3
Wangarr Burr-yika Gu-ngarda Yerrcha
Minyja, a-lay, bubu-borrwa nipa Nyanyapa arrku a-yinmiyana burr-guya gurrurta gu-rrimarra arrburrwa wana, minypa nguburr-yigipa arr-negarra Wangarr nguburr-yika gu-ngarda yerrcha. Rrapa ngayburrpa gun-burral nguburr-yinagatiya nguburr-nirra Wangarr nguburr-yika gu-ngarda yerrcha. Gu-gurda nula gu-guna burr-yika gu-rrawa gala marn․gi arrburrwa, ngardawa gala marn․gi aburr-nirrarna nula Wangarr. Jon 1:12 Japurra ngapa nyiburr-jirra, gun-guniya gugu ngayburrpa Wangarr nguburr-yika gu-ngarda yerrcha, wurra gala yarlanga gu-yu burdak gun-gata nguburr-guyinmiya barra nguburr-ni. Jarra ngayburrpa marn․gi minypa nuwurra waypa barra Christ a-bengga, ngayburrpa nguburr-ni barra minypa nipa, ngardawa ngubi-na barra nipiya an-guyinmiya. Rrapa ana-nga an-jaranga minypa gu-gurda ngacha marrnguwa a-nirra rrapa a-nyiljinga a-bamburda, nipa minypa a-jarlapiya a-workiya, barra minypa an-molamola a-ni minypa nipa Christ a-nirra an-molamola, gala gun-nga gun-nerra gu-rrima.
Wurra ana-nga an-gata minypa werra a-negiya a-workiya, nipa an-mornanga; joborr gu-rrumurra Wangarr gun-nika. Ngardawa gun-gata gun-nerra nipa joborr gun-gurruma, ngaja, ngarla. Wurra ana-goyburrpa marn․gi minypa Christ a-bena gun-nerra barra gu-yerrnyja arrburrwa, rrapa minypa nipa gala gun-nga gu-rrima gun-nerra. Jon 1:29 Rrapa gun-narda minypa gala ana-nga mu-nguy werra a-negiya a-workiya minypa nipa rrapa Christ gu-ngardapa abirri-negiyana; wurra gala a-yinmiya. Wurra an-gugaliya an-gata minypa werra a-negiya a-workiya, nipa jarra gala a-nacharna rrapa gala marn․gi nula Christ; wurra gun-nyagara.
Ana-goyburrpa nyiburr-gurda nyiburr-ngaypa gu-ngarda yerrcha, buburr-jarlapiya, japurra ngapa nyiburr-jirra. Gala yapa ana-werranga nyirr-yolkajin, nyiburr-lijiwarriyan. Wurra ana-nga minypa gun-jechinuwa jama a-jirra a-workiya, an-gata ngardawa jechinuwa a-nirra nula Wangarr gun-maywapa minypa nipa Christ jechinuwa a-nirra nula. Wurra an-nerranga ana-nga minypa werra a-negiya a-workiya, nipa jarra walkwalk nyanma an-gata gun-nerra an-gurrimapa. Ngardawa an-gatiya walkwalk, nipa werra ay-negiyapa ay-nirrapa ay-workiya. Minyjiya. Gun-narda nula nipa an-gata Wangarr an-nika An-walkurpa ana-bona: Barra minypa nipiya An-walkurpa ana-nyala gu-rruma nula walkwalk gun-nika jama gun-gata minypa nipiya walkwalk jama a-jirra a-workiya gun-nerra. Wurra ana-nga an-gata an-gugaliya Wangarr an-nika an-gungarda, nipa gala a-yinmiya mu-nguy werra a-negiya a-workiya. Ngika. Jarra Wangarr an-ngurrnga an-gata nipiya an-gugaliya an-gunaga. Gala a-yinmiya mu-nguy werra a-negiya a-workiya, wurra jarra Wangarr an-nika. 10 Gu-gurda ngacha minypa ngarripa marn․gi burrwa Wangarr burr-yika gu-ngarda yerrcha minypa aburr-nga aburr-gata, rrapa walkwalk burr-yika gu-ngarda yerrcha aburr-nga aburr-gata. Minypa ana-nga an-gata gala gun-jechinuwa jama a-ji a-workiya, rrapa gala gurrurta gu-rrima nula an-nigipa an-borrmunga an-guyinda, an-gata an-gugaliya nipa ngardawa gala Wangarr an-nika.
Gurrurta Ngubi-rrima Barra Arrburrwa Gu-gapa Gu-guta
11 Janguny gun-gata ana-goyburrpa mu-ngoyurra nyiburr-galiyana, nipa minypa gun-guna: Ngayburrpa barra gurrurta ngubi-rrima barra arrburrwa gu-gapa gu-guta. Jon 13:34 12 Wurra gala barra jama nguburr-ji minypa an-gata Geyin (Cain). Nipa jawina a-ni nula walkwalk an-gata gun-nerra an-gurrimapa, lika nipa Geyin ana-nyala an-nigipa worlapa niya a-buna, an-molamola an-gata a-juwuna. Wurra nipa Geyin an-nga nula a-buna, ya? Wurra nipiya ngardawa gala jal a-nirrarna nula an-nigipa worlapa niya, gu-gurdiya ngacha. Ngardawa an-nigipa worlapa niya gun-jechinuwa jama a-ji a-workiyana, wurra nipa jarra Geyin gun-nerra jama a-ji a-workiyana. Genesis 4:8 13 Ganapiya, lika minyja gu-guna burr-yika gu-rrawa ngoyurra aburr-yerryerrmiyan ana-gorrburrwa, gun-narda gala barra gochila nyiburr-barrja.
14 Wurra jarra ngayburrpa marn․gi gipa ngubu-bawuna gun-gujuwa, lika nguburr-jurrwurra gu-gatiya wenga aa wanngu gun-guni, ngardawa minypa gurrurta ngubi-rrimanga arrburrwa gu-gapa gu-guta, gu-gurda ngacha. Wurra ana-nga an-gata gala nipa gurrurta gu-rrima, an-narda ngardawa gu-gujuwa wupa a-ninyarra. Jon 5:24 15 Minypa ana-nga an-gata ngoyurra a-yerryerrmiya nula an-nigipa an-borrmunga, nipa an-gata an-gubu ngacha, ngardawa ngoyurra a-yerryerrmiya nula an-nigipa an-borrmunga. Rrapa ana-goyburrpa marn․gi an-gubu an-guyinda gala wanngu gun-guni gu-rrima.
16 Rrapa gun-guna wupa ngayburrpa marn․gi gurrurta gun-gurrima gun-gata gun-ngiya minypa: Minypa Christ nipa wupa an-murna a-barrbiyana, a-juwuna arrburrwa ngayburrpa nguburr-marr, gu-gurda ngacha. Rrapa ngayburrpa rrapa nguburr-yinarda barra — nawanawa nguburr-ni barra aburr-ngayburrpa worlapa arrburrwa yerrcha birripa burrwa nguburr-juwa. 17 Wurra ana-nga an-gata minypa gorlk mu-rrimanga, minyja nipa a-na an-nigipa an-borrmunga an-nyagara, wurra wurpa gala a-gunggaja nula, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya a-ngurrjiya jimarna nipa jal a-ni nula Wangarr. Wurra gun-nyagara. 18 Japurra ngapa nyiburr-jirra, nyiburr-gurda nyiburr-ngaypa gu-ngarda yerrcha, ngayburrpa gala nguburr-yinmiya minypa ngana nguburr-jirra wupa nguburr-wengga jimarna gurrurta ngubi-rrimanga arrburrwa gu-gapa gu-guta. Ngika. Wurra gun-burral gurrurta ngubi-rrima barra arrburrwa jarra, minypa nguburr-gunggachichiya barra nguburr-workiya.
Nguburr-yinmiya Barra Nguburr-molamola Nguburr-ni Barra Nula Wangarr
19 Minyja nguburr-yirda nguburr-gunggachichiya nguburr-workiya rrapa gun-burral gurrurta ngubi-rrima arrburrwa gu-gapa gu-guta, gu-gurda ngacha minypa ngayburrpa marn․gi arrburrwa minypa ngayburrpa ngubi-rrimanga gun-burral janguny, rrapa minypa nguburr-molamola nguburr-nirra nula Wangarr nipa arr-nacha a-nirra, 20 wuriya minypa wuparnana nguburr-galiyarra arrburrwa minypa nguburr-werra. Ngardawa Wangarr nipa wana; gun-gata wuparnana nguburr-galiyarra arrburrwa gun-narda gun-delipa. Wurra Wangarr nipa jarra marn․gi gun-bulapalawa.
21 Japurra ngapa nyiburr-jirra. Minyja gala gun-nga wuparnana nguburr-galiya arrburrwa nguburr-werra, gun-narda minypa nguburr-molamola nguburr-nirra nula Wangarr, 22 rrapa gun-nga minypa nguburr-ngiwijarra nula, gun-narda ngubu-mangga nguburr-workiya nipa arr-wucha. Ngardawa gun-nigipa joborr gun-guyinda ngayburrpa ngubu-borrwuja nula nguburr-bamburda, rrapa gun-nga minypa nipa jal a-nirra ngayburrpa jama nguburr-jirra nguburr-workiya, gu-gurda ngacha. 23 Rrapa nipa Wangarr gun-nika joborr minypa gun-guna: An-nigipa Walkur Jesus Christ ngayburrpa marr nguburr-balcha barra nula nipa an-nelangga, rrapa gurrurta ngubi-rrima barra arrburrwa nguburr-ni gu-gapa gu-guta minypa nipa an-gata An-walkurpa a-wena. Jon 13:34; 15:12,17 24 Gu-gurda ngacha joborr Wangarr gun-nika. Rrapa nguburr-nga nguburr-gata minypa gun-nigipa joborr ngubu-borrwuja nula nguburr-bamburda, gun-narda minypa ngayburrpa nguburr-guna nipa an-gata Wangarr, rrapa nipa an-gatiya Wangarr ngayburrpa nguburr-guna. Rrapa gun-guna minypa ngayburrpa marn․gi nipa an-gata Wangarr ngayburrpa nguburr-guna, ngardawa nipa An-mawunga ngubi-rrimanga nipa arr-wuna.

3:1 Jon 1:12

3:5 Jon 1:29

3:11 Jon 13:34

3:12 Genesis 4:8

3:14 Jon 5:24

3:23 Jon 13:34; 15:12,17