8
Jesus Balaja Burr-wuna Mu-wurra Yerrcha 4, 000
(Metiyu 15:32-39)
Lika gun-gatiya gun-nerranga gun-ni, mola wurra gama gorlk aburr-mulpiyana nula Jesus. Lika gun-gata balaja mu-wulebiyana burrwa, lika Jesus a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa jawina aburr-bona gurda nula, lika a-yinanga burrwa, “Aburr-guna wurra gama gorlk ngaypa ngu-worijinga burrwa ngardawa gipa gugu ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa nguburr-ni rrapa balaja mu-wulebiyana burrwa. Minyja ngaypa nguburr-jerrma gun-birripa rrawa minypa aburr-werrmiyana, birripa aburr-bamba, gojilapa murna aburr-derichin, ngardawa aburr-werranga gu-baykarda aburr-bona gurda.”
Wurra Jesus burr-yika jawina aburr-wena nula, “Aya. Wurra balaja mun-an․gaya barra ngayburrpa arrbu-wu? Wurra ngayburrpa gu-werrapa nguburr-nirra.”
Wurra Jesus a-yinagata, “Ana-goyburrpa mu-yinmiyapa rakaraka nyibi-rrimanga?”
Birripa aburr-yinagata, “Minyja arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7.”
Ganapiya, lika nipa Jesus a-wena burrwa wurra gama gorlk barra birripa gu-jel aburr-raka. Lika nipa mun-gata rakaraka mu-menga arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, lika a-japurramayana nula Wangarr. Lika mu-rrumurra mun-gata rakaraka, lika burr-wuna aburr-yigipa jawina barra birripa burrbu-wu aburr-boy. Ganapiya, lika birripa burrbu-wuna aburr-bona.
Rrapa an-gata an-delipa jichicha abi-rrimarra an-jaranga ngika, Jesus a-japurramayana nula Wangarr, lika a-wena burrwa aburr-yigipa jawina barra jichicha burrbu-wu aburr-boy wurra gama gorlk. Ganapiya, lika mbi-barra, aburr-durtchinga. Lika mun-nerranga mu-ngukiyana Jesus burr-yika jawina mbi-menga, wana burlupurr gu-guyinda mbi-jolartchinga, gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7. Wurra minypa aburr-gata wurra gama gorlk mu-ngoyurra mbi-barra balaja rrapa jichicha abu-barra, aburr-gata mu-wurra yerrcha wupa birripa 4,000.
10 Lika gu-gata wenga burr-jerrmarra wurra gama gorlk aburr-jekarra rrawa. Warrika nipa rrapa aburr-yigipa jawina mu-michiyang aburr-warrchinga, yi-gata aburr-bona Dalmanúcha (Dalmanutha) rrawa gu-jirra gu-boya.
Berachi (Pharisee) Yerrcha Jal Aburr-ni Jimarna Barra Jesus Burr-barlmarrk Jama A-ji Burrwa
(Metiyu 16:1-4)
11 Lika gu-gata wenga Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-bona gurda nula Jesus rrapa abu-jurnajuchuwuna, jimarna nipa barra a-yinmiya jama a-ji rrapa a-wengga rrapa minypa mari gubu-garra nula. Minypa aburr-wena nula yama nipa burr-barlmarrk jama a-ji barra birripa marn․gi aburr-ni nula jimarn jarrapa nipa Wangarr an-nika. Metiyu 12:38; Luk 11:16 12 Wurra nipa Jesus gu-murna a-ngekarra, lika a-wena burrwa, “Nyiburr-gurdiya gorlk gun-nardiya rrawa, an-nga nula ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra nyibi-na barra Wangarr gun-nika ganyjarr? Wurra ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa nipa gala barra nyirr-gurdagurdarra ana-goyburrpa ganyjarr.” Metiyu 12:39; Luk 11:29
Minypa Gun-maywapa Ranginy Gandichawa Mun-gurdurtcha Berachi Yerrcha Mun-burriya Rrapa Ayrat (Herod) Mun-nika
(Metiyu 16:5-12)
13 Gu-gata wenga nipa burr-bawuna a-bona, mu-michiyang a-warrchinga. Lika a-jurrwurra gu-gapa gu-rrenyjiya, aburr-yigipa jawina burr-guta. 14 Wurra aburr-yigipa jawina aburr-bamapuna, gala rakaraka mbi-ganyjingarna gurda, wurra mun-ngardapiya wupa mbi-ganyja gurda mu-michiyang. 15 Gun-gatiya aburr-bamuna gurda, lika Jesus a-wena burrwa, “Buburr-jarlapiya nula mun-gata Berachi yerrcha mun-burriya rrapa mola Ayrat (Herod) mun-nika mun-gata minypa gandichawa rakaraka mu-nenga mu-workiya.” Luk 12:1
16 Gun-narda Jesus a-wena, wurra aburr-yigipa jawina aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “Gun-narda nipa a-wena ngardawa rakaraka nguburr-bamapuna, ya?”
17 Nipa Jesus gu-borrwurra birripa aburr-wena aburr-ni, lika a-yinanga burrwa, “An-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-weya rakaraka gun-nyagara? Wurra gala nyibu-borrwa, ya? Wurra nyiburr-gerna, ya? 18 Minyja mipila nyiburr-jirra nyiburr-jirra, wurra gala nyiburr-yinmiya nyibi-na, ya? Gelama nyiburr-jirra nyiburr-jirra, wurra gala nyiburr-galiya, ya? Wurra yama nyibu-borrwa? Jeremiah 5:21; Ezekiel 12:2; Mark 4:12 19 Wurra mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna ngu-rrumurra burrwa aburr-gata mu-wurra yerrcha 5, 000, mun-narda mu-yinmiyapa mu-ngukiyana?”
Birripa aburr-yinanga nula, “Burlupurr wana gun-babalapa gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12.”
20 “Rrapa mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa ngu-rrumurra burrwa aburr-gata mu-wurra yerrcha 4, 000, mu-yinmiyapa mu-ngukiyana?”
Birripa aburr-yinagata, “Burlupurr wana gun-babalapa gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7.”
21 Nipa a-yinagata burrwa, “Minyjiya, ngarla. Wurra gun-gata ana-goyburrpa gala nyibi-na meyali, ya?”
An-gapula Bachéyda (Bethsaida) An-guyinda A-molamiyana
22 Gu-gata wenga aburr-bena gu-gapa gu-rrarnba gun-nelangga Bachéyda (Bethsaida), rrapa gatiya gugu aburr-werranga gu-galiya yerrcha an-gapula abu-ganyja gurda, gala a-ganajarna. Lika aburr-ngiwija nula Jesus nipa barra a-rrima. 23 Wurra Jesus a-menga an-gapula, mernda a-jirra a-rrimarra, a-ganyja, gubirri-bawuna gun-gata rrawa, yi-gata abirri-bona yarlanga. Gata lika Jesus m-bordich a-balkaja mipila a-jirra rrapa minypa a-rrimarra. Lika a-wena nula, “Gipa gun-nga nyi-nacha, ya?”
24 Wurra nipa gu-nana, lika a-yinanga, “Ngaypa mu-wurra yerrcha nguburr-nacha, wurra minypa gun-jong aburr-rrigirrgnga.”
25 Barrwa Jesus a-rrimarra mipila a-jirra, lika nipa burr-guya a-ganana, ganapiya, mun-molamola a-ganana. 26 Lika nipa Jesus a-jerrmarra rrawa. Minypa a-yinagata nula, “Gala barra yi-gata ny-boy bala gu-jirra gu-boya, wurra gomarriya bamba, gun-nginyipa rrawa bengga.”
Birta (Peter) A-ngurrjinga Jesus Nipa Christ
(Metiyu 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Lika gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina yi-gata aburr-bona rrawa gu-jirra gu-boya gun-gata Jecharíya Bilipay (Caesarea Philippi). Gojilapa aburr-bamuna, nipa burr-wengganana, “A-lay, wurra gama gorlk birripa ngunabu-ngurrjinga aburr-workiya minypa ngaypa ngu-ngiya?”
28 “Minyja aburr-werranga bubu-ngurrjinga, jimarna bama aburr-yinaga nginyipa Jon bama burr-gurragaja a-workiyana, rrapa aburr-werranga bubu-ngurrjinga jimarna nginyipa Yiláyja (Elijah), rrapa aburr-werranga bubu-ngurrjinga jimarna aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda mu-ngoyurra gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika nginyipa ny-jatiya ny-nyardapa.” Mark 6:14-15; Luk 9:7-8
29 “Aya. Wurra ana-goyburrpa ngu-ngiya ngunabu-ngurrjinga?”
Wurra nipa Birta a-wena, “Ny-jurda nginyipa Christ* 8:29 An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya Macháya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.” nipa Wangarr gochila nyin-dana.” Jon 6:68-69
30 Lika Jesus a-wena burrwa, “Ngaw, ngarla. Wurra ana-goyburrpa gala barra ana-nga nyiburr-wengga nula ngaypa ngu-ngiya.”
Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
(Metiyu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Lika gun-nardiya gugu Jesus a-wena burrwa a-workiyana aburr-yigipa jawina minypa nipiya An-walkurpa An-gugaliya burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gata mu-murna yerrcha rrapa mola junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula rrapa abu-bu barra a-juwa, rrapa minypa gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika a-molamiya barra. 32 Gun-narda nipa Jesus a-wena yarlanga, wurra nipa Birta ana-nyala a-menga Jesus rrapa a-ganyja balay ngika, lika a-garlmuna, jimarna a-jobujobungarna Jesus gun-narda a-wena janguny. 33 Wurra Jesus a-ngukurdanyjiyana, burr-nana aburr-yigipa jawina rrapa a-jobujobuna Birta. A-yinanga, “Nguna-bawa! Ny-jurda nginyipa an-gata walkwalk Jeytan (Satan)! Nginyipa nyi-guwarga. Gun-gata ny-yena, gun-narda ngika Wangarr nyanma; wurra ana-gugaliya nyanma.”
34 Lika Jesus a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa jawina rrapa mola wurra gama gorlk, lika birripa aburr-bona gurda nula, lika a-wena burrwa, a-yinanga, “Ana-nga minyja nipa jal a-ni barra nguna-jurrjurrma, nipa an-gata gala barra nipa wupa a-borrwiya a-workiya, wurra jarra jama a-ji barra a-workiya gun-gata minypa ngaypa ngu-wu barra, rrapa mu-nguy nguna-jurrjurrmapa barra a-workiya marrban gun-derta gu-barripa. Metiyu 10:38; Luk 9:23; 14:27 35 Ngardawa ana-nga an-gata gala nguna-burdima, jimarna barra wanngu a-negiya, an-gata an-gugaliya jarra gun-nyagara gu-ni barra. Wurra ana-nga minyja aburr-werranga abu-bu, a-juwa minypa nipa an-ngaypa rrapa gun-ngaypa janguny gu-rrimanga apula, an-gata an-gugaliya nipa jarra wanngu a-nipa barra a-workiya. Metiyu 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25 36 Wurra ana-nga an-gata wana an-babalapa a-negiya gun-guna rrawa wurra gala wanngu gun-gunega nipa gu-borrwa a-ni, nipa an-gata gala gun-nga gun-molamola guna-jeka barra nula minypa nipa jama a-ji a-workiyana, wurra gun-nyagara. 37 Rrapa barrwa gala gun-nga rraka nipa an-gata gu-barnja jimarna barra wanngu a-negiya. 38 Wurra an-ngaypa jawina gala barra a-gurkuja burrwa wurra gama gorlk rrapa minypa gona a-ni apula ngaypa rrapa gun-ngaypa janguny. Ngika. Gala a-yinmiya. Wurra aburr-gurdiya gorlk jarra aburr-werra, minypa gala jal aburr-ni nula Wangarr. Wurra minyja ana-nga a-gurkuja burrwa birripa rrapa gona minypa barra a-ni apula ngaypa, an-gata an-gugaliya nuwurra waypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra burr-gujayanaya Nyanyapa niya gun-nika, rrapa minypa aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula aburr-bupiya barra gurda, nipa An-walkurpa gun-gatiya barra gala barra jal a-ni nula an-gata an-gugaliya.”

8:11 Metiyu 12:38; Luk 11:16

8:12 Metiyu 12:39; Luk 11:29

8:15 Luk 12:1

8:18 Jeremiah 5:21; Ezekiel 12:2; Mark 4:12

8:28 Mark 6:14-15; Luk 9:7-8

*8:29 8:29 An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya Macháya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”

8:29 Jon 6:68-69

8:34 Metiyu 10:38; Luk 9:23; 14:27

8:35 Metiyu 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25