27
Paul Mu-michiyang A-bona Rowm (Rome)
Ganapiya, lika gun-gatiya gubu-borrwurra Paul ngatipa* 27:1 Paul ngatipa, gun-narda minypa Paul rrapa Luk, ngardawa gun-guna janguny mu-guna mu-jurra nipa Luk a-wukurrjinga. nyirrbi-jerrma barra Rowm (Rome), lika Paul rrapa aburr-werranga wupa aburr-ni burrbu-menga, lika murna abu-wuna Juliyach (Julius) an-gata an-dakal a-ganyja a-workiyana ana-gata burr-yika bunggawa Rowm a-nirra. Lika nipa Juliyach a-garlmuna, burr-ganyja, mu-michiyang aburr-gortkurrchinga aburr-ni. Mun-gata michiyang Adramítiyam (Adramyttium) mun-guyinda gipa nawanawa mu-ni, m-boy barra Aycha (Asia) gun-gata gochilawa gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya. Rrapa ngatipa burr-guta nyirri-gortkurrchinga an-gata Aritárkach (Aristarchus) nipa Jechalónika (Thessalonica) an-guyinda gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Mechadóniya (Macedonia). Ganapiya, lika nyiburr-bona, lika gun-nerranga gu-ni, lika nyiburr-bena Jaydan (Sidon). Rrapa nipa Juliyach an-mola a-ni nula Paul, nipa Paul a-bona aburr-yigipa aburr-borrmunga aburr-gata burr-nana, rrapa birripa abu-wuna mun-nga nipa jal a-ni.
Ganapiya, lika gu-gata wenga nyiburr-bona, bamara gun-gata gun-nelangga Jayprach (Cyprus) gu-gata gu-gera nyiburr-gomarriyana ngardawa gu-guta gu-gera barlmarrk wana. Rrawa wana gun-bapala gun-gata nyiburr-munganaguwa gu-jinyja nyibu-beybana nyiburr-bamuna Jilíchiya (Cilicia) rrapa Bempíliya (Pamphylia), lika nyiburr-bena gu-murnangana rrawa Mayra (Myra) gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Lichiya (Lycia). Lika gatiya nyiburr-gortkurrchinga, lika Juliyach m-barripuna mun-nerranga michiyang gipa nawanawa mu-ni m-boy barra Rowm. Lika nyirr-ganyja, lika nyiburr-gortkurrchinga nyiburr-ni mun-gata Alikchéndriya (Alexandria) mun-guyinda. Lika nyiburr-bona.
Warlwarl nyiburr-bamuna gu-yinmiyapa ngorrngurra ngardawa barlmarrk gu-bena arrburrwa, murrpa derta nyirr-negarra. Gun-gata Gunáydach (Cnidus) yi-gurrepa nyiburr-bena nyiburr-bamuna, wurra gala mola nyiburr-yinmiyarna jechinuwa nyiburr-boyarna, ngardawa barlmarrk wana. Lika nyiburr-gomarriyana nyiburr-ni gu-gapa gu-gera bamara gun-gata gun-nelangga Gurít (Crete). Minypa rrawa gun-gata gun-ngoyurra gu-beya nyibu-beybana nyiburr-bamuna gun-nelangga Jalmóni (Salmone), lika rrarnba gu-jirra nyibu-ganyja nyiburr-bamuna, wurra gun-derta arrburrwa. Lika rrawa nyiburr-bena gun-gata gun-nelangga Jurnaka Gu-ni, gun-gata yi-gurrepa Lechiya (Lasea).
Gipa gun-jaranga ngorrngurra nyiburr-bona gurda rrapa gun-gatiya gugu yi-gurrepa mern mu-yurtcha minypa barlmarrk wana gu-beya gu-workiya. Lika Paul a-wena burrwa, 10 a-yinanga, “A-lay, ngaypa ngu-borrwurra minyja gun-guniya nguburr-boy, gun-nerra gu-ni barra arrburrwa. Minypa michiyang mu-guyba barra gun-guna gorlk gun-guyinda mu-michiyang gu-yurra burr-guta, rrapa ngayburrpa gu-galiya yerrcha nguburr-juwun.” 11 Paul a-yinagata a-wena, wurra an-gata an-dakal a-ganyja a-workiya nipa gala gu-yagurrmungarna nula Paul. Wurra jarra abirri-gata abirri-werranga nipa marr a-balcha butula, nipa an-gata michiyang an-gurrimapa rrapa an-nigipa an-mujama. 12 Bitipa gala jal abirri-nirrarna michiyang gata mu-jirrarna gun-gatiya mern mu-yurtcha. Ngardawa gun-gata rrawa marlgaway; gala gun-jong gu-ji rraka michiyang bongarramolma mu-ji. Lika aburr-werranga burr-guta jal aburr-ni aburr-boy barra minyja jimarna Biynik (Phoenix) aburr-bengga, gata michiyang mu-ji gun-gatiya mern mu-yurtcha. Gun-gata Biynik gu-maywapa gu-bamara Gurít, wurra barlmarrk gu-bena gu-workiyana, michiyang gata mu-ji mu-workiyana bongarramolma.
Mu-michiyang Aburr-bamuna Lika Barlmarrk Wana Gu-bena Burrwa
13 Gun-gatiya barlmarrk gu-garlmuna, jalachang wenga guna-jekarra, lika gubu-borrwurra gun-molamola arrburrwa barra nyiburr-boy. Lika barlangu abu-menga, abu-barnjinga, lika nyiburr-garlmuna, nyiburr-bona, rrarnba gu-jirra nyibu-ganyja nyiburr-bamuna gun-gata bamara. 14 Wurra yibirrich barlmarrk wana gu-bena arrburrwa, lunggurrma wenga guna-jekarra. 15 Minypa michiyang m-buna gu-ni, lika mu-ngoyurragurdanyjinga arrburrwa, gochilawa nyiburr-bona, gala nyiburr-yinmiyarna nyiburr-jekngarna, rrawa nyiburr-beyarna, wurra gun-nyagara. Wurra nyibu-bawuna, nyiburr-ninya, rrapa barlmarrk nyirr-jalanggakaja. 16 Gun-delipa bamara gun-gata nyibu-beybana gun-nelangga Gorra (Cauda), gu-gapa gu-gera nyiburr-bamuna bongarramolma. Gun-gatiya lika derta nyiburr-negiyana, minypa dinggi (dinghy) mun-gata michiyang mun-nika nyibu-jarrkarrana, nyibu-barnjinga mu-michiyang, wurpa lika gun-derta gu-ni arrburrwa ngardawa barlmarrk rrapa bartpa. 17 Rrapa mu-murndurn mu-guyinda michiyang goma mu-jirra nyibu-bichinga; gala yapa gera mu-jirra mun-guyinda mu-lopchin. Lika jumala mun-balmbarra nyibi-negarra, barlmarrk mu-ga barra michiyang, wurra gala yapa burr-guya mu-yurtchin, gu-japarna mu-warrchin gun-gata Libiya yi-gurrepa.
18 Wurra barlmarrk mu-nguy guna-bamuna, lika gun-nerranga gu-ni, lika gun-gata gorlk gun-guyinda mu-michiyang gu-yu gubi-yerrnyjinga aburr-ni gu-bugula; gala yapa gu-bugulawembiyan m-bamun michiyang. 19 Lika gun-nerranga gu-ni, lika mun-gata michiyang mun-nika gerra rrapa gu-bugula mbi-yerrnyjinga aburr-ni. 20 Ganapiya, lika minypa ngorrngurra gun-jaranga gala marnnga nyibi-nacharna, delipa, wana, wurra burdak mu-nguy guna-bamunapa barlmarrk, lika ngayburrpa nyibu-borrwurra jimarna gun-burral nyiburr-guyba barra rrapa minypa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-molamiya.
21 Gun-gatiya minypa gu-galiya yerrcha gun-baykarda mbi-bawuna balaja ngardawa gun-gata barlmarrk, lika nipa Paul a-garlmuna, birripa aburr-gochila a-jinyja, a-yinanga a-wena burrwa, “A-lay, jimarna jarra nyiburr-galiya apula rrapa minypa Gurít nguburr-ni, mun-guna michiyang mun-molamola gata mu-ji rrapa gorlk gun-guyinda gala nyibi-yerrnyja gu-bugula. 22 Wurra ngu-wengga barra ana-gorrburrwa gun-gunaga: Ngoy derta buburr-ni rrapa gala barra wargugu nyiburr-ni. Ngardawa mun-guna michiyang mu-guyba barra, wurra gala ana-nga barra a-juwa. 23 Wurra Wangarr an-gata ngu-yigipa ngu-nirra nula jawina rrapa ngu-marrngoypiya nula ngu-workiya, geka ana-munya an-nigipa waykin an-guyinda an-mujaruk yi-gurrepa a-jinyja apula 24 rrapa minypa a-yinanga a-wena apula, ‘A-lay, Paul, gala barra ny-jurkuja, wurra bunggawa an-gata Rowm (Rome) a-nirra ny-bengga barra nula. Rrapa aburr-guna wugupa nyiburr-nirra, Wangarr gipa a-galiyana nggula, gala ana-nga barra a-juwa.’ 25 A-yinagata nipa an-mujaruk a-wena apula. Lika ana-goyburrpa ngoy derta buburr-ni rrapa gala barra wargugu nyiburr-ni. Ngardawa ngaypa Wangarr marr ngu-balcharra nula gu-yirda barra gu-ni minypa nipa a-wena apula. 26 Wurra michiyang gu-japarna mu-warrcha barra yi-gurrepa bamara.” A-yinagata Paul a-wena burrwa mu-michiyang aburr-bamuna.
27 Lika gun-gatiya ana-munya gu-ni, minypa barlmarrk gipa nyirr-buna gu-ni Jandi (Sunday) abirri-jirrapa gun-gata gu-bachirra nyiburr-bamuna bugula wana gun-nelangga Merrtaréyniyan (Mediterranean). Lika gu-gatiya wenga gornborrk gu-ni, lika aburr-gata minypa jama aburr-ji mun-gata michiyang birripa gubu-borrwurra yi-gurrepa jorrnyjurra nyiburr-bamuna. 28 Lika latung gubi-yerrnyjinga minyja rraka yi-gurrepa jel gu-jingin. Lika marn․gi aburr-ni marr gu-yinanga gu-lupa. Lika gun-baykarda ngika, lika latung mola gubi-yerrnyjinga, lika marn․gi aburr-ni marr gu-yinanga gun-japarna. 29 Lika aburr-worijinga ngardawa gubu-borrwurra gu-jandarra m-bu barra. Lika aburr-garlmuna, michiyang m-barra barlangu abi-yerrnyjinga abirri-jirrapa abirri-jirrapa, lika aburr-ganana mipila gu-yinpa barra guna-gepa.
30 Lika gun-gatiya burdak ana-munya gu-ji, aburr-gata aburr-mujama gubu-borrwurra michiyang mbi-bawa barra, mu-dinggi aburr-boy barra aburr-mola. Lika dinggi gu-bugula mbi-barnjinga, nyiburr-werranga nyirrbu-yolkaja jimarna barlangu ngoyurra mu-jirra mu-guyinda abi-yerrnyja barra. 31 Wurra Paul a-wena burrwa aburr-gata an-dakal rrapa an-birripa bunggawa burr-guta, a-yinanga burrwa, “A-lay, minyja aburr-guna aburr-mujama mu-dinggi aburr-gortkurrcha, ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-molamiya, wurra nyiburr-juwa barra.” 32 Gun-narda aburr-gata an-dakal aburr-galiyana nula Paul, warrika aburr-garlmuna, dinggi mun-nika murndurn mbi-gorndanga, lika mu-jalanggakaja m-bona rrapa aburr-mujama aburr-gata gala aburr-yinmiyarna aburr-gortkurrchingarna, wurra mu-michiyang aburr-ni.
33 Nuwurra waypa ngana guna-ngarlcha, Paul burr-guya a-wena burrwa balaja mbi-bay barra. Minypa a-yinanga burrwa, “A-lay, gipa Jandi abirri-jirrapa ana-goyburrpa marr nula nyibu-mangga rrapa balaja nyibu-bawuja. 34 Wurra gun-guniya ngaypa burr-guya ngu-weya ana-gorrburrwa balaja bubu-bay barra gun․gun nguburr-boy, ngardawa michiyang mu-rrumiya barra.” 35 A-yinagata a-wena nipa Paul, lika rakaraka mu-menga, lika gata birripa aburr-ni a-wengganana Wangarr, lika nuwurra mu-rrumurra rrapa mu-wurlchinga. 36 Lika birripa aburr-gata aburr-nyiljinga, lika wugupa mbi-barra aburr-ni. 37 Minypa ngayburrpa nyiburr-gata mu-michiyang nyiburr-ni nyiburr-jaranga gu-galiya yerrcha minypa 276. 38 Gun-gatiya nyibu-barra nyiburr-ni mu-yinmiyapa jal nyiburr-ni, lika borichel m-balachi mu-guyinda mu-yu mbi-yerrnyjinga aburr-ni gu-bugula, barra rakaraka mu-ni michiyang.
Michiyang Mu-rrumiyana
39 Nuwurra guna-gepana, rrawa gubi-nana, wurra gala gubu-malawujarna. Wurra gubi-nana jurnaka gu-ni rrapa ana-jaranga, lika gubu-borrwurra michiyang barra gata mu-warrcha. 40 Lika barlangu mun-nika murndurn mbi-gorndanga rrapa barlangu abu-bawuna, gochilawa gata a-banyja a-yu. Lika murndurn mun-nerranga mbi-yarlayarlawurra, mu-ngoyurra guling abu-bichinga. Lika jumala mu-ngoyurra mu-jirra mu-workiya mbi-wenyagarra barra jechinuwa mu-warrcha mu-jarl michiyang. 41 Wurra gu-japarna mu-gartchinga ngoyurra mu-jirra, rrapa barra mu-jirra gu-bartpa m-buna gu-ni, lika mu-rrumiyana mu-ni.
42 Lika an-dakal aburr-gata wengga gubu-buna burrbu-bu barra brichina yerrcha birripa jaga aburr-ganana burrwa; gala yapa aburr-lijiwarriyan. Wurra an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiyana, nipa a-garlmuna, burr-jobujobuna, ngardawa nipa jal a-ni Paul a-jarlapa barra a-ga. 43 Lika a-wena arrburrwa nyiburr-werranga nyiburr-guralcha mu-ngoyurra nyiburr-gortkurrcha barra gu-bugula, 44 rrapa nyiburr-werranga jurdach nyiburr-gortkurrcha barra gun-jong nyibi-rrima barra nyiburr-yu michiyang gun-nika gipa mu-rrumiyana. Ganapiya, lika nyiburr-yinagata nyiburr-bulapalawa nyiburr-waywurra nyiburr-yu nuwurra ana-jaranga nyiburr-warrchinga nyiburr-mola.

*27:1 27:1 Paul ngatipa, gun-narda minypa Paul rrapa Luk, ngardawa gun-guna janguny mu-guna mu-jurra nipa Luk a-wukurrjinga.