JEEMSI
Gbaŋka
1
Mi, Jeemsi, waai ale ka Naawen ale ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita tomteerɔ la, a puusi nama baai ale ka Yeezu ŋaaŋviiriba a waaŋ bo tɛŋka meena po la.
M suaata, ni dan jam nya nyenyaka, ni basi ate ni sue a peenti yegayega. Ni seba ayen ni siaka ale Yeezu a dan baga a zaani nyenyaka de po, ni le baga zaani nyenyaka kama. Ni dan baga zaani nyenyaka de po, ku a fe kama ayen ni zaanaŋa de a basi ate ni kan lo. Nyaku de a basi kama ate ni nyeboka a chim nyɛ weleŋ, a kan ŋma silim jaabjaabɔa. Naawen ta niaka yegayega. Wa kasim pa ka ŋanta nna yegayega a te baai ale a juisi wa la. Dila nyiŋ la, yam a dan posim ni ba gela jigi, ni puusi a te Naawen ale wa le pa yam a te ni. Ni dan puusi te wa, ku a fe ate ni ta siaka ale wa abe ni kan ta chichama. Chichama nyɔnɔ a nyɛ ase ka viok ale a fobi beli kpeeni nyiam ate bu a cheŋ niŋ ale ŋaaŋ dii la. 7-8 Ba an baga a lueri wayeŋ wabɔari po ba tuima jigi ya. Bala chaab kan a poli ayen ba le nya jaab Naawen jigi ya.
Nama baai ale ka ŋanjagsa la, ku a fe kama ate ni supeentik, dii nyiŋ la, Naawen pa ni zaani ka niŋ. 10 Nama baai me ale ka jigsiroba la, ku a fe kama ayen ni basi ate ni supeentik ale Naawen ale pa ni zaani ŋaaŋ la. Ku a fe kama ate ni supeentik dii nyiŋ la, ni a nyɛ ase ka puuta ale kan a beni ale a kpi dii la. 11 Wenbinni a dan jueli ate wentueŋka a moagi yegayega, puutaŋa a jak kama a yuiri ate ti nalimu me a be. Siuku la po jigsiroma a dan bo ba tuimaŋa po a tom, ba me a kpi kama.
12 Supeentik bo ka waai ale baga a zaani nyenyaka la jigi. Naawen be puulim kama ayen wa le te nuru wala choa tiirim. Tiirimu de ale wa nyuvuri dii ale kan ka kpeglimka la ate wa le pa te baai ale a yaali wa la. 13 Ti dan jam nya nyenyaka, ku an magsi ayen ti a weeni ayen ka Naawen ale nyɛ ti a nya. Naawen dek kan nyɛ nuruba a nya. Wabaata me an baga nyɛ wa a nya. 14 Alege ka ti dek suniimaŋa yaalika ale a dari ti ate ti a tom tuimbaata. 15 Ti dan siak a te ti suniimaŋa yaalika, ti a tom ka wabaata tuima. Ti wabaata tuimaŋa abe ale a basi ate ti a kpi. 16 M dek suaata, ni kan a a paasi chaaba. 17 Jaab buuri meena ate ti ta ate ba nala la, a nyini ka Naawen jigi. Wa nyɛ chiŋmarisaŋa meena a pa si a nyo wenŋmazuk ayen si a nyagsi. Wa kan tagri diipo diipo ase yisintaŋa ale a tagri dii la. 18 Ku ka Naawen dek yaalika ate wa nyɛ ti ayen ti chim wa bisa, ate wa yaa pa ti a zaani jaab buuri meena ate wa nyɛ la niŋ. Wa a ale nyɛ dii ayen ti chim wa bisa la ale ti ale va wa wensie wieŋa la nyiŋ.
19 M dek suaata, ni a poli wieŋa de. Ni basi ate ni tueŋa a lagri nalimnyiini ate ni a wom, abe ni kan basi ate ni noa a valima abe ni kan basi ate ni sue a kpabi a puuri ale nuruba me, 20 dii nyiŋ la, ti dan ta supuurim ale nuruba, ti kan va Naawen ale a yaali dii la. Wa a yaali kama ayen ti a tom tuimmaŋsa a te wa. 21 Dila nyiŋ ku a fe ate ni pa ni tuimbaataŋa meena a basi abe ni pa ni dek meena a te Naawen abe ni tuesi wa wamaŋsaŋa ŋaai ale ŋa baga vari ni a basi la. Wa poom pa wa wamaŋsaŋa a nyo ni suniima po kama. Dila nyiŋ ku a fe kama ayen ni a va ŋa.
22 Ni dan a wom ŋa ale kan va ŋa, ni a paasi ka ni dek. 23 Nuru dan a wom Naawen wieŋa ale kan va ŋa, wa a nyɛ ase ka nuru waai a nyiem ale a nya wa dek nyaasuŋ po dii la. 24 Wa dan nya wa dek nyaasuŋku po a nueri, ale basi dula, wa deri a baŋ wa le poom a neensi dii la kama. 25 Nuru wala choa a nyɛ se ka waai ale wom Naawen Sinsak maŋsaŋa ale deri baŋ la. Ku be a fe kama ayen ni kan a nyɛ dila, dii nyiŋ la, Naawen Sinsak maŋsaŋa a vari ka nuruba a basi. Dila nyiŋ ku a fe kama ayen ni ŋmasi wom ŋa nalimnyiini abe ni a va ŋa. Ni dan a nyɛ dila Naawen le te ni niaka.
26 Nuru waai a dan a poli ayen wa va ka Naawen ale kan yik wa dek wa biik po, wa a paasi ka wa dek. Wa Naawenni vaka ka kinla. 27 Ti Kowa Naawen a yaali kama ayen ti a va wa ale wensie. Dila nyiŋ la ku a magsi ka ti a maari kpin sii ale pukoga ŋaai ale a nam la, abe ti kan basi ate tɛŋka demma tuimbaataŋa a chogsi ti.