21
Jin-miliyak Rrupiya M-barnjinga Nula Wangarr
(Mark 12:41-44)
Gu-gata wenga Jesus a-ganana, burr-nana gu-galiya yerrcha aburr-gata mun-jaranga rrupiya mbi-rrimanga, birripa minypa aburr-bona gurda aburr-ji Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa, rrapa minypa rrupiya mbi-barnjinga aburr-bona wurra gama gorlk Wangarr mun-nika abu-wuna aburr-workiyana gatiya. Rrapa barrwa jinyu-nana jin-ngardapa jin-miliyak rrupiya jin-nyagara nipa jina-bona, mun-delipa m-barnjinga rrupiya minypa mun-mama abirri-jirrapa burr-guya mun-delipa. Lika Jesus a-yinanga burrwa aburr-yigipa jawina, “A-lay, gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Jin-gaba jin-miliyak marrban rrupiya jin-nyagara, wurra nipa jarra m-barnjinga minypa wana, wurra aburr-werranga aburr-jaranga mbi-barnjinga marr mu-yinanga. Minypa birripa mun-nerranga mbi-ganyja aburr-jekarra rrawa, wurra jin-gata m-barnjingapa mu-wulebana rrapa gala mun-nga rraka mu-ga, balaja burr-guta mu-ma; wurra jin-nyagara.”
Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Bala Wangarr Gun-nika Gu-rrumiya Barra
(Metiyu 24:1-2; Mark 13:1-2)
Aburr-werranga Jesus burr-yika jawina aburr-wengganachichiyana aburr-ni gun-gata nula gun-japurra rrawa Wangarr gun-nika. Minypa birripa gubi-nana burr-guya gun-molamola minypa gubu-gupuna jandarra gun-molamola, rrapa minypa barrwa gun-molamola gubi-negarra minypa gun-nga burr-guta gun-molamola gun-guyinda abu-wuna aburr-workiyana Wangarr. Wurra Jesus a-wena, “Gun-nardiya ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra, gun-gata guna-bamburda gala gu-yinmiya gu-ji gun-gata bala rrapa jandarra, wurra gu-jel gu-yu barra gu-ni ngardapa ngardapa.”
Mari Guna-bamburda Rrapa Gun-nerra Gu-ni Barra
(Metiyu 24:3-14; Mark 13:3-13)
Lika birripa abu-wengganana, “Bunggawa, a-lay, gun-narda nginyipa ny-yena, nipa gu-yinpa barra? Rrapa gun-ngiya ngayburrpa mu-ngoyurra nyibi-na barra marn․gi nyiburr-ni ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya?”
Lika Jesus a-wena burrwa, “Buburr-jarlapiya. Gala yapa ana-werranga nyirr-yolkajin rrapa ana-goyburrpa nyiburr-lijiwarriyan. Wurra aburr-jaranga aburr-bengga barra rrapa ngaypa ngu-welangga ngunabu-ma barra minypa aburr-ngunyangunyjiya barra, aburr-yinda, ‘Ngaypa ng-gunaga Christ!’ rrapa ‘Gun-guniya gugu gun-balmapa!’ Wurra gala barra nyirrbu-jurrjurrma aburr-gata; wurra aburr-guyolkiya. Ana-goyburrpa nyiburr-galiya barra minypa an-dakal a-ni barra, rrapa minypa gu-galiya yerrcha gu-ngardapa aburr-negiya barra aburr-bacha barra nula bunggawa an-guyinda. Wurra gala barra nyiburr-gurkuja. Wurra gu-yirdiya barra gu-ni, wurra gala barra burdak gu-wulebiyapa.”
10 Jesus mu-nguy a-wena, a-yinagata, “Gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-garlma barra gurda aburr-workiya minypa aburr-bachirramiya burrwa mola gu-werranga gu-rrawa. Rrapa minypa bunggawa a-nirra gun-jaranga rrawa nipa ana-garlma barra ana-workiya, mari gu-garra barra nula an-nerranga bunggawa gu-werranga gu-rrawa. 11 Rrapa gu-werranga gu-werranga rrawa gu-ngorrkiya barra rrapa gun-nerranga gu-rrumiya barra. Rrapa gun-jaranga rrawa balaja mu-wulebiya barra rrapa gun-gujuwa gu-yu barra burrwa. Rrapa gu-galiya yerrcha gubi-na barra belabebaga gun-gunega gun-gaba waykin, minypa gu-gurda ngacha burr-gurdagurdarra barra gu-yinmiya barra gu-bamba.
12 “Gu-yirda barra gun-nerra gu-ni barra, wurra burdak mu-ngoyurra aburr-werranga nyirrbi-rrima barra ana-goyburrpa rrapa werra nyirrbu-bu barra. Minypa nyirrbu-ga barra gata barra nyirrbu-barnja gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, gatiya minypa birripa wana yerrcha aburr-yinmiya barra aburr-wengga. Rrapa minypa brichina nyirrbu-barnja barra, rrapa minypa nyirrbu-ga barra nyirrbu-barnja gapman an-guyinda bunggawa a-nirra. Gu-guyinarda ngacha gu-ni barra ana-gorrburrwa ngardawa ngaypa ngu-marr, minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa jawina; 13 wurra jarra gun-gatiya gugu ana-goyburrpa barra ngaypa ngunabu-ngurrja barra burrwa. 14 Bubu-borrwa buburr-ni minypa gun-gata guna-bamburda birripa barra aburr-galiya ana-gorrburrwa rrapa aburr-yinmiya barra aburr-wengga, wurra ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya mu-ngoyurra wargugu nyiburr-ni gun-nga nyiburr-wengga. Wurra gun-nyagara. 15 Ngardawa ngaypa ng-gatiya wugupa ana-gorrburrwa gun-burrderta wengga arr-wu barra, rraka aburr-gata aburr-mari ana-gorrburrwa gala aburr-yinmiya mu-nguy wengga gubu-ngukurdanyja ana-gorrburrwa; jarra aburr-jurnja barra. Luk 12:11-12
16 “Aburr-goyburrpa nyanyapa nggu, mampa nggu, worlapa nggu rrapa jawina yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-borrmunga ana-gorrburrwa, aburr-gurdiya aburr-nyala barra nyirrbi-rrima, nyirrbu-ga barra nyirrbu-barnja ana-werranga a-yinmiya barra a-wengga, rrapa nyiburr-werranga nyiburr-juwa barra. 17 Minypa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa aburr-workiya ngardawa minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa. 18 Wurra gala ny-yinmiya nginyipa ny-murna mu-lijiwarriya nggula, muy-mungbiyapa. 19 Wurra jarra gun-gata minypa ana-goyburrpa mu-nguy nyiburr-jinyjarrapa ana-goyburrpa minypa wanngu nyiburr-negiya barra.
Minypa Gubu-rruma Barra Rrawa Jirúchalam (Jerusalem)
(Metiyu 24:15-21; Mark 13:14-19)
20 “Wurra nuwurra waypa barra ana-goyburrpa nyibi-na an-dakal a-ji barra a-gomarriya Jirúchalam (Jerusalem), ana-goyburrpa marn․gi nyiburr-ni barra gun-gata minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya gun-nardiya barra gubu-rruma barra. 21 Rrapa gun-gata wana gun-bapala rrawa Judíya (Judea), birripa barra warrika gubu-bawa gun-birripa rrawa, wurra aburr-yurtcha barra mu-mirk mu-ngarnama. Rrapa aburr-gata gu-murnangana rrawa aburr-nirra, birripa warrika gubu-bawa barra. Rrapa aburr-gata gu-mugarla aburr-nirra gala barra aburr-boy gurda gu-murnangana rrawa. 22 Ngardawa gun-gatiya gugu Wangarr burr-bu barra Jirúchalam aburr-nirra minypa janguny gu-yinagata gu-yurra gun-burral. Hosea 9:7 23 Gun-gatiya barra burr-guya gun-nerra gu-ni barra achila jin-morichiringa jin-guyinda rrapa ngamangama gu-jarlapurda jinyu-nirra delipa gun-nika. Ngardawa rrawa burr-guya wargugu gu-ni barra minypa Wangarr burr-bu barra. 24 Minypa aburr-werranga aburr-juwa barra. Minypa barrang ana-guyinda burrbu-bu barra, rrapa aburr-werranga burrbi-rrima barra, burrbu-ga barra brichina gu-werranga gu-werranga rrawa. Rrapa minypa Jentayl (Gentile) yerrcha, birripa barra gun-guna rrawa Jirúchalam gubu-jurrparrenyja barra aburr-ni nuwurra waypa barra gu-yinpa gu-wulebiya burrwa.
Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya Ana-jeka Barra
(Metiyu 24:29-31; Mark 13:24-27)
25 “Gu-galiya yerrcha gubi-na barra minypa marnnga rrapa gata jiny-nyukurdanyjiya barra, rrapa ran․gu a-ngukurdanyjiya barra, rrapa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa burr-guya wargugu aburr-ni barra minypa gu-bachirra bartpa wana gu-wulja barra gu-ji rrapa gala marn․gi aburr-yinmiya barra. Isaiah 13:10; Ezekiel 32:7; Joel 2:31; Borrich 6:12-13 26 Minypa murna aburr-dericha barra minypa aburr-gurkuja barra gu-yinmiya barra gu-ni gun-nardiya rrawa, ngardawa wana aburr-bapala aburr-guyinda aburr-gaba waykin nipa Wangarr burr-ngorrka barra. 27 Lika wurra gama gorlk abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya gu-nguparr ana-bupiya barra ana-bamba burr-barlmarrk rrapa burr-gujayanaya. Daniel 7:13; Borrich 1:7 28 Wurra nginyipa waypa barra nyi-na gu-gata ngacha gu-garlmapa barra, wurra garlma, jinyja rrapa waykin gana. Ngardawa gun-gatiya yi-gurrepa guna-boya Wangarr barra gu-mungba gun-gata minypa nipa wanngu biy-nenga a-nirra.”
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mun-jawanyja Gun-jong M-burnda Niya
(Metiyu 24:32-35; Mark 13:28-31)
29 Lika Jesus a-wena burrwa gun-maywapa ranginy minypa a-yinagata, “Bubu-borrwa gun-jong gun-guyinda minypa mun-gubocha, wombajarr, barrwa mun-nerranga mun-nga. 30 Minypa ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya mun-jawanyja m-burnda niya, lika marn․gi nyiburr-nirra nyiburr-workiya gun-gata jemberr yi-gurrepa. 31 Gun-narda minypa gun-maywapa minypa gun-guna gun-burral: Ana-goyburrpa nyibi-na barra gu-yirda barra gu-ni minypa geka ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, rrapa marn․gi nyiburr-ni barra minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya ngaypa bunggawa ngu-ni barra minypa Wangarr nguna-gurrmurra.
32 “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Nyiburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha, nyiburr-werranga gala barra mu-ngoyurra nyiburr-juwa. Ngika. Wurra gun-gata ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, gun-bulapalawa gun-gata ni-gugu gu-yirda barra gu-ni. 33 Minyjiya. Gun-guna rrawa gu-garlmapa barra gun-nyagara gu-ni barra, wurra gun-ngaypa wengga gu-jinyjapa barra gu-workiya.
Minypa Ny-jartchin
34 “Jarlapiya; gala yapa ny-jerna nyi-ningin minypa m-balaja mun-jaranga ny-banga ny-yorkiya rrapa mu-nganicha n-dongga ny-yorkiya rrapa gu-gurda gu-yika gu-rrawa ny-borrwuja ny-yorkiya. Wurra gun-gata guna-bamburda gala yapa gu-benggin, nginyipa gala nawanawa nyi-nirrarna. Minypa gun-maywapa ranginy an-gata an-gujechiya jichicha a-gartchinga a-workiya: Minypa jichicha ana-boya ana-workiya, nipa gala marn․gi ay-yinda a-bamburda, wurra a-gartchingapa a-juwiya. 35 Ngardawa gun-gata mari gu-benggapa barra burrwa warrpam wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya. 36 Wurra gana ni mu-nguy rrapa wenggana Wangarr barra minypa nipa derta biy-nega, nginyipa nyi-lijiwarriya nula gu-gata ngacha mari guna-bamburda, rrapa minypa ny-jinyja barra ny-molamola nula an-guna An-walkurpa An-gugaliya gatiya nipa a-ninyarra.” Jesus a-yinagata gu-ngurrjinga burrwa aburr-yigipa jawina.
37 Rrapa gun-gatiya rrengarrenga gu-ni gu-workiyana, Jesus marn․gi burr-negarra a-ni a-workiyana janguny wurra gama gorlk gatiya gu-japurra rrawa. Rrapa balngga gu-ni gu-workiyana nipa gu-bawuna gun-gata rrawa, a-bona, gata a-ni mu-mirk mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa. Luk 19:47 38 Rrapa ngulamgaba wurra gama gorlk aburr-bona gurda aburr-workiyana Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa barra janguny aburr-galiya nula aburr-ni minypa Jesus gu-ngurrjinga.

21:15 Luk 12:11-12

21:22 Hosea 9:7

21:25 Isaiah 13:10; Ezekiel 32:7; Joel 2:31; Borrich 6:12-13

21:27 Daniel 7:13; Borrich 1:7

21:37 Luk 19:47