Metiyu A-wukurrjinga
A-ngurrjinga Jesus Christ
(Matthew)
1
Jesus Christ Aburr-bapurr
(Luk 3:23-38)
Mu-guna mu-jurra aburr-welangga aburr-yurra Jesus Christ burr-yika aburr-bapurr, an-gatiya minypa Daybit (David) abirri-bapurr, Daybit an-gata nipa minypa Aybriyam (Abraham) abirri-bapurr, minypa aburr-ngardapa aburr-bapurr. Minypa Aybriyam nipa a-bokamurra Ayjek (Isaac), rrapa Ayjek nipa a-bokamurra Jeykap (Jacob), rrapa Jeykap nipa burr-bokamurra Juda (Judah) rrapa aburr-yigipa worlapa burra yerrcha, rrapa Juda nipa bijirri-bokamurra Berech (Perez) rrapa Jara (Zerah), nipa jin-gata Deymar (Tamar) bijirri-menga nula. Rrapa Berech nipa a-bokamurra Yechran (Hezron), rrapa Yechran nipa a-bokamurra Ram, rrapa Ram nipa a-bokamurra Amínadap (Amminadab), rrapa Amínadap nipa a-bokamurra Nachon (Nahshon), rrapa Nachon nipa a-bokamurra Jalman (Salmon), rrapa Jalman nipa a-bokamurra Bowech (Boaz), jin-gata Reyep (Rehab) a-menga nula. Rrapa Bowech nipa a-bokamurra Abet (Obed), jin-gata Ruch (Ruth) a-menga nula. Rrapa Abet nipa a-bokamurra Jechi (Jesse), rrapa Jechi nipa a-bokamurra Daybit an-gata nipa bunggawa a-ni.
Rrapa Daybit nipa a-bokamurra Jolaman (Solomon), jin-gata mu-ngoyurra Yuráya (Uriah) jin-nika jinyu-ni nipa a-menga nula. Rrapa Jolaman nipa a-bokamurra Reyabówam (Rehoboam), rrapa Reyabówam nipa a-bokamurra Abáyja (Abijah), rrapa Abáyja nipa a-bokamurra Acha (Asa), rrapa Acha nipa a-bokamurra Jiwóchipat (Jehoshaphat), rrapa Jiwóchipat nipa a-bokamurra Joram, rrapa Joram nipa a-bokamurra Ajáya (Uzziah), rrapa Ajáya nipa a-bokamurra Jocham (Jotham), rrapa Jocham nipa a-bokamurra Ayach (Ahaz), rrapa Ayach nipa a-bokamurra Yechakáya (Hezekiah), 10 rrapa Yechakáya nipa a-bokamurra Manécha (Manasseh), rrapa Manécha nipa a-bokamurra Aymon (Amon), rrapa Aymon nipa a-bokamurra Jowcháya (Josiah). 11 Rrapa minypa an-dakal Babalan (Babylon) aburr-guyinda aburr-bona gurda, burrbi-rrimarra aburr-workiyana Ju yerrcha, rrapa burrbu-ganyja gu-birripa gu-rrawa, gun-gatiya waypa nipa Jowcháya burr-bokamurra Jekonáya (Jechoniah) rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha. 2 Kings 24:14-15; 2 Chronicles 36:10; Jeremiah 27:20
12 Rrapa nuwurra waypa gun-gata mari gu-wulebiyana, nipa Jekonáya a-bokamurra Jiyáltil (Shealtiel), rrapa Jiyáltil nipa a-bokamurra Jirábabal (Zerubbabel), 13 rrapa Jirábabal nipa a-bokamurra Abáyut (Abiud), rrapa Abáyut nipa a-bokamurra Yiláyakim (Eliakim), rrapa Yiláyakim nipa a-bokamurra Ayjor (Azor), 14 rrapa Ayjor nipa a-bokamurra Jeydok (Zadok), rrapa Jeydok nipa a-bokamurra Aykim (Achim), rrapa Aykim nipa a-bokamurra Yiláyut (Eliud), 15 rrapa Yiláyut nipa a-bokamurra Yiliyécha (Eleazar), rrapa Yiliyécha nipa a-bokamurra Metan (Matthan), rrapa Metan nipa a-bokamurra Jeykap (Jacob), 16 rrapa Jeykap nipa a-bokamurra Jochap (Joseph). An-gata Jochap nipa Meri (Mary) an-nika an-gumarrbipa acha, Meri nipa jin-gatiya a-menga Jesus, an-gatiya ngayburrpa ngubu-ngurrjinga nguburr-workiya Christ.* 1:16 An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya Macháya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya, “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”
17 Ganapiya, wurra gun-gata Aybriyam a-ninya, rrapa gu-gata wenga Daybit a-ninya, aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Rrapa gun-gata Daybit a-ninya, rrapa gu-gata wenga Babalan aburr-bona, mola aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Rrapa gun-gata Babalan aburr-bona, rrapa gu-gata wenga Christ a-ninya, mola aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Gu-guyinarda ngacha.
Jesus Christ A-bambungguna (Luk 2:1-7)
18 Gun-guna janguny Jesus Christ gun-nika minypa nipa a-yinmiyana a-bambungguna. Jin-nigipa mampa niya jin-gata Meri, nipa gipa mu-ngoyurra gochila abi-rrana Jochap. Wurra nipa gala jiny-manggarnapa burdak, nipa Meri gu-borrwurra, minypa nipa yokuyoka jinyu-durtchinga nipa wupa Mern An-mawunga nyanma. Luk 1:27 19 Rrapa Meri an-nigipa an-gumarrbipa ngacha an-gata Jochap, wuriya nipa jechinuwa a-nipa ay-workiyana, wurra nipa gala jal a-nirrarna mari gu-garra achila; wurra jarra nipa gu-borrwurra a-ni, nipa a-yinmiya barra jiny-bawa, wurpa lika minypa nipa jin-gata gala jiny-yinmiya mari gu-ma. 20 Wurra gun-gata waypa nipa gu-borrwurra a-ni, gu-gatiya wenga nipa gugu gu-nana borrich: Wangarr ana-jerrmarra waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena nula, lika a-wena nula, a-yinanga, “Jochap, a-lay, ny-junarda nginyipa Daybit ny-bapurr, gala barra ny-jengama Meri jin-gata jin-nginyipa gochila gochila jin-gurra. Wurra nginyipa barra ny-ma. Wurra nipa yokuyoka jinyu-durtchinga, ngardawa nipa wupa Mern An-mawunga nyanma. 21 Nipa Meri a-ma barra an-nurra, rrapa nginyipa barra an-nelangga ny-jarra Jesus, ngardawa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha nipa barra wanngu burr-nega gun-gata gun-nerra birripa gubi-rrimanga.” Luk 1:31
22 Ganapiya, lika gu-yinagata gu-bona Jesus nipa a-bambungguna. Ngardawa Wangarr mu-ngoyurra a-wena, an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ngurrjinga, a-yinanga,
23 “Minyja na, jin-ngamangama nipa jinyu-durtcha barra,
gala ana-nga jiny-manggarnapa,
rrapa yokuyoka a-ma barra,
rrapa nipa an-nelangga abu-ngurrja barra Yimányuwal (Immanuel)” —
an-gata an-nelangga minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-weya nguburr-workiya, “Wangarr wugupa arrburrwa.” Isaiah 7:14
24 Ganapiya, lika gun-gatiya Jochap a-garlmuna, lika nipa a-yinagata minypa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk an-gata a-wena nula; nipa Jochap jiny-menga jin-nigipa gochila jin-gurra, 25 wurra gala gun-burral jiny-manggarna burdak, nuwurra waypa nipa an-nurra a-menga. Rrapa Jochap an-nelangga a-garrana Jesus. Luk 2:21

1:11 2 Kings 24:14-15; 2 Chronicles 36:10; Jeremiah 27:20

*1:16 1:16 An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya Macháya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya, “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”

1:18 Luk 1:27

1:21 Luk 1:31

1:23 Isaiah 7:14

1:25 Luk 2:21