1 Dimati
Janguny An-gata Paul Mu-ngoyurra A-wukurrjinga Nula
(1 Timothy)
1
Mun-guna jurra ngaypa Paul ngu-wukurrjinga nggula, ngaypa ng-guna ngu-mujama nula Christ Jesus minypa bitipa Wangarr rrapa Christ Jesus ngunabirri-gurrmurra — nipa Wangarr an-gata an-ngayburrpa Wanngu An-gunega, rrapa nipa Christ Jesus an-gata ngayburrpa marr ngubu-ganyja nula gu-yinpa barra ana-jeka.
Dimati (Timothy), a-lay, gun-guna janguny nggula ny-jurda ny-nyaypa walkur, ny-jurdiya minypa Christ Jesus ngu-ngurrjinga nggula rrapa nginyipa marr ny-balcha nula. Jama Aburr-ji 16:1
Wangarr an-gata Nyanyapa arrku, rrapa Jesus Christ an-gata an-ngayburrpa Bunggawa, bitipa abirri-gunggaja barra nggula minypa bitipa burr-guya abirri-mola nggula, rrapa bitipa wupa nyanma nginyipa ny-molamola nyi-ni barra, gala barra minypa gun-nga ny-borrwa nyi-ni.
Gun-gugelamajortka Gun-guyolkiya Nula
A-lay, gun-garda rrawa Apachach (Ephesus) nyi-ni barra minypa ngaypa ngu-weya nggula burr-guya nuwurra lika gu-gardiya wenga nguna-boya ngunyunaga Mechadóniya (Macedonia). Gardiya nyi-ni barra, rrapa aburr-werranga aburr-garda minypa an-gugaliya gun-nika gubu-ngurrjinga aburr-workiya jimarna Wangarr gun-nika, wurra nginyipa jarra burr-jobujoba rrapa marn․gi burr-nega. Gala barra marr nula gubu-ma rrapa minypa aburr-wengganachichiya aburr-workiya janguny gu-gata ngacha minypa ana-gugaliya gu-barripurda a-workiya, rrapa mola minypa aburr-birripa mu-ngoyurra aburr-guyinda ana-nga birripa. Wurra janguny gu-gurda ngacha borijipa, minypa ngarndarrk ngarndarrk gun-gunegiya gala ana-nga gu-barripa gun-burral. Wurra jarra birripa barra jama aburr-ji Wangarr gun-nika minypa marr aburr-balcha barra nula nipa.
Gun-narda burrwa joborr minypa barra birripa gu-gapa gu-guta jal aburr-ni burrwa. Minyja borrwa: Gu-gaya wenga ngayburrpa jal nguburr-nirra arrburrwa nguburr-workiya gu-gapa gu-guta? Wurra minypa gala gun-nga gun-nerra ngubi-rrima, rrapa minypa wuparnana nguburr-galiyarra arrburrwa minypa ngayburrpa nguburr-molamola, rrapa minypa Wangarr gun-nika janguny gun-burral nguburr-galiyana rrapa gun-burral ngubi-rrimanga nula; gu-gurdiya ngacha nyanma ngayburrpa jal nguburr-nirra arrburrwa nguburr-workiya gu-gapa gu-guta. Wurra gun-narda aburr-werranga gubu-bawuna minypa aburr-lijiwarriyana rrapa borijipa aburr-weya aburr-workiya gun-guyolkiya gun-guyinda. Birripa jal aburr-ni jimarna Wangarr burr-menga joborr marn․gi aburr-gunega arrburrwa, wurra gun-gata minypa birripa aburr-weya aburr-workiya gala marn․gi gubi-rrima. Waykin aburr-weya aburr-workiya, wurra meyali gala gubu-malawujarna.
Ngarripa marn․gi Wangarr gun-nika joborr gun-gata nipa gun-mola minyja ana-nga gun-jechinuwa gu-ngurrja. Wurpa lika ngarripa marn․gi minypa gun-gata joborr gun-guyinda nipa Wangarr gala gu-barnjingarna burrwa aburr-gata minypa jechinuwa aburr-nirra nula; ngika aburr-gata. Wurra jarra joborr gu-barnjinga marn․gi gun-gunega burrwa aburr-gata minypa mari aburr-bama gala aburr-galiya nula aburr-workiya; aburr-gata minypa Wangarr gun-nika gala gubu-borrwa nula, wurra gun-nerra jarra gubu-bitimanga aburr-workiya; aburr-gata minypa gala jal aburr-ni nula Wangarr rrapa minypa gala abu-borrwa aburr-workiya; aburr-gatiya gu-galiya yerrcha minypa burrbu-burnda nyanyapa burra rrapa mampa burra, rrapa aburr-boya, an-gugaliya abu-burnda aburr-workiya; 10 rrapa minypa marrambay abirriny-boya gala an-gumarrbipa jin-gumarrbipa, rrapa minypa mu-wurra yerrcha wupa marrambay abirri-boya; rrapa minypa an-gugaliya abi-rrimanga, abu-ganyja aburr-workiya, murna burrbu-wucha rrapa rrupiya mbi-mangga; rrapa minypa aburr-yolkiya aburr-weya aburr-workiya, rrapa minypa bima burrbu-ngurrjinga gun-burral ngika. Aburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha nipa Wangarr gu-barnjinga burrwa joborr gun-guyinda minypa marn․gi gun-gunega burrwa gun-gata nula gun-nga burr-guta gun-nerra birripa jama aburr-jirra aburr-workiya gu-gata ngacha ngika minypa gun-burral janguny ngayburrpa ngubi-rrimanga wanngu gun-guni. 11 Wurra janguny ngayburrpa ngubi-rrimanga gun-ngardapa Wangarr murna nguna-wuna gun-molamola wupa warrpam, Wangarr gun-nika an-gata an-molamola.
Christ Jesus Nipa Bunggawa A-gunggajinga Nula Paul
12 Christ Jesus an-ngayburrpa Bunggawa an-gata nguna-wuna ganyjarr, ngaypa ngu-japurramayana nula nipa. Minypa nipiya nguna-borrwurra gala ngu-jeka nula, wurra nguna-menga, nguna-gurrmurra, jama ngu-jirra nula. 13 Minypa wuriya ngaypa mu-ngoyurra ngu-ngurrjinga ngu-workiyana, jimarna bama ngu-yinanga nipa an-nerra, rrapa wuriya aburr-yigipa ngaypa minypa nguburr-buna — ngu-bachirra, ngarla — wurra nipa a-gunggajinga apula. Ngardawa gu-borrwurra ngaypa gala mu-ngoyurra marn․gi, minypa gala marr ngu-balcharrarna nula. Jama Aburr-ji 8:3; 9:4-5 14 Nipa Bunggawa burr-guya an-mola apula a-gunggajinga apula wana. Rrapa minypa nguna-jarlapuna, ngaypa minypa marr ngu-balcharra nula nipa, rrapa minypa wurra gama gorlk jal ngu-nirra burrwa ngardawa nipiya nyanma Christ Jesus.
15 Gun-guna ngu-wengga barra banda gu-jirra marr gun-gubalcha ngardawa gun-burral: Christ Jesus ana-bona gun-gunaga gu-rrawa ngarripa arr-werra nipa barra wanngu arr-nega — ngarripa arr-gurdiya gorlk arr-werra, wurra ngaypa jarra gun-burral ngu-bachirra. 16 Wurra gun-narda nula, ngardawa ngaypa ngu-bachirra ngu-ji, nipa Christ Jesus an-mola apula nguna-menga, aburr-werranga barra ngunabi-na gun-mola arrburrwa wurra gama gorlk — aburr-werranga aburr-gata minypa jurdach barra marr aburr-balcha nula rrapa minypa wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya. Nipa Christ Jesus a-yinagata jama a-ji apula birripa barra gubu-borrwa nula minypa nipa gun-burral an-molamola arrburrwa rrapa marr gu-ganyja arrburrwa a-workiya. 17 Japurra ngapa a-jirra! Bunggawa wana an-babalapa an-gata ay-nirrapa ay-workiya rrapa gala a-yinmiya a-juwa, an-gatiya minypa an-gugaliya gala a-yinmiya a-na, an-gata an-ngardapiya arrburrwa Wangarr, nipa ngayburrpa barra marr nguburr-balcha barra nula rrapa an-nelangga an-molamola ngubi-negapa barra nguburr-workiya. Gun-nardiya rrapa ganapiya.
Ganyjarr Dimati (Timothy) Gu-rrimarra
18 Dimati, a-lay, walkur, joborr gun-guyinda gun-guna ngu-weya nggula ngu-nirra, gun-narda gun-ngardapiya minypa janguny gun-gata nipa Wangarr mu-ngoyurra burr-wuna mu-murna yerrcha rrapa birripa bubu-ngurrjinga minypa nginyipa ganyjarr n-dimanga. Gun-narda janguny minypa birripa aburr-wena, nginyipa borrwa ni, barra minypa derta nyi-negiya rrapa n-derta ny-jinyjapa ny-yorkiya jawina ny-molamola nula Christ Jesus. 19 Minypa mu-nguy n-dima barra gun-burral janguny, rrapa minypa wuparnana ny-jaliya nggula nyi-ni gala gun-nga gun-nerra n-dima. Ngardawa aburr-werranga, birripa gala aburr-borrwiyarna aburr-yinmiyana aburr-galiyana burrwa birripa wupa aburr-murna wuparnana, wurra aburr-bamuna, aburr-lijiwarriyana; gala marr aburr-balcha. Birripa minypa mun-maywapa michiyang gu-jandarra mu-rrumiyana, ngarla. 20 Abirri-gata Aymanéyach (Hymenaeus) rrapa Alikchénda (Alexander) bitipa niya, abirri-gata minypa ngaypa gipa murna ngu-wuna walkwalk an-gata Jeytan (Satan) an-nelangga, bitipa barra marn․gi abirri-ni gala abirri-yinmiya an-nerra abirri-nega Wangarr.

1:2 Jama Aburr-ji 16:1

1:13 Jama Aburr-ji 8:3; 9:4-5