13
Ni kasim ta yaalika ale chaab ase Kirisita bisa la. Ni a teeri ate ni siak a tuesi nicham ni yieŋa. Nuruba gela jam nyɛ dila kama a yaa maa tuesi Naawen sabiiloba alege ze ayen ba ka Naawen sabiiloba. Ni a teeri baai me ale bo likka diina po la wie, ase nama me maa bo ka likka diinaŋa po ale ba la. Ni a teeri baai me ale a nam la ase nama me maari a nam kama la.
Ku a fe kama ayen waai a dan yali chora, wa te wa yalika zula. Nidɔa me a dan faari nipɔk, wa te faarika zula. Ku a fe kama ayen choroba ale pooba ta siaka ale chaab wie po. Naawen le wa bo baai meena nyeboka ale kaasi ate ba a nyɛ kaboŋsa la kama.
Ni kan basi ate ni nyeboka ale ni popola meena a kasim bo ligra yaalika po, alege, ku a fe kama ayen ni basi ate ni sue peenti ale ni ale ta ŋanta baai la. Boan nyiŋŋa Naawen weeni ayen,
“Mi kan basi ni diipo diipo,
M be kan zɛri ni diipo diipo.”
Dila nyiŋ la, ni be basi ate ti nyini peelim a weeni ale supeentik ayen,
“Nyɔnɔwa ka mi maaro,
dila nyiŋ m kan chali yɔgsumɔa.
Be ka wana le baga mu wari a nyɛ?”
Ni teeri ni kpaŋŋa baai ale biisi Naawen wanni a sak ni la. Ni poli nya ba nyeboka ale jam ta dii a jam alege ate ba yaa kpi la, ate ni tomsi ba siaka ale jam ka dii la. Yeezu Kirisita ka dila a ta nyini diem ale jinla a ta a cheŋ diipo meena wuu. Wa kan maari a tagri diipo diipo. Ni kan basi ate sinsak kperikaliisa meena tɔgatɔga a nyɛ ate ni basi sumaŋka vaka. Ku nala kama ate ti tuesi Naawen tiirim buui le bu basi ate ti suniimaŋa pagra la. Daa ti nin a va ŋandiinta kisita ale ti suniimaŋa ta pagrimɔa. Baai ale a va sinsaŋŋa de chaama la, an diem nya maarika ŋa po.
10-13 Juuma Puusika Yenni kpagi kpeeni a nyiem pa ka duŋsa ziim a ta jo Welensa Yegayegaka jigini ayen wa nyɛ kaabka a te wa dek wabaataŋa ale nuruma wabaataŋa. Naawen ale te Juuma Sinsaŋŋa la kan jam a siak ate nuru a ŋobi duŋ sila lantaŋa. Juuma Puusika Yenni tomteerɔma a nyiem goanti pa sila a ta nyini ka nuruma boka jigini nakpiaka a ju si. Siuk kula po, nuruba abe ale jam yik Yeezu namsi ko la, wa kummu jam ka kaabka nuruba wabaata nyiŋ. Dila yaa be basi kama ate Naawen yaa soa ba. Yeezu nyɛ dila ka nakpiak. Tama be ta siaka ale kaabka de kama. Dila nyiŋ la, ni basi ate ti nyini nuruma boka jigini nakpiaka ase wa ale nyɛ dii la a maa nya chivie wa nyiŋ. 14 Dii nyiŋ la, tɛŋzuk de daa tɛŋ kaai ate ti le boro taam wuu la, ti ta yiila a limsi ka tɛŋ kaai ate ti le nya chum diipo la. 15 Dila nyiŋ la, ni basi ate ti kasim pa pimpauk ase tama me kaabka la a ta va Yeezu jigi a te Naawen. Pimpauku de, ti pa ka ti noa a weeni ate ku a nyini peelim ayen wa ka ti Nyɔnɔ. 16 Ni kan baŋ ate ni a tom wamaŋsa a te nuruba abe ni pa ŋanta baai ate ni ta la a chari chaab, dii nyiŋ la, wieŋa de a nyɛ ase ka kaabka la a te Naawen ate wa sui a peenti.
17 Ni a zuli ni kpaŋŋa noa ale di meena wuu ate ba a weeni ni la. Ba kasim a nya ni zuk kama daa meena, dii nyiŋ la, Naawen le bek ba kama ase ba ale a nya ni zuk ate dii ale dii nyɛ la. Ni be dan a te ba zula, ba ba a tom ba tuimaŋa ale ka supeentik. Kan daa di, ba ba a tom ale ka sukaasima. Dila be kan maari ni.
18 Ni kasim a puusi Naawen a te ti. Tama dek seba chak kama ti popola po ayen ti an nyɛ wari kaasiya, dii nyiŋ la, ti a yaali kama ayen ti kasim a tom a va ku siuku diipo meena wuu. 19 M be a saalim ni ale ka ninmuna ayen, ni puusi Naawen ate wa basi ate m pilim ŋman jam ni jigi yɔgyɔgla.
20-21 Ti Nyɔnɔwa Yeezu waai ale ka Naapeenkpagini la kpi kama, a pa wa dek ziimu a nyɛ ate tama ale Naawen ta noayeŋ ale chaab. Noayeŋka de abe kasim boro kama taam wuu ale Naawen waai ale nak wa yiri kum po la. Nyaŋa de meena nyiŋ, ate Naawen a nyɛ ate nuruba a boro ale masim. M be a puusi a te wa kama ayen wa le va Yeezu Kirisita nyiŋ a te ni jaab buui meena ate ni a yaali ale ninmuna la ate ni baga a tom wa ale a yaali dii la. Mi a puusi kama ayen wa nyɛ ate ti meena chim nuru baai chaab ale a nyɛ ate wa sui a peenti la. Dii nyiŋ la, nyaku de a basi kama ate Yeezu Kirisita a nya zula taam wuu. Ku be nyɛ dila.
22 M suaata, mi a saalim kama ayen ni lagi tue nalimnyiini ale chichiiba a wom tuntomika de ate m weeni a deŋsi ni kpa la, dii nyiŋ la, gbaŋka de ate m ŋmarisi a te ni la, an woŋa gaam taamya. 23 Mi a yaali ayen m weeni a sak ni kama ayen ba lagi ti suoku Timoti likka dɔk po a basi kama. Wa dan jam nwuli, ate m cheena, m le ta wa maa jam kama.
24 Puusi ni kpaŋŋa meena ale Naawen nuruma meena te ti. Ti suaataŋa baai ale nyini Italiya tɛŋka a maa bo ale ti la, a puusi ni.
25 M be ŋman a saalim ayen te Naawen niaka a bo ale ni meena.