2
M suaata, nama baai ale ta siaka ale ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita waai ale ka zula meena nyɔnɔ la, ni kan luk a yaali nuruba ba gela abe ni a basi ba gela. Ni dan tigsi chaab ayen ni puusi a te Naawen ate nuruba baye a jam jo ni tigsika jigini, ate ba wanyi a jo jigsiro gatta ale su ligra nifelima ate ŋa a nyagsi, alege nwala me jo garuk tii ale kan nala, ni dan te jigsirowa zula nna yegayega a weeni wa ayen, “Nya kali maŋ jigi ale nna.” alege weeni jajakka ayen wa, “Cheŋ ga zaani denna”, a yaase “Kali tɛŋ”, nyaku de a sak kama ayen ni a bo ka nuruba buusa dii nyiŋ la, ni popolaŋa ka popola baata, ku an nala ate ni a luk chaaba.
M dek suaata, ni wom de. Naawen lueri ka baai ate tɛŋzuk de nuruma a poli ayen ba ka ŋanjagsa la ayen ba jigsi ale ba siaka ale Naawen, abe ba de Naawen naam buui ate wa puulim ayen wa pa a te baai ale a yaali wa la. Nama a nyɛ ŋanjagsa ase ba daa nuruba la alege a zuli jigsiroba baai ale a basi ate ni a nya ninam ale a dari ni a ta a cheŋ boteerɔba niŋ la. Bala ale biisi a kaasi yoi maŋ kaai ate Naawen a te ni la.
Ni dan a va Naawen Naamu sinsak ŋaai ate ba ŋmarisi Naawen Gbaŋka po la nalimnyiini ayen ni a yaali chaab ase ni dek la, dila ale nala. Ni dan luk a yaali nuruba ba gela ale kan yaali ba gela, dila an nala. Kula nyɔnɔwa a tom ka wa biok. Naawen Sinsaŋŋa abe le bek wa kama 10 dii nyiŋ la, waai a dan va wa sinsaŋŋa meena alege jam kaasi dinyi wa kaasi ka ŋa meena. 11 Naawen a weeni sak ni kama ayen ni kan a nyɛ kaboŋsa. Ni dan kan nyɛ kaboŋsa alege a ko nuru, ni diem nyɛ Naawen Sinsaŋŋa kaasi kama. 12-13 Ku a fe kama ayen ti boro abe ti a poli ayen ti ka nuru baai ate Naawen le pa wa sinsak ŋaai ale a vari nuruba a basi la, a bo ti buusa. Tama be dan kan basi ate ti boka a nyɛ se dila la, Naawen kan ta jiirim ale ti dii nyiŋ la, ti an jam ta jiirim ale ti vaanchaaba. Jiirim nyɔnɔ kan chali yɔgsum ale Naawen buusa boka.
14 M suaata, nuru waai a dan weeni ayen wa ta siaka ale Yeezu alege kan tom tuimmaŋsa wa siaka nyiini an baga vari wa a basi, 15-17 ase ni wanyi nin kan ta garuk a jo yaase ŋandiinta a de, ate ni wanyi yaa nya wa a weeni wa ayen, “Naawen ale te fu garuk ale ŋandiinta,” alege kan poom a poli nuruwa ale a yaali fi maarika dii la, fi siaka ale Yeezu nyuenta ale boa? Dii nyiŋ la waai a dan ta siaka ale Yeezu ale kan tom tuimmaŋsa ku a sak se siak kala choa kpi kama la. Ka, ka kiriya.
18 Alege waai ale weeni ayen, “Nuru wanyi ale a ta siaka, ale wa choa a tom tuimmaŋsa.” Mi ale weeni wa ayen, “Sagi mu nuru waai ale ta siaka ale Yeezu alege kan tom tuimmaŋsa la. Mi ale tom tuimmaŋsa a sak nuruba ayen mi ta siaka ale Yeezu kama.” 19 Fi ta siaka ayen Naawen ka dinyi dekki a boro? Kula ka wensie. Chichiribaataŋa me a ta siaka kama ayen Naawen ka dinyi dekki a boro. Si a chali wa yɔgsum me kama. 20 Ni basi ate m weeni sak ni ayen ni ka betta, boan nyiŋŋa, waai a dan ta siaka ale Yeezu alege kan tom tuimmaŋsa, wa siaka kiri ale boa? 21 Ni basi ate ti teeri ti kokpieŋka waai ale jam boro ate ba a wi ayen Abraham la wie. Naawen jam wi wa kama ayen wayɔrisima nyɔnɔ. Wa yaa jam weeni wa ayen wa yik wa biika Aizik a ta cheŋ juijui ate ba a kaab la a ko te wa. Wa ale weeni wa dila la, kuna beni ya alege ate Abraham siak ayen wa ko wa te wa. 22 Abraham siaka ale wa tuimaŋa a jam ka bunyi dekki. Wa ale nyɛ dii la a sak ti kama ayen wa sum ta siaka ale Naawen kama. 23 Wie ŋaai ate ba ŋmarisi gbaŋka po la, ka wensie. Ba ŋmarisi weeni ayen Abraham ta siaka kama ale Naawen. Ka dila nyiŋ ale soa ate Naawen a wi wa ayen wayɔrisima nyɔnɔ ale wa doa la. 24 Yɔgyɔgla de ni be basi ate m weeni sak ni ayen ku a fe kama ayen waai ale ta siaka ale Naawen la a tom ka tuimmaŋsa. Be daa wa siaka nyiini ale basi ate wa a chim wayɔrisima nyɔnɔ, ka wa nyeka.
25 Nipɔk ale jam boro ate ba a wi wa ayen Arayab. Wa jam ka nidɔa yaalik nna yegayega. Nuruba yaa jam nyini Izirali tɛŋka po a cheŋ ayen ba mak nya ba dachaasaŋa Jeriko demma. Ba ale jam la, Arayab yaa jam maari ba ate ba nya siuk a chali be. Wa nyɛ maŋka de ale basi ate Naawen basi ate wa nya varibasika ase Abraham nyɛ maŋka ale basi ate wa nya varibasika dii la.
26 Ni basi ate m ŋman weeni sak ni ayen, ase nuru chiik a dan kan bo wa jigi ya, wa daa jaab vuuwa. Waai abe dan ta siaka ale Naawen alege kan tom tuimmaŋsa, wa siaka daa siak vuuwa, ka kpi kama.