6
Jarradi (Saturday) Nula
(Metiyu 12:1-8; Mark 2:23-28)
Gu-bamuna, nuwurra Jarradi (Saturday) gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna marlgaway gu-jirrapa gatiya balaja mun-murra mu-jinyjarrapa, mun-anngiya, minypa borichel, wurpa lika mun-nerranga. Rrapa aburr-yigipa jawina minypa mbi-muluwurra aburr-bamuna, murna aburr-jirra aburr-guyinda mbi-wurrwurrguja mun-maliyarra barra m-boy rrapa mbi-bay aburr-bamba. Deuteronomy 23:25 Rrapa aburr-werranga aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-wena nula Jesus, “A-lay, ana-goyburrpa an-nga nula gun-ngayburrpa joborr nyibu-rrumunga nyiburr-nirra? Wurra geka Jarradi gu-ni ngayburrpa gala nguburr-yinmiya jama nguburr-ji, wurpa niya balaja ngubu-muluwa burr-guta!” Aburr-yinagata aburr-gata Berachi yerrcha aburr-wena minypa gun-birripa wupa joborr gubu-borrwurra aburr-workiyana, wurpa lika gala gurrurta gubi-rrimangarna.
Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Wurra ana-goyburrpa gala nyibu-borrwa, ya, wola gun-guwarr nipa Daybit (David) a-yinmiyana? Minypa nipa rrapa aburr-yigipa jawina gatiya wugupa nula, birripa aburr-werrmiyana aburr-ni balaja minypa gala mun-nga birripa mbi-bangarna. Lika nipa Daybit gu-bala a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra, lika rakaraka mun-gata mun-jimurdayan nipa mu-menga, m-barra, rrapa burr-wuna, birripa aburr-gata aburr-yigipa jawina mbi-barra; wurra jarra junggay yerrcha wupa mbi-banga aburr-workiya mun-narda.” A-yinagata Jesus gu-ngurrjinga burrwa, 1 Samuel 21:1-6; Leviticus 24:9 lika gu-mungbuna minypa nipa a-wena burrwa, “An-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa wana an-bapala Jarradi nula.”
An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra
(Metiyu 12:9-14; Mark 3:1-6)
Rrapa gun-nerranga gu-ni Jarradi, Jesus a-barrngumurra gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, lika nipa marn․gi burr-negarra a-ni janguny. Rrapa an-gata an-ngardapa an-gugaliya nipa murna a-jirra an-munganaguwa an-nerra. Wurra aburr-gata Berachi yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa jal aburr-ni mari gubu-garra barra nula Jesus. Lika birripa abi-nana aburr-ni, minypa Jarradi gu-ni nipa minyja a-jarlapa an-gugaliya. Ngardawa gun-birripa joborr: Jarradi gu-ni gu-workiyana, gala jama aburr-jirrarna aburr-workiyarna. Wurra Jesus gu-malawurra burrwa birripa gubu-borrwurra aburr-ni, lika nipa a-wena nula murna an-nerra, “Guwa! Ay-ngunyuna jinyja!” Lika nipa an-gugaliya a-garlmuna, ana-jarl, a-jinyja Jesus ana-gochila. Lika Jesus a-wena burrwa aburr-gata, “Gun-guna ngaypa barra arr-wenggana: Jarradi nula gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Gun-molamola jama nguburr-ji barra, waygaji gun-nerra barra jama nguburr-ji; wanngu arrbi-nega barra, wurra waygaji arrbu-bu barra, ya? Gu-yinmiya gu-yurra arrburrwa joborr?” 10 Lika Jesus burr-nana a-gomarriyana a-yu, lika a-wena nula an-gata an-gugaliya, “Jerrjangardawiya murna ny-jirra.” Lika nipa a-jerrjangardawiyana, lika a-molamiyana gugu murna a-jirra.
11 Lika aburr-gata Berachi yerrcha burr-guya aburr-bachirramiyana nula Jesus minypa nipa gala gu-borrwujarna burrwa joborr gun-gata birripa minypa gun-derta gubi-negarra aburr-ni aburr-workiyana Jarradi nula. Gu-gurda ngacha. Lika wengga gubu-buna aburr-ni birripa aburr-yinmiya barra abu-bu.
Jesus Burr-menga 12 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 10:1-4; Mark 3:13-19)
12 Gun-gatiya gun-nerranga gu-ni, lika Jesus a-bona gu-bulgapulga barra a-wenggana Nyanyapa arrku waykin a-nirra. Mu-nguy ana-munya a-wengganana a-ni, guna-gepana nula. 13 Ganapiya, lika nuwurra waypa gu-nayana gu-ji, Jesus a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa jawina aburr-gata aburr-jaranga, lika birripa aburr-bona gurda nula. Lika nipa a-jerrjerrjiyana burrwa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12 gu-galiya yerrcha, rrapa burr-ngurrjinga birripa minypa aburr-yigipa aburr-mujama. 14 Minypa aburr-gata 12 gu-galiya yerrcha Jesus burr-menga a-ni aburr-guna aburr-welangga: Jayman (Simon) an-gata Jesus barrwa an-nelangga a-garrana Birta (Peter), rrapa an-gata an-nigipa worlapa niya Andru (Andrew), rrapa mola Jeymch (James) rrapa Jon, rrapa mola Bilip (Philip), Bartólamiyu (Bartholomew), 15 Metiyu (Matthew), Domach (Thomas), rrapa Jeymch an-gata Alpiyach (Alphaeus) an-nika an-walkurpa, rrapa Jayman an-gata burr-guya gu-borrwurra rrawa, 16 rrapa Jurrach (Judas) an-gata Jeymch an-nika an-walkurpa, rrapa Jurrach Yichkériyat (Judas Iscariot) an-gata jurdach aburr-bachirra murna burr-wuna Jesus.
Jesus Marn․gi Burr-negarra Janguny Rrapa Bin-dimarra Aburr-molamiyana
(Metiyu 4:23-25)
17 Ganapiya, lika Jesus rrapa aburr-yigipa aburr-mujama gu-bulgapulga aburr-bupiyana gurda aburr-bamuna, gojilapa gu-bulgapulga gu-gera aburr-jinyja; rrapa aburr-werranga aburr-jaranga aburr-gata aburr-yigipa jawina rrapa mola aburr-jaranga wurra gama gorlk, birripa gatiya. Minypa Judíya (Judea) wenga rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa Jirúchalam (Jerusalem) wenga, rrapa minypa gochilawa wenga gun-bachirra gu-burnda gu-yurra rrawa Daya (Tyre) rrapa Jaydan (Sidon) 18 birripa aburr-bona gurda barra aburr-galiya Jesus gun-nika janguny, rrapa minypa nipa bin-dima, wanngu aburr-ni. Minypa aburr-jaranga wurra gama gorlk walkwalk abi-rrimarra burr-buna a-workiyana, birripa aburr-molamiyana; walkwalk an-nyagara. 19 Minypa aburr-gurdiya gorlk jal aburr-ni barra abi-rrima Jesus, ngardawa barlmarrk guna-beya guna-yurra minypa nipa burr-jarlapurda gu-nirra rrapa gala ana-nga a-ngukiyarna.
Gun-gunyilja Rrapa Gun-nerra
(Metiyu 5:1-12)
20 Rrapa Jesus burr-nana aburr-yigipa jawina aburr-gata, lika nipa a-wena burrwa:
“Nyiburr-werranga nyiburr-gurda minypa gorlk nyiburr-nyagara, ana-goyburrpa jarra nyiburr-molamola nyiburr-nirra; ngardawa nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya Wangarr ana-murna.
21 Nyiburr-gurda gun-guniya rrawa balaja nyiburr-werrmiya nyiburr-nirra, ana-goyburrpa jarra nyiburr-molamola nyiburr-nirra; ngardawa Wangarr nyirr-wu barra rrapa gala barrwa gun-nga jal nyiburr-ni.
Nyiburr-gurda nyiburr-rruwuja, ana-goyburrpa jarra nyiburr-molamola nyiburr-nirra; ngardawa gun-gapa guna-bamburda ana-goyburrpa barra nyiburr-gurdacha nyiburr-ni.
22 Ana-goyburrpa nyiburr-molamola nyiburr-nirra nyiburr-gata minypa gu-galiya yerrcha gala jal aburr-ni ana-gorrburrwa rrapa gala aburr-gonyja ana-gorrburrwa, wurra minypa gun-bachirra aburr-weya ana-gorrburrwa rrapa nyirrbu-yopurda aburr-workiya, jimarna bama aburr-yinaga ana-goyburrpa nyiburr-werra minypa marr nyiburr-balcharra nula an-guna An-walkurpa An-gugaliya. 1 Birta 4:14
23 Minyja birripa aburr-yirda ana-gorrburrwa, ana-goyburrpa buburr-gortkurrcha minypa nyiburr-worlworlchinga. Ngardawa nipa Wangarr gun-molamola gun-guyinda gu-rrimanga ana-gorrburrwa waykin, burraya nuwurra nyibu-ma barra. Ngardawa aburr-gata gala jal aburr-ni ana-gorrburrwa, aburr-birripa nyanyapa burra yerrcha aburr-yinagatiya gala jal aburr-nirrarna burrwa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda gun-nigipa gubu-ngurrjinga aburr-workiyana wola gun-guwarr. 2 Chronicles 36:16; Jama Aburr-ji 7:52
24 Wurra nyiburr-werranga nyiburr-gurda, nipa gorlk wana ana-gorrburrwa, ya? Wurra gun-gata jurdach guna-bamburda burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa! Ngardawa gun-guniya ana-goyburrpa gipa nyibi-rrimarra gun-goyburrpa; wurpa lika gun-narda gu-boy barra.
25 Awa! Nyiburr-gurda mun-jaranga balaja nyibu-banga nyiburr-workiya, jurdach guna-bamburda ana-goyburrpa barra nyiburr-werrmiya nyiburr-ni minypa balaja gun-nyagara gu-ni barra ana-gorrburrwa.
Awa! Nyiburr-gurda nyiburr-gurdachinga nyiburr-nirra, jurdach guna-bamburda ana-goyburrpa barra wargugu nyiburr-ni rrapa nyiburr-rruwuja.
26 Awa! Ana-goyburrpa nyiburr-gurda aburr-werranga aburr-nyala nyiburr-molamola nyirrbi-nenga aburr-workiya, ya? Wurra jarra jurdach guna-bamburda burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa, ngardawa gu-gatiya ngacha minypa aburr-birripa nyanyapa burra yerrcha aburr-molamola burrbi-negarra aburr-workiyana aburr-gata aburr-guyolkiya aburr-guyinda aburr-mujaruk.
Gurrurta Rrima Burrwa Aburr-gata Aburr-bachirra Nggula
(Metiyu 5:38-48; 7:12)
27 “Wurra ana-goyburrpa nyiburr-gurda nyiburr-galiyarra apula nyiburr-nirra, ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra minypa gun-guna: Aburr-gata minypa aburr-bachirra ana-gorrburrwa, wurra ana-goyburrpa barra gurrurta bubi-rrima burrwa; nyiburr-mola buburr-ni burrwa aburr-gata minypa gala jal aburr-ni ana-gorrburrwa. 28 Aburr-gata minypa nyirrbu-warburda aburr-workiya ana-goyburrpa, wurra ana-goyburrpa barra nyibu-wenggana burrwa barra nipa Wangarr a-gunggaja burrwa. Rrapa aburr-gata minypa werra nyirrbi-nenga aburr-workiya ana-goyburrpa, wurra ana-goyburrpa barra nyibu-wenggana burrwa barra nipa Wangarr wugupa burrwa. 29 Ny-yinga ny-jata minyja ana-nga biy-bu ny-nyardapa ny-jera japurra ny-jirra, wurra nginyipa jarra ny-mola nyi-ni barra nula marrban barrwa biy-bun ny-yerranga japurra ny-jirra. Rrapa an-gata ana-nga biy-gaypa molma mun-gunegiya mirikal, wurra mun-nginyipa mun-gumirrka burr-guta gala barra ny-jopa nyi-ni nula. 30 Wu workiya an-gata ana-nga a-ngiwijinga nggula gun-nga; rrapa an-gata ana-nga biy-gaypurda a-workiya, gala barra ny-yengga nula minypa nipa muna-gurdanyja barra nggula. 31 Nginyipa barra ny-yinda burrwa ny-yorkiya aburr-werranga minypa nginyipa jal nyi-nirra birripa barra aburr-yirda nggula nginyipa. Metiyu 7:12
32 “Wurra aburr-gata minypa jal aburr-nirra nggula, birripa minyja nginyipa jal nyi-ni burrwa, gun-narda nipa Wangarr gala barra gu-borrwa nggula jimarna nginyipa ny-molamola. Wurra ngika. Wurra aburr-jaranga aburr-gata werra aburr-negiya aburr-workiya, birripa aburr-yinagatiya gurrurta gubi-rrimanga burrwa aburr-borrmunga aburr-gata minypa jal aburr-nirra burrwa birripa. 33 Rrapa aburr-gata minypa aburr-gunggajinga nggula aburr-workiya, birripa minyja nginyipa ny-junggaja burrwa, gun-narda nipa Wangarr gala barra gu-borrwa nggula jimarna nginyipa ny-molamola. Wurra ngika. Wurra aburr-jaranga aburr-gata werra aburr-negiya aburr-workiya, birripa aburr-yinagatiya aburr-gunggajinga burrwa aburr-borrmunga aburr-gata minypa aburr-gunggajinga burrwa birripa. 34 Rrapa minyja nginyipa burr-wu ny-yorkiya minypa nginyipa ny-borrwuja burraya gubu-gurdanyja nggula, gun-narda Wangarr gala barra gu-borrwa nggula jimarna nginyipa ny-molamola; wurra ngika. Wurra aburr-jaranga aburr-gata werra aburr-negiya aburr-workiya, birripa burr-guta aburr-wuchichiya aburr-workiya minypa gubu-borrwuja burraya gubu-gurdanyja burrwa, rrapa ngika minypa gurrurta gubi-rrima. 35 Wurra ana-goyburrpa jarra aburr-gata minypa aburr-bachirra ana-gorrburrwa, ana-goyburrpa barra gurrurta nyibi-rrima burrwa. Buburr-gunggaja burrwa rrapa burrbu-wu. Gala barra nyibu-borrwa jimarna birripa barra gubu-gurdanyja ana-gorrburrwa. Wurra jarra Wangarr nipa guna-gurdanyja barra ana-gorrburrwa wana gun-bapala, rrapa nipiya Waykin A-nirra ana-goyburrpa nyiburr-yigipa walkurpa yerrcha, minypa Wangarr nipa an-mola burrwa aburr-gata aburr-werra gu-galiya yerrcha gala aburr-japurramaya nula aburr-workiya. 36 Aburr-werranga buburr-gunggaja burrwa buburr-workiya minypa Nyanyapa arrku waykin a-nirra nipa an-gugunggaja.
Gala Barra Burr-yopa Aburr-werranga
(Metiyu 7:1-5)
37 “Gala barra gun-nerra ny-borrwa burrwa aburr-werranga; gala yapa Wangarr gun-nerra gu-borrwa nggula nginyipa. Gala barra ny-borrwa burrwa nyi-ni aburr-werranga minypa Wangarr barra burr-bu; gala yapa nipa gu-borrwun nginyipa biy-bun. Baywarra nega burrwa aburr-gata aburr-werranga, rrapa nginyipa Wangarr baywarra gu-nega barra nggula. 38 Burr-wu workiya barra rrapa Wangarr biy-wu nginyipa. Minypa gun-maywapa nipa barra mu-jolartcha nggula, gu-ngana mu-maya barra, lika a-daltalja barra rrapa mu-jurdicha barra barrwa barra mu-jolartcha nggula, nginyipa barra ny-ma gu-ngana mun-gumaya. Gu-gurda ngacha minypa Wangarr arr-wucha a-workiya; wurpa lika nginyipa ny-ma barra minypa gun-gata mu-ngoyurra nginyipa burr-wuna aburr-werranga.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa wurra gama gorlk.
39 Rrapa barrwa a-wena burrwa meyali gu-murna minypa gun-guna: “An-gapula an-guyinda gala a-yinmiya an-ngardapa murla mu-rrima nula an-nerranga; gala yapa wugupa abirri-bunggun mu-gochila. Metiyu 15:14 40 Rrapa an-gugaliya marn․gi a-nirra a-bamburda gala a-yinmiya nipa a-beyba an-nigipa marn․gi an-gunega, wurra ana-nga warrpam nipa marn․gi a-ni, nipa jarra minypa an-nigipa marn․gi an-gunega a-ni barra. Metiyu 10:24-25; Jon 13:16; 15:20
41 “Wurra an-nga nula nginyipa minypa nyi-nacha baluk gu-barrngumurra nula an-nginyipa worlapa nggu ana-mipila, wurra minypa gala ny-borrwiya gun-jong wana gun-bapala gu-barrngumurra ngguluwa ny-mipila? Wurra jimarn jarra bama ny-yinaga nipa wupa ngardapa gapula a-nirra, ya? 42 An-nga nula an-nginyipa worlapa nggu nginyipa minypa ny-yeya nula, ‘Dericha, a-lay, ngaypa barra ngu-yerrnyja nggula baluk ny-mipila gu-barrngumurra’? Wurra minypa nginyipa ny-yinagata ny-yeya nula ny-yorkiya wurra jarra gala marn․gi gun-jong wana gun-bapala gu-barrngumurra ngguluwa ny-mipila, nginyipa ny-jarda waykin ny-molamola rrapa wupa ny-yerra. Wurra burdak gun-jong ny-mipila gu-barrngumurra ma, yerrnyja yarlanga, barra nginyipa ny-jana rrapa gun-mola gu-ni nggula nginyipa barra ny-yerrnyja nula an-nginyipa worlapa nggu baluk ana-mipila gu-barrngumurra.
Gun-jong Gun-guyinda Rrapa Balaja Nipa Mu-rrimanga
(Metiyu 7:16-20; 12:33-35)
43 “Gun-molamola gun-jong gala gu-yinmiya mu-rrima mun-nerra balaja, rrapa gun-nerra gun-jong gala gu-yinmiya mu-rrima mun-molamola balaja. 44 Gu-gurda ngacha minypa ngayburrpa marn․gi nguburr-nirra nula gun-jong minyja gun-mola waygaji gun-nerra, minypa mu-guyinmiya ngacha balaja nipa mu-rrimanga. Minypa gala nguburr-yinmiya ngubu-ma mun-gubocha ji-bornangguna ji-guyinda, rrapa gala nguburr-yinmiya gurnal ngubu-ma gu-lokula ana-guyinda; wurra ngika. Metiyu 12:33 45 Gun-narda gun-maywapa ranginy, minypa gun-burral an-molamola an-guyinda an-gugaliya arr-jalkakaja a-workiya minypa nipa an-ngurrnga gun-molamola gu-borrwuja a-workiya; wurra an-nerra an-guyinda an-gugaliya nipa jarra werra arr-nenga a-workiya minypa nipa an-ngurrnga gun-nerra gu-borrwuja a-workiya. Ngardawa an-gugaliya gun-nga nipa an-ngurrnga gu-borrwuja, gun-gata minypa nipa ngana a-jirra a-weya a-workiya. Metiyu 12:34
Meyali Gun-gata Minypa Bala Gubirri-gupuna Ngardapa Ngardapa
(Metiyu 7:24-27)
46 “An-nga nula ana-goyburrpa bunggawa ngunabi-nenga nyiburr-workiya rrapa gala nyiburr-yinda minypa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-workiya? 47 Wurra an-gata ana-nga nguna-jurrjurrmunga ngaypa rrapa a-galiyarra apula janguny ngaypa ngu-weya, ngaypa arr-gurdagurdarra barra an-gata an-gugaliya an-guyinmiya ngacha. 48 Nipa an-gata minypa gun-maywapa ranginy an-gugaliya gu-jarlapuna bala. Minypa a-garrmurra a-bamuna, lika gatiya gu-jandarra nipa gu-gurrmurra gun-nigipa bala. Lika nuwurra waypa bugula guna-warrchinga, gu-buna bala, wurra gun-gata bala gala gu-rrumiyarna; ngardawa an-gata an-gugaliya gu-jarlapuna gun-derta gu-jinyjapa. 49 Wurra an-nerranga an-gata ana-nga borijipa a-galiyarra apula a-workiya gun-ngaypa janguny rrapa gala a-yirda a-bamba minypa ngaypa ngu-wena, nipa minypa gun-maywapa ranginy bala gu-jarlapuna, wurpa lika minypa gu-jel gu-gurrmurra. Minypa nipa gala a-garrmungarna rrapa gu-barnjingarna gun-nigipa bala gata wupa; wurra waykin nipa gu-jarlapuna. Lika nuwurra waypa bugula guna-warrchinga, lika gun-gata bala gu-rrumurra; gu-darrdarrjinga gu-bunggunapa laka gu-gayana.”

6:1 Deuteronomy 23:25

6:4 1 Samuel 21:1-6; Leviticus 24:9

6:22 1 Birta 4:14

6:23 2 Chronicles 36:16; Jama Aburr-ji 7:52

6:31 Metiyu 7:12

6:39 Metiyu 15:14

6:40 Metiyu 10:24-25; Jon 13:16; 15:20

6:44 Metiyu 12:33

6:45 Metiyu 12:34