4
Jesus Ana-walkwalk Gelama Werra A-negarra
(Mark 1:12-13; Luk 4:1-13)
Lika gu-gata wenga Mern An-mawunga ana-nyala a-ganyja a-bona Jesus gun-gata gu-werrapa, barra marrka walkwalk ana-nyala a-jurnajuchuwa a-ni gata, minypa nipa walkwalk jal a-ni jimarna barra Jesus werra a-negiya. Yibru Yerrcha 2:18; 4:15 Gun-gatiya minypa Jesus balaja m-bawuna ngorrngurra gun-jaranga minypa 40, lika nipa a-werrmiyana. Lika an-gata an-guwarga a-bena nula Jesus, lika a-yinanga nula, “Minyja nginyipa Wangarr biy-yika Walkur, gun-guna jandarra gun-guyinda yama ny-yengga nula barra nipa gu-ngukurdanyjiya rrapa rakaraka mu-ni ngguluwa?”
Wurra Jesus a-yinanga, “Ngika. Jarra jurra mu-guyinda gu-yurra janguny,
‘An-gugaliya gala a-yinmiya m-balaja mu-guyinda wupa wanngu a-ni,
wurra jarra gun-nga gun-bulawa wengga Wangarr a-weya a-workiya,
gu-gurda ngacha wanngu gun-guni.’ ” Deuteronomy 8:3
Lika nipa walkwalk a-ganyja Jesus rrawa Jirúchalam, lika a-gurrmurra gata waykin gu-bala Nyanyapa arrku gun-nika gun-japurra rrawa, waykin gata a-ji. Lika a-yinagata nula, “Minyja nginyipa Wangarr biy-yika Walkur, marrka gortkurrcha. Ngardawa jurra mu-guyinda gu-yurra janguny,
‘Wangarr a-wengga barra burrwa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk
birripa barra aburr-gunggaja nggula.
Minypa murna aburr-jirra aburr-guyinda bubi-rrima barra aburr-ji,
rraka nginyipa gala ny-yinmiya gu-jandarra biy-bu rrepara ny-jirra.’ ” Psalms 91:11-12
A-yinagata walkwalk a-wena rrapa minypa Wangarr gun-nika wengga gu-ngukurdanyjinga, jimarna barra Jesus a-gortkurrcha rrapa a-juwa.
Wurra nipa Jesus a-yinagata nula, “Ngika. Wurra janguny gun-ngardapiya gu-yinaga gu-yurra, ‘Nginyipa gala barra ny-jurnajuchuwa an-nginyipa an-ngardapiya nggula Wangarr.’ ” Deuteronomy 6:16
Gu-gatiya wenga nipa walkwalk a-ganyja Jesus waykin mu-mirk, lika nipa walkwalk ana-nyala a-gurdagurdarrana Jesus gu-nana gun-nardiya rrawa gun-jaranga gu-jirra gu-boya, minypa bunggawa yerrcha aburr-ngorrkorndiya aburr-nirra rrapa gun-nga gun-molamola gu-nirra burrwa ngardapa ngardapa. Lika walkwalk a-yinagata nula Jesus, “Barra ngaypa ngiy-wu rrawa gun-guniya, minyja nginyipa ny-menama n-da apula rrapa ny-marrngoypiya apula.”
10 Wurra Jesus a-yinagata nula, “Nginyipa ny-jurda walkwalk, boy! Ngardawa jurra mu-guyinda gu-yurra Wangarr a-wena janguny,
‘Nginyipa barra ny-marrngoypiya nula an-nginyipa an-ngardapiya nggula Wangarr,
rrapa jama ny-ji barra ny-yorkiya nuluwa nipa wupa an-ngardapa.’ ” Deuteronomy 6:13
11 Gu-gata wenga lika walkwalk a-bawuna Jesus, lika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-bona gurda, aburr-gunggajinga nula Jesus.
Jesus A-garlmunapa Janguny Gu-ngurrjinga Burrwa A-bona
(Mark 1:14-15; Luk 4:14-15)
12 Gu-gatiya wenga nuwurra waypa janguny gu-barrjekarra, Jesus a-galiyana minypa Jon abi-rrimarra, abu-bichinga, abu-barnjinga wupa. Lika nipa Jesus a-garlmuna, gu-bawuna gun-gata rrawa Jordan man․garba gu-werrwerrjingapa gu-yurra, lika a-jekarra wana gu-bapala rrawa Galali. Metiyu 14:3; Mark 6:17; Luk 3:19-20 13 Wurra nipa gala a-nirrarna gu-delipa gu-rrawa Nejarach (Nazareth), wurra barrwa a-gakiyana Jepyulan (Zebulun) aburr-bapurr rrapa Neptali (Naphtali) aburr-bapurr aburr-nirra, lika gatiya a-ni gu-rrarnba, rrawa gun-delipa gun-gata gun-nelangga Gapárniyam (Capernaum). Jon 2:12 14 Gatiya Jesus a-ni, minypa Aycháya (Isaiah) an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk gipa mu-ngoyurra a-wena, a-yinagata,
15 “Gun-gata rrawa Jepyulan aburr-bapurr rrapa Neptali aburr-bapurr aburr-nirra,
gun-gatiya man․garba gu-gapa gu-rrenyjiya rrawa rrapa gun-bachirra yi-gapa,
gun-gata rrawa Galali (Galilee), minypa Jentayl (Gentile) yerrcha aburr-nirra —
16 gu-gurda burr-yika gu-rrawa minypa ana-munya aburr-ni,
birripa gubi-nana bardayala gu-jayanayana gu-ji.
Aburr-gatiya minypa gun-gujuwa gu-ji burrwa gu-workiyana,
wurra gun-gujayanaya gugu gu-bena burrwa.” Isaiah 9:1-2
Gu-gurda ngacha janguny.
17 Gu-gatiya wenga lika Jesus a-garlmuna, a-wena burrwa a-workiyana, a-yinagata, “Bubu-bawa gun-nerra, rrapa buburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr. Ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya rum gun-gata waykin wenga.” Metiyu 3:2
Jesus Burr-menga Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Jawina Yerrcha
(Mark 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Gun-gatiya waypa Jesus a-bamuna gu-rrarnba gun-gata gu-rrawa Galali, nipa bijirri-nana gu-galiya yerrcha abirri-gulirrwirrka bitipa jichicha jama abirri-ji abirri-workiyana, an-ngardapa Jayman (Simon) an-gata birripa abu-ngurrjinga aburr-workiya Birta (Peter) an-nelangga, rrapa an-nigipa worlapa niya an-gata Andru (Andrew). Bitipa abirri-menga abirri-ni jichicha mulucha mu-guyinda. 19 Lika nipa Jesus a-wena butula, “Guwa! Ngunabirri-jurrjurrma ngaypa, barra ajirri-gurdagurdarra ana-gotipa nyirri-yinmiya barra gu-galiya yerrcha nyirrbu-ma.” 20 Warrika bitipa mbirri-bawuna mulucha, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.
21 Aburr-bamuna balay ngika, lika nipa Jesus burr-nana aburr-werranga gu-galiya yerrcha, an-ngardapa an-gata Jeymch (James), rrapa an-nigipa worlapa niya Jon, rrapa an-bitipa nyanyapa buta an-gata Jebadi (Zebedee), minypa mu-michiyang aburr-ni, nawanawa aburr-ni mun-gata mulucha. Gatiya waypa Jesus bijirri-nana Jeymch rrapa Jon, lika nipa a-gonyjinga butula. 22 Lika bitipa abirri-bawuna an-bitipa nyanyapa buta mu-michiyang a-ni, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.
Jesus Marn․gi Burr-negarra Janguny Rrapa Bin-dimarra Aburr-molamiyana
(Luk 6:17-19)
23 Ganapiya, lika Jesus a-bona burrwa gun-gatiya rrawa gu-jirra gu-boya Galali. A-bamuna, gu-bala a-bena burrwa a-workiyana Ju (Jew) yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Minypa gatiya wupa rrapa mola yarlanga nipa janguny marn․gi burr-negarra a-workiyana, nipa janguny gun-molamola gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana, minypa gun-nardiya gugu rum gun-gata waykin wenga. Rrapa nipa Jesus bin-dimarra gu-galiya yerrcha minypa gun-nerra gubi-rrimarra rrapa aburr-yorrpuna aburr-ni, lika birripa aburr-molamiyana. Metiyu 9:35; Mark 1:39
24 Rrapa janguny gu-barrjekarra nula, Jiriya (Syria) rrawa gu-jirra gu-boya aburr-galiyana nula, lika burrbu-ganyja gurda nula aburr-gurderda gu-galiya yerrcha. Minypa birripa gubi-rrimarra gu-derda gun-guyinda burr-guya gun-guwurkuricha burr-guta, rrapa minypa walkwalk abi-rrimarra, rrapa minypa murna gun-gurdericha gubu-menga aburr-workiyana, rrapa minypa aburr-nyarlkuch aburr-ni, gu-gata ngacha. Wurra Jesus bin-dimarra, aburr-molamiyana. 25 Rrapa aburr-murra wurra gama gorlk abu-jurrjurrmurra aburr-workiyana, minypa Galali wenga, rrapa minypa gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya arr-gulirrwirrka arr-murna gu-gatiya wenga, rrapa Jirúchalam wenga, rrapa Judíya wenga rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa gu-gapa gu-rrenyjiya man․garba gu-werrwerrjinga gu-yurra rrawa Jordan gu-gatiya wenga burr-guta abu-jurrjurrmurra aburr-workiyana Jesus.

4:1 Yibru Yerrcha 2:18; 4:15

4:4 Deuteronomy 8:3

4:6 Psalms 91:11-12

4:7 Deuteronomy 6:16

4:10 Deuteronomy 6:13

4:12 Metiyu 14:3; Mark 6:17; Luk 3:19-20

4:13 Jon 2:12

4:16 Isaiah 9:1-2

4:17 Metiyu 3:2

4:23 Metiyu 9:35; Mark 1:39