25
Meyali Gun-gata Minypa Jin-merduwa Jin-guyinda Jin-gata Arr-jirrapa Arr-murna
“Gun-gata minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra, gun-narda gu-yinda barra gu-ni minypa gun-guna meyali gun-maywapa ranginy: Jin-gata jin-merduwa jin-guyinda arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, birripa lam (lamp) gubu-menga, lika aburr-bona, abi-na barra an-gata gochila an-gurrimapa minypa jin-nigipa gama jiny-ma barra. Luk 12:35 Wurra aburr-werranga aburr-gatiya jin-merduwa jin-guyinda arr-ngardapa arr-murna, minypa 5, birripa aburr-gerna, rrapa aburr-gata aburr-werranga arr-ngardapa arr-murna, birripa bama aburr-jirra aburr-mola. Minypa aburr-gata aburr-gerna, birripa gubu-ganyja burrwa lam, wurra aburr-bamapuna, gala barrwa woyil (oil) lam an-nika abu-ganyjarna. Wurra aburr-gata bama aburr-jirra aburr-mola, birripa gubu-ganyja burrwa lam rrapa barrwa woyil m-bochula mu-guyinda. Jarra an-gata gochila an-gurrimapa gun-baykarda gu-ganyja, lika jin-gata jin-merduwa jin-guyinda jiny-balabun․gubuna jinyu-ni jiny-jiwa, jiny-bamunapa jiny-yu jinyu-ni.
“Gu-bamunapa gornborrk gu-ni gugu aburr-galiyana burrwa aburr-gonyjinga, ‘Bubi-na! An-guna gugu a-bena gochila an-gurrimapa! Guwa, barra murrpa nyibu-barnja nula!’ Rrapa aburr-gata jin-merduwa jin-guyinda yibirrich aburr-garlmuna, gun-birripa lam nawanawa gubi-negarra aburr-bona. Lika aburr-gata aburr-gerna, birripa burrbu-wengganana aburr-gata bama aburr-jirra aburr-mola, aburr-yinanga burrwa, ‘A-jay, yama nyirrbu-wu woyil? Wurra gun-ngayburrpa lam gu-jupiya gu-nirra.’
“Wurra aburr-gata bama aburr-jirra aburr-mola aburr-yinanga burrwa, ‘Ngika! Gala an-jaranga nyibi-rrima rraka nyirrbu-wu. Gala yapa a-wulebiyan arrburrwa. Wurra buburr-boy, bubu-ma an-gata gu-gandin (canteen) jalim aburr-nirra aburr-workiya.’ 10 Lika gun-gata waypa birripa aburr-bona, an-gata gochila an-gurrimapa a-bena, lika aburr-gata minypa mu-ngoyurra nawanawa aburr-ni, birripa murrpa gubu-barnjinga nula, lika aburr-barrngumurra wugupa barra aburr-worlworlcha rrapa balaja mbi-bay, lika gu-gubalmapa gu-ni minypa jin-nigipa gama nipa jiny-ma barra. Gu-gurda ngacha. Rrapa ngana gu-jirra gun-gata gu-jakabiyana.
11 “Wurra nuwurra waypa jurdach aburr-gata aburr-werranga mu-merdapmerduwa yerrcha aburr-jekarra gurda, aburr-gonyjinga, ‘Bunggawa, a-lay, yama nyi-lapkujama arrburrwa, ya?’
12 “Wurra nipa a-wena burrwa, ‘Ngika! Ngaypa gala marn․gi ana-gorrburrwa.’ ” Luk 13:25
13 Ganapiya, lika Jesus gu-mungbuna janguny minypa a-yinagata burrwa, “Nawanawa buburr-ni; ngardawa nginyipa gala marn․gi gu-yinmiyapa ngorrngurra rrapa jiny-yinmiyapa marnnga nipa Bunggawa ana-jeka barra.
Meyali Gun-gata Minypa Abirri-jirrapa An-ngardapa Aburr-mujama
(Luk 19:11-27)
14 “Gun-gata minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra, gun-narda gu-yinda barra gu-ni minypa gun-guna meyali gun-maywapa ranginy: An-ngardapa an-gugaliya a-ni, nipa a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, lika a-wena burrwa rrapa murna burr-wuna minypa nipa a-boy barra balaypalay. 15 Minypa an-ngardapa an-mujama nipa bunggawa murna a-wuna barra minypa mu-rrima a-ni rrapa jama a-ji rrupiya mun-gata wana mun-babalapa minypa 5,000, rrapa ana-werranga mu-menga minypa 2,000, rrapa barrwa ana-werranga mu-menga minypa 1,000. Minypa murna burr-wuna ngardapa ngardapa minypa ganyjarr gubi-rrimarra rrapa bama aburr-jirra minypa marn․gi. Ganapiya, lika nipa bunggawa a-bona.
16 “Wurra an-gata rrupiya wana mun-babalapa mu-menga minypa 5,000, warrika a-bonapa bayim a-ni rrapa jalim a-ni, nuwurra 10,000 muna-gurdanyjinga nula. 17 Rrapa an-gata marr wana mu-menga minypa 2,000, nipa a-yinagatiya, minypa barrwa 4,000 muna-gurdanyjinga nula. 18 Wurra barrwa an-gata mun-delipa mu-menga minypa 1,000, nipa a-bona, a-gapajinga, yi-gapa wupa mu-jurnumbuna mun-gata bunggawa mun-nika rrupiya.
19 “Ganapiya, lika nuwurra gun-baykarda gu-ni, bunggawa ana-jekarra burrwa. Lika a-gonyjinga burrwa barra minypa a-birripiya minypa birripa aburr-yinmiyana jama aburr-ji rrapa mun-nigipa rrupiya barrwa mu-yinmiyapa mbi-menga nula. 20 Lika an-gata an-mujama mu-ngoyurra mu-menga wana mun-babalapa, minypa 5,000, nipa muna-ganyja ana-bamuna 10,000. A-yinanga a-wena, ‘Bunggawa, a-lay, nginyipa murna nguna-wuna 5,000, wurra mun-guna barrwa nguna-ganyja nggula 10,000.’
21 “An-nigipa bunggawa a-wena nula, ‘Ganapiya, murna ny-maranga. Ny-molamola apula nyi-mujama gala n-dawurdawuja ny-yorkiya. Nginyipa ngardawa gun-mola jama ny-ji nyi-ni mun-gata nula mun-delipa ngaypa ngiy-wuna, wurra ngaypa gun-jaranga jama ngu-rrimanga nggula barra ngaypa murna ngiy-wu, jaga ny-jana. Guwa. Ngaypa ng-guna bunggawa, nginyipa wugupa apula arr-worlworlcha barra arr-ni.’
22 “Lika an-gata an-mujama mu-ngoyurra mu-menga marr wana minypa 2,000, nipa muna-ganyja ana-bamuna 4,000. A-yinanga, ‘Bunggawa, a-lay, nginyipa murna nguna-wuna 2,000, wurra mun-guna barrwa nguna-ganyja nggula 4,000.’
23 “An-nigipa bunggawa a-wena nula, ‘Ganapiya, murna ny-maranga. Ny-molamola apula nyi-mujama gala n-dawurdawuja ny-yorkiya. Nginyipa ngardawa gun-mola jama ny-ji nyi-ni mun-gata nula mun-delipa ngaypa ngiy-wuna, wurra ngaypa barrwa murna ngiy-wu barra gun-jaranga. Guwa. Ngaypa ng-guna bunggawa, nginyipa wugupa apula arr-worlworlcha barra arr-ni.’
24 “Lika an-gata an-mujama mu-ngoyurra mu-menga minypa 1,000, nipa ana-bona, a-yinanga, ‘Bunggawa, a-lay, ngaypa marn․gi nggula minypa nginyipa n-derta ny-jorla. Minypa nginyipa ny-mangga ny-yorkiya nginyipa gala ny-jurrma rrapa gala jama ny-ji. 25 Wurra ngaypa ng-gurkuja nggula. Lika ngu-bona, mun-nginyipa rrupiya ngu-jurnumbuna, ngu-yilkakaja. Nya, mun-guna nggula mun-nginyipa murna nguna-wuna.’
26 “Wurra an-nigipa bunggawa a-wena nula, ‘Ny-junarda nginyipa ny-yerra nyi-mujama, a-lay, minypa n-dawurdawujinga ny-yorkiya. Wurra nginyipa marn․gi apula, ya? Minypa ngaypa ngu-mangga ngu-workiya ngaypa gala ng-gurrma rrapa gala jama ngu-ji. 27 Wurra mun-ngaypa rrupiya nginyipa bengk (bank) ny-jurrmungarna, barrwa ngaypa ngu-manggarna mun-jaranga minypa birripa jama aburr-jirra aburr-workiya rrapa mbi-gurdanyjinga.’
28 “Lika a-wena burrwa aburr-werranga aburr-gata, a-yinanga burrwa, ‘An-guna bubu-murnamagaypa mun-gata rrupiya ngaypa ngu-wuna, rrapa bubu-wu an-gata minypa 10,000 mu-rrimanga. 29 Ngardawa ana-nga an-gata gu-rrimanga gun-nga rrapa jama a-jirra, burraya mola gu-ma barra, lika nipa wana gu-rrima barra. Wurra an-nerranga ana-nga nipa minypa gala gu-rrima, burraya abu-gaypa barra an-gata an-gugaliya gun-gata gun-delipa jimarn jarra nipa gu-rrimangarna a-nirrarna. Metiyu 13:12; Mark 4:25; Luk 8:18 30 Ganapiya, lika an-guna an-nerra an-mujama murna bubi-rrima, bubi-yerrnyja yarlanga gata an-munya a-maya a-jirra a-workiya, gatiya barra a-rruwuja a-ni a-workiya rrapa rrirra gu-bay.’ Metiyu 8:12; 22:13; Luk 13:28
Minypa Gun-maywapa Ranginy Jip Rrapa Nanikut
31 “An-guna An-walkurpa An-gugaliya, nuwurra waypa nipiya Bunggawa a-bengga rrapa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula, nipa a-raka barra gata gun-nigipa bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni. Metiyu 16:27; 19:28 32 Rrapa gatiya wurra gama gorlk gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga murrpa gubu-barnja barra nula aburr-ji a-yinmiya barra nipa Bunggawa a-wengga. Lika nipa barra burr-ngorrkornda barra, minypa gun-maywapa ranginy an-gata jip (sheep) jaga an-gugana burr-ngorrkorndanga a-workiya, jip ngardapa, rrapa nanikut (nanny goat) ngardapa. 33 Gu-gata ngacha minypa barra Bunggawa burr-barnja barra aburr-gata minypa jechinuwa aburr-ni nula aburr-workiyana, nipa ana-munganaguwa aburr-ji barra; wurra aburr-gata aburr-werranga burr-barnja barra nipa ana-weyka aburr-ji barra.
34 “Lika gu-gata wenga nipa a-wengga barra burrwa aburr-gata ana-munganaguwa aburr-jirra, ‘Guwa! Ana-goyburrpa nyiburr-gurda minypa an-ngaypa Nyanyapa apa wugupa ana-gorrburrwa, ana-goyburrpa nyibu-ma barra gun-gata gun-molamola nipa nawanawa a-ni ana-gorrburrwa wola baman gu-ni gun-nardiya rrawa gu-jarlapuna. 35 Nyibu-ma barra ngardawa minypa ngaypa ngu-werrmiyana, nginyipa balaja nguna-wuna; rrapa minypa bugula ngu-jaygachinga, nginyipa nguna-wuna; ngaypa gu-werranga gu-rrawa wenga nguna-bona, nginyipa nyina-gonyjinga apula; 36 ngaypa ngu-nyarlanga ngu-ni, nginyipa nguna-wuna mun-gubarrbiya; ngu-yorrpuna, nginyipa jaga ny-janana apula; brichina ngu-ni, nyina-bona, nguna-nana.’
37 “Lika aburr-gatiya mu-ngoyurra jechinuwa aburr-ni nula, birripa aburr-yinda barra aburr-wengga nula, ‘Gun-gata gu-yinpa ngaypa ngiy-nana nginyipa ny-yerrmiyana rrapa balaja ngiy-wuna, a-lay, rrapa bugula ny-jaygachinga ngaypa ngiy-wuna? 38 Gun-gata gu-yinpa ngaypa ngiy-nana nginyipa gu-werranga gu-rrawa wenga, rrapa ngaypa nguna-gonyjinga nggula, rrapa minypa nginyipa ny-nyarlanga nyi-ni ngaypa ngiy-wuna mun-gubarrbiya? 39 Gun-gata gu-yinpa ngaypa ngiy-nana nginyipa ny-yorrpuna o brichina nyi-ni, rrapa ngaypa nguna-bona, ngiy-nana?’
40 “Lika nipa Bunggawa a-wengga barra burrwa, a-yinda barra, ‘Ngika, wurra gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-gata minypa nginyipa ny-junggajinga nula an-ngaypa worlapa apa an-ngardapa an-guna an-nelangga an-delipa, gun-narda minypa ngaypa ny-junggajinga apula.’
41 “Lika gu-gata wenga nipa Bunggawa a-wengga barra burrwa aburr-gata ana-weyka aburr-jirra, a-yinda barra burrwa, ‘Buburr-boypa! Nyiburr-gurda nyiburr-werra. An-ngaypa Nyanyapa apa ngoyurra a-yerryerrmiyana ana-gorrburrwa. Buburr-boypa gu-bol gu-rronggapa gu-jirra gu-workiya gun-gata minypa nipa Wangarr nawanawa a-ni burrwa an-gata walkwalk rrapa aburr-yigipa aburr-mujaruk, minypa aburr-rro barra gata. 42 Yi-gata buburr-boypa! Ngardawa minypa ngaypa ngu-werrmiyana, nginyipa gala balaja nguna-wucharna; bugula ngu-jaygachinga, nginyipa gala nguna-wucharna; 43 rrapa ngaypa gu-werranga gu-rrawa wenga nguna-bona, nginyipa gala ny-jonyjingarna apula; ngaypa ngu-nyarlanga ngu-ni, nginyipa gala nguna-wucharna mun-gubarrbiya; rrapa ngu-yorrpuna rrapa brichina ngu-ni, nginyipa gala nyina-boyarna apula.’
44 “Lika aburr-gatiya aburr-yinda barra aburr-wengga nula, ‘Gun-gata gu-yinpa ngaypa ngiy-nana nginyipa balaja ny-yerrmiyana, rrapa bugula ny-jaygachinga, rrapa gu-werranga gu-rrawa wenga, rrapa minypa nginyipa ny-nyarlanga nyi-ni, rrapa ny-yorrpuna, rrapa brichina nyi-ni, rrapa ngaypa gala ng-gunggajingarna ngguluwa?’
45 “Lika nipa Bunggawa a-wengga barra burrwa, a-yinda barra, ‘Ngika, wurra gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-gata minypa nginyipa gala ny-junggajingarna nula an-ngaypa worlapa apa an-ngardapa an-guna an-nelangga an-delipa, gun-narda minypa gala ngaypa ny-junggajingarna apula.’ 46 Ganapiya, lika aburr-gata aburr-werra birripa aburr-boypa barra gu-bol aburr-mungbiyapa barra. Wurra aburr-gata jechinuwa aburr-ni aburr-workiyana birripa aburr-boy barra wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya.” Daniel 12:2

25:1 Luk 12:35

25:12 Luk 13:25

25:29 Metiyu 13:12; Mark 4:25; Luk 8:18

25:30 Metiyu 8:12; 22:13; Luk 13:28

25:31 Metiyu 16:27; 19:28

25:46 Daniel 12:2