Luk A-wukurrjinga
A-ngurrjinga Jesus Christ
(Luke)
1
Aburr-jaranga gipa aburr-garlmuna, aburr-wukurrjinga janguny gun-gata minypa ngayburrpa gun-guniya jurdach nguburr-ninyarra gun-burral gu-bena arrburrwa Wangarr mu-ngoyurra gochila an-dana — gu-gata ngacha janguny minypa Jesus a-garlmunapa jama a-ji birripa aburr-gatiya gubi-nana rrapa gipa gubu-ngurrjinga arrburrwa aburr-workiyana. Wurra Jiyápalach (Theophilus), a-lay, japurra ngapa ny-jirra, ngaypa ng-gunaga ngardawa gipa gun-baykarda ngaypa marn․gi ngu-ni gun-guna janguny rrapa galginy ngu-derichinga, ngaypa ngu-borrwurra gun-molamola minyja ngaypa ngu-wukurrjinga nggula gun-nginyipa gun-guna janguny rrapa yarlanga ngu-nega, barra burr-guya marn․gi nyi-ni gun-gata janguny nginyipa gipa ny-jaliyana.
Janguny Minypa Yilíchabat (Elizabeth) A-ma Barra Yokuyoka Jon
Gun-gatiya Ayrat (Herod) nipa bunggawa a-ni gun-gata rrawa Judíya (Judea), an-ngardapa junggay an-gata an-nelangga Jekaráya (Zechariah), nipa junggay a-ni minypa aburr-gata wugupa junggay aburr-ni an-birripa mu-ngoyurra an-guyinda an-gata Abáyja (Abijah) jama a-ji gun-gata minypa nipa murna burr-wuna. Nipa Jekaráya rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, birrinyjipa wugupa Aran (Aaron) abirriny-bapurr, nipa jin-gata jin-nelangga Yilíchabat (Elizabeth). 1 Chronicles 24:10 Rrapa Wangarr gu-borrwurra burrinyjula a-ni minypa birrinyjipa abirriny-molamola, minypa burr-guya gubirriny-borrwurra nula abirrinyu-ni gun-nigipa wengga rrapa joborr gun-guyinda. Wurra birrinyjipa abirriny-jata gala an-delipa abirrin-dimangarna, wurra gun-nyagara. Ngardawa nipa Yilíchabat gala jiny-yinmiyarna a-manggarna, aa ganapiya, gipa gugu gapula abirrinyu-ni.
Gun-gatiya nipa Jekaráya jama a-ji minypa nipa junggay a-ni gun-gata Wangarr gun-nika bala gun-japurra rrapa aburr-yigipa wugupa nula junggay, birripa minypa aburr-ngunyangunyjiyana minypa wolawola aburr-ngunyangunyjiyana aburr-workiyana nipa Wangarr jama a-wu barra ana-nga. Rrapa gun-gatiya gugu nipa Wangarr a-menga Jekaráya, barra nipa Jekaráya a-boy wupa gun-japurra gu-bala Wangarr gun-nika, rrapa minypa nipa gatiya wupa mu-yalpa barra nula mun-molamola mun-gungolkuja barra gu-garlma gu-yu jolnga gun-molamola. 10 Rrapa gun-gatiya nipa Jekaráya a-barrngumurra wupa gu-bala barra mu-yalpa nula Wangarr mun-nigipa mun-gata rrapa minypa gun-molamola gu-ngolkuja, aburr-jaranga wurra gama gorlk yarlanga aburr-ji rrapa abu-wengganana aburr-ni Nyanyapa arrku waykin a-nirra.
11 Rrapa belabila gu-maya gun-gata wupa gu-jirra, gatiya minypa mbi-yalpurda aburr-workiya mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja, gatiya gugu arr-munganaguwa gu-gera a-jinyja waykin an-guyinda an-mujaruk. 12 Jekaráya nipa gochila a-barrjinga gun-gata nipa a-nana an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk, rrapa minypa burr-guya a-gurkuja. 13 Wurra an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-yinanga a-wena nula, “Gala barra ny-jurkuja, a-lay, Jekaráya. Wurra Wangarr a-galiyana ngguluwa nginyipa ny-yengganana, rrapa nipa Yilíchabat a-ma barra an-delipa an-nginyipa, rrapa nginyipa an-nelangga ny-jarra barra Jon (John). 14 Nginyipa minypa burr-guya ny-marrkapcha barra nula, rrapa aburr-marrkapcha barra aburr-jaranga gu-galiya yerrcha ngardawa nipa a-bambungguna. 15 Ngardawa Wangarr gu-borrwa barra nula minypa nipa wana. Nipa gala barra m-bay mun-gata gurnal mun-girra minypa wayin (wine) rrapa minypa mun-nerranga mun-bachirra mun-guyinda nganicha, wurra jarra an-gata delipa nipa Mern An-mawunga barra a-barrnguma nula nipa ji-gochila a-nirra. Numbers 6:3 16 Nipa burr-ngukurdanyja barra Yichrayal (Israel) burr-yika walkurpa niya yerrcha, aburr-jaranga marr aburr-balcha barra nula an-gata an-birripa an-ngardapiya burrwa Wangarr. 17 Nipa mu-ngoyurra a-boy barra nula Bunggawa, minypa nipa gu-ma barra ganyjarr gun-maywapa minypa Yiláyja (Elijah) gu-rrimarra. Nipa burr-ngukurdanyja barra, minypa jirrpungapa yerrcha barrwa jal aburr-ni barra burrwa walkurpa yerrcha, rrapa minypa aburr-gata aburr-bachirra nula Wangarr birripa barra aburr-ngukurdanyjiya rrapa gubu-borrwa barra gun-maywapa minypa aburr-werranga aburr-gata jechinuwa aburr-nirra. Minypa nginyipa ny-bokama barra delipa, nipa nawanawa burr-nega barra wurra gama gorlk nuluwa Bunggawa ana-boya, birripa barra nawanawa aburr-ni nula.” A-yinagata a-wena an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk. Malachi 4:5-6
18 Wurra nipa Jekaráya a-yinanga nula, “A-lay, gun-narda nginyipa ny-yena ngaypa ngu-yinmiya barra marn․gi ngu-ni ngardawa gun-burral? Wurra ngaypa rrapa jin-ngaypa jin-gumarrbipa ngapa wugupa gapula nyirrinyu-ni.”
19 Wurra an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-yinagata nula nipa Jekaráya, “A-lay, ngaypa ngu-welangga ng-gunaga Geybriyil (Gabriel). Ngaypa gata ngu-beya ngu-workiya nipa Wangarr a-nirra a-workiya minypa ngu-mujama ngu-nirra nula, rrapa nipa nguna-jerrmarra, ngaypa ngu-wena nggula gun-gata gun-molamola janguny delipa nula. Daniel 8:16; 9:21 20 Wurra gun-guniya gugu wengga gun-nyagara gu-ni barra nggula nuwurra waypa gun-gata gun-burral gu-ni barra, ngardawa nginyipa gala marr ny-balcharna apula gun-ngaypa janguny, wurra gun-nyagara. Wurra wuriya. Wurra gun-balmapa gu-ni barra, gun-gata gu-bengga barra gun-burral.” A-yinagata a-wena an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk Geybriyil.
21 Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk aburr-ji yarlanga rrapa abu-malapuna aburr-ni Jekaráya, birripa gubu-borrwurra an-nga nula Jekaráya gun-baykarda a-ninya wupa Wangarr gun-nika bala gun-japurra. 22 Rrapa nuwurra waypa nipa ana-bena yarlanga, nipa wengga gun-nyagara gu-ni nula, lika gubu-borrwurra nula minypa gata wupa nipa borrich gu-nana burrwa. Rrapa nipa murna a-jirra a-gurrmiyana burrwa ngardawa wengga gun-nyagara nula.
23 Gun-gata gu-wulebana nipa Jekaráya gun-nigipa jama, lika nipa a-bona rrawa. 24 Lika gu-gata wenga Jekaráya jin-nika jin-gumarrbipa niya jin-gata Yilíchabat, nipa jinyu-durtchinga yokuyoka rrapa gala jin-digirrgngarna, wurra jinyu-ni rrawa minypa ran․gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa. 25 Minypa nipa jiny-yena, “Gun-guniya gugu barrwa Wangarr a-gunggajinga apula ngaypa. Minypa mu-ngoyurra ngaypa gala gu-ngarda yerrcha nguburr-manggarna rrapa gun-narda minypa ngaypa gona ngu-ni, wurra gun-guniya gugu wurra gama gorlk ngunabi-na barra ngaypa, marrban ng-gunaga ngaypa, wurra ngu-molamola.”
Janguny Minypa Meri A-ma Barra Yokuyoka Jesus
26 Jin-gata Yilíchabat (Elizabeth) gipa jinyu-durtchinga abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa ran․gu, lika Wangarr a-jerrmarra an-gata an-maywapa waykin an-guyinda an-mujaruk Geybriyil yi-gata Galali (Galilee) gun-gata gun-delipa rrawa gun-nelangga Nejarach (Nazareth). 27 Nipa a-bena achila jin-nerranga jin-gata jin-merduwa gala ana-nga jiny-manggarna, jin-gatiya ngardawa gochila gochila a-rrana nipa Jochap (Joseph) an-gata Daybit (David) an-bapurr. Nipa jin-gata jin-nelangga Meri (Mary). Metiyu 1:18 28 Nipa Geybriyil ana-bona, a-wena achila nipa, “A-jay, ny-junardiya nipa Wangarr gun-molamola gu-borrwurra nggula rrapa nipa wugupa nggula.” 29 Wurra Meri nipa burr-guya gochila jiny-barrjinga gun-gata nipa a-wena achila, rrapa nipa jiny-yechawecha gun-gata waygaji gun-nga nula.
30 Wurra nipa a-yinagata achila, “A-jay, Meri, gala barra nginyipa ny-jurkuja, wurra Wangarr nipa burr-guya an-mola nggula. 31 Minypa yokuyoka n-durtcha barra, rrapa ny-ma barra an-nurra nginyipa an-nelangga ny-jarra barra Jesus. Metiyu 1:21 32 Nipa wana an-babalapa a-ni barra, rrapa wurra gama gorlk abu-ngurrja barra aburr-workiya nipa An-walkurpa Waykin A-nirra an-nika. Rrapa an-gatiya an-ngardapiya Wangarr a-gurrma barra nipa an-guna bunggawa a-ni barra minypa an-nigipa nyanyapa niya Daybit (David) bunggawa a-ni mu-ngoyurra. 33 Nipa an-guna ay-nipa barra ay-workiya Bunggawa burrwa Jeykap (Jacob) burr-yika gu-galiya yerrcha, aburr-gurdiya Yichrayal (Israel) aburr-bapurr. Minypa birripa aburr-nipa barra aburr-workiya nipiya ana-murna an-guniya wana an-babalapa gala ana-nga a-yinmiya a-gaka.” 2 Samuel 7:12,13,16; Isaiah 9:7
34 Wurra Meri jiny-yena nula an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk, “Gun-gata gu-yinmiya barra, a-lay? Wurra ngaypa gala an-gumarrbipa ngu-rrima.”
35 Wurra nipa waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena achila, “Ngika. Wurra Mern An-mawunga a-bengga barra nggula rrapa Waykin A-nirra biy-gonyinyja barra gu-yigipa gu-ganyjarr, nyanma an-gata yokuyoka ny-ma barra nipa an-molamola warrpam, minypa wurra gama gorlk abu-ngurrja barra nipa Wangarr an-nika An-walkurpa. 36 Minyja borrwa jin-gata Yilíchabat jin-borrmunga nggula jibu-ngurrjinga aburr-workiya nipa gala gu-ngarda yerrcha burr-manggarna, wurra jarra ran․gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-ni nipa jin-narda jinyu-durtchinga yokuyoka, marrban jin-narda gapula. 37 Ngardawa Wangarr gala gun-nga gun-derta nula.” Genesis 18:14
38 Lika Meri jiny-yena, “Ngaypa ng-gunaga ngu-mujama nula nipa an-gata Bunggawa Waykin A-nirra, rrapa minyja barra ngaypa ng-gunaga gun-gata minypa nginyipa ny-yena apula, ganapiya.” Lika nipa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk jiny-bawuna a-bona.
Meri (Mary) Rrapa Yilíchabat (Elizabeth) Balpura Abirrinyu-ni
39 Gu-gata wenga Meri jiny-jarlmunapa jiny-bonapa yibirrich wana gu-bapala gu-rrawa gun-nelangga Judíya rrapa gun-ngardapa rrawa bala gu-mulpiya gu-jirra yi-gatiya gu-bulgapulga gu-guyinda. 40 Gatiya nipa jiny-bena Jekaráya gun-nika rrawa, lika jiny-jarlmuna, wupa jiny-barrngumurra gun-gata bala, lika jiny-yena achila nipa jin-gata Yilíchabat. 41 Rrapa gun-gatiya waypa Yilíchabat jiny-jaliyana Meri jiny-yena achila, nipa an-gata yokuyoka ji-gochila ji-guyinda jiny-nyorrkaja a-ni. Lika an-gata Mern An-mawunga a-barrngumurra achila Yilíchabat 42 rrapa nipa waykin jiny-yena, jiny-yinanga, “Ngayburrpa mu-gama yerrcha, nginyipa ny-nyardapa nipa Wangarr biy-wuna ganyjarr gun-molamola, rrapa an-gata yokuyoka nginyipa ny-ma barra an-molamola warrpam. 43 Wurra minypa Wangarr an-molamola apula, nipa biy-jerrmarra apula nginyipa ny-jurda mampa niya an-ngarripa Bunggawa. 44 Minyjiya. Gun-guniya ngaypa ng-galiyana nginyipa ny-yena apula, an-gata yokuyoka wupa ngaypa gochila ngu-jirra nguna-ngorrkaja a-ni ngardawa nipa a-marrkapchinga a-ni. 45 Rrapa nginyipa ny-jurda ny-marrkapchinga nyi-nirra, ngardawa marr ny-balcharra minypa gu-yirda barra minypa gun-gata nipa Wangarr a-wena nggula.”
Meri Mun-nika Manakay
46 Rrapa Meri jiny-yena,
“Ngaypa ng-guna ngu-ngurrnga wana an-babalapa ngu-nenga ngu-nirra an-gata Bunggawa,
47 rrapa ngu-marrkapchinga ngu-nirra nipiya nyanma Wangarr
an-gatiya an-ngaypa Wanngu An-gunega.
48 Ngardawa nipa nguna-borrwurra ngaypa ng-guna ngu-yigipa ngu-mujama nula
wurra wuriya ngaypa ngu-delipa.
Rrapa gu-gatiya wenga aburr-jaranga wurra gama gorlk rrapa barrwa aburr-nirra aburr-boya aburr-jirrawa
birripa ngunabu-ngurrja barra aburr-ni ngaypa ngu-molamola. 1 Samuel 1:11
49 Ngardawa nipa an-gata Wana An-babalapa a-gunggajinga apula burr-barlmarrk,
ngardawa nipa an-nelangga an-molamola warrpam.
50 Wurra gama gorlk nipa a-gunggajinga burrwa a-workiya
minypa mu-ngoyurra aburr-ni rrapa barrwa nguburr-gurdiya nguburr-nirra nguburr-boya,
ana-nga minyja marr a-balcharra nula.
51 Nipa ana-ganyjarr burr-buna, mernda a-jirra ana-guyinda jama a-ji,
ganday burr-negarra aburr-gata minypa gubu-borrwurra
jimarna barra wana aburr-negiya birripa wupa.
52 Rrapa aburr-gata wana aburr-bapala aburr-guyinda bunggawa aburr-ni aburr-workiyana,
nipa burr-gakaja,
birripa gugu gun-nyagara.
Wurra aburr-gata aburr-nga aburr-delipa aburr-welangga,
nipa a-gunggajinga burrwa,
gugu aburr-welangga wana aburr-nirra. Job 5:11; 12:19
53 Rrapa aburr-gata aburr-werrmiyana,
nipa gipa burr-wuna gun-molamola gun-guyinda.
Wurra aburr-gata mu-ngoyurra gorlk wana gubi-rrimarra,
nipa burr-yerrnyjinga mipila,
aburr-nyagara aburr-bona.
54 Nipa gipa a-gunggajinga arrburrwa ngayburrpa nguburr-guna nguburr-yigipa nguburr-mujama nula,
nguburr-gurdiya Yichrayal nguburr-bapurr.
Ngardawa nipa gu-borrwurra
minypa ngayburrpa nguburr-yigipa nipa barra an-mola a-ni arrburrwa.
55 Minypa nipa a-wena burrwa aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha
nipa an-mola ay-nipa barra ay-workiya nuluwa an-gata Aybriyam (Abraham)
rrapa arrburrwa ngayburrpa nguburr-gurda nipa Aybriyam arr-bokamurra.”
Jiny-yinagata Meri jiny-yena minypa jiny-marrkapchinga jinyu-ni. Genesis 17:7; 1 Samuel 2:1-10
56 Rrapa Meri abirrinyu-ni gatiya wugupa achila Yilíchabat nuwurra abirri-jirrapa an-ngardapa an-jirderda, lika jina-jekarra gu-yigipa gu-rrawa.
Jon A-bambungguna
57 Gun-gatiya Yilíchabat a-menga yokuyoka, nipa an-gata an-nurra. 58 Rrapa aburr-borrmunga achila gatiya rrawa aburr-galiyana achila nipa Wangarr burr-guya a-gunggajinga achila, lika aburr-gata wugupa achila aburr-worlworlcha aburr-ni.
59 Rrapa barrwa nipa yokuyoka minypa ngorrngurra arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni nula, birripa aburr-bona gurda aburr-ni barra nipa an-delipa majija abi-nega minypa gun-birripa gun-guwarr. Birripa jimarna gubu-borrwurra an-nelangga abu-garrajarna Jekaráya, jimarna nipa an-nelangga gu-ngardapa abirri-jirrarna nyanyapa niya. Leviticus 12:3 60 Wurra jin-nigipa mampa niya jiny-yinanga, “Ngika. Wurra nipa an-nelangga Jon.”
61 Birripa aburr-yinanga, “A-jay, an-gata gala an-borrmunga an-nelangga a-yunya.” 62 Lika aburr-murna aburr-gurrmiyana nula Jekaráya an-nga an-nelangga abu-wu barra.
63 Lika nipa an-murna a-gurrmiyana burrwa birripa aburr-gata abu-wuna jurra, rrapa nipa a-wukurrjinga, “Nipa an-nelangga Jon.” Lika gun-gatiya birripa gatiya gochila aburr-barrjinga.
64 Rrapa gatiya gugu Jekaráya nipa ngana a-derichinga, a-wena a-ni, a-ngurrjinga nipa Wangarr an-molamola. 65 Rrapa aburr-gata aburr-jaranga wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga aburr-ni. Rrapa gun-gata janguny gu-barrjekarra, rrawa wana gu-bapala Judíya 66 birripa aburr-galiyana aburr-ni rrapa aburr-wengganachichiyana, “A-lay, an-guna yokuyoka an-guyinmiya ngacha, ngarla?” Aburr-yinagata aburr-wena, ngardawa yarlanga gu-yu burrwa minypa Wangarr nipa wugupa nula.
Jekaráya Mun-nika Manakay
67 Rrapa gun-gatiya gugu an-jirrpungapa an-gatiya Jekaráya, nipa Mern An-mawunga a-barrngumurra nula rrapa nipa gu-ngurrjinga Wangarr gun-nika janguny, a-yinanga,
68 “Ngayburrpa barra ngubu-marrkapcha barra nula an-gata an-ngayburrpa an-ngardapiya arrburrwa Wangarr,
ngayburrpa Yichrayal nguburr-bapurr.
Ngardawa nipa ana-bona arrburrwa
rrapa ngayburrpa nguburr-yigipa wurra gama gorlk nipa arr-jarlapuna arr-menga,
mu-ngoyurra nguburr-lijiwarriyana.
69 Minypa nipa a-gurrmurra arrburrwa an-ngayburrpa wana an-babalapa Wanngu An-gunega
an-gatiya Daybit (David) an-bapurr,
70 minypa janguny Wangarr burr-wuna arrburrwa aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda
birripa mu-ngoyurra gun-guwarr abu-ngurrjinga aburr-workiyana.
71 Minypa aburr-gata aburr-bachirra arrburrwa,
rrapa minypa rreyma wupa aburr-jirra aburr-nirra arrburrwa,
nipa an-ngayburrpa Wanngu An-gunega arr-jarlapa barra arr-ga ngayburrpa.
72 Gu-gurda ngacha minypa barra a-gunggaja burrwa aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha,
minypa nipiya an-burral burrwa gochila bin-dana.
73 Minypa nipa wupa an-nelangga an-burral,
nipiya an-nelangga a-mayana
minypa nipa gochila a-rrana an-ngayburrpa nyanyapa arrburra Aybriyam
[minypa nipa Wangarr barra wugupa arrburrwa ngayburrpa nguburr-gurdiya Aybriyam nguburr-yika gu-ngarda yerrcha].
74 Minypa aburr-gata aburr-bachirra arrburrwa ngayburrpa nguburr-gurdiya,
nipa Wangarr a-gunggaja barra arrburrwa;
ngayburrpa nguburr-molamiya barra,
birripa aburr-nyagara.
Rrapa minypa ngayburrpa nguburr-gurdiya jama nguburr-ji barra nula nguburr-ni,
rrapa gala gun-nga barra ngubu-borrwa.
75 Minypa nguburr-yigipa wupa nguburr-nipa barra nguburr-workiya Wangarr nguburr-yika,
rrapa jechinuwa nguburr-nipa barra nula.
76 Rrapa nginyipa ny-jarda delipa,
birripa bubu-ngurrja barra nginyipa nyi-mujaruk Waykin A-nirra biy-jerrmarra gurda.
Minypa gun-nigipa janguny nginyipa ny-nyurrja barra ny-yorkiya.
Ngardawa nginyipa mu-ngoyurra ny-boy barra nula an-gata Bunggawa,
gatiya jarlakarr minypa nginyipa barra nawanawa nyi-ni nula,
yibirrich nipa. Malachi 3:1
77 Nginyipa yarlanga nyi-nega barra burrwa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha,
minypa birripa marn․gi aburr-ni barra nipa wanngu burr-nenga
minypa gun-gata nipa baywarra gu-nega barra burrwa birripa werra aburr-negiyana.
78 Minypa an-ngayburrpa Wangarr burr-guya jal a-nirra arrburrwa rrapa a-gunggajinga arrburrwa a-workiya.
Minypa nipa gun-molamola guna-jerrma barra arrburrwa
waykin wenga minypa gun-gujayanaya gu-bengga barra arrburrwa.
79 Minypa warlaman wurra gama gorlk an-munya wupa aburr-nirra aburr-jirrawa rrapa aburr-gurkujarra aburr-nirra gun-gujuwa nula,
nipa a-jayanaya barra burrwa a-ji.
Rrapa minypa nipa arr-guybuka barra ngayburrpa gun-molamola jarlakarr
minypa magaya gun-guni.”
Ganapiya. Jekaráya a-yinagata a-wena, Mern An-mawunga wugupa nula. Isaiah 9:2
80 Rrapa nipa an-delipa wana a-ni a-bamuna rrapa marn․gi a-ni a-bamuna burr-guta. Minypa gu-werrapa a-ni nuwurra a-bena burrwa aburr-gata Yichrayal aburr-guyinda.

1:5 1 Chronicles 24:10

1:15 Numbers 6:3

1:17 Malachi 4:5-6

1:19 Daniel 8:16; 9:21

1:27 Metiyu 1:18

1:31 Metiyu 1:21

1:33 2 Samuel 7:12,13,16; Isaiah 9:7

1:37 Genesis 18:14

1:48 1 Samuel 1:11

1:52 Job 5:11; 12:19

1:55 Genesis 17:7; 1 Samuel 2:1-10

1:59 Leviticus 12:3

1:76 Malachi 3:1

1:79 Isaiah 9:2