21
Jesus A-bena Burrwa Gu-bugula Gu-rrarnba
Gu-gata wenga Jesus mola a-bena burrwa aburr-yigipa jawina, minypa gata gu-bugula gu-rrarnba gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Daybíriyach (Tiberias) gochilawa ana-jola.* 21:1 Daybíriyach gochilawa ana-jola, gun-narda bugula wana gun-gata gun-ngardapa ana-jola gubu-ngurrjinga aburr-workiyaGalali gochilawa ana-jola. Gun-gata minypa nipa Jesus a-bena burrwa minypa gun-guna ngu-wengga barra ana-gorrburrwa: Aburr-gata Jayman Birta (Simon Peter) rrapa Domach (Thomas) nipa abu-ngurrjinga aburr-workiya “gu-ngardapa abirri-bambungguna,” rrapa Naténiyal (Nathanael) an-gata Geyna (Cana) an-guyinda gun-gata rrawa gun-delipa wana gu-bapala gu-rrawa Galali (Galilee), rrapa barrwa Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa yerrcha rrapa abirri-werranga abirri-jirrapa Jesus bijirri-yika jawina, aburr-gurdiya wupa birripa aburr-ni wugupa. Minypa aburr-ni, lika Jayman Birta a-garlmuna, a-yinanga burrwa, “A-lay, ngaypa ngu-boy barra jichicha.”
Rrapa birripa aburr-yinanga, “A-lay, nguburr-boy wugupa.” Lika aburr-bona michiyang mbi-menga. Lika aburr-gortkurrchinga mu-michiyang, lika jama aburr-ji ana-munya ranginy, wurra gala an-nga abi-rrimangarna. Luk 5:5
Lika nuwurra waypa guna-gepana guna-bamuna, nipa Jesus gu-rrarnba a-jinyja, wurra aburr-yigipa jawina gala abu-malawujarna; wurra jimarna an-nerranga. Nipa Jesus a-gonyjinga burrwa, “A-lay, gu-ngarda yerrcha, jichicha nyibi-rrimarra, ya?”
Birripa aburr-yinanga nula, “Gun-nyagara.”
Lika a-yinagata burrwa, “Mulucha bubu-ma, nyiburr-munganaguwa bubu-barnja barra nyibi-rrima.” Lika mbi-barnjinga, lika gala aburr-yinmiyarna mbi-rurrgakajarna, jarra jichicha an-jaranga abi-rrimarra. Luk 5:6
Lika an-ngardapa Jesus an-nika jawina an-guna an-nigipa gu-day butula, nipa a-wena nula Birta, “A-lay, an-guna Bunggawa, ngarla!” Rrapa gun-narda waypa Jayman Birta a-galiyana nula an-guna a-wena, “A-lay, an-guna Bunggawa, ngarla!” lika nipa Birta mun-nigipa mirikal mun-nerranga a-barrngumurra gipa mu-ngoyurra mu-yerrkujamarra minypa jama a-ji, lika gu-bugula a-gortkurrchinga, a-yurtchinga, a-bena nula Jesus.
Birripa aburr-werranga mu-michiyang aburr-ni burdak rrapa mulucha mbi-rrimarra, mbi-rurrgakaja gurda aburr-bona jorrnyjurra; ngardawa jichicha gu-ngana a-mayana rrapa balay ngika. Lika gun-gatiya waypa aburr-gortkurrchinga gu-rrarnba, birripa gubi-nana bol gun-nyimaga gu-rronga gu-yu, rrapa minypa jichicha a-rronga a-yu, rrapa minypa rakaraka mu-yu. 10 Lika nipa Jesus a-yinanga burrwa, “Bubu-ga gurda an-nerranga an-gata geka nyibi-rrimarra.”
11 Lika Jayman Birta a-garlmuna, a-gortkurrchinga mu-michiyang, lika mun-gata mulucha mu-yarlayarlawurra, muna-menga, muna-rurrgakaja gu-rrarnba; gu-ngana a-mayana jichicha wana an-guyinda an-bama abi-nana 153. An-jaranga, ngaja, ngarla! Jimarn jarra mulucha mu-rrumungarna.
12 Jesus a-yinanga burrwa, “Guwa. Nguburr-balabandiya.” Rrapa aburr-yigipa jawina gala ana-nga a-yinmiyarna a-wengganacharna, “Ny-yingay?” Wurra jarra gipa marn․gi nula nipiya Bunggawa. 13 Lika a-garlmuna, mu-menga rakaraka, lika burr-wuna. Rrapa jichicha a-yinagatiya — a-menga, burr-wuna. 14 Gun-narda minypa Jesus ana-jirrapa ana-ngardapa ana-goma gu-negarra a-bena burrwa aburr-yigipa jawina, mu-ngoyurra nipa a-juwuna rrapa Wangarr a-jarrkarrana.
Jesus Rrapa Birta
15 Gatiya mbi-barra aburr-bona, ganapiya, lika Jesus a-wena nula Jayman Birta, “Jayman, a-lay, ny-jurda Jon biy-yika walkur, nginyipa burr-guya jal nyi-nirra apula, ya, aburr-guna marr aburr-yinaga?”
Lika Birta a-yinanga, “Ngaw, Bunggawa, nginyipa marn․gi ngaypa jal ngu-nirra nggula.”
Nipa Jesus a-yinagata, “Aya. Lika balaja burr-wu aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha aburr-gata minypa jip (sheep) jin-geka — balaja mun-gata minypa gun-ngaypa janguny.”
16 Rrapa mola Jesus a-garlmuna, a-wena nula gun-maywapa, “Jayman, a-lay, ny-jurda Jon biy-yika walkur, nginyipa burr-guya jal nyi-nirra apula, ya?”
Lika Birta a-yinagata, “Ngaw, Bunggawa, nginyipa marn․gi ngaypa jal ngu-nirra nggula.”
Nipa Jesus a-yinagata, “Aya. Lika jaga gana burrwa aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha aburr-gata minypa jip.”
17 Rrapa mola a-garlmuna, gun-maywapa a-wena nula, ana-jirrapa ana-ngardapa gu-negarra nipa a-yinagata, “Jayman, a-lay, ny-jurda Jon biy-yika walkur, nginyipa jal nyi-nirra apula, ya?”
Lika nipa Birta an-nerra a-ni ngardawa Jesus ana-jirrapa ana-ngardapa a-yinagata nula, “Nginyipa jal nyi-nirra apula, ya?” Lika a-yinagata nipa Birta, “Bunggawa, gala gun-nga nginyipa ny-bombula; nginyipa marn․gi ngaypa jal ngu-nirra nggula.”
Nipa Jesus a-yinagata, “Aya. Lika balaja burr-wu aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha aburr-gata minypa jip. 18 Gun-guna ngu-weya nggula gun-burral: Nginyipa n-delipa nyi-ni, brelk (belt) ny-barrbichiyana ny-yorkiyana, lika n-digirrgarra ay-yinda jal nyi-ni. Wurra nuwurra waypa barra gapula nyi-ni, nginyipa ny-jerrjangardawiya barra mernda ny-jirra minypa ana-werranga biy-bicha barra rrapa biy-ga barra yi-gaba yinda nginyipa gala jal nyi-ni ny-boy.” 19 Jesus a-yinagata a-wena nula Birta, a-gurdagurdarrana minypa nipa Birta a-yinmiya barra a-juwa rrapa Wangarr an-nelangga an-molamola a-nega. Lika a-yinagata nula, “Nguna-jurrjurrma.”
Jesus Rrapa An-guna An-nerranga An-nigipa Jawina
20 Lika Birta a-ngukurdanyjiyana, a-nana an-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina barrwa ana-bona, an-gunaga Jesus an-nika gu-day butula nipa minypa mu-ngoyurra janara gu-ji, mbi-barra aburr-ni, Jesus ana-gera a-ni, ana-wagarba ay-warrchinga, a-wengganana, “Bunggawa, a-lay, an-narda ana-nga murna burr-wu barra ny-juwa?” Jon 13:23-25 21 An-guna a-yinagata mu-ngoyurra a-wengganana Jesus nipa Birta ana-nyala a-nana barrwa ana-bamuna, lika a-yinanga nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, an-guna ana-bamburda nipa rrapa a-yinmiya barra a-juwa?”
22 Lika Jesus a-yinanga nula Birta, “Minyja jal ngu-ni nipa barra an-mola a-ni nuwurra nguna-jeka, wurra nginyipa gala gun-nga barra ny-borrwa. Wurra nguna-jurrjurrma.” 23 Gun-narda ngardawa Jesus a-wena, nuwurra abu-ngurrjinga an-guna Jesus an-nika jawina, jimarna gala barra a-juwa. Wurra Jesus gala a-yinangarna a-weyarna, “Gala barra a-juwa.” Wurra jarra a-yinanga, “Minyja jal ngu-ni nipa barra an-mola a-ni nuwurra nguna-jeka, wurra nginyipa gala gun-nga barra ny-borrwa.”
24 An-guna an-maywapa, ngaja, ngarla, Jesus an-nika jawina an-gata minypa gu-ngurrjinga a-workiya gun-narda gun-jaranga janguny rrapa gun-guniya gugu a-wukurrjinga ana-gorrburrwa. Rrapa ngayburrpa marn․gi gun-nigipa janguny gun-burral.
Gun-gumungba
25 Rrapa mola mu-nguy gun-jaranga janguny gun-gata minypa Jesus a-yinmiyana jama a-ji, gun-narda gala arr-yinmiya arr-wukurrja, ay-mungba. Minypa gu-guna gu-rrawa gala belambila gu-yu nula mu-gata ngacha mun-jaranga jurra, ngaja, ngarla.

*21:1 21:1 Daybíriyach gochilawa ana-jola, gun-narda bugula wana gun-gata gun-ngardapa ana-jola gubu-ngurrjinga aburr-workiyaGalali gochilawa ana-jola.

21:3 Luk 5:5

21:6 Luk 5:6

21:20 Jon 13:23-25