3
Jin-gumarrbipa An-gumarrbipa
1-2 Ana-goyburrpa nyiburr-gata an-gumarrbipa nyibi-rrimanga, ana-goyburrpa barra nyiburr-galiya burrwa nyiburr-workiya gun-maywapa minypa gun-gata gipa ngu-wena ana-gorrburrwa an-mujama an-guyinda a-galiya barra nula a-workiya an-nigipa bunggawa. Gu-gurdiya ngacha minypa barra an-gumarrbipa minyja gala gu-borrwa Jesus gun-nika janguny, wurra nipa barra biy-na gu-molamola nyi-nirra minypa marr ny-balcharra nula Wangarr rrapa gala gun-nga gun-nerra n-dima. Lika gu-gata wenga nipa burr-guta barra a-ngukurdanyjiya nula Wangarr, ngika minypa nginyipa ny-yena nula, wurra minypa nipa biy-nana nginyipa ny-molamola. Apachach 5:22; Gulóchay 3:18 Gala barra burr-guya ny-borrwiya ny-yorkiya ny-junaga ny-burral yarlanga ny-yinmiya barra ny-molamola nyi-negiya nyi-ni, minypa ny-yinmiya barra ny-yorkiya mula ny-buya rrapa minypa manimani ny-barnja rrapa mun-molamola mirikal ny-barrnguma. Gu-gata ngacha gala barra burr-guya ny-borrwiya nyi-ni. 1 Dimati 2:9 Wurra jarra borrwiya ni minypa ny-yinmiya barra ny-molamola nyi-negiya wuparnana ny-junarda ny-nyurrnga minypa delipa nyi-negiya ny-yorkiya nyi-gugunggaja. Gun-narda minypa gun-maywapa nginyipa minypa manimani an-molamola ny-barnjinga gala a-yinmiya a-gulolmiya, wurpa lika gun-burral minypa nginyipa ny-nyurrnga ny-molamola nyi-nirra. Gu-gurda ngacha minypa Wangarr biy-nacha burr-guya ny-molamola. Minypa mu-ngoyurra jinyu-ni gama jin-guyinda Wangarr jin-nika marr jiny-balcha nula, nipa jin-molamola jinyu-negiyana jiny-yorkiyana minypa nipa marr jiny-balcha nula an-gumarrbipa. Minypa rrapa jin-gata burr-guta Jera (Sarah) jiny-jaliyana nula jiny-yorkiyana Aybriyam (Abraham) rrapa bunggawa a-negarra. Rrapa ny-yinga ny-jata ny-jama, minyja gu-molamola nyi-nirra rrapa gala gun-nga ny-borrwa ny-yorkiya, gun-narda minypa nginyipa Jera biy-yika jawina. Genesis 18:12
Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-gata jin-gumarrbipa nyibi-rrimanga, ana-goyburrpa buburr-yirda rrapa gu-ngardapa birrinyu-ni minypa joborr rrapa rum nyibu-borrwuja nyiburr-nirra rrapa marr nyiburr-balcharra achila wuriya nipa jiny-nyarlkuch rrapa ngika minypa mu-wurra yerrcha aburr-derta. Wurra nipa jin-gata burr-guta Wangarr a-gunggajinga ana-gorrburrwa rrapa wanngu nyirr-negarra. Gu-gurdiya nula gu-ngardapa barra nyirrinyu-ni; gala yapa rrapa minypa nginyipa ny-marrjerrmiyan nula Wangarr, ny-jurnjin rrapa wengga ny-yechin. Apachach 5:25; Gulóchay 3:19
Magaya Buburr-ni
Ganapiya, lika ana-goyburrpa nyiburr-bulapalawa gu-ngardapa buburr-ni. Buburr-borrwuchichiya minypa an-gata ana-nga wargugu gu-rrimanga rrapa minypa an-gata ana-nga a-worlworlchinga. Jal buburr-ni ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta minypa gu-ngardapa nyiburr-bonapa. Delipa buburr-negiya ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta rrapa buburr-gunggachichiya. Minyja ana-werranga werra biy-nega ny-yinga ny-jata, gala barra rrapa nginyipa ny-nyukurdanyjiya rrapa mola werra nyi-nega nipa. Ngika. Rrapa minyja ana-nga gun-bachirra a-wengga nggula, gala barra rrapa nginyipa ny-nyukurdanyjiya rrapa mola gun-bachirra ny-yengga nula nipa. Wurra wenggana nula an-gata an-bachirra barra nipa Wangarr a-gunggaja nula. Ngardawa gu-gatiya nula nipa Wangarr a-gonyjinga ana-gorrburrwa, barra nipa rrapa nyirr-jalkaka ana-goyburrpa rrapa ana-goyburrpa minypa nyiburr-molamola nyiburr-ni barra. 10 Ngardawa
“Ana-nga minyja nipa jal a-ni barra nipa wanngu a-ni rrapa an-molamola a-ni barra a-workiya,
nipa barra a-jarlapiya;
gala barra gun-nerra a-wengga rrapa gu-galiya yerrcha burr-yolka a-boy.
11 Wurra gun-nerra gu-bawa barra a-ngukurdanyjiya rrapa gun-molamola jama a-ji,
minypa nipa barra burr-guya gu-borrwa rrapa magaya a-ni.
12 Ngardawa Wangarr an-mola burrwa aburr-gata minypa gun-nigipa janguny gubu-borrwuja nula aburr-workiya,
rrapa nipa a-galiyarra burrwa a-workiya birripa minypa abu-wengganacha aburr-workiya.
Wurra nipa a-bachirramiya burrwa aburr-gata minypa gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya.” Psalms 34:12-16
13 Nginyipa gala ana-nga barra biy-bu ny-jata ny-yinga minypa gu-molamola nawanawa nyi-nirra ny-yorkiya. 14 Wurra gun-gata wuriya aburr-werranga waygaji werra bubi-nega minypa mu-werrmbarra bubi-nacha ny-jata minypa gu-molamola nyi-nirra, wurra jarra minypa Wangarr wugupa nggula nginyipa ny-molamola nyi-nirra. Gala barra ny-jurkuja burrwa aburr-gata aburr-bachirra. Ngika. Gala barra gun-nga ny-borrwa. 15 Wurra ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga bubu-borrwa buburr-boy Christ nipiya Bunggawa. Rrapa nawanawa buburr-ni barra minypa aburr-werranga nyirrbu-wenggana an-nga nula ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra nula Christ, rrapa minypa ana-goyburrpa nyiburr-wengga barra burrwa. Metiyu 5:10; Isaiah 8:12-13 16 Wurpa lika minypa gun-guburrmaymba nyiburr-wengga barra burrwa nyiburr-workiya rrapa marr nyiburr-balcha barra burrwa. Gala barra gun-nga gun-nerra nyiburr-jawurrga gu-yunya. Barra minyja aburr-werranga nyirrbu-murnambuka ana-goyburrpa rrapa gun-nerra aburr-wengga ana-gorrburrwa, jimarna bama aburr-yinda Christ gun-nika jarlakarr gun-nerra, wurra burraya birripa gona aburr-ni barra aburr-yinmiyana bubu-yopuna rrapa bubu-jonga. 17 Ngardawa ana-goyburrpa minyja gun-nerra jama nyiburr-ji rrapa gu-gata wenga aburr-werranga nyirrbu-bu, gu-gatiya ngacha minypa gun-gugochilawerrpa. Wurra minyja Wangarr gu-borrwurra ana-gorrburrwa aburr-werranga barra minypa nyirrbu-bu nyiburr-gata gun-molamola jama nyiburr-jirra, gun-narda jarra minypa gun-molamola gu-ni barra ana-gorrburrwa. 18 Ngardawa gun-gatiya Christ a-juwuna, nipa ana-ngardapa ana-goma gu-negarra gun-nerra gu-yerrnyjinga arrburrwa minypa nguburr-gunaga nguburr-nirra rrapa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-juwuna arr-gurdiya gorlk. Minypa nipa an-gata jechinuwa an-guni a-juwuna barra nyirr-jarlapa nyirr-ma ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya nyiburr-werra. Barra ana-goyburrpa nipa Wangarr baywarra gu-nega ana-gorrburrwa. Minypa Christ abu-buna, an-burral a-juwuna, wurra ana-mawunga wanngu a-negiyana. 19 Rrapa ana-gatiya nyanma nipa a-bona, a-bena burrwa, rrapa Wangarr gun-nika janguny gu-ngurrjinga burrwa a-ni aburr-gata an-mawunga an-guyinda brichina a-ni a-jiwa, 20 aburr-gatiya birripa gun-gapa mu-ngoyurra gala aburr-galiyarna nula Wangarr, nipa marr gu-ganyja burrwa a-ni minypa Nowa (Noah) michiyang mu-jarlapuna a-ni. Minypa mu-gata mu-michiyang aburr-jaranga ngika, wurra mu-wurra yerrcha abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa mu-gama yerrcha abirriny-jirrapa abirriny-jirrapa, minypa 8 aburr-molamiyana bugula wana gu-bena burrwa. Genesis 6:1—7:24 21 Gun-gata bugula wana, gun-narda gun-maywapa ranginy minypa gun-burral ngayburrpa bama nguburr-gurragiya nguburr-workiya gun-gata nula minypa marr nguburr-balcharra nula Jesus, rrapa gu-gata wenga gugu minypa wanngu nguburr-nirra. Minyja gun-narda ngika minypa wolawola gu-baluk arr-ngunyjarra arr-workiya rrapa arr-burral arr-wepiya, wurra jarra minypa Wangarr ngayburrpa ngubu-wengganacha rrapa nipa baywarra gu-nenga arrburrwa gun-nerra ngubi-rrimarra. Rrapa minypa gu-gata wenga ngayburrpa nguburr-ngurrnga nguburr-galiyarra arrburrwa minypa ngayburrpa nguburr-molamola nguburr-nirra nuluwa Wangarr ngardawa nipa nyanma Jesus Christ. Minypa nipa a-juwuna, wurra wanngu a-negiyana, 22 lika a-bona waykin, rrapa gatiya ay-ninyarrapa ay-workiya Wangarr ana-gera ana-munganaguwa. Minypa nipa wana an-babalapa burrwa aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa aburr-werranga aburr-gata wana yerrcha rrapa mola aburr-werranga burda mbi-rrimanga burr-guta.

3:1-2 Apachach 5:22; Gulóchay 3:18

3:3 1 Dimati 2:9

3:6 Genesis 18:12

3:7 Apachach 5:25; Gulóchay 3:19

3:12 Psalms 34:12-16

3:15 Metiyu 5:10; Isaiah 8:12-13

3:20 Genesis 6:1—7:24