17
Jesus Nipa Ana-murna A-wengganana Nula
Gun-narda Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, lika waykin a-ganana, a-yinanga, “Anya, gun-guniya gugu gun-balma gu-jirra gu-boya. Wurra burr-gurdagurdarra minypa an-guna an-nginyipa Walkur warrpam an-molamola, barra nipa an-guna An-walkurpa burr-gurdagurdarra, Anya, minypa nginyipa ny-molamola. Ngardawa nginyipa ny-jurrmurra nipa an-guna wana burrwa wurra gama gorlk, yanma aburr-jaranga nginyipa ny-yuna nipa an-guna burr-wu barra wanngu gun-guni, gala aburr-yinmiya aburr-mungbiyapa aburr-juwa. Wanngu gun-guni minypa gun-guna: minypa marn․gi aburr-ni barra arrkula nginyipa ny-jurdiya ny-nyardapiya Wangarr ny-burral rrapa ngaypa ng-guna Jesus Christ nginyipa nguna-jerrmarra. Gun-guna rrawa gipa nguburr-gurdagurdarrana nginyipa warrpam ny-molamola; minypa nginyipa nguna-wuna ngaypa jama ngu-ji, ngu-mungbuna. Ganapiya, Anya, lika gun-gardiya nginyipa nyi-nirra ngu-welangga ngu-molamola nguna-nega, japurra ngapa ny-jirra, minypa gu-gujayanaya gun-gata ngarripa arr-ninya mu-ngoyurra gun-guna rrawa gun-nyagara burdak.
Jesus A-wengganana Burrwa Aburr-yigipa Jawina
“Wurra gama gorlk nginyipa nguna-wuna gu-guna gu-rrawa wenga, ngaypa nguburr-gurdagurdarrana nginyipa. Mu-ngoyurra birripa aburr-nginyipa, lika nginyipa murna nguna-wuna. Gun-nginyipa janguny birripa gipa gubi-rrimanga aburr-nirra, rrapa minypa gipa marn․gi aburr-ni apula minypa gun-nga burr-guta nginyipa murna nguna-wuna ngardawa gun-burral nginyipa nyanma. Minypa ngaypa ngu-wena burrwa janguny nginyipa nguna-wuna, rrapa birripa gubi-yagurrmurra apula. Lika burr-guya marn․gi aburr-ni apula minypa gu-garda wenga nguna-bona, rrapa marr aburr-balcha apula minypa nginyipa nguna-jerrmarra.
“Aburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha ngaypa ngiy-wengganacha burrwa ngu-nirra; ngika aburr-werranga aburr-gata gu-gurdiya burr-yika gu-rrawa; wurra jarra aburr-guna nginyipa nguna-wuna, ngardawa aburr-nginyipa. 10 Gun-nga burr-guta ngaypa ngu-rrimanga ngardawa gun-nginyipa, rrapa gun-gabagata gun-nga nginyipa n-dimanga gun-narda gun-ngaypa; rrapa birripa aburr-guna aburr-jayanayarra aburr-nirra gu-ngaypa gu-gujayanaya. 11 Ngaypa gun-guna rrawa gala barra mola ngu-ni. Jarra birripa aburr-ni barra, wurra ngaypa ngiy-boya. Anya, ny-jurda warrpam ny-molamola, aburr-guna jaga ny-jana barra burrwa, minypa nginyipa ny-yelangga wana ny-babalapa — ny-jurdiya ny-yelangga ngarripa arr-welangga arr-wuchichiyana ngardawa nginyipa nyanma. Jaga ny-jana barra burrwa birripa barra aburr-ngardapa aburr-ni minypa ngarripa arr-ngardapa. 12 Nginyipa nguna-wuna nyiburr-rrigirrgarra, ngaypa nguburr-jarlapuna nguburr-ganyja burr-barlmarrk ngarripa arr-welangga arr-guna arr-wuchichiyana, arr-gunaga ngardawa nginyipa nyanma. Jaga ng-ganana burrwa minypa gala ana-nga a-lijiwarriyarna. Wurra jarra an-ngardapa a-lijiwarriyana nuwurra barra gu-bol a-rro, minypa ana-werranga ana-nyala gipa mu-ngoyurra a-ngurrjinga mu-jurra gu-yurra gun-burral janguny. Psalms 41:9; Jon 13:18
13 “Gun-guniya gugu ngiy-boya nggula. Wurra minypa gun-guna rrawa burdak ngu-nirra, gun-guna ngu-weya ngu-nirra minypa barra ngaypa nyanma warrpam gun-gumarrkapcha aburr-guna aburr-marrkapcha barra aburr-ni. 14 Ngaypa gipa nguburr-wuna aburr-guna, birripa aburr-galiyana janguny nginyipa nguna-wuna, lika gu-gata wenga aburr-werranga aburr-gata gu-guna burr-yika gu-rrawa gala jal aburr-ni burrwa aburr-guna aburr-ngaypa; ngardawa aburr-birripa ngika, minypa ngaypa rrapa gala ngu-birripa. 15 Aburr-ngaypa aburr-gunaga ngaypa ngiy-wengganacha ngu-nirra burrwa — ngika barra burr-ga gu-guna wenga rrawa, wurra burdak aburr-ni barra. Jarra ngiy-wengganacha ngu-nirra nginyipa barra burr-jarlapa burr-ga; gala yapa walkwalk an-gata gun-nerra an-gurrimapa burr-ma. 16 Ngardawa gu-guna burr-yika gu-rrawa ngika, minypa ngaypa rrapa gun-guna apula ngika rrawa. 17 Wurra aburr-nginyipa burr-nega minypa gu-janguny gu-burral; gun-nginyipa janguny gun-narda gun-burral. 18 Minypa nginyipa nguna-jerrmarra gu-guna gu-rrawa, aburr-guna ngaypa rrapa nguburr-jerrmarra burrwa gu-guna gu-rrawa. 19 Aburr-guna aburr-ngaypa jawina, birripa burrwa ngaypa ngu-burral ngu-wuya nggula ngu-nirra, Anya, barra minypa birripa aburr-yinagata gun-burral aburr-nginyipa aburr-ni barra.
Jesus A-wengganana Burrwa Aburr-jaranga Marr Aburr-balcharra Nula
20 “Wurra, Anya, aburr-guna wupa ngardapa ngika ngaypa ngiy-wengganacha burrwa ngu-nirra. Wurra jarra aburr-werranga burr-guta ngiy-wengganacha burrwa, aburr-gata minypa aburr-galiya barra burrwa aburr-guna rrapa minypa marr aburr-balcha barra apula. 21 Ngiy-wengganacha burrwa birripa aburr-jaranga barra aburr-ngardapa aburr-ni, Anya. Minypa nginyipa ny-jata ngaypa ng-guniya, rrapa ngaypa ng-guniya nginyipa ny-jata, ngaypa jal ngu-nirra burrwa barra birripa aburr-gata ngarripa arr-guniya, barra gu-guna burr-yika gu-rrawa marn․gi aburr-ni apula minypa nginyipa nguna-jerrmarra. 22 Gun-gujayanaya nginyipa nguna-wuna, gun-narda ngaypa nguburr-wuna aburr-guna marr aburr-balcharra apula rrapa mola aburr-gata barrwa barra marr aburr-balcha apula. Gun-gujayanaya nguburr-wuna birripa barra aburr-ngardapa aburr-ni minypa ngarripa arr-ngardapa; 23 minypa ngaypa ng-guniya birripa aburr-gata, rrapa nginyipa ny-jata ngaypa ng-guna, gu-gurda ngacha. Ngaypa jal ngu-nirra birripa barra gun-burral aburr-ngardapa, gu-gata wenga barra wurra gama gorlk gu-guna burr-yika gu-rrawa marn․gi aburr-ni barra minypa nginyipa nguna-jerrmarra rrapa jal nyi-ni burrwa gun-maywapa minypa jal nyi-ni apula ngaypa.
24 “Anya, gu-galiya yerrcha nginyipa nguna-wuna, ngaypa jal ngu-nirra birripa barra wugupa apula nginyipa ny-murna gubi-na barra apula gun-gujayanaya gun-gata nginyipa nguna-wuna minypa nginyipa jal nyi-ni apula gun-gapa mu-ngoyurra gun-guna rrawa burdak gun-nyagara.
25 “Anya, ny-jurdiya nginyipa ny-jechinuwa. Wurra gama gorlk gu-guna burr-yika gu-rrawa gala marn․gi nggula. Wurra jarra ngaypa marn․gi nggula, rrapa gu-galiya yerrcha nginyipa nguna-wuna aburr-gunaga birripa marn․gi minypa nginyipa nguna-jerrmarra. 26 Gipa nguburr-gurdagurdarrana nginyipa, rrapa mola mu-nguy nguburr-gurdagurdarra barra, yanma gurrurta gubi-rrima barra gu-gata ngacha minypa nginyipa gurrurta n-dimanga apula ngaypa; rrapa minypa barra ngaypa ng-guniya birripa aburr-gata, gu-gurda ngacha.
“Gun-nardiya gugu, gun-nardiya gugu, ganapiya.”

17:12 Psalms 41:9; Jon 13:18