2
Jesus Wanngu A-negarra An-nyarlkuch
(Metiyu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Gu-gata wenga ngorrngurra gun-jaranga ngika, lika Jesus ana-jekarra Gapárniyam (Capernaum). Lika gun-gatiya waypa gubu-borrwurra wurra gama gorlk nipa ana-jekarra, lika aburr-jaranga aburr-garlmuna gurda nula, wupa gu-bala aburr-barrngumurra aburr-yu, gu-ngana aburr-mayana rrapa yarlanga gala melek gu-jirrarna. Rrapa Jesus a-wena burrwa a-ni Wangarr gun-nika janguny.
Barrwa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha an-birripa an-borrmunga an-nyarlkuch abu-ganyja gurda nula Jesus, wurra gala aburr-yinmiyarna aburr-barrngumiyarna, aburr-beyarna nula, wurra aburr-gata aburr-gorlkakaja aburr-ji ngana gu-jirra. Lika nipa an-gata an-nyarlkuch aburr-yigipa aburr-borrmunga abi-jarrkarrana, gu-bala waykin jonama gu-jirra gu-guyinda aburr-warrchinga. Lika bala gubu-lapkujamurra, lika abu-barnjinga, garrung mu-guyinda a-bupiyana a-bamuna, a-bena nula Jesus. Gun-gatiya waypa Jesus gu-nana burrwa minypa birripa burr-guya marr aburr-balcha nula aburr-ni, lika nipa a-wena nula an-nyarlkuch, “A-lay, walkur, nginyipa werra nyi-negiyana gipa gugu baywarra gu-ni nggula.”
A-yinagata nula, wurra aburr-werranga aburr-jinyja joborr marn․gi aburr-gunega, birripa bama aburr-jirra wupa gubu-borrwurra aburr-ni, “A-lay, an-guna an-nga nula nipa a-yinagata a-weya? Wurra nipiya an-gugaliya wana a-negiya nula Wangarr, ya? Wurra an-gugaliya werra a-negiya a-workiya gala ana-nga a-yinmiya a-rorrcha nula mari wurra Wangarr nipa wupa an-ngardapiya jarra.” Aburr-yinagata gubu-borrwurra nula aburr-ni wuparnana aburr-ngurrnga.
Wurra nipa Jesus gu-nana burrwa gun-gata birripa gubu-borrwurra nula, lika nipa a-wena burrwa, “An-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-yinagata nyibu-borrwuja apula nyiburr-nirra? Wurra gun-nga gun-guna jimarna ana-goyburrpa bama nyiburr-yinaga gun-derta apula rraka ngaypa ngu-yirda nula an-guna, ya? Minyja ngu-yinda nula, ‘Nginyipa werra nyi-negiyana ny-yorkiyana gipa gugu baywarra gu-ni nggula,’ gu-gurda ngacha, ya, wurra minyja ngu-yinda nula, ‘Garlma, mun-nginyipa garrung ma, jarlabiya’? 10 Wurra ngaypa arr-gurdagurdarra barra minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ganyjarr gu-rrimanga gun-guniya rrawa nipa barra baywarra ngu-nega ana-gorrburrwa gun-nerra nyibi-rrimarra.” Lika a-wena nula an-nyarlkuch, 11 “A-lay, galiya apula ngu-weya nggula: Garlma, jinyja! Mun-nginyipa garrung ma, lika bamiya boy rrawa!”
12 Lika aburr-jaranga aburr-gata abi-nana an-nyarlkuch a-garlmuna, garrung mu-menga, lika a-bamiyana a-bona. Lika gochila aburr-barrjinga nula Jesus burr-barlmarrk jama a-ji. Lika Wangarr aburr-marrkapchinga nula aburr-ni, aburr-yinanga, “A-lay, gun-narda gala ngubi-nacharna nguburr-workiyarna, ngarla!”
Jesus A-gonyjinga Nula Libay (Levi)
(Metiyu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Lika Gapárniyam wenga Jesus ana-jekarra gu-rrarnba gun-gata Galali. Lika wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula aburr-ni, lika marn․gi burr-negarra aburr-bamuna janguny.
14 Lika gu-gata wenga Jesus a-nana an-gugaliya an-nelangga Libay (Levi), nipa an-walkurpa, an-jirrpungapa Alpiyach (Alphaeus). Nipa Libay gapman (government) jama a-ji a-workiyana minypa rrupiya mu-menga nula a-workiyana, gu-galiya yerrcha burr-gaypuna. Gatiya gu-birlapirla nipa Libay a-ni a-workiyana rrapa jama a-ji nipa Jesus ana-nyala a-nana, lika a-wena nula, “Guwa! Nguna-jurrjurrma.” Lika nipa Libay a-garlmuna, lika a-jurrjurrmurra Jesus.
15 Gu-gata wenga Jesus balapala a-rrenyjinga Libay. Rrapa gun-gatiya waypa nipa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina balaja mbi-barra aburr-ni, aburr-jaranga aburr-gata wugupa burrwa mbi-barra aburr-ni, aburr-gatiya minypa aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, gu-galiya yerrcha burrbu-gaypurda, rrapa minypa aburr-werranga burr-guta aburr-gata aburr-werra birripa wugupa nula Jesus mbi-barra aburr-ni. Ngardawa aburr-jaranga abu-jurrjurrmurra aburr-workiyana. 16 Lika aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega aburr-welangga Berachi (Pharisee), birripa waypa abi-nana Jesus gata wugupa mbi-barra aburr-ni aburr-gata aburr-werra rrapa aburr-gata aburr-mujama nula gapman, lika aburr-wena burrwa Jesus burr-yika jawina, aburr-yinanga burrwa, “An-nga nula nipa Jesus wugupa burrwa aburr-guna mbi-banga aburr-nirra? Wurra birripa jarra aburr-mujama nula gapman, rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya minypa wurra gama gorlk burrbu-gaypurda, ngarla! Rrapa aburr-werranga aburr-guna birripa burr-guta aburr-werra!”
17 Lika Jesus a-galiyana burrwa, lika gun-maywapa ranginy a-wena burrwa. A-yinagata, “Gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-mola, birripa gala jal aburr-ni an-buburda barra bin-dima, wurra aburr-gata aburr-yorrpurda birripa wupa jarra. Gun-narda minypa ngaypa gala nguna-boyarna burrwa aburr-gata minypa jechinuwa aburr-nirra, wurra jarra ngaypa nguna-bona burrwa aburr-gata aburr-werra birripa barra gun-nerra gubu-bawa.”
Minypa Balaja Mbi-bawuja Aburr-workiya Rrapa Wangarr Abu-wengganacha
(Metiyu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Gun-gatiya gun-nerranga gu-ni, Jon rrapa aburr-yigipa jawina rrapa mola aburr-gata Berachi yerrcha, birripa balaja mbi-bawuna aburr-ni, ngardawa gun-birripa gun-guwarr Yichrayal (Israel) aburr-bapurr gun-burriya, minypa wolawola balaja mbi-bawuna aburr-workiyana gun-guwenggana nula. Wurra aburr-werranga aburr-garlmuna, Jesus abu-wengganana. “A-lay, aburr-gurda Jon burr-yika rrapa mola Berachi yerrcha birripa balaja mbi-bawuna, wurra jarra aburr-nginyipa an-nga nula gala mbi-bawujarna?”
19 Lika Jesus gu-ngurrjinga burrwa, a-yinanga, “Gun-narda ana-goyburrpa ngunabu-wengganana, wurra marrka bubu-borrwa gun-maywapa ranginy barra marn․gi nyiburr-ni: Minypa an-ngardapa gochila a-rranapa nipa jiny-ma barra jin-nigipa gama, rrapa gatiya waypa aburr-yigipa jawina aburr-mulpiya nula balaja barra mbi-bay rrapa aburr-worlworlcha burrinyjula, birripa gala aburr-yinmiya wargugu aburr-ni rrapa balaja mbi-bawa. Jarra nipa an-gata burdak wugupa burrwa. 20 Wurra barrwa guna-bamburda aburr-werranga burrbu-gaypa barra lika abu-ga barra aburr-boy, gun-gatiya jarra minypa aburr-yigipa jawina balaja mbi-bawa barra.
21 “Rrapa minypa ana-goyburrpa nyibu-ngurrjinga apula gun-goyburrpa gun-guwarr, jarra ngaypa minypa nguna-ganyja ana-gorrburrwa gun-geka janguny. Rrapa gun-narda nula marrka bubu-borrwa gun-maywapa ranginy minypa gun-guna: Minyja mun-delipa mun-gata mirikal mun-maywa m-barrja rrapa ay-birlpa, wurra gala arr-yinmiya mu-geka mu-guyinda ay-birlpa mun-gata mun-maywa. Gala yapa jurdach ay-wepa rrapa mun-gata mun-geka mu-ngoyurra ay-barnjinga galapa mun-delipa mu-ningin m-bamun rrapa mun-gata ay-birlpana mu-garlmapa wana mun-babalapa m-barrjin.
22 “Rrapa barrwa gun-maywapa ranginy minypa an-gugaliya an-gata wayin (wine) mu-jarlapurda a-workiya: Nipa mun-girra mu-mangga, lika ji-maliyarra ji-guyinda mu-jerrjerrjinga a-workiya yi-gata wupa, wurra nipa gala a-yinmiya jin-gata jin-maywa ji-guyinda mu-jerrjerrja, mu-ngoyurra jinyu-derichinga. Wurra mun-girra m-bongbongja rrapa wana mu-ni, galapa jin-gata jin-maliyarra jiny-birljin minypa mun-gata mun-girra m-boga mu-jingin rrapa jin-gata jin-maliyarra gun-nyagara gu-ningin. Wurra jarra mun-geka wayin an-gugaliya mu-jerrjerrjinga a-workiya ji-maliyarra ji-guyinda ji-geka jarra.”
Jarradi (Saturday) Nula
(Metiyu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Lika Jarradi (Saturday) gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina marlgaway gu-jirra aburr-bamuna. Lika aburr-yigipa jawina mipila mu-jirra mbi-muluwurra aburr-bamuna mun-gata mun-gubay, minypa mun-anngiya, borichel, wurra mun-nerranga. Deuteronomy 23:25 24 Lika Berachi yerrcha aburr-wena nula Jesus. “A-lay, aburr-gurda burr-na aburr-nginyipa jawina. Wurra an-nga nula gun-ngayburrpa joborr gubu-rrumunga aburr-nirra? Wurra geka Jarradi gu-ni ngayburrpa gala nguburr-yinmiya jama nguburr-ji, wurpa niya balaja ngubu-muluwa burr-guta!”
25-26 Lika Jesus a-wena burrwa, “Wurra ana-goyburrpa gala mu-jurra nyibi-nacharna nyiburr-workiyarna, ya, gun-gata janguny Daybit (David) gun-nika? Jarra ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya, wurra gala meyali nyibu-borrwa. Minypa gun-gatiya wola junggay wana an-babalapa a-ni an-nelangga Abáyata (Abiathar), nipa Daybit rrapa aburr-yigipa jawina aburr-werrmiyana aburr-ni balaja rrapa gala mun-nga mu-yurrarna burrwa rraka mbi-bangarna. Lika a-bona, gu-bala a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra, lika rakaraka mun-gata mun-jimurdayan mu-menga, m-barra, rrapa burr-wuna, birripa aburr-gata aburr-yigipa jawina mbi-barra; wurra jarra junggay yerrcha wupa mbi-banga aburr-workiya mun-narda.” 1 Samuel 21:1-6 Leviticus 24:9 A-yinagata Jesus gu-ngurrjinga burrwa, 27 lika gu-mungbuna minypa nipa a-yinagata burrwa, “Gun-guwarr nipa Wangarr a-wena gun-narda Jarradi nguburr-ngeknga nguburr-workiya. Wurra gurda ngika Jarradi wana gun-bapala; wurra jarra Wangarr arr-borrwurra ngarripa arr-gugaliya. 28 Wurra an-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa wana an-bapala gurda nula rrawa rrapa Jarradi nula burr-guta.”

2:23 Deuteronomy 23:25

2:25-26 1 Samuel 21:1-6

2:25-26 Leviticus 24:9