Daytach
Janguny An-gata Paul A-wukurrjinga Nula
(Titus)
1
Mun-guna jurra ngaypa Paul ngu-wukurrjinga nggula, ngaypa ng-guna ngu-mujama nula Wangarr nipa Jesus Christ nguna-jerrmarra ngaypa ngu-mujaruk. Minypa aburr-gata nipa Wangarr mu-ngoyurra baman gu-ni burr-borrwurra rrapa a-jerrjerrjiyana burrwa, birripa aburr-gatiya nipa Jesus Christ nguna-jerrmarra burrwa barra birripa marr aburr-balcha rrapa mu-nguy marn․gi aburr-ni aburr-bamba gun-burral janguny, gu-gatiya gu-janguny ngayburrpa minypa gu-molamola nguburr-nirra nguburr-workiya rrapa nguburr-nyiljinga minypa ngayburrpa ngubu-borrwuja wanngu nguburr-nipa barra nguburr-workiya. Gu-gurda ngacha. Minypa Wangarr nipiya an-gata gala a-yinmiya arr-yolka, nipa wola gun-guwarr gochila an-dana gun-gata wanngu gun-guni, rrapa gun-guniya gugu waypa gun-balma gu-ni, lika nipa arr-gurdagurdarrana ngardawa gun-gata gun-burral, minypa gu-yigipa gu-janguny ngaypa ng-guna ngu-ngurrjinga ngu-workiya. Minypa Wangarr an-ngayburrpa Wanngu An-gunega nipa a-wena rrapa nguna-wuna ganyjarr, gun-nigipa janguny ngaypa ngu-rrimanga burrwa wurra gama gorlk.
Daytach (Titus), a-lay, japurra ngapa ny-jirra, gun-guna janguny nggula ny-jarda minypa ny-nyaypa ny-yalkurpa, minypa Jesus gun-nika janguny ngarripa ay-rrimanga arr-nirra ngardawa nginyipa gipa mu-ngoyurra ngaypa marn․gi ngiy-negarra. 2 Gorint 8:23; Galéychiya 2:3; 2 Dimati 4:10
Wangarr an-gata an-ngayburrpa Nyanyapa arrburra, rrapa Jesus Christ an-gata an-ngayburrpa Wanngu An-gunega, bitipa abirri-gunggaja barra nggula rrapa minypa nginyipa ny-molamola nyi-ni barra, gala barra minypa gun-nga ny-borrwa nyi-ni.
Daytach Gu-menga Jama Gun-gata Rrawa Gurít (Crete)
Gun-gatiya ngaypa gu-gardiya wenga nguna-garlmiya ay-ngunyuna, ngaypa ngiy-bawuja nginyipa gatiya, yanngiya, Gurít (Crete) gu-guna nula: Minyja nginyipa barra ny-mungba gun-gata ngarripa jama arr-jirra gatiya, minypa aburr-gata gun-nga birripa jal aburr-nirra barra birripa aburr-molamola aburr-ni Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha. Nginyipa barra burr-ma burrwa aburr-birripa mu-murna yerrcha aburr-gata Wangarr burr-yika gu-gatiya rrawa gu-jirra gu-boya, birripa aburr-gatiya barra burrbu-ga aburr-workiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha. Minypa nginyipa ny-borrwa barra rrapa burr-ma barra minypa ngaypa gipa ngu-wena nggula minypa gun-guna: An-mumurna an-guyinda burr-ganyja a-workiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, wurpa lika nipa an-gata an-gugaliya an-molamola barra a-ni, barra minypa gala barra ana-nga a-yinmiya a-yopa, jimarn jarra bama a-yindan gun-nerra jama a-ji an-gata. Wurra minypa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jin-ngardapa nula nipa jiny-malapurda a-workiya, rrapa minypa aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha marr aburr-balcharra nula Jesus rrapa aburr-molamola aburr-nirra barra minypa gala ana-nga a-yinmiya burr-yopa, jimarn jarra bama a-yindan birripa aburr-gerna rrapa gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya. Ngardawa Wangarr an-nika an-mujama an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-yigipa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, nipa minypa an-molamola an-gugaliya a-ninya barra minypa barra gala ana-nga a-yinmiya a-yopa. Rrapa gala barra nipa wupa a-borrwiya jimarn jarra nipa wupa an-molamola rrapa birripa aburr-werranga aburr-werra. Nipa gala barra an-bachirra a-ni, rrapa gala barra nganicha m-borrwa a-bamba. Gala barra burr-bu a-workiya, rrapa gala barra mun-nga wurley mu-nega burrwa rrapa burr-gaypa. Ngika. Gu-gurda ngacha nipa gala barra a-yirda. Wurra jarra wurra gama gorlk nipa barra a-gonyja burrwa a-workiya gu-yigipa gu-rrawa rrapa minypa gun-molamola gun-guyinda wupa gu-borrwa barra a-workiya, rrapa bama jechinuwa gu-borrwa barra, rrapa joborr guy-borrwa ay-bamba barra ay-workiya. Nipa barra Wangarr an-nika an-gugaliya a-ni rrapa a-jarlapiya barra a-bamba. Nipa barra burr-guya gu-rrima gun-burral janguny nipa mu-ngoyurra a-galiyana, gu-gatiya gu-janguny barra minypa nipa derta burr-nega Wangarr burr-yika wurra gama gorlk, rrapa mola burr-ngukurdanyja aburr-werranga aburr-gata gubu-yopurda aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, jimarn jarra bama aburr-yinaga gala gun-burral. 1 Dimati 3:2-7
10 Ngardawa aburr-jaranga aburr-gata minypa Ju (Jew) yerrcha, ngarla, aburr-gatiya minypa aburr-ngurrjiya aburr-workiya jimarna birripa marr aburr-balcharra nula Jesus, wurra birripa jarra aburr-bachirra nula gun-nigipa janguny. Birripa aburr-gatiya borijipa gun-nerra aburr-weya aburr-workiya rrapa burrbu-yolkaja aburr-workiya wurra gama gorlk. 11 Wurra ana-goyburrpa barra nyirrbu-jobujoba aburr-gata. Ngardawa gun-gata janguny birripa aburr-weya aburr-workiya gu-galiya yerrcha aburr-werranga aburr-galiyarra burrwa aburr-workiya, lika gu-gata wenga aburr-garlmiyapa burr-bapala burr-jawa aburr-lijiwarriya. Ngardawa birripa aburr-gata aburr-yinagata aburr-weya aburr-workiya gun-guyolkiya gun-guyinda janguny minyja rraka burrbu-gaypa gu-galiya yerrcha minypa rrupiya o mun-nga. 12 Minypa an-ngardapa an-gugaliya an-birripa burr-ngurrjinga, a-yinanga a-wena, “Gurít aburr-guyinda gu-galiya yerrcha, birripa aburr-yolkiya aburr-weya aburr-workiya, aburr-bachirra, aburr-gerna, aburr-jonamawa, rrapa balaja mun-jaranga mbi-banga aburr-workiya.” 13 Gun-narda nipa an-gata a-wena gun-burral. Rrapa gu-gata nula nginyipa barra gelama gelama burr-bay aburr-gata. Wengga burrwa burr-guya birripa barra bama jechinuwa gubu-borrwa Jesus gun-nika janguny birripa marr aburr-balcharra. 14 Birripa gala barra gubu-borrwa gun-gata gun-guyolkiya gun-guyinda janguny Ju yerrcha gubu-ngurrjinga aburr-workiya. Gala barra gubu-borrwa ana-gugaliya gun-nika joborr, ana-gatiya gun-nika wupa joborr an-gata minypa ana-ngoyurra gu-yerrnyjinga a-workiya gun-burral janguny. 15 Ngardawa aburr-gata aburr-nga gala gun-nga gun-nerra burr-bicha gu-ni, birripa bama aburr-jirra aburr-molamola aburr-nirra; gala gun-nga gubu-borrwa aburr-workiya. Wurra aburr-gata gun-nerra gubi-rrimanga rrapa gala marr aburr-balcha nula Jesus, birripa jarra gubu-borrwuja, jimarn jarra bama aburr-yinaga gala gun-nga gun-molamola. Minypa gun-gata gun-nerra birripa gubi-rrimanga bama aburr-jirra burr-ngukurdanyjinga gu-workiya, gun-melamirlamirnda gubu-borrwuja aburr-workiya, rrapa gun-gata wuparnana birripa aburr-galiyarra burrwa gun-gata burr-guta gala gun-burral. 16 Birripa wupa aburr-ngurrjiya aburr-workiya jimarna birripa Wangarr burr-yika, wurra jarra gun-gata birripa jama aburr-jirra aburr-workiya gun-narda minypa birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiya nula, ngarla. Birripa burr-guya aburr-werra. Aburr-gerna. Gala aburr-yinmiya birripa gun-molamola jama aburr-ji.

1:4 2 Gorint 8:23; Galéychiya 2:3; 2 Dimati 4:10

1:9 1 Dimati 3:2-7