16
Jesus A-molamiyana
(Metiyu 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Gun-gata lika nuwurra Jarradi (Saturday) gu-wulebiyana, lika aburr-gata Meri Mektaliny (Mary Magdalene) rrapa Meri mampa niya Jeymch (James) rrapa jin-gata Jalómi (Salome) burr-guta, birripa aburr-garlmuna, mbi-ganyja gurda aburr-bona mun-gata mun-gungimiya mun-molamola mun-gungolkuja barra nipa Jesus an-burral abu-ngima. Gun-gatiya minypa guna-gepana Jandi (Sunday), birripa aburr-jarl gurda aburr-bamuna gu-gurrema nipa Jesus abu-jolartchingapa. Wurra minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-jay, ana-nga barra gu-gaka arrburrwa jandarra gun-gata ngana gu-jirra gubu-jakabunapa?” Wurra lika aburr-ganana, gubi-nana gu-lapkujamiyana gu-ji minypa an-nerranga gipa gu-gakaja gun-gata wana gun-bapala jandarra.
Lika aburr-barrngumurra wupa gu-ngarnama gu-gurrema, lika abi-nana an-yawarriny gatiya a-ninya arr-munganaguwa nipa mun-gungarlcha a-barrngumurra a-ni. Lika birripa aburr-gurkuja aburr-ni. Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Ganapa buburr-gurkuja. Wurra ana-goyburrpa Jesus nyibi-jenanga, Nejarach (Nazareth) an-guyinda an-gata nipa burr-jong abi-nenga abi-rracha. Wurra nipa gugu a-molamiyana; gala a-ni an-guna. Minyja bubi-na an-gapulga; ngunyuna abu-gurrmunga. Lika buburr-boy, buburr-wengga burrwa aburr-yigipa jawina nipa Birta burr-guta. Nipa Jesus mu-ngoyurra a-bona ana-gorrburrwa gun-gata Galali (Galilee). Gatiya barra nyibi-na minypa gipa mu-ngoyurra a-weya ana-gorrburrwa.” A-yinagata an-gata a-wena burrwa. Metiyu 26:32; Mark 14:28
Lika aburr-bena yarlanga, lika aburr-yurtchinga aburr-ni, gochila aburr-barrjinga rrapa aburr-wurrwurrjinga. Gala ana-nga aburr-weyarna nula, wurra burr-guya aburr-gurkuja.
[Gun-guna jurdach gu-yurra janguny, Mark 16:9-20, gala gu-yu mu-werranga mu-jurra mun-gata burr-guya mun-maywa mun-guwarr mun-guyinda. Waygaji ana-werranga a-wukurrjinga, Mark an-nyagara.]
Jesus A-bena Achila Meri Mektaliny
(Metiyu 28:9-10; Jon 20:11-18)
Gun-gata nipa Jesus a-molamiyana Jandi ana-munyagaba, lika Meri Mektaliny mu-ngoyurra a-bena achila, jin-gata nipa walkwalk a-rrimarra arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gipa mu-ngoyurra nipa Jesus a-yerrnyjinga achila. 10 Lika birripa aburr-gata Jesus abu-borrwurra aburr-ni rrapa aburr-rruwujana, nipa Meri Mektaliny jiny-bona, jiny-yena burrwa. 11 Wurra birripa gun-gata aburr-galiyana achila nipa jiny-yena Jesus a-molamiyana rrapa nipa a-nana, wurra birripa gala marr aburr-balcharrarna achila.
Jesus A-bena Butula Abirri-jirrapa
(Luk 24:13-35)
12 Gu-gata wenga nipa Jesus abirri-jirrapa a-bena butula gun-gata gu-jarlakarr abirri-bamuna gun-bitipa rrawa gu-mugarla gu-jirra. 13 Lika abirri-jekarra gurda, abirri-wena burrwa aburr-gata aburr-werranga Jesus burr-yika, wurra birripa gala marr aburr-balcharrarna butula, gun-maywapa minypa jin-gata Meri Mektaliny gala marr aburr-balcharrarna achila.
Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa 11 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Jama Aburr-ji 1:6-8)
14 Gu-gata wenga Jesus a-bena burrwa aburr-yigipa jawina arr-gulirrwirrka arr-murna rrapa an-ngardapa, minypa 11 gu-galiya yerrcha. Gatiya mbi-barra aburr-ni balaja nipa a-bena burrwa, lika burr-jonga a-ni ngardawa mun-birripa mun-molma mun-derta mun-gorla burrwa, minypa gala marr aburr-balcharrarna burrwa aburr-gata mu-ngoyurra abi-nana nipa a-molamiyana.
15 Lika nipa a-yinagata burrwa, “Buburr-boy, gun-ngaypa gun-molamola janguny bubu-ngurrja burrwa wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya. Jama Aburr-ji 1:8 16 Minyja ana-nga an-gata marr a-balcha apula rrapa ngaypa ngu-welangga bama nyibu-gurraga, an-gata an-gugaliya wanngu a-nipa barra a-workiya. Wurra minyja ana-nga an-gata gala marr a-balcha apula, an-gata an-gugaliya barra barrwa guna-bamburda ngorrngurra ngaypa burr-mari ngu-wengga nula. 17 Aburr-gata aburr-nga marr aburr-balcha apula, birripa barra ganyjarr gubu-ma barra walkwalk abi-yerrnyja burrwa aburr-boy wurra gama gorlk, ngardawa ngaypa ngu-welangga wana ngu-babalapa; rrapa wengga gun-nerranga birripa gala marn․gi, wurra aburr-wengga barra. 18 Rrapa minyja waygaji birripa nguymbula abi-rrima rrapa waygaji mun-nerra mun-gapa mbi-bay, wurra gala mu-yinmiya rrapa gala a-yinmiya burr-bu. Rrapa aburr-gurderda burrbi-rrima barra aburr-molamiya barra.”
Jesus A-warrchinga Waykin
(Luk 24:50-53; Jama Aburr-ji 1:9-11)
19 Gatiya waypa Bunggawa nipa Jesus a-wena burrwa a-ni, lika nipa Wangarr ana-nyala a-menga, a-ganyja waykin, lika gata nipa a-rakaja Wangarr ana-gera ana-munganaguwa. Jama Aburr-ji 1:9-11
20 Ganapiya, lika Jesus burr-yika jawina gun-nigipa janguny gubu-ngurrjinga aburr-bona balaypalay, rrapa nipiya Bunggawa wugupa burrwa gun-nigipa janguny gun-burral gu-negarra, minypa wurra gama gorlk burrbi-nana burr-barlmarrk jama aburr-ji.

16:7 Metiyu 26:32; Mark 14:28

16:15 Jama Aburr-ji 1:8

16:19 Jama Aburr-ji 1:9-11