13
Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Bala Wangarr Gun-nika Gu-rrumiya Barra
(Metiyu 24:1-2; Luk 21:5-6)
Gun-gatiya waypa Jesus gu-bawuna ana-bena gun-gata gun-japurra rrawa Wangarr gun-nika, wurra an-ngardapa an-nigipa jawina a-wena nula, “A-lay, Bunggawa, gun-gata na jandarra gun-molamola rrapa bala gun-molamola!”
Jesus a-yinagata, “Aya. Nginyipa gun-narda nyi-nacha nyi-nirra, ya? Wurra gala gu-yinmiya mu-nguy gu-ji gun-gata bala rrapa jandarra, wurra gu-jel gu-yu barra gu-ni ngardapa ngardapa.”
Mari Guna-bamburda Rrapa Gun-nerra Gu-ni Barra
(Metiyu 24:3-14; Luk 21:7-19)
Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna, lika mu-mirk aburr-warrchinga mun-gata mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa, lika gatiya aburr-rakaja, gu-gatiya wenga gubi-nana gurda aburr-ni Wangarr gun-nika bala gun-japurra. Lika Birta (Peter) rrapa Jeymch (James) rrapa Jon rrapa Andru (Andrew), aburr-gurda wupa yongun abu-wengganana aburr-ni Jesus, “A-lay, gun-gata nginyipa ny-yena arrburrwa Wangarr gun-nika bala gun-gata jandarra gu-jel gu-yu barra gu-ni ngardapa ngardapa, gun-narda nipa gu-yinpa barra? Gun-ngiya ngayburrpa mu-ngoyurra nyibi-na barra marn․gi nyiburr-ni ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya?”
Lika Jesus a-garlmuna, a-wena burrwa, “Buburr-jarlapiya. Gala yapa ana-werranga nyirr-yolkajin rrapa ana-goyburrpa nyiburr-lijiwarriyan. Wurra aburr-jaranga aburr-bengga barra rrapa ngaypa ngu-welangga ngunabu-ma barra, minypa aburr-ngunyangunyjiya barra, aburr-yinda, ‘Ngaypa ng-gunaga Christ!’ rrapa minypa barra burrbu-yolka aburr-jaranga wurra gama gorlk.
“Rrapa gun-gata waypa ana-goyburrpa nyiburr-galiya minypa gun-guna rrawa an-dakal a-beya a-workiya, rrapa barrwa minypa janguny guna-jeka, ana-goyburrpa nyiburr-galiya minypa an-dakal a-boya burrwa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa, wurra gala barra nyiburr-gurkuja. Wurra gu-yirdiya barra gu-bamba, wurra gala barra burdak gu-wulebiyapa. Minyjiya. Ngardawa gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-garlma barra aburr-workiya, aburr-bachirramiya barra burrwa mola gu-werranga gu-rrawa, rrapa minypa bunggawa ana-guyinda a-garlma barra a-workiya, mari gu-garra barra nula an-nerranga bunggawa gu-werranga gu-rrawa. Rrapa rrawa gu-ngorrkiya barra gun-jaranga gu-jirra gu-boya gurdiya rrawa, rrapa minypa balaja mu-wulebiya barra gun-jaranga rrawa. Gu-gata ngacha gu-yirda barra gu-ni minypa gu-garlmapa barra mu-nguy gun-nerra gu-ni barra gu-bamba.
“Wurra buburr-jarlapiya. Ngardawa aburr-werranga aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa, birripa nyirrbi-rrima barra nyirrbu-ga, burrbu-wu Ju yerrcha ganychila (councillor) birripa barra burr-mari aburr-wengga ana-gorrburrwa, rrapa gata gu-bala gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya birripa nyirrbu-bu barra. Minyjiya. Rrapa nyirrbu-ga barra, aburr-gata gapman yerrcha bunggawa an-mumurna an-guyinda burr-guta birripa minypa aburr-galiya barra ana-gorrburrwa, aburr-yinmiya barra aburr-wengga ana-gorrburrwa minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa jawina; wurra jarra ana-goyburrpa barra ngaypa ngunabu-ngurrja burrwa. 10 Wurra burdak ni-gugu gu-bulapalawa gu-rrawa aburr-galiya barra gun-ngaypa janguny gun-molamola, nuwurra waypa jurdach gu-wulebiyapa barra. 11 Gun-gata minypa aburr-gata aburr-bachirramiya ana-gorrburrwa nyirrbi-rrima barra aburr-galiya ana-gorrburrwa rrapa burr-mari aburr-wengga ana-gorrburrwa, wurra mu-ngoyurra gala barra nyibu-borrwa nyiburr-ni ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-wengga. Ngika. Wurra gun-gatiya ana-goyburrpa nyiburr-wengga, gun-gata janguny nipa Wangarr nyirr-wu barra. Minypa ana-goyburrpa nyanma ngika, wurra jarra Mern An-mawunga nipa nyanma. Metiyu 10:17-20; Luk 12:11-12
12 “Rrapa gu-galiya yerrcha burrbi-rrima barra aburr-workiya aburr-birripa worlapa burra yerrcha, ngarla, rrapa burrbu-barnja barra aburr-workiya barra aburr-juwa. Rrapa nyanyapa burra yerrcha aburr-yirda barra burrwa aburr-birripa gu-ngarda yerrcha. Rrapa delipa yerrcha aburr-garlma barra, aburr-bachirramiya barra burrwa aburr-birripa nyanyapa burra yerrcha rrapa mampa burra yerrcha, lika burrbu-barnja barra aburr-workiya barra aburr-juwa. 13 Rrapa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa aburr-workiya ngardawa minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa. Wurra ny-yinga ny-jata minyja gala ny-jeka, wurra minypa ny-jinyjapa barra ny-yorkiya, nginyipa nuwurra jurdach wanngu nyi-ni barra. Metiyu 10:22
An-gata An-nerra Warrpam
(Metiyu 24:15-18; Luk 21:20-24)
14 “Wurra gun-gata waypa barra ana-goyburrpa nyibi-na An-nerra Warrpam gatiya nipa a-jinyja gun-japurra gu-bala Wangarr gun-nika — (ny-junarda nginyipa mun-narda jurra nyi-nacha nyi-nirra, marrka borrwa gun-gata gun-nga) — wurra gun-gatiya barra aburr-gata Judíya (Judea) aburr-nirra marrka barra gubu-bawa gun-birripa rrawa, aburr-yurtcha barra mu-mirk mu-ngarnama. Daniel 9:27; 11:31; 12:11 15 Minypa an-gugaliya yarlanga a-nirra gala a-yinmiya gu-bala a-barrnguma, gorlk gu-ma nula; 16 rrapa minypa an-gata jama a-jirra a-nirra balay marlgaway gala a-yinmiya a-jeka, mu-ma mun-nigipa molma mun-gunegiya mirikal. Luk 17:31 17 Gun-gatiya barra burr-guya gun-nerra gu-ni barra achila jin-morichiringa jin-guyinda rrapa ngamangama gu-jarlapurda jinyu-nirra delipa gun-nika. 18 Wurra burdak mu-ngoyurra bubu-wenggana Wangarr; gala yapa gun-gata mern mu-yurtcha. 19 Ngardawa gun-gatiya gu-ni barra, gu-garlmapa barra gun-nerra gu-ni barra warrpam gu-gata ngacha minypa an-gugaliya gala mu-ngoyurra gu-nacharna a-workiyarna, minypa gu-gatiya wenga Wangarr gu-jarlapuna gurdiya rrawa rrapa gu-bamuna gun-guniya gugu, wurra gun-nyagara, rrapa minypa gala barrwa gu-yinmiya. Daniel 12:1; Borrich 7:14 20 Wurra Wangarr gipa mu-ngoyurra gu-borrwurra minypa nipa gun-balmbarra gu-nega barra gun-gata. Wurra minyja gala gun-balmbarra gu-nengarna, gala ana-nga barra a-molamiya. Wurra jarra aburr-yigipa nipa a-jerrjerrjiyanapa burrwa, nipa burr-borrwurra birripa, lika a-garlmuna, gun-balmbarra gu-negarra.
21 “Gun-gatiya barra minyja ana-nga a-yinda a-wengga nggula, ‘Minyja na, an-guna Christ!’ rrapa minyja a-yinda, ‘Yi-gaba na! An-gaba!’ wurra nginyipa gala barra gun-narda marr ny-balcha nula. 22 Ngardawa aburr-gata ngacha aburr-bengga barra aburr-guyolkiya, minypa aburr-ngurrjiya barra Christ rrapa minypa gun-nerranga janguny gubu-ga barra gurda. Minypa burr-barlmarrk jama aburr-ji barra minyja barra burr-yolka Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, barra minypa aburr-lijiwarriya. 23 Wurra ana-goyburrpa buburr-jarlapiya, ngardawa ngaypa gipa mu-ngoyurra ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa gun-gata warrpam.
Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya Ana-jeka Barra
(Metiyu 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Wurra gun-gatiya barra gun-nerra gu-ni, lika gu-gata wenga
‘marnnga jiny-jarlmapa barra an-munya jiny-maya,
rrapa an-gata ran․gu gala a-yinmiya barrwa a-jayanaya a-ji. Isaiah 13:10; Ezekiel 32:7; Joel 2:10,31; 3:15; Borrich 6:12
25 Rrapa waykin wenga jin-jaranga gata jiny-jarlmapa barra jina-bunggapa jinyu-ni,
rrapa wana aburr-bapala aburr-guyinda aburr-gaba waykin nipa Wangarr burr-ngorrka barra.’ Isaiah 34:4; Joel 2:10; Borrich 6:13
26 Lika wurra gama gorlk abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya gu-nguparr ana-bupiya barra ana-bamba burr-barlmarrk rrapa burr-gujayanaya. Daniel 7:13; Borrich 1:7 27 Lika nipa barra burr-jerrma barra aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa minypa burr-bamagutuwa barra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha nipa a-jerrjerrjiyana burrwa. Minypa yinda wenga barlmarrk guna-jeknga gu-workiya, yi-gaba ngunyuna rrapa yi-gaba ngunyuna burr-bamagutuwa barra.
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mun-jawanyja M-burnda Niya Mun-gubocha Rrapa Wombajarr
(Metiyu 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 “Bubu-borrwa gun-jong barra marn․gi nyiburr-ni. Minypa ngayburrpa wolawola ngubi-nacha nguburr-workiya mun-gata mun-jawanyja m-burnda niya mun-gubocha rrapa wombajarr, rrapa marn․gi nguburr-nirra gun-gata yi-gurrepa jemberr. 29 Gun-narda minypa gun-maywapa minypa gun-guna gun-burral: Ana-goyburrpa nyibi-na barra gu-yirda barra gu-ni minypa geka ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, rrapa marn․gi nyiburr-ni barra minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya an-guna An-walkurpa ana-jeka barra. 30 Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Nyiburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha, nyiburr-werranga gala barra mu-ngoyurra nyiburr-juwa. Ngika. Wurra gun-gata ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, gun-bulapalawa gun-gata ni-gugu gu-yirda barra gu-ni. 31 Minyjiya. Gun-guniya rrawa gu-garlmapa barra gun-nyagara gu-ni barra, wurra gun-ngaypa wengga gu-jinyjapa barra gu-workiya.
Gala Ana-nga Marn․gi Gu-yinpa Barra Nipa Ana-jeka Barra
(Metiyu 24:36-44)
32 “Wurra gun-gata gu-yinpa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka gala ana-nga marn․gi, minypa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa an-guna An-walkurpa burr-guta; wurra jarra Nyanyapa arrku waykin a-nirra nipa wupa marn․gi. Metiyu 24:36 33 Buburr-jarlapiya rrapa buburr-gana buburr-ni, ngardawa ana-goyburrpa gala marn․gi gu-yinpa barra gun-balmapa. 34 Gun-gata minypa gun-maywapa wolawola an-gugaliya gu-bawuja a-workiya rrawa rrapa a-boya balay, wurra murna burr-wucha aburr-yigipa aburr-mujama. Minypa jama burr-wucha ngardapa ngardapa, rrapa an-ngardapa an-mujama nipa a-weya nula barra jaga a-gana gun-gata ngana gu-jirra. Luk 12:36-38 35 Gun-narda gun-maywapa minypa gun-burral ana-goyburrpa barra nyiburr-gana nyiburr-ni, ngardawa gala marn․gi gu-yinpa barra rrawa an-gurrimapa ana-jeka barra — waygaji balngga gu-ni barra, waygaji ana-munya gornborrk, waygaji ngana guna-ngarlcha, waygaji ngulamgaba. 36 Gala yapa ni-gugu yibirrich a-benggin rrapa nyirr-nan nyiburr-yungun. 37 Gun-gata ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa rrapa minypa aburr-werranga burr-guta nyiburr-gurdiya gorlk ngaypa ngu-yinaga ngu-weya ana-gorrburrwa: ‘Buburr-gana buburr-ni!’ ”

13:11 Metiyu 10:17-20; Luk 12:11-12

13:13 Metiyu 10:22

13:14 Daniel 9:27; 11:31; 12:11

13:16 Luk 17:31

13:19 Daniel 12:1; Borrich 7:14

13:24 Isaiah 13:10; Ezekiel 32:7; Joel 2:10,31; 3:15; Borrich 6:12

13:25 Isaiah 34:4; Joel 2:10; Borrich 6:13

13:26 Daniel 7:13; Borrich 1:7

13:32 Metiyu 24:36

13:34 Luk 12:36-38