5
Gu-gujayanaya Nguburr-nirra
Ganapiya, lika buburr-malcha nula Wangarr minypa ana-goyburrpa nyiburr-yigipa gu-ngarda yerrcha nipa jal a-nirra ana-gorrburrwa. Jal buburr-ni burrwa buburr-workiya wurra gama gorlk gun-maywapa minypa Christ gurrurta gu-rrimarra arrburrwa ngayburrpa rrapa yi-gaba arr-negarra, nipa a-juwuna arrburrwa. Ngardawa gu-gurda ngacha nuluwa Wangarr minypa gun-maywapa abu-wucha aburr-workiya mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja rrapa nipa minypa a-japurramaya burrwa a-workiya. Exodus 29:18; Psalms 40:6
Wurra marrambay gun-guji rrapa barrwa gun-nga gun-gabagata gun-nerra gun-guyinda, rrapa mola minypa an-gugaliya gun-jaranga jal a-nirra a-workiya, gu-gurda ngacha gala barra jama nyiburr-ji rrapa minypa nyibu-ngurrja nyiburr-ni burr-guta. Ngardawa ana-goyburrpa Wangarr nyiburr-yika. Gala barra ana-goyburrpa gun-nerra nyiburr-wengga; gala barra nyibu-morra Wangarr rrapa borijipa nyiburr-wengga, nyiburr-gurdacha rrapa gu-day gu-goma nyiburr-wengga. Gu-gurda ngacha gala gun-mola ana-gorrburrwa rraka nyiburr-yirda. Wurra ana-goyburrpa jarra nyiburr-wengga barra nyiburr-workiya minypa nyiburr-japurramayana nula Wangarr. Minyja bubu-borrwa gun-guna: An-gata ana-nga minypa marrambay gun-guji jama a-jirra a-workiya o gu-gurda ngacha gun-ngiya gun-nerra gu-rrimanga o gun-jaranga jal a-nirra a-workiya, ana-gurda ngacha an-gugaliya ngardawa marr a-balcharra nula gun-guripa gun-guyinda, ngaja, ngarla, rraka gala a-yinmiya gun-nigipa gu-ma gun-molamola yi-gaba Christ rrapa Wangarr bitipa abirri-ninyarrapa. Wurra gun-gata nula gun-nerra gun-guyinda gala barra gun-guyolkiya nyiburr-malcha nula nyiburr-ni. Ngardawa aburr-gata minypa gu-gata ngacha jama aburr-jirra, birripa nyirrbu-yolkaja aburr-nirra; gala gun-burral wengga gubi-rrima. Wurra gu-gata nula gun-nerra Wangarr jarra burr-bu barra gu-galiya yerrcha aburr-gata gala aburr-galiya nula aburr-workiya. Gala barra nyiburr-malcha burrwa nyiburr-ni aburr-gata.
Ngardawa ana-goyburrpa mu-ngoyurra ana-munya wupa nyiburr-ni, wurra gun-guniya gugu gu-gujayanaya nyiburr-nirra minypa ana-goyburrpa rrapa Bunggawa nipa Christ gu-ngardapa nyiburr-negiyana. Lika buburr-rrigirrga minypa ana-goyburrpa burr-gujayanaya nyiburr-yika. Minypa gu-gujayanaya wenga gu-beya gu-workiya gun-bulapalawa gun-gata gun-molamola rrapa gun-jechinuwa rrapa mola gun-burral. 10 Marrka ana-goyburrpa barra marn․gi nyiburr-ni minypa gun-ngiya gun-molamola nula Bunggawa nipa Christ. 11 Wurra ana-munya wenga gun-gata gun-nerra gala barra ny-malcha burrwa gu-gata ngacha jama aburr-jirra. Ngardawa gu-gurda ngacha gala gun-nga gun-molamola gu-yu. Wurra burr-gurdagurdarra gun-gujayanaya jarra, birripa barra jonama aburr-gurkuja gun-gata gun-nga gun-nerra gubi-rrimanga. 12 Ngardawa ngarripa gala arr-yinmiya arr-wengga burrwa gun-gata gun-nerra nula birripa yongun jama aburr-jirra aburr-workiya. Ngardawa gun-narda jonama gun-gugurkuja. 13 Wurra minyja ngarripa jarra arrbu-gurdagurdarra gun-gujayanaya, gun-narda minypa yarlanga gu-yu barra gun-guyinmiya gun-gata gun-nerra. 14 Ngardawa gun-gujayanaya gu-gurda ngacha yarlanga gu-nenga gu-workiya gun-jaranga. Gun-nardiya nula ngayburrpa nguburr-weya nguburr-workiya, nguburr-yinaga,
“Ny-junarda bamawa ny-yurra, garlma!
Ny-junardiya minypa gala wanngu gun-guni n-dima, guwa!
Barra nipa Christ a-jayanaya nggula.”
15 Ganapiya, lika buburr-jarlapiya ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya nyiburr-nirra. Gala barra nyiburr-yirda minypa aburr-gata aburr-werranga gala marn․gi gun-ngiya gun-gata nipa Wangarr jal a-nirra. Wurra buburr-yinda minypa Wangarr gun-nika ana-goyburrpa marn․gi nyiburr-ni gun-jaranga jarra. 16 Bubu-borrwa buburr-workiya nyiburr-yinmiya barra gun-molamola jama nyiburr-ji. Ngardawa gun-guniya ngayburrpa gu-werra nguburr-ninyarra, ngaja, ngarla. Gulóchay 4:5 17 Rrapa gurda nula, ngardawa gu-werra nguburr-ninyarra, gala barra ana-goyburrpa nyiburr-gerna nyiburr-ni. Wurra bubu-borrwa nula Bunggawa nipa Christ gun-nga gun-gata nipa jal a-nirra. 18 Rrapa gala barra mu-nganicha nyiburr-babapabaja; gala yapa nyiburr-lijiwarriyan rrapa minypa gu-werra nyirr-ga. Wurra bubi-rrima lorr an-gata Mern An-mawunga. 19 Buburr-wengganachichiya gu-gapa gu-guta minypa Wangarr mun-nika manakay. Bunggawa nipa Christ wugupa ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga buburr-japarndiya nula buburr-workiya. 20 Wangarr nipa Nyanyapa arrku an-gatiya gun-molamola gu-jarlapurda arrkula a-workiya arr-gurdiya gorlk, buburr-japurramaya nula buburr-workiya minypa an-ngarripa Bunggawa nipa an-nelangga Jesus Christ. Gulóchay 3:16-17
21 Delipa buburr-negiya gu-gapa gu-guta ngardawa ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra nula Christ.
Jin-gumarrbipa Rrapa An-gumarrbipa
22 Ana-goyburrpa nyiburr-gumarrbipa mu-gama yerrcha, ana-goyburrpa delipa buburr-negiya burrwa aburr-goyburrpa aburr-gumarrbipa ana-gorrburra gun-maywapa minypa ngayburrpa delipa nguburr-negiya nula nguburr-workiya an-ngayburrpa Bunggawa nipa Christ. Gulóchay 3:18; 1 Birta 3:1 23 Ngardawa an-gumarrbipa an-guyinda nipa mu-ngoyurra a-jirra achila jin-nigipa jin-gumarrbipa niya gun-maywapa minypa Christ nipa mu-ngoyurra a-jirra arrburrwa ngayburrpa nguburr-yigipa gu-galiya yerrcha nguburr-gurdiya minypa nipa an-burral nipiya arr-jarlapurda arr-ganyja a-workiya. 24 Ganapiya, lika minypa ngayburrpa Christ nguburr-yika gu-galiya yerrcha delipa nguburr-negiya nula nguburr-workiya Christ, gu-gurda ngacha minypa ana-goyburrpa nyiburr-gumarrbipa mu-gama yerrcha marr nyiburr-balcha barra burrwa aburr-goyburrpa aburr-gumarrbipa ana-gorrburra.
25 Rrapa ana-gotipa nyirri-gumarrbipa mu-wurra yerrcha, ana-goyburrpa gurrurta bubi-rrima burrwa aburr-goyburrpa mu-gumarrbipa yerrcha gun-maywapa minypa Christ gurrurta gu-rrimarra arrburrwa ngayburrpa nguburr-yigipa gu-galiya yerrcha. Minypa mari gun-gata ngayburrpa ngubu-menga nipa Christ yi-gaba arr-negarra, nipa a-juwuna Gulóchay 3:19; 1 Birta 3:7 26 gun-nerra barra gu-yerrnyja arrburrwa rrapa nguburr-yigipa arr-nega nguburr-molamola nuluwa, minypa gu-bugula nipa arr-gurragaja minypa gu-yigipa gu-janguny nipa arr-jalkakaja, gu-gurdiya ngacha. 27 A-yinagata jama a-ji Christ nipa barra arr-jarlapa nula ngayburrpa barra nguburr-yigipa gu-galiya yerrcha nguburr-ni. Minypa gun-maywapa ranginy gama jin-molamola jinyu-negiya jiny-yorkiya barra an-nigipa an-gumarrbipa ngacha jiny-ma. Wurpa lika ngayburrpa nipa wupa nyanma Christ arr-wepana ngayburrpa barra nguburr-jayanaya nguburr-ji nguburr-molamola rrapa nguburr-geka minypa gala gun-nga gun-nerra arr-balka gu-ni. Gu-gurda ngacha minypa Christ nguburr-molamola arr-negarra ngayburrpa barra nguburr-yigipa nguburr-ni rrapa gala barra gun-nga gun-nerra ngubi-rrima. 28 Rrapa abirri-gumarrbipa mu-wurra yerrcha aburr-yinarda barra gurrurta gubi-rrima burrwa aburr-birripa mu-gumarrbipa yerrcha. An-gumarrbipa an-guyinda nipa barra jal a-ni achila rrapa jaga a-gana achila jin-nigipa jin-gumarrbipa niya gun-maywapa minypa nipa jin-gata nipa an-burral. Minypa ana-nga an-gumarrbipa jal a-nirra achila jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, gun-narda minypa gun-maywapa nipa ngardapa niya jal a-nirra nula a-workiya. 29 Ngardawa an-gugaliya an-burral nipa gala a-yinmiya ngardapa niya ngoyurra a-yerryerrmiya nula. Wurra balaja m-banga a-workiya rrapa mirikal a-barrngumiya a-workiya gun-maywapa minypa Christ jaga a-ganaja arrburrwa a-workiya ngayburrpa nguburr-yigipa gu-galiya yerrcha, 30 ngardawa ngayburrpa minypa nipa Christ an-burral. 31 Minypa mu-jurra gu-yurra janguny gu-yinaga, “Gun-gata nula an-gugaliya bijirriny-bawa barra a-workiya nyanyapa niya rrapa mampa niya, barra jiny-ma jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, lika birrinyjipa abirriny-nyardapa abirrinyu-ni barra.” Genesis 2:24 32 Gu-yinagata gu-yurra janguny burrinyjula an-gumarrbipa rrapa jin-gumarrbipa. Wurra meyali gu-yurra ngaypa ngu-borrwuja gun-burral minypa Christ arr-menga rrapa nguburr-yigipa gu-galiya yerrcha arr-negarra. 33 Wurra wuriya gun-gata meyali, wurra ana-gotipa nyirri-gumarrbipa mu-wurra yerrcha ngardapa ngardapa jal buburr-ni burrwa aburr-goyburrpa mu-gumarrbipa yerrcha gun-maywapa minypa ana-goyburrpa ngardapa jal nyiburr-nirra ana-gorrburrwa. Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-gumarrbipa mu-gama yerrcha, ana-goyburrpa barra ngardapa ngardapa marr nyiburr-balcha burrwa aburr-goyburrpa aburr-gumarrbipa ana-gorrburra.

5:2 Exodus 29:18; Psalms 40:6

5:16 Gulóchay 4:5

5:20 Gulóchay 3:16-17

5:22 Gulóchay 3:18; 1 Birta 3:1

5:25 Gulóchay 3:19; 1 Birta 3:7

5:31 Genesis 2:24