11
Jon Bijirri-jerrmarra Gurda Nula Jesus Abirri-jirrapa Abirri-mujaruk
(Luk 7:18-35)
Ganapiya, lika gun-gatiya waypa Jesus gu-wulebana gun-gata nipa gu-jarlapuna a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, lika gu-bawuna a-bona gun-gata rrawa. Lika ay-bamuna, gatiya rrawa gu-jirra gu-boya nipa marn․gi burr-negarra a-bona janguny, rrapa gelama gelama burr-barra a-ni.
Rrapa Jon an-gata bama an-gugurraga gatiya wupa nipa brichina (prisoner) a-ni, nipa waypa a-galiyana minypa Christ a-yinmiyana jama a-ji a-workiyana, lika nipa bijirri-jerrmarra nula abirri-yigipa jawina abirri-mujaruk. Bitipa abirri-wena nula Jesus, “Ny-jurdiya nginyipa nyina-garlmuna arrburrwa nyi-gujerrjerrjiya, wurra waygaji an-nerranga barra nyiburr-gana nula nyiburr-ni, ya?” Abirri-yinagata.
Lika Jesus a-wena butula, “Ana-gotipa birri-boy, birri-ngurrja nula Jon minypa geka nyirri-galiyana rrapa nyirri-nana. Minypa gapula aburr-ni barrwa gugu mipila aburr-jirra aburr-ganana, rrapa minypa aburr-burda aburr-guyinda aburr-rrigirrgnga gugu; rrapa aburr-jeja aburr-ngolkuja aburr-ji minypa gun-guburlububurluja gubi-rrimarra, gun-narda gugu gu-bona burrwa; rrapa minypa aburr-gerna aburr-guyinda barrwa aburr-galiyarra, rrapa mu-ngoyurra gun-nyagara gu-ni barrwa aburr-molamiyana, rrapa minypa aburr-welangga aburr-delipa aburr-galiyarra aburr-nirra gun-molamola janguny. Gu-gurda ngacha. Isaiah 35:5-6; 61:1 Rrapa minyja ana-nga an-gata gala nguna-bawa, a-jeka, an-gata an-gugaliya Wangarr ana-nyala a-jalkakaja, nipa an-molamola a-nirra.”
Ganapiya, lika gun-gatiya waypa Jon bijirri-yika jawina burrbu-bawuna abirri-bona, Jesus a-garlmunapa Jon a-ngurrjinga a-ni burrwa wurra gama gorlk aburr-gata. A-yinanga burrwa, “Minypa ana-goyburrpa nyiburr-bona nula nyiburr-workiyana Jon gata gu-werrapa nipa a-ni, an-nga nula nyiburr-bona nula, ya? Wurra ana-goyburrpa jal nyiburr-ni jimarna barra nyibi-na an-gugaliya a-barrjejignga a-workiya minypa mun-maywapa gorrngunya gu-barlmarrk mu-jalanggakaja gu-workiya, ya? Wurra gun-narda ngika. Wurra an-nga nula nyiburr-bona nula? Wurra ana-goyburrpa jal nyiburr-ni jimarna barra nyibi-na an-gugaliya mun-molamola mun-guyinda mirikal a-barrngumiya a-workiya, ya? Wurra ngika gun-narda. Wurra aburr-gata mun-molamola aburr-barrngumiya aburr-workiya, birripa jarra bunggawa an-guyinda gun-nika rrawa aburr-nirra aburr-workiya, ngaja, ngarla, ngika minypa gu-werrapa. Wurra an-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-bona nula Jon? Wurra ngardawa nipa Wangarr an-nika an-mujaruk, ya? Minyjiya, ngarla! Rrapa gun-narda wupa ngardapa ngika, wurra gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: 10 Jon an-nardiya mu-jurra a-ngurrjinga minypa Wangarr a-wena, a-yinanga,
‘Minyja na, an-ngaypa an-mujaruk mu-ngoyurra ngu-jerrma barra nggula
nipa barra nawanawa a-ni nggula jarlakarr.’ Malachi 3:1
11 Buburr-galiya apula gun-guna gun-burral: Gun-nardiya rrawa an-gugaliya a-ni a-workiyana, wurra an-gata gala ana-nga wana minypa Jon. Wurra wuriya. Wurra an-gata ana-nga gu-rrimanga apula janguny gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-workiya, an-gata an-gugaliya marrban nipa an-nelangga an-delipa, wurra nipa jarra marr a-yinaga an-delipa, Jon nipa an-delipa. 12 Jon mu-namangarta aa gun-guniya burr-guta, aburr-werranga gala jal aburr-ni gun-gata waykin wenga rum. Rrapa aburr-bachirra aburr-guyinda aburr-garlmiya aburr-workiya, jimarn barra burrbu-gaypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha gun-gata minypa nipa burr-ganyjarr jama a-jirra burrwa a-nirra. 13 Ngardawa janguny gun-gata minypa wola gun-guwarr birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika, rrapa joborr gun-gata minypa Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich (Moses), gu-gata ngacha burr-gurdagurdarrana gu-yu wurra gama gorlk minypa an-gugaliya a-yinmiya barra Wangarr ana-murna a-ni. Gu-yinagata gu-workiyana, aa nuwurra Jon a-bena. Luk 16:16 14 Rrapa minyja ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra gun-birripa janguny, an-guna Jon nipiya Yiláyja (Elijah) an-gata birripa mu-ngoyurra abu-ngurrjinga minypa nipa ana-boy barra; wurra gipa gugu a-bena. Malachi 4:5; Metiyu 17:10-13; Mark 9:11-13 15 Ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena.”
16 Lika nipa Jesus mu-nguy a-wena burrwa, a-yinagata, “Nyiburr-gurdiya gorlk ngu-yinmiya barra ngaypa arr-ngurrja, ya? Ana-goyburrpa minypa gun-nga gun-gata gun-maywapa? Wurra ana-goyburrpa minypa gun-maywapa gu-ngarda yerrcha aburr-dawurrjinga aburr-workiya gata wurra gama gorlk aburr-nirra aburr-workiya. Minypa birripa gu-ngarda yerrcha aburr-gonyjinga burrwa aburr-workiya gu-gapa gu-guta, aburr-yinagata,
17 ‘Ngayburrpa nyiburr-japarndiyana,
wurra ana-goyburrpa gala nyiburr-walagiyarna!
Ngayburrpa nyiburr-rruwujana,
wurra ana-goyburrpa gala nyiburr-malchingarna arrburrwa!’
18 Gu-gurdiya ngacha gun-maywapa, wurra gun-burral minypa Jon an-gata bama burr-gurragaja a-workiya rrapa mola an-guna An-walkurpa An-gugaliya. Minypa an-gata Jon nipa gala m-bay a-workiya rakaraka rrapa wayin (wine), rrapa gu-gurda nula ana-goyburrpa nyibu-yopurda nyiburr-workiya, nyiburr-yinaga, ‘Nipa walkwalk a-rrimanga.’ 19 Rrapa minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-bena ana-gorrburrwa nipa jarra m-banga a-workiya, rrapa ana-goyburrpa nyibu-yopurda nyiburr-workiya nipa burr-guta. Minypa nyiburr-yinaga, ‘Minyja na, an-guna nipa mun-jaranga m-banga a-workiya balaja rrapa wayin; rrapa nipa a-malchinga burrwa aburr-gata aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, gu-galiya yerrcha burrbu-gaypurda; rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-werra nipa an-guna a-malchinga burrwa.’ Ana-goyburrpa nyiburr-yinagata nyiburr-workiya nyirrbu-yopurda Wangarr burr-yika jawina. Wurra gun-gata Wangarr gu-borrwurra rrapa jama a-jirra a-workiya, gu-galiya yerrcha aburr-gata wanngu aburr-nirra gugu, birripa jarra nyirrbu-gurdagurdarraja ana-goyburrpa minypa gun-gata gun-molamola gun-jechinuwa.”
Rrawa Gun-gata Gala Gun-nerra Gubu-bawujingarna
(Luk 10:13-15)
20 Lika Jesus a-garlmuna, burr-jonga aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata, ngardawa birripa gala gun-nerra gubu-bawujingarna marrban gun-birripa rrawa nipa burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana. 21 Nipa a-wena burrwa, “Awa! Nyiburr-gata rrawa Goréchin (Chorazin) rrapa Bachéyda (Bethsaida) nyiburr-nirra, yama nyiburr-ngukurdanyjiyarna? Wurra burraya burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa. Wurra aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa Daya (Tyre) rrapa Jaydan (Sidon), minyja birripa gubi-nacharna gun-birripa rrawa Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirrarna minypa gun-guniya nipa jama a-jirra gun-goyburrpa rrawa, birripa gun-nerra gubu-bawujarna aburr-jarl rrapa burr-guya aburr-ngukurdanyjiyarna nula Wangarr. Isaiah 23:1-18; Ezekiel 26:1—28:26; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Zechariah 9:2-4 22 Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-goyburrpa nuwurra waypa barra nipa Wangarr burr-mari a-wengga, burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa; aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa Daya rrapa Jaydan, birripa jarra marr gu-yinda barra gun-nerra gu-ni burrwa. 23 Rrapa nyiburr-werranga nyiburr-gata Gapárniyam (Capernaum) nyiburr-nirra, ana-goyburrpa jimarna bama nyiburr-yinaga waykin nyirr-wenyaga barra nipa Wangarr, ya? Wurra nipa jarra nyirr-yerrnyja barra yi-gata gu-bol. Wurra aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa Jorram (Sodom), minyja birripa gubi-nacharna gun-birripa rrawa Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirrarna minypa gun-guniya nipa jama a-jirra gun-goyburrpa rrawa, birripa aburr-ngukurdanyjiyarna rrapa gun-birripa rrawa mu-nguy gu-jirrarna. Isaiah 14:13-15; Genesis 19:24—28:22 24 Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-goyburrpa nuwurra waypa nipa Wangarr burr-mari a-wengga, burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa; aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa Jorram, birripa jarra marr gu-yinda barra gun-nerra gu-ni barra burrwa.” Metiyu 10:15; Luk 10:12
Buburr-boy Gurda Barra Nyiburr-nyilja
(Luk 10:21-22)
25 Gatiya ji-maywapa marnnga Jesus a-wena, “Anya, ny-jurdiya Bunggawa nyi-nirra waykin rrapa wupa, ngaypa ngu-marrkapchinga nggula ngu-nirra, ngardawa gun-nginyipa janguny nginyipa ny-yilkakaja burrwa aburr-gata minypa marn․gi gun-jaranga rrapa aburr-borrwiya minypa birripa aburr-guralcha; wurra aburr-geka jarra nginyipa burr-gurdagurdarrana. 26 Ngardawa, Anya, nginyipa ny-borrwurra minypa gu-gurda ngacha gun-molamola gu-ni barra.” A-yinagata Jesus a-wena nula, a-marrkapchinga nula Wangarr.
27 Ganapiya, lika barrwa a-wena burrwa wurra gama gorlk, a-yinagata, “Ngun-anya nguna-wuna gun-bulapalawa. Gala ana-nga marn․gi nula an-guna An-walkurpa, wurra nipa wupa ngardapa Ngun-anya. Rrapa nipa Ngun-anya gala ana-nga marn․gi nula, wurra an-guna An-walkurpa rrapa barrwa ana-nga nipa a-borrwuja rrapa a-gurdagurdarraja. Jon 3:35; 1:18; 10:15
28 “Nyiburr-gata nyiburr-maywapa minypa nyiburr-bamiya gun-gun․gun gun-guyinda rrapa nyiburr-werra nyiburr-nirra, buburr-boy gurda barra ngaypa arr-jalkaka, nyiburr-nyilja. 29 Buburr-malcha apula ngaypa jama ngu-jirra, rrapa marn․gi buburr-nipa ngaypa nyanma. Gu-gurdiya ngacha minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga nyiburr-nyilja barra. Ngardawa ngaypa ngu-ngurrnga ngu-dor, rrapa gala wana ngu-negiya ngu-workiya; Jeremiah 6:16 30 wurra minypa ngarripa wugupa jama arr-ji, gun-gata gun-mola gu-ni barra nggula minypa ngaypa gatiya barra wugupa nggula.

11:5 Isaiah 35:5-6; 61:1

11:10 Malachi 3:1

11:13 Luk 16:16

11:14 Malachi 4:5; Metiyu 17:10-13; Mark 9:11-13

11:21 Isaiah 23:1-18; Ezekiel 26:1—28:26; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Zechariah 9:2-4

11:23 Isaiah 14:13-15; Genesis 19:24—28:22

11:24 Metiyu 10:15; Luk 10:12

11:27 Jon 3:35; 1:18; 10:15

11:29 Jeremiah 6:16