12
Ayrat (Herod) A-bachirramiyana
Gun-gatiya gu-ji gu-bona nipa Ayrat (Herod) bunggawa jaga a-ganana gun-gata rrawa Judíya (Judea). Wurra nipa a-garlmuna, a-bachirramiyana burrwa aburr-werranga Jesus burr-yika jawina. Minypa a-wena aburr-yigipa an-dakal abu-buna Jeymch (James) an-gata Jon an-nika worlapa niya, minypa barrang ana-guyinda abi-rrana, a-juwuna. Gun-narda nula lika aburr-jaranga Ju yerrcha aburr-japurramayana nula Ayrat, ngardawa birripa gala jal aburr-nirrarna burrwa Jesus burr-yika jawina. Rrapa gun-narda waypa nipa Ayrat gu-borrwurra, lika barrwa a-garlmuna, a-rrimarra Birta (Peter) gun-gatiya janara gu-ji burrwa Ju yerrcha minypa damba mun-gun․gun mbi-barra aburr-ni rrapa gubu-borrwurra minypa mu-ngoyurra Wangarr burr-jarlapuna burr-ganyja Yijipt (Egypt) wenga. Gun-gatiya nipa Ayrat a-rrimarra Birta, lika wupa a-barrbuna, rrapa minypa murna burr-wuna aburr-yigipa an-dakal aburr-jaranga jaga aburr-ganana nula aburr-ji. Minypa aburr-wuchichiyana jama aburr-ji, minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa jama aburr-ji aburr-workiyana. Nipa Ayrat gu-borrwurra nuwurra waypa barra Ju yerrcha balma gubi-nega janara gun-gata minypa birripa gubu-ngurrjinga Bachoba (Passover), lika nipa an-mari a-ni barra nula Birta, rrapa minypa Ju yerrcha burr-wenggana barra a-yinmiya barra nula. Exodus 12:1-27
Gu-gurda ngacha minypa nipa Birta wupa a-ni, wurra Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha Wangarr abu-wengganana nula aburr-ni burr-guya.
Waykin An-guyinda An-mujaruk Gu-lapkujamurra Nula Birta
Lika nuwurra waypa gun-balmapa gu-ji ngulam barra Ayrat burr-wenggana barra Ju yerrcha nipa Ayrat a-yinmiya barra nula Birta, gun-gata ana-munya gu-ni, nipa Birta gojilapa a-yunya rrapa gu-reyma gu-rreyma an-dakal abirri-jirrapa jaga abirri-ganana nula abirri-ni. Minypa nipa a-bichiyana a-yu burr-gubandawiya jirn (chain) abirri-jirrapa. Rrapa an-dakal mola abirri-jirrapa yi-gata bala ngana gu-jirra jaga abirri-ganana abirri-ji. Lika gun-gatiya gugu an-mujaruk a-bena waykin wenga, rrapa minypa gun-gujayanaya guna-ganyja nula gata Birta a-yu wupa. Lika wagarba a-jirra a-rrimarra, lika a-jortkarra, a-yinanga nula, “A-lay, gala jipa ni! Garlma!” A-yinagata nula, warrika an-gata an-gubandawiya jirn a-yarlayarlawiyana, lika a-bungguna ana-mernda wenga.
Lika nipa an-mujaruk a-yinagata nula, “Barrnguma jarl mun-nginyipa mirikal rrapa gun-nginyipa nginyipa rrepara ny-jirra ny-barrngumiya ny-yorkiya.” Lika nipa Birta a-barrngumurra. Lika nipa an-mujaruk ana-nyala a-yinagata nula, “Mun-nginyipa molma mun-gunegiya mirikal barrnguma jarl, arr-boy.” Lika an-mujaruk a-guguyana nula Birta, lika abirri-bena yarlanga. Wurra nipa Birta gala marn․gi an-gata an-mujaruk an-burral; nipa jarra gu-borrwurra jimarna a-borrchekarra. 10 Lika mola an-ngardapa an-gata jaga a-ganana a-ji bitipa abirri-beybana, lika an-nerranga rrapa jurdach ana-ji abirri-beybana. Lika ngana gu-jirra abirri-bena gun-gata birlmurr gu-maya gun-gun․gun rrapa minypa yarlanga rrawa gu-jirra gu-boya. Gipa derta gubi-negarra gun-gata ngana gu-jirra, wurra gu-garlmunapa gu-lapkujamiyana ngardapa niya, lika wupa wenga abirri-bena gurda. Lika jarlakarr gubirri-ganyjapa abirri-bamuna, warrika an-mujaruk a-werrpiyana. 11 Lika Birta marn․gi a-ni ngardawa gun-burral ana-ganyja. Lika nipa wupa ngardapa niya a-wena, a-yinanga, “Aya. An-burral waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena apula, ya? Ngardawa Ngun-anya ana-jerrmarra apula barra nguna-jarlapa nguna-ga, lika Ayrat gala a-yinmiya nguna-bu minypa Ju yerrcha nipa gochila bin-dana.”
12 Rrapa gun-gata waypa Birta gu-borrwurra gu-yinmiyana gu-ni nula, lika a-bamuna, a-bena Meri (Mary) gun-nika rrawa nipa jin-gata Jon Mark mampa niya, gatiya minypa aburr-jaranga gipa mu-ngoyurra aburr-bamagutuwiyana, lika abu-wengganana aburr-ni. 13 Nipa Birta yarlanga a-ji, ngana gu-jirra a-dulduljinga burrwa. Jin-ngardapa jin-mujama wupa jiny-ji jin-nelangga Rowrra (Rhoda) nipa jina-bona, 14 Birta manyjirda a-jirra a-malawurra, lika jiny-marrkapchinga nula burr-guya. Lika jiny-bamapuna; gala ngana gu-jirra gu-lapkujamungarna nula, wurra jiny-jekarrapa jiny-barrngumurra jiny-yurtchinga, wupa jiny-yena burrwa, “A-lay, nipa Birta an-guna yarlanga a-jirra!”
15 Wurra aburr-yinanga achila, “A-jay, nginyipa ny-junarda ny-babapabajinga, ya? Ny-yolkiyapa ny-boya.”
Wurra nipa mu-nguy jiny-yena burrwa burr-guya minypa gun-gata jarra a-ngurrjinga burrwa gun-burral. Lika barrwa aburr-yinagata achila, “Ngika, a-ja. Wurra an-gata jarra an-nigipa waykin wenga wolawola nipa jaga a-ganaja nula a-workiya.”
16 Aburr-yinagata birripa ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiyana aburr-ni, wurra nipa Birta burdak yarlanga a-dulduljinga a-ji. Lika aburr-bona, gubi-lapkujamurra nula, ana-barrngumurra. Lika gun-gatiya abi-nana, gochila aburr-barrjinga nula. 17 Lika burr-jobujobuna, lika gun-ngap gubu-bawuna, lika a-wena burrwa a-yinmiyana nipa Wangarr ana-ganyja yarlanga. Lika a-yinanga burrwa, “Gun-narda ana-goyburrpa nyibu-ngurrja barra burrwa Jeymch rrapa aburr-werranga worlapa arrburrwa yerrcha. Ngardawa gala ngunyuna nguburr-ni; gala yapa Ayrat burr-yika marn․gi aburr-ni apula. Wurra gipa ngu-bena; gala yapa ana-goyburrpa ngunabu-borrwa.” Nipa Birta a-yinagata a-wena burrwa, lika burr-bawuna, lika a-bona gu-werranga.
18 Guna-gepana, aburr-gata an-dakal mu-ngoyurra jaga aburr-ganana nula Birta birripa aburr-yurtchinga gurda aburr-yurtchinga, burr-guya aburr-wengganachichiyana aburr-ni; gala marn․gi yina an-gaya Birta. 19 Lika nipa Ayrat a-wena, lika aburr-jaranga aburr-wechawecha nula Birta, wurra gala abu-barripungarna. Lika nipa Ayrat an-mari a-ni burrwa aburr-gata mu-ngoyurra jaga aburr-ganana nula Birta. Minypa burr-wengganana, lika a-wena aburr-werranga burrbu-buna, aburr-juwuna.
Gu-gatiya wenga lika nipa Ayrat a-garlmuna, Judíya gu-bawuna, lika a-bona gu-yinmiyapa barra a-ni rrawa Jecharíya (Caesarea).
Ayrat (Herod) A-juwuna
20 Rrapa gata rrawa Daya (Tyre) rrapa Jaydan (Sidon) aburr-ni, nipa Ayrat (Herod) burr-guya a-bachirramiyana burrwa gipa mu-ngoyurra. Lika birripa gu-ngardapa aburr-negiyana, Jecharíya aburr-bona gurda nula; jal aburr-ni gun-molamola gubi-nega barra burrwa. Lika gatiya waypa aburr-bena, lika mu-ngoyurra abu-wengganana an-gugaliya an-gata an-nelangga Bulátach (Blastus), nipiya an-gatiya bunggawa gun-nika rrawa jaga a-ganana nula a-workiyana. Lika nipa a-gunggajinga burrwa aburr-bena nula Ayrat. Lika abu-wengganana an-mola a-ni barra burrwa, gu-gurda ngacha. Ngardawa gun-birripa rrawa Daya rrapa Jaydan gala balaja mun-jaranga mu-yurrarna, wurra balaja mbi-menga aburr-workiyana Ayrat gun-nika rrawa nipa bunggawa a-ni.
21 Wurra nipa Ayrat gala a-weyarna burrwa burdak. Wurra nuwurra gun-balmapa gu-ji, lika mun-nigipa mirikal mun-molamola a-barrngumurra mu-gata ngacha minypa wolawola bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya. Lika ana-bona, a-rakaja, lika wurra gama gorlk a-wena burrwa a-ni. Minypa gun-birripa gun-guwarr bunggawa an-guyinda a-rakaja a-workiya, wurra gama gorlk a-weya burrwa a-workiya. 22 Rrapa birripa aburr-gata aburr-galiyana nula Ayrat, lika aburr-jaranga aburr-gorkorijinga rrapa abu-burrmaymbuna. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, an-guna manyjirda a-jirra a-weya a-nirra an-gugaliya ngika; wurra jarra wangarr an-guyinda, ngarla!” 23 Aburr-yinagata aburr-gonyjinga, warrika Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk ana-nyala a-buna Ayrat a-yorrpuna. Ngardawa nipiya Ayrat ana-nyala gala Wangarr an-nelangga an-molamola a-nengarna, wurra jarra nipa wupa Ayrat ngardapa niya wana a-negiyana a-ni, gu-gurda ngacha. Ganapiya, lika ana-bonga a-barra a-ni, a-juwuna.
24 Wurra Wangarr gun-nika janguny mu-nguy gu-barrjekarra rrapa minypa wana gu-ni gu-bamuna.
25 Rrapa bitipa Barnabach (Barnabas) rrapa Jol (Saul) minypa gipa mu-ngoyurra abirri-bona Jirúchalam (Jerusalem), gun-gata waypa gun-bitipa jama gubirri-wulebana, lika abirri-jekarra gurda Antiyak (Antioch). Rrapa minypa an-nerranga abirri-ganyja gurda an-bitipa jawina an-gata an-nelangga Jon Mark.

12:4 Exodus 12:1-27