13
Minyja Gala Gun-nerra Ny-bawa — Ny-juwa Barra
Gun-gatiya lika aburr-werranga aburr-gata gubu-ngurrjinga nula Jesus gun-gata minypa Galali (Galilee) aburr-guyinda aburr-juwuna, nipa gapman an-guyinda bunggawa an-gata Baylat (Pilate) a-wena, burrbu-buna gatiya minypa birripa minyjak jin-guyinda jibu-wurrgakaja aburr-ni nula Wangarr. Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-gata minypa gubu-ngurrjinga nula gun-gata janguny, minypa a-yinanga burrwa, “Aya. Wurra aburr-gata aburr-yinagatiya aburr-juwuna, ana-goyburrpa nyibu-borrwuja burrwa jimarn jarraka birripa aburr-werra, aburr-werranga aburr-gata marr aburr-yinanga aburr-werra, ya? Wurra ngika gun-narda! Wurra ngaypa ng-gunaga ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra, minyja ana-goyburrpa gala nyibu-bawa gun-nerra rrapa nyiburr-ngukurdanyjiya, ana-goyburrpa minypa nyiburr-yindiya barra nyiburr-juwa. Rrapa gun-gata rrawa Jaylowm (Siloam) gu-murnangana gu-rrawa Jirúchalam (Jerusalem), aburr-gata aburr-jaranga gu-galiya yerrcha minypa 18, birripa aburr-juwuna aburr-ni gun-gata gun-baykardakarda bala gu-bunggunapa bin-denyjinga, gun-narda ana-goyburrpa nyibu-borrwuja jimarn jarraka birripiya aburr-werra, aburr-werranga aburr-gata marr aburr-yinanga aburr-werra, ya? Wurra gun-narda ngika! Wurra ngaypa ng-gunaga ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra, minyja ana-goyburrpa gala nyibu-bawa gun-nerra rrapa nyiburr-ngukurdanyjiya, ana-goyburrpa minypa nyiburr-yindiya barra nyiburr-juwa.”
Meyali Gun-gata Minypa Gun-jong Wagarrich Gala Balaja Mu-rrima
Lika Jesus gu-ngurrjinga burrwa meyali, a-yinanga, “An-ngardapa an-gugaliya nipa mu-rrimarra gurnal mun-murra mu-jinyja, wurpa lika gatiya wagarrich burr-guta mu-jinyja. Minypa nipa an-gugaliya ana-bona, mu-nana mun-gata wagarrich, wurra gala mun-nga balaja m-barripungarna. Gun-nyagara. Lika nipa a-wena nula an-mujama, ‘Minyja na. Gipa abirri-jirrapa gun-ngardapa jemberr ngaypa nguna-bona nguna-workiyana, ngu-wechawecha minyja ngu-barripungarna gun-gata gun-jong balaja mu-rrimangarna, wurra gala mun-nga ngu-barripungarna. Ganapiya! Barrgorndapa yerrnyja! Gala yapa borijipa mu-jingin rrapa mun-nerra mu-negarda mun-guna gurnal.’
“Wurra nipa an-mujama a-wena, ‘Bawa, a-la, Bunggawa. Barrwa gun-ngardapa jemberr ngaypa ng-garrma barra rrapa ngukarda ngu-barnja barra bulugi mun-nika. Lika minyja balaja mu-rrima, gun-narda gun-molamola. Wurra minyja gun-nyagara, ay-barrgorndapa.’ ”
Jesus Wanngu Jinyu-negarra Mu-ngoyurra Jiny-jonamurrmiyana
10 Gun-gatiya Jarradi (Saturday) gu-ni, Jesus marn․gi burr-negarra a-ni janguny gatiya gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. 11 Wurra jin-ngardapa gama jin-gata walkwalk a-rrimarra, nipa jiny-yorrpuna jiny-yu gipa gun-jaranga jemberr, minypa 18. Nipa jiny-jonamurrmiyana jiny-bona jiny-yorkiyana rrapa gala jin-jechinuwa jiny-boyarna jiny-yorkiyarna. 12 Lika nipa Jesus jinyu-nana, lika a-gonyjinga achila nipa jina-bona, lika a-yinagata, “A-jay, ny-jurda nginyipa gun-gata gun-nerra gipa gu-bona nggula!” 13 Lika jin-dimarrapa, rrapa gu-gata wenga warrika jiny-jarlmunapa jin-jechinuwa jinyu-ni rrapa Wangarr jiny-marrkapchinga nula.
14 Wurra an-gata jaga a-ganana a-workiyana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa an-gata a-bachirramiyana nula Jesus ngardawa Jarradi gu-ni nipa jin-dimarra. Ngardawa nipa an-gata gu-borrwurra gun-birripa gun-guwarr minypa Jarradi gu-ni gun-japurra gala gun-nga jama aburr-ji aburr-workiya. Lika a-wena burrwa wurra gama gorlk, a-yinanga burrwa, “Gun-gata ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-nirra gu-workiya ngayburrpa barra jama nguburr-ji rrapa arrbi-rrima, wurra ngika minypa gun-guna Jarradi gu-nirra!” Exodus 20:9-10; Deuteronomy 5:13-14
15 Wurra Jesus a-wena nula, “Ana-goyburrpa waykin nyiburr-molamola; wupa nyiburr-werra! Wurra gun-gata Jarradi gu-nirra gu-workiya, gala ny-yinga bijirrin-dalaja jin-nginyipa bulugi rrapa an-nginyipa dongki. Wurra ny-yarlayarlawuja burrinyjula ny-yorkiya, ngarla, barra bijirriny-ja rrapa bugula gubirriny-bay. 16 Wurra jin-guna gama Aybriyam (Abraham) jin-bapurr, nipa ana-walkwalk rrapa gu-gurderda jiny-bichinga gu-ni gipa gun-jaranga jemberr, wurra ana-goyburrpa nyibu-borrwuja gun-guna Jarradi gu-ni jimarna gala arr-yinmiya jin-gurderda ay-rrima, ya?” 17 A-yinagata a-wena burrwa. Lika aburr-gata aburr-bachirra, birripa gona aburr-ni, wurra jarra aburr-gata wurra gama gorlk aburr-worlworlchinga gun-jaranga gun-gata gun-molamola nipa Jesus jama a-ji.
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga Mipila Mu-jirra Gun-jong Machart (Mustard)
(Metiyu 13:31-32; Mark 4:30-32)
18 Lika Jesus barrwa a-wena burrwa, a-yinagata, “Wangarr gun-nika rum, gun-narda minypa ngu-yinmiya barra ngu-ngurrja meyali gun-maywapa ranginy? 19 Wurra minypa gun-guna: Minypa an-gugaliya mu-menga minypa mipila mu-jirra mun-delipa mun-gata machart (mustard), lika a-lamajinga gun-nigipa rrawa. Lika minypa gu-gata wenga mun-jarlala m-bena m-bamuna, lika wana minypa gun-jong gu-bena gu-bamuna, lika nuwurra aburr-jaranga burdacha aburr-guyinda aburr-bona gurda; lika gubu-gapulawurra aburr-workiyana ay-gatiya gu-birlapirla gu-guyinda. Gun-narda meyali, [minypa gun-burral Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirra a-nirra burrwa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, rrapa minypa gu-yigipa gu-rrawa wana gugu gu-nirra gu-bamburda.]
Minypa Gun-maywapa Ranginy Rakaraka Mu-durtchinga Mu-workiya
(Metiyu 13:33)
20 “Rrapa gun-nerranga gun-maywapa ranginy ngaypa barrwa gun-nga ngu-wengga barra? 21 Wurra minypa jin-gata gama jin-guyinda mu-mangga jiny-yorkiya mun-delipa mun-gurdurtcha, barra gandichawa mu-rrima, lika gu-gata wenga mun-gata mun-jaranga gandichawa minypa ana-ngardapa ana-duram mu-garlmiyapa mu-durtchinga m-bamburda mu-workiya.”
Barrnguma Minypa Gu-rruwurdola Ngana Gu-jirra
(Metiyu 7:13-14,21-23)
22 Jesus a-garlmuna Jirúchalam (Jerusalem) an-ngoyurra, a-bamuna, gojilapa rrawa gu-jirra gu-boya wana rrapa gun-delipa nipa wurra gama gorlk marn․gi burr-negarra a-bamuna janguny. 23 Rrapa an-ngardapa an-gugaliya a-wena nula, “A-lay, nguburr-gata nguburr-jaranga ngika barra wanngu nguburr-ni, ya?”
Lika Jesus gu-ngurrjinga burrwa, 24 “Burr-guya bubu-borrwa ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-boy, nyiburr-barrnguma minypa gu-rruwurdola ngana gu-jirra, ngardawa birripa jarra aburr-jaranga aburr-ngunyangunyjiya barra, wurra gala aburr-yinmiya. 25 Lika nuwurra jurdach an-gata bala an-gurrimapa a-garlmapa barra ngana gu-jirra gu-jakaba barra, rrapa minyja ana-goyburrpa nyibu-borrwa minypa yarlanga nyiburr-jirra, nyiburr-garlma, ngana gu-jirra nyiburr-duldulja rrapa nyiburr-wengga, ‘Bunggawa, lapkujama arrburrwa, a-lay!’
“Wurra nipa a-yinda barra a-wengga ana-gorrburrwa, ‘Ngaypa gala marn․gi ana-gorrburrwa.’
26 “Lika ana-goyburrpa nyiburr-yinda, ‘A-lay, ngayburrpa nyiburr-gatiya wugupa nggula balaja nyibu-barra nyiburr-ni, rrapa gu-ngayburrpa gu-rrawa nginyipa marn․gi nyirr-negarra ny-bamuna, ngarla!’
27 “Wurra nipa barrwa a-yinda barra ana-gorrburrwa, ‘Ngaypa gala marn․gi ana-gorrburrwa. Buburr-boypa! Ana-goyburrpa nyiburr-gurda nyiburr-werra.’ Psalms 6:8
28 “Lika ana-goyburrpa minypa burr-guya nyiburr-rruwuja barra nyiburr-ni rrapa rrirra nyibu-bay, minypa nyirrbi-na barra Aybriyam (Abraham) rrapa Ayjek (Isaac) rrapa Jeykap (Jacob) rrapa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda wola gubu-ngurrjinga aburr-workiyana gun-nigipa janguny, birripa aburr-gata waykin Wangarr ana-murna aburr-nirra, wurra minypa ana-goyburrpa nipa Wangarr gipa nyirr-yerrnyjinga mipila. Metiyu 22:13; 25:30 29 Minypa wurra gama gorlk aburr-boy barra gurda jimarru, barra wenga, rrapa lunggurrma, jalachang wenga, lika aburr-raka barra rrapa wugupa balaja mbi-bay barra aburr-ni nipiya ana-murna Wangarr. Metiyu 8:11-12 30 Minyjiya. Aburr-werranga aburr-gata jurdach aburr-jirra, birripa barra mu-ngoyurra aburr-ji; rrapa aburr-werranga aburr-gata mu-ngoyurra aburr-jirra, birripa barra jurdach aburr-ji.” Metiyu 19:30; 20:16; Mark 10:31
Jesus Wargugu A-ni Burrwa Jirúchalam (Jerusalem) Aburr-nirra
(Metiyu 23:37-39)
31 Gun-gatiya lika aburr-werranga Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-bona gurda nula Jesus, aburr-wena nula, “Nginyipa gu-gurdiya wenga ny-boy barra gu-werranga, ngardawa Ayrat (Herod) an-gata gapman bunggawa gu-guna a-yika gu-rrawa nipa biy-bu barra.”
32 Wurra Jesus gu-ngurrjinga burrwa, “Buburr-boy, buburr-wengga nula an-gatiya an-mugat, minypa wurra gama gorlk ngaypa jarra walkwalk ngu-yerrnyja barra burrwa ngu-boy rrapa minypa wanngu nguburr-nega barra, minypa geka barra rrapa ngulam barra rrapa barrwa gun-ngardapa ngorrngurra, lika gu-gata wenga ngaypa ngu-mungba barra gun-ngaypa jama. 33 Wurra wuriya. Wurra gu-gurdiya wenga ngaypa mu-nguy ngu-bampa barra rrawa gu-jirra gu-boya, minypa geka barra rrapa ngulam barra rrapa minypa barrwa gun-ngardapa ngorrngurra nuwurra gu-gatiya barra ngu-bengga burrwa Jirúchalam. Ngardawa birripa aburr-gatiya wupa burrbu-burnda aburr-workiya Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda. Minyja ngaypa gatiya barra ngu-juwa; gun-nerranga rrawa ngaypa gala ngu-yinmiya.
34 “Ya gurrupurunga rrawa Jirúchalam! Wurra an-nga nula ana-goyburrpa nyirrbu-burnda nyiburr-workiya Wangarr burr-yika aburr-mujaruk? An-nga nula gu-jandarra nyirrbu-burnda nyiburr-workiya nipa burr-jerrmanga ana-gorrburrwa? Wurra ngaypa jal ngu-ni jimarna mernda ngu-jirra ng-gorlkakajarna ana-gorrburrwa mari, minypa gun-maywapa ranginy jin-gata bawul (fowl) jin-guyinda burr-bamagutuwuja jiny-yorkiya jin-nigipa delipa jin-guyinda, lika ji-warmbarrk burr-jolartchinga, gu-gurda ngacha. Wurra ana-goyburrpa gala jal nyiburr-nirrarna apula. 35 Ganapiya. Gun-goyburrpa rrawa gun-gata gu-jirra gu-boya nipa Wangarr gu-bawuna; gu-werrapa gugu gu-ji barra. Minyjiya, ngarla! Ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa, ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya barrwa ngunabi-na ngaypa nuwurra jurdach guna-bamburda ana-goyburrpa minypa nyiburr-yinda barra nyiburr-wengga, ‘Wangarr an-molmola a-nega barra an-guna nipa ana-jerrmarra!’ ” Psalms 118:26; Jeremiah 22:5

13:14 Exodus 20:9-10; Deuteronomy 5:13-14

13:27 Psalms 6:8

13:28 Metiyu 22:13; 25:30

13:29 Metiyu 8:11-12

13:30 Metiyu 19:30; 20:16; Mark 10:31

13:35 Psalms 118:26; Jeremiah 22:5