12
Jarradi (Saturday) Nula
(Mark 2:23-28; Luk 6:1-5)
Gun-gatiya lika Jarradi (Saturday) gu-ni, lika Jesus rrapa aburr-yigipa jawina marlgaway gu-jirrapa gatiya aburr-bamuna aburr-ni balaja mun-murra mu-jinyjarrapa minypa borichel, wurra mun-nerranga. Rrapa minypa Jesus burr-yika jawina aburr-werrmiyana balaja nula, lika mipila mu-jirra mun-gata mun-gubay birripa mbi-muluwurra, lika mbi-barra aburr-bamuna. Deuteronomy 23:25 Lika gun-gata waypa aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-nyala burrbi-nana, lika birripa aburr-wena nula Jesus, “A-lay, aburr-gurda burr-na aburr-nginyipa jawina! Birripa gubu-rrumurra gun-ngayburrpa joborr! Wurra Jarradi gu-ni jimarn jarra gala jama aburr-jirrarna, wurpa niya balaja mbi-muluwujarna burr-guta.”
Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa gala mu-jurra nyibi-nacharna nyiburr-workiyarna, ya, minypa gun-gata janguny Daybit (David) gun-nika? Jarra ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya, wurra gala meyali nyibu-borrwa. Minypa gun-gata wola Daybit rrapa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha aburr-werrmiyana, lika nipa a-bona, gu-bala a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra, lika mu-menga mun-gata rakaraka mun-jimurdayan Wangarr mun-nika mbi-barnjinga nula aburr-workiya, mun-gata burr-guya mun-jimurdayan minypa aburr-gata wupa junggay yerrcha mbi-banga aburr-workiya. Wurra jarra an-gata Daybit mu-menga, lika nipa rrapa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha mbi-barra aburr-ni. Gu-gurda ngacha. 1 Samuel 21:1-6 Leviticus 24:9
“Rrapa barrwa junggay yerrcha gun-birripa janguny ana-goyburrpa gala mu-jurra nyibi-na nyiburr-workiya, ya? Jarra ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya, wurra gala nyibu-borrwa meyali. Minypa Jarradi gu-nirra gu-workiya, junggay yerrcha aburr-gata Wangarr gun-nika bala aburr-nirra, birripa minypa Jarradi nula joborr gubu-rrumunga aburr-workiya minypa birripa jama aburr-jirra aburr-workiya wuriya Jarradi gu-nirra, gun-gata gun-japurra jimarna gala jama aburr-ji. Wurra gun-gata ngika minypa jimarn jarra birripa werra aburr-negiya aburr-ni, wurra gun-nyagara wupa. Numbers 28:9-10 Rrapa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ngaypa ng-gunaga wana ngu-bapala; gun-gata bala Wangarr gun-nika gun-narda marr gu-yinaga wana. Janguny mu-jurra gu-yurra minypa Wangarr a-wena, a-yinanga, ‘Ngaypa jal ngu-nirra jimarna ana-goyburrpa burr-guya nyiburr-mola nyiburr-nirrarna burrwa gu-galiya yerrcha, wurra ngaypa gala jal ngu-ni gun-gata minypa ana-goyburrpa ngunabu-wucha nyiburr-workiya minypa minyjak jin-guyinda nyibu-burnda nyiburr-workiya rrapa nyibi-yalpurda apula.’ Gu-yinagata gu-yurra janguny, rrapa gun-narda minyja ana-goyburrpa meyali nyibi-nachingarna, ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiyarna mari nyibu-garrajarna nyiburr-workiyarna burrwa gu-galiya yerrcha aburr-gata gala werra aburr-negiyarna. Metiyu 9:13; Hosea 6:6 Wurra an-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa wana an-bapala Jarradi nula.”
An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra
(Mark 3:1-6; Luk 6:6-11)
Gu-gatiya wenga Jesus mu-nguy ay-bamuna, a-barrngumurra gu-bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. 10 Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata nipa murna a-jirra an-nerra. Rrapa gatiya aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-ni, birripa jal aburr-ni mari gubu-garra barra nula Jesus. Gun-narda nula birripa lika aburr-garlmuna, abu-wengganana, “A-lay, gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Minyja Jarradi gu-nirra gu-workiya, gun-mola arrburrwa an-gugaliya ngubi-rrima barra a-molamiya, ya?” aburr-yinagata aburr-wena.
11 Wurra Jesus a-yinanga a-wena burrwa, “Ny-jata ny-yinga minyja jip (sheep) n-dimanga, rrapa minypa Jarradi gu-ni jiny-bungga gu-rralala wuparnana, lika nginyipa ny-yinmiya barra? Wurra nginyipa n-dima barra, rrapa ny-jarrkarra, ngarla! Luk 14:5 12 Wurra jin-gata jip nipa Wangarr marr a-yinaga jal a-nirra achila; an-gugaliya jarra nipa Wangarr burr-guya jal a-nirra nula. Ganapiya, gun-mola arrburrwa an-gugaliya barra nguburr-gunggaja nula minypa Jarradi gu-nirra burr-guta.” 13 Lika Jesus a-wena nula an-gata murna an-nerra, “Jerrjangardawiya ny-jata ny-yerra murna ny-jirra!” Lika nipa an-gugaliya a-jerrjangardawiyana murna a-jirra an-nerra, lika a-molamiyana gugu minypa an-gata an-nerranga murna a-jirra an-mola. 14 Lika aburr-gata Berachi yerrcha aburr-bena yarlanga, lika aburr-bona, wengga gubu-buna aburr-ni minypa birripa abu-bu barra Jesus.
Wangarr An-nika An-gata An-mujama Nipa A-jerrjerrjiyana Nula
15 Wurra gun-gata Jesus gu-nana burrwa minypa birripa jal aburr-ni abu-bu barra, lika gun-gata rrawa nipa gu-bawuna, lika a-bona. Rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk abu-jurrjurrmurra aburr-bamuna. Rrapa aburr-yorrpunapa nipa bin-dimarra, aburr-molamiyana, rrapa gala ana-nga a-ngukiyarna. 16 Wurra nipa a-wena burrwa minypa birripa gala barra abu-ngurrja aburr-boy nipa ana-nga. 17 Jesus a-yinagata jama a-ji, ngardawa Wangarr mu-ngoyurra a-wena minypa an-gata Aycháya (Isaiah) gu-ngurrjinga Wangarr gun-nika, a-yinanga:
18 “An-guna an-ngaypa an-mujama ngaypa ngu-jerrjerrjiyana nula;
ngaypa jal ngu-nirra nula,
ngu-japurramayana nula.
Ngaypa ngu-jerrmiya barra nula ngaypa Ngu-mawunga,
nipa Jentayl (Gentile) yerrcha gu-ngurrja barra burrwa
minypa ngaypa jechinuwa nguburr-nega barra apula gu-gurdiya gu-rrawa.
19 Nipa gala barra ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiya rrapa a-jabarrcha a-ji;
gala barra wana a-negiya a-ni rrawa gu-jirra gu-boya,
wurra gun-nyagara.
20 Aburr-gata minypa gun-derta gubu-barripuna, nipa a-gunggaja barra burrwa,
rrapa aburr-gata minypa gun-delipa marr aburr-balcharra aburr-nirra, nipa gala barra burr-dalaja rraka aburr-juwa.
Ngika.
Wurra nipa mu-nguy jama a-ji barra a-bamba, gu-mungba barra
minypa rrawa gun-jechinuwa gu-ni barra.
21 Lika gu-werranga gu-werranga gu-rrawa birripa marr aburr-balcha barra nula aburr-ni
ngardawa nipiya an-nelangga.” Isaiah 42:1-4
Walkwalk Gun-nika Ganyjarr Ngardapa — Jesus Gun-nika Ngardapa
(Mark 3:20-30; Luk 11:14-23)
22 Rrapa abu-ganyja gurda nula Jesus an-ngardapa an-gugaliya nipa an-gapula rrapa an-ngarlngarta; gala a-yinmiyarna a-weyarna a-workiyarna, wurra minypa nipa walkwalk a-rrimarra. Lika Jesus a-rrimarra an-gata, lika warrika nipa a-wena rrapa mun-barra a-ganana. 23 Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga gun-gata birripa gubi-nana minypa Jesus burr-barlmarrk jama a-ji. Aburr-wena, “An-guna waygaji Daybit murna a-wuna arrburrwa!”
24 Wurra gun-narda birripa Berachi yerrcha aburr-galiyana, lika birripa wupa ngardapa aburr-wena, “Gun-narda ngika, a-la. Jarra wana an-babalapa walkwalk an-gata Biyíljabap (Beelzebub) nipiya nyanma ana-wuna ganyjarr, an-guna a-yerrnyjinga a-workiya walkwalk an-guyinda,” aburr-yinagata aburr-wena. Metiyu 9:34; 10:25
25 Wurra Jesus gu-nana burrwa gun-gata birripa gubu-borrwurra, lika nipa a-wena burrwa, a-yinanga, “Gun-nga gun-gata rrawa wana, waygaji gun-delipa, minyja aburr-ngorrkorndiya rrapa aburr-bacha gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa gun-gata rrawa gu-rrumiya barra gugu, gu-werrapa gu-ji barra. Rrapa aburr-nga aburr-gata aburr-yawyawga aburr-marmanyja aburr-barra, minyja birripa aburr-ngorrkorndiya, gun-narda minypa aburr-gata aburr-bapurr aburr-wulebiya barra. 26 Rrapa an-gata walkwalk Jeytan (Satan) nipa a-yinagatiya. Minypa aburr-yigipa nipa burr-ganyja a-workiya minyja birripa aburr-ngorrkorndiyana rrapa aburr-bacha gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa nipa walkwalk gala a-yinmiya mu-nguy a-ji. 27 Wurra gun-gata minypa ngaypa ngu-yerrnyjinga ngu-workiya walkwalk an-guyinda, ana-goyburrpa nyiburr-wena, jimarna nyibu-borrwurra Biyíljabap nguna-wuna ganyjarr. Wurra gun-gata minypa aburr-goyburrpa jawina wolawola abi-yerrnyjinga aburr-workiya walkwalk, gun-narda gu-gaya wenga ganyjarr, ya? Wurra walkwalk gun-nika ngika. Wurra aburr-gata aburr-goyburrpa jawina yerrcha, birripa jarra yarlanga gubi-nenga minypa gun-gata ana-goyburrpa ngunabu-yopuna gun-narda gala gun-burral. 28 Wurra Wangarr An-mawunga nipiya nyanma ngaypa ngu-yerrnyjinga ngu-workiya walkwalk an-guyinda, rrapa gun-narda minypa Wangarr gochila nyin-dana an-goyburrpa Bunggawa nipa an-guna gugu a-bena ana-gorrburrwa.
29 “Minyja bubu-borrwa meyali minypa gun-guna: Wana an-babalapa an-guyinda an-gugaliya gala ana-nga a-yinmiya gu-rruma gun-nigipa rrawa rrapa mun-ngumurda mu-ma nula, wurra minyja mu-ngoyurra a-bicha an-gata wana an-babalapa, gu-gatiya wenga lika mun-ngumurda mu-ma nula.
30 “Ana-nga an-gata minyja gala an-mola apula, an-gata an-gugaliya nipa an-bachirra apula. Rrapa minyja ana-nga an-gata gala nguna-jurrjurrma rraka wugupa nyirrbu-ma nyirri-boy nuluwa Wangarr aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, an-gata an-gugaliya nipa jarra minypa ganday burr-nenga ay-bamburda. Mark 9:40 31 Ganapiya, wurra bubu-borrwa gun-guna: Wangarr nipa baywarra gu-nega barra burrwa gu-galiya yerrcha minypa gun-jaranga gun-nerra gun-guyinda birripa mu-ngoyurra jama aburr-ji rrapa gun-bachirra aburr-wena; wurra minyja ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega Mern An-mawunga, gu-gurda ngacha gun-nerra Wangarr gala a-yinmiya baywarra gu-nega nula an-gugaliya. 32 Minyja ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega an-guna An-walkurpa An-gugaliya, gun-narda Wangarr baywarra gu-nega barra nula; wurra ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega Mern An-mawunga, an-gata an-gugaliya nipa Wangarr ana-nyala gala a-yinmiya baywarra gu-nega nula, minypa gun-guniya rrapa jurdach guna-bamburda burr-guta. Luk 12:10
Minypa Gun-jong Balaja Mu-rrimanga
(Luk 6:43-45)
33 “Minypa gun-jong gun-gata balaja mu-rrimanga mu-workiya, minyja mun-molamola balaja mu-rrimanga, gun-narda minypa nipa gun-jong gun-molamola, wurra minyja gala balaja mun-molamola mu-rrima, gun-narda minypa nipa gun-jong gun-nerra. Minypa ngayburrpa marn․gi nula gun-jong gu-guyinmiya ngacha minypa mun-gata mu-guyinmiya ngacha balaja nipa mu-rrimanga mu-workiya. [Wurra yama ana-goyburrpa ngu-molamola ngunabi-nega minypa ngaypa jama ngu-ji gun-molamola?] Metiyu 7:20; Luk 6:44 34 Jarra ana-goyburrpa nyiburr-gurda minypa an-gata jarn․gich an-guyinda, ngarla! Minypa ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya gun-molamola nyiburr-wengga; wurra nyiburr-werra. Ngardawa an-gugaliya gun-nga minypa wuparnana nipa an-ngurrnga gu-borrwuja a-workiya, gu-gata ngacha minypa nipa ngana a-jirra a-weya a-workiya. Metiyu 3:7; 23:33; 15:18; Luk 3:7; 6:45 35 Minypa an-gugaliya burr-jalkakaja a-workiya gu-galiya yerrcha minypa nipa an-ngurrnga gu-borrwuja a-workiya gun-molamola. Wurra an-gata minypa werra burr-nenga a-workiya, nipa ngardawa an-ngurrnga gu-borrwuja a-workiya gun-nerra.
36 “Buburr-galiya apula: Nuwurra waypa gu-balmapa gu-ji Wangarr barra burr-mari a-wengga, nipa a-wengga barra rrapa gu-galiya yerrcha aburr-ngurrjiya barra minypa birripa aburr-yinmiyana aburr-workiyana gun-nerra aburr-wena. 37 Ngardawa ny-yinga ny-jata nginyipa ny-yinmiya ny-yeya ny-yorkiya, gun-nardiya minypa nuwurra Wangarr a-wengga barra minypa nginyipa waygaji ny-molamola, waygaji ny-yerra.”
Gu-galiya Yerrcha Gubi-nacharna Ganyjarr
(Mark 8:11-12; Luk 11:29-32)
38 Gu-gatiya wenga aburr-werranga aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega rrapa Berachi yerrcha, birripa aburr-wena nula Jesus, aburr-yinanga, “Bunggawa, ngayburrpa jal nyiburr-nirra bubi-na barra minypa nginyipa burr-ganyjarr jama ny-ji barra.” Metiyu 16:1; Mark 8:11; Luk 11:16
39 Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk burr-guya nyiburr-werra! Wangarr gala nyibu-borrwa nyiburr-workiya; jarra gun-guripa gun-guyinda nyibu-borrwuja nyiburr-workiya. Gu-gurda ngacha minypa ana-goyburrpa nyiburr-wena apula ganyjarr nula. Wurra Wangarr gala barra ganyjarr nyirr-gurdagurdarra ana-goyburrpa, wurpa lika gun-maywapa minypa gun-gata nipa jama a-ji nula Jona (Jonah) an-gata an-nigipa an-mujaruk. Metiyu 16:4; Mark 8:12 40 Ngardawa minypa Jona a-ni abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra gata wupa jichicha wana an-babalapa ana-gochila, nuwurra lika a-bena, gu-gurdiya ngacha minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya gu-jel wuparnana a-ni barra abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra, nuwurra lika a-garlma barra. Jonah 1:17 41 Minyja bubu-borrwa: Nuwurra waypa gun-balmapa gu-ji Wangarr barra burr-mari a-wengga, ana-goyburrpa nyiburr-jurnja barra. Ngardawa gatiya nipa burr-mari a-weya a-nirra, birripa Ninaba (Nineveh) aburr-guyinda gata aburr-ji barra rrapa yarlanga gubi-nega barra minypa ana-goyburrpa nyiburr-werra. Ngardawa birripa gun-nerra gubu-bawuna rrapa aburr-ngukurdanyjiyana, minypa birripa aburr-galiyana nula Jona nipiya Wangarr an-nika an-mujaruk a-wena burrwa. Wurra gun-burral ngaypa ng-gunaga wana; nipa Jona marr a-yinanga. [Wurra wuriya. Wurra ana-goyburrpa gala marr nyiburr-balcha apula.] Jonah 3:5 42 Rrapa jin-gata wola bunggawa jinyu-ni gun-gata rrawa Jiba (Sheba), nipa nyanma burr-guta ana-goyburrpa nyiburr-jurnja barra gata minypa Wangarr burr-mari a-wengga. Ngardawa nipa gatiya jiny-ji barra rrapa yarlanga gu-nega barra minypa ana-goyburrpa nyiburr-werra. Ngardawa nipa jin-gata balay wenga jina-bona nula bunggawa an-gata an-nelangga Jolaman (Solomon), barra minypa nipa jiny-jaliya nula ngardawa nipa Jolaman gun-jaranga marn․gi a-ni. Wurra jarra gun-burral ngaypa ng-gunaga wana; nipa Jolaman marr a-yinanga. 1 Kings 10:1-10; 2 Chronicles 9:1-12
Minypa Walkwalk An-guyinda Ana-jeknga Nula Mu-ngoyurra A-bawuna
(Luk 11:24-26)
43 “Minyja bubu-borrwa: Walkwalk an-gugaliya a-rrimanga, nipa wolawola ana-beya ana-workiya, lika a-bawuja a-boya, rrapa minypa gu-bugula gu-gorla ay-bamburda, a-wechawecharra ay-yinda barra a-ninya, wurra gala gun-molamola gu-barripa. 44 Ganapiya, lika ngardapa niya a-weya, a-yinaga a-workiya, ‘Ngaypa ngu-jeka barra gun-ngaypa rrawa.’ Lika ana-jeknga, gu-nacha, minypa nipa a-bawunapa an-gata an-gugaliya gala walkwalk a-rrima, wurra gipa gugu an-molamola. 45 Lika gu-gata wenga nipa walkwalk a-boya a-workiya, rrapa minypa burr-mangga a-workiya aburr-werranga walkwalk yerrcha birripa burr-guya aburr-werra, nipa marr a-yinaga. Lika burr-ganyja gurda ay-ngunyuna aburr-gatiya minypa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7, lika wugupa aburr-barrngumiya nula ana-ngurrnga an-gata an-gugaliya. Lika aburr-nirra aburr-workiya gatiya, rrapa nipa an-gugaliya jarra mu-ngoyurra gun-nerra gu-ni nula, wurra barrwa gugu burr-guya gun-nerra gu-nirra nula. Rrapa gu-yirdiya barra gu-ni ana-gorrburrwa nyiburr-gurdiya gorlk burr-guya nyiburr-werra.”
Jesus Mampa Niya Rrapa Worlapa Niya Yerrcha
(Mark 3:31-35; Luk 8:19-21)
46 Gun-gatiya waypa Jesus a-wena burrwa a-ni wurra gama gorlk, jin-nigipa mampa niya rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha aburr-bona gurda, yarlanga aburr-jinyja, aburr-wena burrwa minypa birripa jal aburr-ni aburr-wengga barra nula Jesus. 47 Lika an-ngardapa an-gugaliya a-wena nula Jesus, “A-lay, jin-nginyipa mampa nggu rrapa aburr-nginyipa worlapa nggu yerrcha birripa yarlanga aburr-jinyjarra; jal aburr-nirra aburr-wengga barra nggula.”
48 Wurra Jesus a-yinanga nula, “Jin-ngay, aburr-ngay aburr-ngaypa worlapa apa yerrcha rrapa jin-ngaypa mampa apa?” 49 Lika a-gurdagurdarrana an-gata an-gugaliya aburr-yigipa jawina yerrcha aburr-gata aburr-galiyana nula aburr-ni, lika a-yinagata nula, “Jarra aburr-gunaga aburr-ngaypa mampa ngapa yerrcha rrapa aburr-ngaypa worlapa ngapa yerrcha! 50 Minyja borrwa: Aburr-nga aburr-gata jama aburr-jirra aburr-workiya minypa Ngun-anya waykin a-nirra jal a-nirra, aburr-gurda wupa minypa aburr-ngaypa worlapa apa yerrcha rrapa lamurrpa apa yerrcha rrapa jin-ngaypa mampa apa.”

12:1 Deuteronomy 23:25

12:4 1 Samuel 21:1-6

12:4 Leviticus 24:9

12:5 Numbers 28:9-10

12:7 Metiyu 9:13; Hosea 6:6

12:11 Luk 14:5

12:21 Isaiah 42:1-4

12:24 Metiyu 9:34; 10:25

12:30 Mark 9:40

12:32 Luk 12:10

12:33 Metiyu 7:20; Luk 6:44

12:34 Metiyu 3:7; 23:33; 15:18; Luk 3:7; 6:45

12:38 Metiyu 16:1; Mark 8:11; Luk 11:16

12:39 Metiyu 16:4; Mark 8:12

12:40 Jonah 1:17

12:41 Jonah 3:5

12:42 1 Kings 10:1-10; 2 Chronicles 9:1-12