardiya rrawa rrapa barrwa guna-bamuna,
gun-gata minypa gun-guna janguny gu-yilkakiyana gu-yu gu-workiyana.” Psalms 78:2
Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata Mun-nerra M-balagarrgurrjiyana Gatni (Garden)
36 Gun-gatiya waypa Jesus burr-bawuna a-bona aburr-gata wurra gama gorlk rrapa a-barrngumurra wupa, lika aburr-yigipa jawina yerrcha aburr-bona gurda nula. Lika aburr-yinanga nula, “A-lay, wengga arrburrwa gun-nga meyali gun-gata geka ny-yena minypa mipila mu-jirra mu-yerrnyjinga a-bona, barrwa balaja mun-murra mu-jinyja, wurra mun-nerra m-balagarrgurrjiyana gatiya.”
37 Lika nipa gu-ngurrjinga burrwa, a-yinanga, “Gun-gata ngaypa ngu-wena an-gugaliya a-lamajinga minypa mun-molamola mipila mu-jirra mu-yerrnyjinga a-bona, nipa an-gata minypa gun-burral an-guna An-walkurpa An-gugaliya. 38 Rrapa gun-gata ngu-wena gatni (garden) nipa a-lamajinga, wurra gun-burral jarra gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya. Rrapa mun-gata mun-molamola mipila mu-jirra, mun-narda minypa gun-burral Wangarr burr-yika walkurpa yerrcha. Rrapa mun-gata mun-nerra m-balagarrgurrjiyana m-bena m-bamuna, mun-narda minypa gun-burral aburr-yigipa walkurpa yerrcha an-gata Gun-nerra An-gurrimapa Walkwalk. 39 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena minypa an-bachirra gatiya a-lamajinga mun-nerra mun-guyinda, wurra gun-burral nipa an-gata walkwalk. Rrapa gun-gata ngu-wena birripa mbi-ma barra nula bunggawa mun-gata balaja mu-molamiyana, gun-narda minypa gun-burral gun-gata jurdach guna-bamburda. Rrapa aburr-gata aburr-mujama mbi-ma barra, birripa minypa gun-burral waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-bupiya barra gurda. 40 Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena minypa mun-nerra mun-guyinda mbi-ma barra, gu-bol mu-rro barra, gu-yirdiya barra gu-ni jurdach guna-bamburda. 41 Minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya burr-jerrma barra aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, birripa aburr-boy barra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha aburr-nirra, lika burrbi-rrima barra aburr-boy aburr-werranga aburr-gata aburr-balagarrgurrjiyana burrwa, aburr-gatiya minypa gun-guwarga gubi-rrimanga burrwa wurra gama gorlk, rrapa barrwa aburr-jaranga minypa gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya. 42 Burrbi-rrima barra aburr-boy, ganapiya, lika burrbi-yerrnyja barra gu-bol gu-rrongga gu-jirra gu-workiya, gatiya minypa burr-guya aburr-rruwuja barra rrapa rrirra gubu-bay. 43 Lika gu-gata wenga Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-gatiya nipa burr-nacha minypa jechinuwa aburr-nirra nula aburr-workiya, birripa aburr-jayanaya barra aburr-ji gata Nyanyapa burra ana-murna. Minypa jin-maywapa ranginy marnnga jin-gata jina-darrjinga jina-workiya, gu-nguparr gu-gorlkakaja, barrwa jiny-beya. Ganapiya, wurra ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena.
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya Gu-barripuna Gun-molamola Gu-yilkakiyana Gu-yu
44 “Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa an-gugaliya a-bamuna, gun-molamola gu-barripuna, gun-gumarrkapcha gu-gata gu-yika gu-rrawa gu-yilkakiyana gu-yu gu-jel. Minypa nipa barrwa gu-yilkakaja gu-maywapa, lika a-worlworlchinga a-bamuna, a-bona, jalim a-ni gun-nga gun-jaranga nipa gu-rrimarra, lika ana-bona, bayim a-ni gun-gata rrawa. [Minypa gun-burral an-gugaliya gu-bawa barra mu-ngoyurra gu-rrimarra, barra minypa Wangarr ana-murna a-ni.]
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-barripuna An-molamola Gu-lawu
45 “Rrapa barrwa gun-nerranga meyali gun-maywapa ranginy: Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa an-gugaliya a-wechawecharra an-molamola gu-lawu an-guyinda. 46 Rrapa minypa nipa a-barripuna an-ngardapa burr-guya an-molamola, minypa rrupiya wana nula. Lika nipa a-bona, jalim a-ni gun-nga burr-guta nipa gu-rrimarra, lika ana-bona, bayim a-ni an-gata gu-lawu.
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mulucha Mbi-rurrgakaja Aburr-workiya
47 “Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa mola barrwa gun-maywapa ranginy gu-galiya yerrcha mbi-rurrgakaja aburr-workiya mulucha rrapa jichicha an-guyinda an-nerranga an-nerranga a-gartchinga a-workiya. 48 Lika nuwurra waypa gu-ngana a-maya, birripa mbi-rurrgakaja gurda ana-jaranga, lika abu-ngorrkorndanga aburr-boya jichicha. Minypa an-molamola an-guyinda abu-mangga aburr-workiya, abu-barnjinga ana-duram, wurra an-nerra an-guyinda abi-yerrnyjinga aburr-workiya. 49 Gu-yirda barra minypa jurdach guna-bamburda. Minypa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-boy barra aburr-molamola gu-galiya yerrcha aburr-nirra, lika burrbi-rrima barra aburr-werra gu-galiya yerrcha aburr-balagarrgurrjiyana burrwa, 50 lika burrbu-ga barra, burrbi-yerrnyja barra gu-bol gu-rrongga gu-jirra gu-workiya, gatiya minypa burr-guya aburr-rruwuja barra rrapa rrirra gubu-bay.”
Gun-geka Rrapa Gun-maywa
51 Lika Jesus burr-wengganana aburr-gata, a-yinagata burrwa, “Geka ngu-wena ana-gorrburrwa ngu-ni gun-jaranga, wurra ana-goyburrpa gipa marn․gi nyiburr-ni, ya?”
Birripa aburr-yinanga nula, “Ngaw.”
52 Lika nipa a-yinagata burrwa, “Aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega, an-gatiya ana-nga marn․gi a-ni ngaypa ngu-weya ngu-workiya, nipa minypa an-gata bala an-gurrimapa. Minypa nipa muna-ganyja gurda yarlanga mun-molamola mun-guyinda, minypa mun-geka mun-maywa mun-nga minypa wurra gama gorlk jal aburr-nirra. [Gu-gurda ngacha minypa joborr marn․gi an-gunega minyja nipa marn․gi a-ni gun-ngaypa janguny, nipa a-gunggaja barra burrwa a-workiya wurra gama gorlk, minypa gu-geka gu-maywa.]”
Wurra Gama Gorlk Nejarach (Nazareth) Aburr-nirra Ngoyurra Aburr-yerryerrmiyana Nula Jesus
(Mark 6:1-6; Luk 4:16-30)
53 Gun-gatiya waypa Jesus gu-mungbuna nipa a-wena burrwa a-ni minypa meyali gu-murna, lika nipa gu-bawuna gun-gata rrawa, 54 lika a-jekarra gu-yigipa gu-rrawa. Lika a-bona, a-barrngumurra gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika gatiya wenga nipa a-wena burrwa a-ni rrapa birripa minypa aburr-galiyana nula, lika gochila aburr-barrjinga nula. Minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna yina gaya wenga marn․gi a-ni gun-guna gun-jaranga nipa a-weya a-workiya? Rrapa nipa burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya, gun-nga gun-gata ganyjarr? 55 Minyja nipa an-walkurpa nula an-gata gapunda (carpenter), rrapa jin-nigipa mampa niya jin-gata Meri (Mary), rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha aburr-gata Jeymch (James), Jochap (Joseph), Jayman (Simon), rrapa Jurrach (Judas), ya? 56 Rrapa jelapa niya yerrcha minyja birripa aburr-guniya. Minyjiya, ngarla, nipa ngunyuna an-guyinda. Wurra gu-gaya wenga nipa gu-menga gun-gata janguny?” 57 Aburr-yinagata aburr-wena, lika birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiyana nula Jesus.
Wurra nipa a-yinanga a-wena burrwa, “Ana-nga an-gugaliya an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk, nipa wurra gama gorlk marr abirriny-balcharra nula abirriny-yorkiya, wurpa lika gu-yigipiya gu-rrawa ngika, rrapa ngika aburr-yigipa aburr-bapurr.” Jon 4:44 58 Nipa Jesus a-yinagata a-wena burrwa, rrapa gala ana-jaranga ana-goma gu-nengarna nipa burr-barlmarrk jama a-ji gun-gata rrawa, wurra birripa gala marr aburr-balcharrarna nula nipa.

13:2 Luk 5:1-3

13:12 Metiyu 25:29; Mark 4:25; Luk 8:18; 19:26

13:15 Isaiah 6:9-10

13:17 Luk 10:23-24

13:35 Psalms 78:2

13:57 Jon 4:44