28
Gun-gata Rrawa Malta
Gun-gatiya nyiburr-warrchinga nyiburr-mola, lika marn․gi nyiburr-ni gun-gata bamara gun-nelangga Malta. Gu-galiya yerrcha gata aburr-guyinda aburr-mola arrburrwa. Minypa aburr-gonyjinga gurda arrburrwa rrapa bol ngana gubu-wuna arrburrwa, ngardawa yorr gu-bungguna gu-ji rrapa mu-mern nyin-dimarra nyiburr-wurrwurrjinga. Lika gun-gatiya Paul gu-gutuwurra a-rrikarra bol, ana-jekarra, ngana gu-wuna. Wurra nguymbula gata a-yu ji-ngorla, lika a-rronga, gu-gata wenga ana-bena, lika murna a-jirra a-barra, gata a-balcha a-yu. Rrapa gu-galiya yerrcha gata aburr-guyinda nguymbula abi-nana murna a-jirra ana-guyinda a-balcha a-yu, lika aburr-wena aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna an-gugaliya ana-nguymbula a-barra, ana-murna a-balcharra a-yurra ngardawa waygaji an-gugaliya a-buna a-workiyana, ya? Minyjiya. Gun-guna barlmarrk wana gu-beya, jimarna a-juwa, wurra gun-guniya jarra barra a-juwa.” Aburr-yinagata aburr-wena aburr-ni. Wurra Paul murna a-jirra ana-guyinda a-mirmirijinga, lika gu-bol a-bungguna nguymbula rrapa Paul an-mola a-ni. Wurra gu-galiya yerrcha burdak abi-nana aburr-ni, bama aburr-yinanga jimarna a-burlujin rrapa gatiya gugu a-bunggun, a-juwun. Mu-nguy abi-nana aburr-ni gun-baykarda, wurra burdak an-mola a-ni, lika aburr-ngukurdanyjiyana, gun-nerranga gubu-borrwurra, aburr-yinagata, “A-lay, an-guna wangarr an-guyinda jarra!”
Rrapa gatiya nyiburr-ngarnbuna nyiburr-ni ana-werranga gun-nika rrawa yi-gurrepa guna-jinyja, an-gata an-nelangga Bubliyach (Publius) nipa bunggawa a-ni gun-gata bamara. Lika nipa ana-gonyjinga arrburrwa, lika nipa ana-murna nyiburr-ni ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa. Rrapa Bubliyach an-nika nyanyapa niya an-gata a-yorrpuna, gochila a-jirra a-barpuna rrapa a-rronga a-ji. Lika Paul wupa gu-ngarnama a-barrngumurra nula, lika Wangarr a-wengganana, lika murna a-jirra ana-guyinda a-rrimarra rrapa wanggu a-negarra. Lika gu-gatiya wenga aburr-jaranga aburr-gurderda gun-gatiya rrawa birripa aburr-bona gurda nula Paul, lika nipa wanngu burr-negarra. 10 Lika gu-galiya yerrcha aburr-gata nyirrbu-wuna aburr-workiyana mun-ngayburrpa minypa balaja mun-nga burr-guta. Rrapa nuwurra mu-werranga mu-michiyang nyiburr-gortkurrchinga, nyirrbu-wuna mun-nga ngayburrpa jal nyiburr-ni barra gojilapa balaja nyibu-bay nyiburr-bamba rrapa nyiburr-molamola nyiburr-ni.
Malta Wenga Paul A-bona Rowm (Rome)
11 Gata gu-bamara nyiburr-ni ran․gu abirri-jirrapa an-ngardapa, lika mu-michiyang nyiburr-gortkurrchinga gata mu-ji gun-gata barlmarrk wana gu-yurtchinga. Mun-gata Alikchéndriya (Alexandria) mun-guyinda michiyang, mun-gatiya minypa ngoyurra mu-jirra mu-guyinda abirri-mawunga burrbu-barnjinga, jimarna wangarr abirri-guyinda gu-ngardapa abirri-bambungguna. 12 Mu-gunarda nyiburr-gortkurrchinga, lika gun-gata bamara nyibu-bawuna nyiburr-bamuna, rrawa lika nyiburr-bena Jirakiyuch (Syracuse). Lika nyiburr-ni ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa. 13 Lika mola nyiburr-garlmuna, Jirakiyuch wenga nyiburr-gomarriyana, gun-gata rrawa nyiburr-bena Rejiyam (Rhegium). Lika gun-nerranga gu-ni, lika barlmarrk jalachang guna-jekarra, lika jechinuwa nyiburr-bamuna, lika gun-nerranga gu-ni, lika nyiburr-bena Butóli (Puteoli) gatiya nyibu-mungbuna. 14 Lika nyirrbu-barripuna aburr-borrmunga rrapa birripa aburr-gonyjinga gurda arrburrwa, lika birripa aburr-murna nyiburr-ninya, Jandi gun-ngardapa nyibi-negarra. Lika nyiburr-garlmuna, gu-rrepara nyiburr-bona Rowm (Rome).
15 Rrapa Jesus burr-yika Rowm aburr-ni, janguny gu-barrjekarra, aburr-galiyana arrburrwa gu-jarlakarr nyiburr-bamuna gurda. Lika birripa aburr-garlmuna, gojilapa galamurrpa nyibu-garrana gun-gata gu-jarlakarr gu-yurra gu-bamburda gun-nelangga Apiyach (Appius), minypa rrawa gun-gata gun-nelangga Gandin Gu-jirrapa rrapa mola gun-nerranga rrawa gun-gata gun-nelangga Gandin Abirri-jirrapa Gun-ngardapa. Rrapa gun-gatiya Paul burr-nana, nipa a-nyiljinga rrapa a-japurramayana nula Wangarr. 16 Lika nyiburr-garlmuna gurda, Rowm nyiburr-bena. Lika an-gata an-dakal a-ganyja a-workiya gala wupa a-barnjingarna Paul, wurra a-wena gun-mola nula yarlanga a-ni barra, wurra jarra an-dakal jaga a-gana barra nula, gala yapa a-lijiwarriya. Jama Aburr-ji 28:20
Gun-gata Rrawa Rowm
17 Gun-gatiya ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni, lika Paul janguny gu-jerrmarra burrwa Ju yerrcha, gun-nigipa rrawa gu-ngardapa aburr-negiya barra nula mu-murna yerrcha. Lika gun-gatiya gu-ngardapa aburr-negiyana, lika Paul a-garlmuna, a-wena burrwa. A-yinanga burrwa, “A-lay, aburr-borrmunga, gala ngu-rrumungarna arrburrwa gun-ngayburrpa gun-guwarr nyanyapa arrburra yerrcha arrbu-wuna, wurra jarra aburr-ngayburrpa aburr-borrmunga ngaypa ngu-mola burrwa. Wurra Ju yerrcha Jirúchalam (Jerusalem) aburr-nirra ngunabi-rrimarra, lika aburr-garlmuna, aburr-gata Rowm aburr-guyinda burrbu-wuna. 18 Rrapa gun-gatiya waypa birripa Rowm aburr-guyinda aburr-gata mari nula ngunabu-wengganana, lika bama aburr-yinanga jimarna ngunabi-jerrmangarna, ngu-beyarna yarlanga. Ngardawa gala gun-nga mari jama ngu-jirrarna rraka ngu-juwa. 19 Wurra Ju yerrcha aburr-gata, birripa aburr-nyala burrbu-jobujobuna. Minypa aburr-garlmuna, aburr-yinanga, ‘Ngika, a-la. Gala barra a-bengga. Wurra a-juwa barra.’ Aburr-yinagata aburr-wena, lika ngaypa gala mola ngu-yinmiyarna, wurra ngu-wena an-guna Rowm a-nirra bunggawa nipa mari nula nguna-wenggana barra. Wurra gun-guna nguna-bona, aburr-ngayburrpa aburr-borrmunga gala barra mari ngu-jarlapa burrwa, ngika. Wurra ngaypa ngu-mola burrwa. Jama Aburr-ji 25:11 20 Gun-narda nula ng-gonyjinga ana-gorrburrwa barra ngu-wengga ana-gorrburrwa. Minyja, a-lay, ng-gunaga ngu-bichiya ngu-nirra ngardawa jawina ngu-nirra nula an-gata Wangarr gochila an-dana ngayburrpa Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr nipa Jesus.”
21 Aburr-yinanga nula, “A-lay, gun-narda gu-yinmiyana gu-ni nggula ngayburrpa gala marn․gi. Aburr-gata Judíya (Judea) aburr-nirra gala jurra mbi-jerrmangarna gurda arrburrwa; gala ana-nga ana-boyarna, janguny guna-ganyjarna rrapa biy-ngurrjingarna arrburrwa. 22 Wurra ngayburrpa jal nyiburr-nirra ny-nyurrja barra arrburrwa janguny n-dimanga barra marn․gi nyiburr-ni. Ngardawa gun-narda jarlakarr nginyipa nyi-nirra aburr-werranga gubu-ngurrjinga aburr-workiya balaypalay, jimarna gun-nerra.” 23 Aburr-yinagata aburr-wena nula Paul, lika abu-wengganana gu-yinpa barra aburr-jeka barra gurda.
Ganapiya, lika nuwurra gun-balmapa gu-ji, lika Ju yerrcha aburr-jaranga aburr-bona gurda nula Paul gun-nigipa rrawa. Gun-gatiya ngulamgaba aburr-bona gurda, lika Paul a-wena burrwa a-ni nuwurra balngga gu-ni. Minypa yarlanga gu-negarra burrwa Wangarr gun-nika gun-molamola janguny rrapa burr-gurdagurdarrana minyja barra marr aburr-balcha nula Jesus. Minypa Mojich (Moses) a-wukurrjinga joborr rrapa aburr-werranga burr-guta Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wukurrjinga, gu-gatiya wenga janguny nipa Paul burr-gurdagurdarrana minypa an-gata Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega nipiya Jesus.
24 Aburr-gata aburr-galiyana nula Paul, lika aburr-werranga marr aburr-balcha nula rrapa aburr-werranga ngika. 25 Minypa abirri-jirrapa gubu-borrwurra. Lika gun-gata rrawa gubu-bawuna aburr-bona. Wurra burdak mola gun-balmbarra a-wena burrwa gun-guna: “A-lay, wola Mern An-mawunga a-wena nula Aycháya (Isaiah) janguny burrwa aburr-goyburrpa nyanyapa ana-gorrburra yerrcha, gun-narda gun-burral janguny. 26 Minypa a-yinanga nula,
‘A-lay, boy burrwa aburr-guna gu-galiya yerrcha rrapa yinda wengga burrwa:
“Ana-goyburrpa jarra nyiburr-galiya barra nyiburr-ni,
wurra gala marn․gi nyiburr-ni.
Jarra nyiburr-gana barra nyiburr-ni,
wurra gala nyibi-na.”
27 Yinarda wengga burrwa,
ngardawa gala aburr-yinmiya marn․gi aburr-ni,
wurra aburr-gerna rrapa aburr-balamukchinga aburr-nirra.
Ngardawa gala jal aburr-ni gubi-na,
rrapa gala jal aburr-ni aburr-galiya.
Gala jal aburr-ni marn․gi aburr-ni rrapa aburr-ngukurdanyjiya apula rraka wanngu nguburr-nega.’ Isaiah 6:9-10
28-29 “Gun-narda janguny barra ana-goyburrpa nyibu-borrwa rrapa marn․gi nyiburr-ni minypa Wangarr a-gunggajinga burrwa Jentayl (Gentile) yerrcha. Birripa aburr-galiya barra nula rrapa nipa wanngu burr-nega barra.”
30 Ganapiya, lika Paul gata a-ni jemberr abirri-jirrapa. Minypa burr-rrupiya gun-gata bala gu-menga, rrapa gu-galiya yerrcha aburr-jaranga aburr-bona gurda nula aburr-workiyana rrapa nipa ana-gonyjinga burrwa a-workiyana, 31 rrapa Wangarr gun-nika gun-molamola janguny gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana rrapa marn․gi burr-negarra a-workiyana Jesus Christ nula nipa Bunggawa. Jechinuwa a-wena burrwa a-workiyana rrapa gala ana-nga a-jobujobungarna.

28:16 Jama Aburr-ji 28:20

28:19 Jama Aburr-ji 25:11

28:27 Isaiah 6:9-10