5
Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Walkwalk An-jaranga A-rrimarra
(Metiyu 8:28-34; Luk 8:26-39)
Lika Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bena rrawa gu-gapa gu-rrarnba gun-nelangga Geracha (Gerasa). Lika gatiya waypa mu-michiyang wenga Jesus a-gortkurrchinga gu-rrarnba, an-ngardapa an-gugaliya a-bena nula, gata wupa wenga ana-bena gu-gurrema gu-ngarnama gatiya abu-gurrmunga aburr-workiya an-gugaliya a-juwiya a-workiya. Nipa an-gata an-gugaliya walkwalk a-rrimarra, lika nipa gata a-ni a-workiyana gu-gurrema gu-ngarnama, rrapa an-gubandawiya jirn (chain) abu-bichingarna, wurra ngika. Minyjiya. Gipa mu-ngoyurra wurra jurdach abu-bichinga aburr-workiyana an-gubandawiya jirn, wurra nipa a-rrumurra a-workiyana an-gata an-gubandawiya, rrapa gala ana-nga a-yinmiyarna burda a-nengarna nipa an-gata. Ngika. Wurra jarra ana-munya rrapa ji-gurdarrja a-rrigirrgarra a-workiyana gata wuparnana gu-ngarnama gatiya morrpiny yerrcha burrbu-gurrmunga aburr-workiya; rrapa gu-bulgapulga a-rrigirrgarra a-workiyana, a-gonyjinga a-workiyana rrapa a-gorndiyana a-workiyana gu-jandarra.
Lika nipa gu-gata a-nana Jesus balay wenga, lika ana-yurtchinga ana-ni, lika ana-menama gu-rrana nula Jesus. 7-8 Lika Jesus ana-nyala a-wena nula, “Ny-jurda walkwalk nyina-bengga. Gu-garda wenga bawa an-gata an-gugaliya.”
Lika nipa walkwalk a-gonyjinga burr-guya, “Jesus, ny-jurda Ny-yalkurpa nula Wangarr biy-yika an-gata wana an-babalapa, nginyipa an-nga nula nyina-bona apula? Wurra nipa an-gata ngardawa ana-ninyarra, gala barra nguna-bu.”
Lika Jesus a-wena nula, “Ny-yinga ny-yelangga?”
Nipa a-yinagata, “Ngaypa ngu-welangga ngunabu-ngurrjinga aburr-workiya ‘An-murra’, ngardawa ngayburrpa nyiburr-jaranga.” 10 Barrwa rrapa walkwalk yerrcha aburr-ngiwija nula Jesus gala barra burr-jerrma gun-birripa rrawa.
11 Rrapa bigibigi jin-gata jin-bulapalawa m-banga jiny-boya gun-gata balay ngika gu-bulgapulga. 12 Lika aburr-gata walkwalk yerrcha aburr-ngiwija nula Jesus, aburr-yinagata, “A-lay, nyirr-jerrma achila jin-gata jin-murra bigibigi barra yi-gata nyiburr-yurtcha achila.” 13 Lika Jesus gu-yagurrmurra burrwa, lika walkwalk yerrcha aburr-bena gurda, abu-bawuna an-gugaliya, lika aburr-bona yi-gata bigibigi jin-bulapalawa jiny-jirra. Lika jin-gata bigibigi 2, 000 jin-murra gu-bulgapulga gu-bukula jiny-bupiyana jiny-yurtchinga; jiny-yurtchingapa gu-bugula jiny-juybuna gu-bulgapulga gu-gera.
14 Rrapa aburr-gata gu-galiya yerrcha jaga aburr-ganana achila aburr-workiyana jin-gata bigibigi jin-guyinda, birripa aburr-yurtchinga, gun-gata janguny gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona gu-murna rrawa gun-gata rrapa minypa gu-werrapa gu-werrapa gu-jirra gu-boya burr-guta. Lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna gurda barra gubi-na an-nga nula. 15 Lika aburr-bena nula Jesus, lika abi-nana an-gata an-gugaliya walkwalk an-jaranga a-rrimarra nipa mirikal a-barrngumurra rrapa gatiya a-ni an-mola. Lika birripa aburr-gurkuja. 16 Rrapa aburr-werranga gipa mu-ngoyurra gubi-nana, birripa lika gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona an-gata an-gugaliya a-yinmiyana a-molamiyana rrapa jiny-yinmiyana bigibigi jiny-juybuna.
17 Lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna, aburr-ngiwija nula Jesus gun-birripa rrawa gun-gata wana gun-bapala nipa barra gu-bawa a-boy.
18 Lika gu-gata wenga Jesus a-warrchinga mu-michiyang, lika an-gata an-gugaliya walkwalk a-rrimarra nipa a-ngiwija nula Jesus minyja wugupa abirri-boy. 19 Wurra Jesus gala gu-yagurrmungarna nula. Wurra a-yinanga nula, “Nginyipa ny-boy barra rrawa, rrapa minypa aburr-nginyipa aburr-borrmunga ny-yengga barra burrwa a-yinmiyana Wangarr jama a-ji nggula minypa nipa a-worijinga nggula.”
20 Ganapiya. Lika nipa an-gata an-gugaliya a-bona gun-gata rrawa gu-ji gu-bona arr-gulirrwirrka arr-murna, minypa 10, minypa a-wena burrwa a-bona Jesus a-yinmiyana a-gunggajinga nula. Lika gun-nardiya wurra gama gorlk burr-guya gubu-borrwurra aburr-ni.
Jesus Wanngu Bijirrinyu-negarra Jayrach (Jairus) Jin-nika Jin-walkurpa Rrapa Jin-nerranga Jin-gata Gipa Jemberr Gun-jaranga Jiny-yorrpuna Jiny-yu
(Metiyu 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Lika gatiya waypa Jesus ana-jekarra, a-bena gu-guna gu-rrenyjiya, lika aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-garlmuna gurda, aburr-bena nula gatiya gu-rrarnba. 22 Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata jaga a-ganana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa ana-bona, nipiya an-nelangga Jayrach (Jairus). Lika gatiya waypa a-nana Jesus, lika a-bungguna nipa ana-rrepara rrapa minypa bukula a-jirra gu-jel a-yunya. 23 Lika a-ngiwija nula Jesus, “A-lay, jin-ngaypa delipa gu-derda wana jiny-yorrpurda, yi-gurrepa jiny-juwa barra. Marliya, japurra ngapa ny-jirra. Guwa, arr-boy barra n-dima, barra nipa jiny-molamiya rrapa jin-digirrga.”
24 Lika Jesus a-garlmuna nula, rrapa wurra gama gorlk aburr-jaranga gatiya wugupa aburr-bamuna, wurra minypa abu-marnjinga.
25 Rrapa jin-ngardapa gama jin-gata jiny-jortchinga jiny-yorkiyana gun-gatiya nipa jiny-yorrpuna jiny-yu gun-bulawa jemberr minypa 12. 26 Minypa jiny-bona, an-buburda jin-dimarra an-jaranga rrapa rrupiya mu-wulebana achila. Wurra jimarna jiny-molamiyarna, wurra jarra burr-guya jiny-yorrpuna jiny-yorkiyana.
27 Lika jiny-jaliyana nula Jesus, lika jina-bona, wurra gama gorlk burr-ngorrkorndanga jina-bamuna, nipa ana-jonama jiny-bena, lika mirikal mu-rrimarra nula. 28 Ngardawa nipa jin-ngurrnga jiny-yena, “Minyja ngaypa ngu-rrima nula mirikal barra ngaypa ng-gaypa barlmarrk, lika ngu-molamiya.”
29 Ganapiya, lika gun-gatiya nipa mu-rrimarrapa, warrika jinyu-derichinga mu-ngoyurra jiny-jortchinga jiny-ji jiny-yorkiyana. Lika wuparnana jiny-jaliyana jiny-molamiyana.
30 Lika Jesus a-galiyana barlmarrk gu-bona nula, lika a-ngukurdanyjiyana gata gojilapa wurra gama gorlk aburr-jinyja. Lika a-yinanga burrwa, “Ana-nga mun-ngaypa mirikal mu-rrimarra?”
31 Wurra aburr-yigipa jawina aburr-yinanga, “Wurra gala burr-na wurra gama gorlk bubu-marnjinga, ya? Wurra an-nga nula ny-yena ana-nga mu-rrimarra nggula?” 32 Wurra burdak lika burr-nana a-gomarriyana a-yu ngardawa ana-nga an-gata mu-rrimarra nula.
33 Wurra jin-gata gama ngardawa nipa marn․gi mu-rrimarra nula mun-gata mirikal rrapa minypa jiny-molamiyana, lika jina-bona nula Jesus, wurpa lika jiny-jurkuja jinyu-ni rrapa jiny-yurrwurrjinga. Lika ji-menama gu-rrana nula rrapa jiny-nyurrjiyana nula nipa jiny-yinmiyana. 34 Lika nipa Jesus a-wena achila, “A-jay, walkur, ngardawa nginyipa marr ny-balcha apula lika nginyipa ny-molamiyana. Wurra gala barra ny-jurkuja. Wurra nginyipa ny-molamola gugu boy. Gun-narda gala ny-yinmiya barrwa ny-yorrpa.”
35 Wurra gun-gatiya waypa Jesus a-wena achila a-ni, aburr-werranga aburr-bona gurda gu-gata wenga Jayrach gun-nika rrawa, an-gata jaga a-ganana a-workiyana bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya. Lika aburr-yinanga nula Jayrach, “Jin-nginyipa delipa gipa gugu jiny-juwuna; gala ny-yinmiya barrwa ny-yenggana an-guna bunggawa.”
36 Jesus a-galiyana birripa aburr-wena nula Jayrach, wurra gala marr a-balcharna burrwa. Wurra a-wena nula Jayrach, “Gala barra ny-jurkuja. Wurra marr ny-balcha barra apula.” 37 Lika burr-jerrmarra wurra gama gorlk aburr-bona rrawa. Wurra nipa burr-ganyja Birta (Peter) rrapa Jeymch (James) rrapa Jon an-gata Jeymch an-nika worlapa niya, aburr-gurdiya wupa; 38 lika Jayrach wugupa aburr-bona gun-gata gun-nigipa rrawa.
Gata waypa aburr-bena, Jesus burr-nana gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-bamuna rrapa burr-guya aburr-rruwujana aburr-ni. 39 Lika nipa a-barrngumurra wupa gu-bala. Lika a-yinanga burrwa, “An-nga nula gu-ngardapa nyiburr-negiyana nyiburr-bamuna rrapa nyiburr-rruwuja? Jin-guna delipa gala jiny-juwiyarna, wurra nipa jarra jiny-yurra.” 40 Wurra birripa aburr-garlmunapa aburr-gurdachinga nula, rrapa nipa burr-jerrmarra yarlanga.
Wurra nipa burr-menga mampa acha rrapa nyanyapa acha rrapa aburr-yigipa Jesus burr-yika jawina abirri-jirrapa an-ngardapa, lika aburr-barrngumurra wupa gu-ngarnama nipa delipa jiny-juwuna, jiny-yunya gatiya. 41 Lika nipa jin-dimarra mernda jiny-jirra, lika a-wena achila, minypa gun-birripa wengga a-yinanga, “Dalita gumay,” minypa ngayburrpa gu-jingarliya nguburr-weya, “A-jay, delipa, ngaypa ngu-weya nggula garlma!” 42 Warrika jin-gata delipa jiny-jarlmuna, lika jin-digirrgarra, ngardawa gipa mu-ngoyurra wana jinyu-ni minypa jemberr 12 achila. Lika aburr-gata gochila aburr-barrjinga. 43 Lika Jesus burr-guya a-wena burrwa gun-gata nipa jin-dimarra birripa barra yongun gubi-nega barra. Lika a-wena burrwa barra balaja jibu-wu.