4
Ngaypa ng-guna burr-guya ngu-weya nggula ngu-nirra ngardawa minypa bitipa arrbi-nacha gurda abirri-nirra, nipa Wangarr rrapa mola nipa Christ Jesus, an-gata minypa barrwa burr-mari a-wengga barra arrkula arr-gurdiya wupa warrpam — arr-gurdiya wupa minypa arr-werranga arr-ninyarra rrapa an-nerranga gipa mu-ngoyurra a-juwuna burr-guta. Rrapa ngardawa minypa nipa Christ Jesus ana-jeka barra wana an-babalapa, gu-gurda nula ngaypa burr-guya ngu-weya nggula ngu-nirra minypa gun-guna: Wurra gama gorlk ny-nyurrja barra burrwa ny-yorkiya Wangarr gun-nika gun-burral janguny. Nawanawa nyi-ni barra ny-yengga burrwa ny-yorkiya, wuriya gun-mola gu-ni, rrapa wuriya gun-nerra gu-ni. Burr-gurdagurdarra gun-gata minypa birripa werra aburr-negiya aburr-nirra; gelama gelama burr-bay rrapa gunggaja burrwa, barra minypa gu-molamola aburr-bamba. Wurpa lika minypa marr ny-ja barra burrwa ny-yorkiya, marn․gi marn․gi burr-nenga nyi-nirra. Ngardawa jurdach gun-gata guna-bamburda wurra gama gorlk gala jal aburr-ni gun-burral janguny. Wurra jarra gun-birripa wupa jal gun-guni gubu-bitima barra aburr-workiya, rrapa minypa abu-ma barra an-jaranga an-mujaruk an-guyinda an-gata minypa a-wengga barra burrwa a-workiya gu-gata ngacha minypa birripa jal aburr-ni janguny. Gun-burral janguny gubu-bawa barra, wurra minypa ana-gugaliya gun-nika aburr-galiya barra aburr-workiya. Wurra nginyipa, a-lay, mu-nguy ny-jarlapiya barra ny-yorkiya. Ny-jinyjapa barra ny-yorkiya, marrban gu-yinmiya gun-nerra gu-ni nggula. Wurra gama gorlk ny-nyurrja barra burrwa ny-yorkiya Christ Jesus gun-nika gun-molamola janguny, rrapa minypa Wangarr biy-wuna jama, rrimapa mungba.
Nginyipa ny-yirda barra jama ny-jipa ny-yorkiya. Ngardawa ngaypa jarra yi-gurrepa gu-jirra gu-boya ngu-bawa barra gun-gunaga rrawa, gugu ngu-boy barra. Minypa burr-guya jama ngu-ji, gipa gugu ngu-mungbuna. Minypa janguny ngayburrpa ngubi-rrimanga, ngaypa ngu-rrimarra lorr, rrapa gun-nardiya gugu gu-yurra apula gun-molamola. Minypa jurdach guna-bamburda Bunggawa Christ Jesus an-gata nipiya burr-mari a-wengga barra arrkula arr-gurdiya gorlk, an-gatiya minypa gun-jechinuwa a-weya a-workiya, nipa nguna-wu barra gun-ngaypa minypa ngaypa jechinuwa ngu-ni nula ngu-workiyana. Wurpa lika ngaypa wupa ngardapa ngika nguna-wu barra, wurra jarra nguburr-jaranga nguburr-gata minypa jal nguburr-nirra nula rrapa nguburr-ganaja nula gu-yinpa barra nipa ana-jeka.
Paul Jal A-ni Dimati Barra Ana-boy
A-lay, marrka yibirrich nyina-boy apula. 10 Ngardawa nipa jarra Dimach (Demas) a-jekarra. Minypa gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa nipa jal a-ni, lika nguna-bawuna, a-bona Jechalónika (Thessalonica). Rrapa nipa Grechanach (Crescens) nyirri-nirra, ngaypa gipa ngu-jerrmanga, Galéychiya (Galatia) a-boya, rrapa Daytach (Titus) burr-guta ngu-jerrmanga, a-boya Dalméchiya (Dalmatia). Gulóchay 4:14; Baylíman 24; 2 Gorint 8:23; Galéychiya 2:3; Daytach 1:4 11 Luk (Luke) an-ngardapa wugupa apula nyirri-guna balpura nyirri-nirra. Wurra an-gata Mark ny-ma barra, nyirri-boy barra gurda, ngardawa nipa an-molamola barra a-gunggaja apula. Gulóchay 4:14; Baylíman 24; Jama Aburr-ji 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Gulóchay 4:10 12 An-gata Dikakach (Tychicus) gipa ngu-jerrmanga burrwa aburr-garda Apachach (Ephesus) aburr-nirra. Jama Aburr-ji 20:4; Gulóchay 4:7-8 13 Wurra minypa nginyipa nyina-boy barra, mun-ngaypa molma mun-gunegiya mirikal nyina-ma apula, gata ngu-bawuna Durówech (Troas), an-gata Garpach (Carpus) mu-malapurda apula a-nirra. Rrapa mun-gata jurra mun-guyinda burr-guta nyina-ga barra apula, mun-nerranga mun-gata bulugi jin-maliyarra mbi-jarlapuna mun-nardiya burr-guya jal ngu-nirra. Jama Aburr-ji 20:6
14 An-gata Alikchénda (Alexander) birlmurr a-jarlapurda a-workiya gardiya an-guyinda Apachach, nipa wana mari gu-garrana apula. Burraya nipa Bunggawa Christ Jesus mari gu-garra barra nula nipa an-garda, minypa gun-gata nipa gun-nerra jama a-ji. 1 Dimati 1:20; Psalms 28:4; Rowm 2:6 15 Wurra nginyipa ny-jarlapiya barra nula. Ngardawa an-bachirra; gun-ngayburrpa janguny nipa gala jal a-ni.
16 Gun-gata minypa gu-gegapa ngunabu-barnjinga, aburr-yinmiya barra aburr-wengga, gala ana-nga nguna-burdimangarna; wurra ngunabu-bawuna. Gun-narda Wangarr barra baywarra gu-nega burrwa. 17 Wurra nipa Bunggawa Christ Jesus gatiya a-ji wugupa apula ngaypa ng-gera, rrapa derta nguna-negarra, aburr-gata ngunabi-rrimarrapa ngu-wena burrwa janguny ngayburrpa ngubi-rrimanga, minypa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga gata aburr-galiyana aburr-ni. Gu-gurda ngacha minypa ngaypa nyanma birripa Jentayl (Gentile) yerrcha warrpam aburr-galiyana janguny. Rrapa nipa Bunggawa Christ Jesus nguna-jarlapuna, minypa gun-maywapa ranginy jimarn jarra layan (lion) an-bachirra nguna-bangarna. 18 Rrapa ngaypa marn․gi nipiya Bunggawa nguna-jarlapa barra nguna-ga gun-nga burr-guta gun-nerra birripa aburr-bachirra gubi-jarlapa apula, rrapa minypa nguna-ga barra yi-gaba waykin gu-molamola gu-rrawa. Nipa an-nelangga ngayburrpa barra an-molamola ngubi-negapa barra nguburr-workiya. Gun-nardiya gugu, gun-nardiya gugu, ganapiya.
Gun-gumungba
19 Abirriny-jata Brichíla (Priscilla) rrapa Akíla (Aquila), rrapa aburr-gata nipa Anajíporach (Onesiphorus) gun-nika rrawa aburr-nirra, nguna-ngurrja burrwa, minypa ngaypa jal ngu-nirra burrwa. Jama Aburr-ji 18:2; 2 Dimati 1:16-17 20 Arétach (Erastus), nipa an-gata Gorint (Corinth) a-nirra. Rrapa Durópamach (Trophimus) a-yorrpurda, an-gata ngu-bawuja gun-gata Maylítach (Miletus). Jama Aburr-ji 19:22; Rowm 16:23; Jama Aburr-ji 20:4; 21:29 21 Marrka yibirrich nyina-boy barra apula; gala yapa barrwa mern mu-yurtchin. An-guna Yupyulach (Eubulus) jal a-nirra ngaypa barra ngu-wengga nggula, minypa nipa jal a-nirra nggula. Rrapa aburr-guna Budanach (Pudens), rrapa Laynach (Linus), rrapa Gulórriya (Claudia) rrapa aburr-werranga aburr-jaranga worlapa arrburrwa yerrcha aburr-guna, birripa aburr-yinagatiya, jal aburr-nirra ngaypa barra ngu-wengga nggula, minypa birripa jal aburr-nirra nggula.
22 Bunggawa Christ Jesus, nipa wugupa nggula nginyipa ny-nyurrnga. Nipa a-gunggaja barra ana-gorrburrwa.

4:10 Gulóchay 4:14; Baylíman 24; 2 Gorint 8:23; Galéychiya 2:3; Daytach 1:4

4:11 Gulóchay 4:14; Baylíman 24; Jama Aburr-ji 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Gulóchay 4:10

4:12 Jama Aburr-ji 20:4; Gulóchay 4:7-8

4:13 Jama Aburr-ji 20:6

4:14 1 Dimati 1:20; Psalms 28:4; Rowm 2:6

4:19 Jama Aburr-ji 18:2; 2 Dimati 1:16-17

4:20 Jama Aburr-ji 19:22; Rowm 16:23; Jama Aburr-ji 20:4; 21:29